Nóták

Nyisztor Ilona / Moldvai csángó karácsonyi énekek

1. Az egész falu zengett

(Moldva)

Nagyon szép volt karácsony estéjén. Egész falu zengett. Oan karácsonyi
énekekvel, olyan szép volt hallani, jó volt hallani, mi a mennyországba
lettünk volna.

De még jobban szerettem, mikor elkezdték mise után aztán szüleink, felnőttek
énekelni, csokorba, nagyon szépen énekelték a Csordapásztorokat, Kelj fel
keresztény lélek. Nekik ugye más volt a hangjuk, nem mint nekünk, a gyermekenek
de mindegyiknek megvolt az ő szépsége.

Sajnos a templomba az én koromba csak románul énekeltünk ilyen karácsonyi
énekeket, magyarul csak a házaknál.

Felkerestük a rokonjainkat, met tőllük kaptunk többet. Gyermekek azok annak
örvendtek legjobban, ha kaptak valamit.

2. Betlehemnek várossába

(Moldva)

betlehemnek várossába
karácsonkor éjféltájba
fiúisten ember lett
egy kisgyermek született

őt nevezték jézuskának
a szent anyát máriának
kit polyvába takartak
fekszik testje jászolyba

pásztorok a falu mellett
báránykákat legeltetnek
hallották az éneket
kis jézushoz siettek

óvatasan letérgyeltek
szép csendbe a jászoly mellé
és ők buzgón imádták
égnek s fődnek királyát

angyalok ott fenn az égbe
örvendnek szép fényességbe
vígan így énekelnek
dicsőség az istennek

azután még napkeletről
rogyogó szép csillag tűnt fel
és elindult nyugatra
három király utána

megtalálták kis jézuskát
köszöntették szűz máriát
ajándékot odaadták
aranyat temjént s e mirhát

de azt sokan nem szerették
a rossz emberek üldözték
nádval verték szent fejét
véres arcát leköpték

elítélték csúf halálra
megfeszíték keresztfára
ott megholt egy kín után
nagypénteken délután

levették a keresztfáról
sírt csináltak kősziklából
testét odatemették
és katanák őrözték

de csak három nap maradott
harmadnapra feltámadott
és elküdte szentlelkét
ki megszentelt mindenkit
pünkösd napján szállott le
és itt maradt örökre

3. Mostan kinyílt egy szép rózsavirág

(Moldva)

mostan kinyílt egy szép rózsavirág
betlehembe kibimbózott ződ ág
kit rég hogy vár mind az egész világ
király mennyből méltóság
király mennyből méltóság

ó te édes kicsi dologecskám
szűz tejemből szopó kis báránykám
szép illatú rozmaring szálecskám
hamar felnőtt violám
hamar felnőtt violám

tejem vóna meg es szoptatnálak
gyócsom vóna betakargatnálak
a hidegvel csípni nem hagynálak
szógálnék mind uramnak
szógálnék mind uramnak

szűz márija úgy kesereg vala
szent józseffel szent fiát alitsa ?
most ő nyugszik csak egy marok szénán
szemikből könny csordula
szemikből könny csordula

ó meg ne vess hogy későn üsmertünk
mert mük hisszük hogy születtél értünk
születésed ó édes reményünk
vedd kedvesen énekünk
vedd kedvesen énekünk

4. Születésin Istennek

(Moldva)

születésin Istennek
az angyalok örvendnek
és vígan énekelnek
dicsőség az istennek

   a szűz istent fogada
   szűz szülé e világra
   és szüzen megmarada

szent angyal mennyből hirdet
pásztoroknak örömet
krisztusnak születését
és nagy gyönyörűségét

született emmánuel
kit megmonda gábriel
bizonyít ezekiel
atyától származik el

ez nap krisztus született
máriától szüzen lett
kit férfi nem illetett
ma minekünk megjelent

királyak őt imádják
és megajándékozák
a királyaknak urát
szentségit magasztalják

5. Lippangós erdőbe

(elajánlás - Moldva)

Lippangós erdőbe
költött galambecska
világ váltságáér
született bárányka
mü kicsikék vajunk
szóllani sem tudunk
mégis az istennek
dicséretet mondunk
szállásikra adja az isten

6. Eljött a karácsony

(elajánlás - Moldva)

Eljött a karácsony
borzas szakállával
fenyegetnek engem
kétágú kolbászval
nem kell nekem kolbász
csak egy darab kalács
ha nincs e ládába
van e kamarába
ha egyébet adnak
az én tarisnyámba
szállásikra adja az isten

7. Szűz Mária ez világra nekünk szent fiját hozá

(Moldva)

szűz mária ez világra nekünk szent fiját hozá
a jászolyba helyeztetvén őtet imígyen szóla
aludjál én magzatom nyugodjál virágom
így énekelvén és örvendezvén

ökör szamár reája lehelvén mintha mondanák
úr és isten most közöttünk fekszik együtt vigadnak
mer az égi madarak és erdei vadak
őtet imádják és magasztalják

azét mü is halandó emberek őtet dicsérjük
dicsőséges születése napját vígan szenteljük
az atya úristennek nekünk kegyelmesnek
hálákat adjunk szívből vigadjunk

aki hozzánk irgalmasságából szent fiát küldi
hogy ő mind a bűnös embereket idvezíteni
ki mihent születteték ottan kergetteték
kegyes királyunk édes jézusunk

ó te kegyes asszonyunk mária istennek anyja
e világnak te vagy esedező oltalmazója
ne felejtkezzél rólunk ó édes gyámolunk
te légy oltalmunk erős paizsunk

8. Tudom komecskámnak vajan borecskája

(elajánlás - Moldva)

tudom komecskámnak
vajan borecskája
tudom mibe tartsa
csereputinyába ?
ha nem ad belőle
hosszan ? meg az orra
mind a berbécs szarva
szállásikra adja az isten

9. Áldja meg az Isten e háznak gazdáját

(elajánlás - Moldva)

áldja meg az Isten
e háznak gazdáját
családjával együtt
házi gazdasszonyát
hogy vígan várhassák
a küsdeg jézuskát
szállásikra adja az isten

10. Ez új esztendőbe üljenek örömvel

(elajánlás - Moldva)

ez új esztendőbe
üljenek örömvel
örömvel menjenek
jézus elejibe
elejibe menvén
úgy dicsérjék mennybe
dicsértessék az úr
jézusnak szent neve
szállásikra adja az isten

11. Kelj fel keresztény lélek

(Moldva)

kelj fel keresztény lélek
a nagy istenre kérlek
tekints bé a jászolyba
úr jézus fekszik abban
ó én szerelmes jézusom
ó én szerelmes jézusom

nézd mily kemény az ágya
tiszta szerelmünk tárgya
azért fekszik új ágyon
hogy mü szívünk gyulladjon

szűz anyának szent teje
úr jézus eledele
kénálja szüveinket
hogy űzze el vétkeinket

hirdessük egész fődnek
nagy voltát a gyermeknek
legyünk kedves hajléki
szüvünket adjuk neki

csukuljuk meg kezeit
törölgessük szemeit
bűneinket utáljuk
magunkat neki adjuk

jézus örök fényesség
a kis testbe nagy felség
neked lejen dicsőség
mondja minden nemzetség

12. Csordapásztorok midőn Betlehembe

(Moldva)

csordapásztorak midőn betlehembe
csordát őrözének éjjel a mezőbe
éjjel a mezőbe

isten angyalai jövének melléjik
és nagy félelemvel telék meg ők szüvik
telék meg ők szüvik

örömet mondok nektek ne féljetek
met most megszületett tük üdvezítőtök
tük üdvezítőtök

menjetek el bé hamar a városba
ott megtaláljátok jézust a jászolyba
jézust a jászolyba

nem fekszik ágyba sem kis palotába
a hideg jászolyba rongyos istállóba
rongyos istállóba

el es indulának és el es jutának
a szűz márijának jó napot mondának
jó napot mondának

jó napat jó napat anyám szűz márija
ki világra hoztad világ megváltóját
világ megváltóját

serkenj fel fiam pásztorak eljöttek
mennynek és a földnek teremtő szent ura
teremtő szent ura

13. Mit pencergetsz te lejány ott a gőz lábánál

(elajánlás - Moldva)

mit pencergetsz te lejány
ott a gőz lábánál
inkább fordulj
terített asztalnál
vedd az okást
kavarítsd a lábast
mikor bé mejünk
addig ki nem jövünk
meddig kilencvenkilenc kalácsot
a karjadba nem akasztunk
szállásikra adja az isten

14. Hallod-e barátom mondd meg honnat jöttél

(elajánlás - Moldva)

hallod-e barátom
mondd meg honnat jöttél
hogy merél ajtómon
nagy bátran zergetni
látod-e királynak
haragjába estél
félél volna császár
parancsolatjára
jöttél názáretba
erre virrasztásra
adj nekünk szállásot
erre az éjszakára
szállást nem adhatok
vendégeim vannak
királyok császárok
de még azok után
többeket is várok
e városon kívül
vagyon egy istálló
oda fognak szállni
a jövevény szállók
kemény kősziklához
hasonló nemzetség
még a pogánynál is
van engedelmesség
hát tenálad hogy nincs
uradhoz kegyesség
szállásikra adja az isten

15. Látám komámasszony zörgeti-pörgeti a kóccsát

(elajánlás - Moldva)

látám komámasszony
zörgeti-pörgeti a kóccsát
kócsolja ládáját
mézes pálinkáját
tán pénzt akar adni
el se fogjuk venni
egy kalácskát várunk
avval is elébb állunk
szállásikra adja az isten

16. Paradicsom kőkertibe

(Moldva)

paradicsom kőkertibe
arany széna leterítve
abba vajon aranybűcsű
abba nyugszik urunk jézus

jobb kezébe arany alma
bal kezébe aranyvessző
fel-felhajtsa le-lecsapja
fel-felhajtsa le-lecsapja

én olyan fát nem es láttam
mint úrjézus keresztfája
met ő vérvel virágozik
szent lelkekvel gyümülcsözik

temetőbe cserdítének
az angyalok legyűlének
arany misét hallgatának
egy olvasót elmondának

17. Én kicsike vagyak sokat nem maradak

(elajánlás - Moldva)

én kicsike vajak
sokat nem maradak
egy pereckét várok
ha nem adnak pereckét
betöröm a kemencét
szállásikra adja az isten

18. Áldja meg az Isten ez háznak gazdáját

(elajánlás - Moldva)

áldja meg az Isten
ez háznak gazdáját
cselédjivel együtt
kedves gazdasszanyát
piros hajnal után
hojza fel a napját
rakja meg udvarát
rogyogó fránkjával
piros hajnal után
hojza fel a napját
hogy vígan várhassák
a küsdeg jézuská
szállásikra adja az isten

19. Ma karácson napja nyárba esett vóna

(elajánlás - Moldva)

ma karácson napja
nyárba esett vóna
mü rebegő nyelvünk
meg se fagyott volna
mü kicsikék vajunk
szóllani sem tudunk
mégis az istennek
dicséretet mondunk
szállásikra adja az isten

20. Jó emberi nemzet készülj vigasságra

(elajánlás - Moldva)

jó emberi nemzet
készülj vigasságra
met eljött a jézus
szegény szállására
tisztítsd ki a házadat
hídd bé őköt
hogy vigyék a lelkedet
boldog mennyországba
szállásikra adja az isten

21. Pásztorok keljetek hamar induljatok

(Moldva)

pásztorok keljetek hamar induljatok
betlehem várossába rongyos istállócskába
siessünk ne késsünk
hogy még ottan ezen éjjel lehessünk
mü urunknak tiszteletet tehessünk

angyal azt állítsa nyilván bizonyítsa
hogy van jele fényeknek helye születésének
pajtába polyvába
bé vajan ő takarva posztócskával
és vajan helyeztetve el a jászolyba

úr jézus üdvezlégy ki hogy emberré légy
hozzánk való szerelmed véghetetlen kegyelmed
indítatt lehozatt
a fődre hogy bűnösököt vígasztald
megtérőket boldogságra magasztald

22. Ez nagy vigasságos örömet hirdeték

(elajánlás - Moldva)

ez nagy vigasságos
örömet hirdeték
met úr jézus krisztus
most megszületteték
mennynek földnek ura
megjelent nálunk
nap és a csillagok
rogyogón örülnek
angyalok az égben
vígan énekelnek
ők is dicséretet
mondanak istennek
szállásikra adja az isten

23. Hallom asszanyomnak sűrű mosolygását

(elajánlás - Moldva)

hallom asszanyomnak
sűrű mosolygását
zergeti pergeti
a ládája kóccsát
eléveszi hét-
singes kolbászát
s a nyolcba fonott szent
jános kalácsát
ha nem ad belőle
úgy hargadjon meg az orra
mint a száz esztendős
berbécsnek a szarva
szállásikra adja az isten

24. Ennek a lejánynak van egy magyarója

(elajánlás - Moldva)

ennek a lejánynak
van egy magyarója
ha nekem nem adja
hulljon el a haja
horgadjék az orra 
mind a berbécs szarva
szállásikra adja az isten

25. Elindula József szép Szűz Márijával

(Moldva)

elindula józsef szép szűz márijával
szép szűz márijával terhes mátkájával

ők is béérének betlehem városba
szállást kérdezének szállást nem kapának

e városon kívül e hitvány istálló
oda foga szállni az idegen szálló

keljetek pásztorak született uratok
született uratok nektek meváltótok

menjetek el hamar betlehem városba
ott megtaláljátok jézust a jászolyba

se nem fekszik ágyba sem kis palotába
szalmába vajon el szállást nem kapának

26. Pásztorok pásztorok örvendezvel

(Moldva)

pásztorok pásztorok örvendezvel
sietnek jézushoz betlehembe
köszöntést mondanak a küsdednek
ki váltságot hozott az embereknek

angyalok szózata münket es hív
értse meg ezt tehát minden hű szív
a küsded jézuskát mü es áldjuk
mint a hív pásztorok magosztaljuk

üdvezlégy kis jézus reménységünk
aki ma váltságot hoztál nékünk
meghoztad az igaz hit világát
megnyitád szent atyánk mennyországát

dicsőség imádás az atyának
érettünk született szent fiának
és a vígasztaló szentléleknek
a szentháromságban az egy istennek

27. Keljetek pásztorok kik mélyen alusztok

(Moldva)

keljetek pásztorok kik mélyen alusztok
megszületett uratok kegyes királyotok

menjetek el gyászba betlehem városba
s ott megtaláljátok jézust a jászolyba

se nem fekszik ágyba sem kis palotába
a szénába nyugszik bornyúk jászolyába

ökör és a szamár rehája lehelvén
a nap a szűz mária istennek szent anyja

28. Hat szeretett gazda ma karácsony napja

(elajánlás - Moldva)

hat szeretett gazda
ma karácsony napja
a futón a borzafalvi fazekban
rotyog a káposzta
benne a disznónak
két hátisó lába
mellette a kolbász a hurka
ne kapd el te gyurka
szállásikra adja az isten

29. Libános erdején kőtött galambocska

(elajánlás - Moldva)

libános erdején
kőtött galambocska
világ váltságáé
meghalt bárányecska
ez az istentől van
kinek nem hittünk soha
?
?
se mennyei kenyer
mindennek adatik
szállásikra adja az isten

30. Paradicsom kőkertibe arany széna leheljetve

(Moldva)

paradicsom kőkertibe
arany széna leheljetve
két felibe két angyalka
közepibe szűz márjecska

jobb kezibe aranyvessző
bal kezibe arany alma
sz azt megszulintá
sz az angyalkák ledülének

sz az angyalkák ledülének
lábaihoz térdelének
egy olvaszót elmondanak
sz ott esz miszét hallgatának

31. Örvendezünk Betlehembe mejünk ajándékokval

(Moldva)

örvendezünk Betlehembe mejünk ajándékokval
istállóhoz bornyúk jászolyához a pásztorokval
ott született isten fia egy kis gyermecske
atyáinktól régtől fogván várt küsdedecske

kemén ágyba se hideg jászolyba sír mü örömünk
kis korába első órájába már szenved értünk
meztelen testecskéje hóval bételik
hideg széltől fejecskéje jaj mint sérteték

ezt látjátok méges nem szánjátok édes jézusunk
ezt látjátok méges nem szánjátok édes jézusunk
igérjük hogy soha többet meg nem bántunk már
jöjj el édes jézus jöjj el lelkünk készen vár

32. Felkelék én jó regvel hajnalba

(Moldva)

felkelék én jó regvel hajnalba
megmosdódtam minden bűneimtől
megkendőztem arany kendezőmvel
kimenék én ajtóm elejébe

feltekinték magas mennyországba
nyitva látám mennyország kapuját
s azan belül mennyország ajtóját
a azan fejel egy rengő bőcsőcskét

mellette van anyánk szűz mária
a lábával rengetgete vala
a lábával rengetgete vala
s a szájával mondogata vala

aludjál aludjál istennek báránya
met eljöttél világ váltságára
aludjál aludjál istennek báránya
met eljöttél világ váltságára

33. Könyörülj méltóságval

(Moldva)

könyörülj méltóságval
testi szenvedésedbe
kegyes jézus
drága véred önteték
mü lelkünk tisztíttaték
áldott jézus

mü vigasztalásunkra
örökös váltságunkra
kegyes jézus
mennyből nekünk adattál
jézusnak hívattattál
áldott jézus

ezen új esztendőbe
ott egész életünkbe
kegyes jézus
ott haj legyünk kedvedbe
végig szent kegyelmedbe
áldott jézus

34. Dicsőség mennybe az Istennek

(Moldva)

dicsőség mennybe az istennek
dicsőség mennybe az istennek
az angyali seregek vígan így énekelnek
dicsőség dicsőség istennek

békesség fődön az embereknek
békesség fődön az embereknek
kit az igaz szeretett kis jézushoz vezetett
békesség békesség embernek

dicsérjük a szent angyalokval
imádjuk a hív pásztorokval
az isteni gyermeket ki münköt úgy szeretett
dicsérjük imádjuk és áldjuk

kis jézus ne vess meg bennünköt
hallgasd meg buzgó kérésünköt
jászolodnál fogadjuk hogy a vétket elhagyjuk
ó jézus ne vess meg hallgass meg

dicsőség az örök atyának
és értünk született fiának
s mindkettő szentléleknek a malaszt kútfejének
dicsőség dicsőség istennek

35. Mit pencergetsz lejányoska a gőz lába alatt

(elajánlás - Moldva)

mit pencergetsz lejányecska
a gőz lába alatt
keresi a ládájának a kóccsát
hogy vegye ki a hetvenhét garassát
ha nekem nem adja
horgadjék az orra
mind a berbécs szarva
vastagodjék a nyaka
mint a bihal borja
szállásikra adja az isten

36. Ma karácson napja hónap másodnapja

(elajánlás - Moldva)

ma karácson napja
hónap másodnapja
nem kell nekem hagyma
egye meg a gazda
diribdarab hurka
esik tarisnyámba
ne vedd el te gyurka
met most is igen kurta
szállásikra adja az isten

37. Hol vagy Istán király téged magyar kéván

(Moldva)

hol vagy istán király
téged magyar kéván
gyászos őtözetbe
teelőtted sírván
hol vajtak magyarok
tündöklő csillaga
valahol es vajtok
nemzetünk istápja

rólad emlékezünk
csordulnak könnyeink
búval harmatoznak
szomorú mezeink
virágas kert vala
régen pannónjába
kit te szűz mária
híven öntöz vala

s e kertnek kertésze
istán király vala
árva magyaroknak
választott ez napra
reménségünk
benned van és márjába
mü magyar nemzetünk
nagy pátrónájában

tekints istán király
szegén magyarokra
fordítsd szemeidet
régi országodra

38. Nagy öröm volt nekünk a Karácsony estéje

(Moldva)

Nagy öröm volt nekünk a Karácsony estéje. Alig vártuk, hogy szürküledjék bé,
hogy kezdjük el az éneklést. Addig énekeltünk a gyermekek, míg az éjféli mise
kezdődött. Azután, a mise után, a felnőttek énekeltek. Alig vártuk, menjünk
énekelni, azét hogy keressük fel a rokonokat es, de nem csak, hanem még kapjunk
valamit es - az a valami az pénz volt, dió, alma, kalács, akinek volt.
Legjobban örvendtünk a pénznek, me aztán futtunk, hogy vejünk vele cukorkát, és
az almának, me akkor tél közepibe az almának legjobban örvendtünk. Jó íze volt,
nem az a íze volt mint a nyárba. És ha hol adtak pénzt és almát, ottan nagy sor
kerekedett a kapuba. Vártuk a sort hogy jöjjön nekünk is a rendünk énekelni,
hogy kapjuk meg azt az almecskát