Szegedi Piaristák

Sapientia

bolt.piarista.hu

  Giussani alapján:

  Szótár

  „Az emberek ritkán értik azt, amiről úgy hiszik, hogy már tudják.”

  aszkézis – a felsőbbrendű vágyak kifejezésének hatékony jele.

  ateizmus – az emberek elhagyták Istent, de nem egy másik istenért, hanem az istentelenségért.

  • Éretlensége miatt nem hisz a gyerekes hit Istenében.
  • Magatartásával az élet ellen fordul – átfogó jelleggel, – és szembeszáll a realitás Istenével.

  autonómia – az ember csak és kizárólag önmagához és önmagának tartozik.

  barátság – az emberi létezés a maga kimeríthetetlenségében

  bizalom – azzal alakul ki, akinek szeretem a céljait

  bölcsesség – az események harmonikus értékelése az Istenre szóló vonatkozással

  bűn – hatalmamban van személyesen mérlegelni létem alapvető választását. Saját létével szembeni negatív alapállás.

  • az érték ellentéte

  csoda – a legerősebb bizonyságtevő jel, amikor új testvériség születik a hívők egységében

  egyház – élete a valóságos evangélium: olvassa Isten szavát és azt egyetlen élő testben értelmezi, tanítóhivatala által vezetve, teste a múló időben saját ütemére dolgozik a liturgiában.

  • A legmagasabb igazság, ami nyitva áll mindenkinek, aki hisz és érzelmileg is magába szívja az azonosulást és a szolidaritást.
  • A világot szenvedésével megváltó, köztünk élő Krisztus.

  elkötelezettség – Egész emberségemmel, tudatosan feleletet adok egy – esetlegesen megtörténő – Krisztussal való találkozásra.

  • Az emberi élet nagy kalandja lesz nekem amikor, ha elfogadom a javaslatát és valóra váltom
  • Megszabadít a haszontalanság érzésétől és megadja a remény erejét.
  • A közösségtudat felkínálásának mértéke a közösség minden tagjának.

  élet – Nagy kaland. Az Ember javaslata hangzik (Aki engem követ nem jár sötétben.) és ez valóra is válhat.

  életprogram – Egy Ember kérdezi a többiek lelkiismeretétől:És te kinek mondasz engem?

  engedelmesség – Nem a történelmi tényezőknek engedelmeskedünk, hanem Krisztusnak. De csak a történelmi tényezőkön keresztül tudunk Krisztusnak engedelmeskedni, amit az Ő ténye alakít.

  eredeti bűn – szem elől tévesztem az emberségem konkrétumait

  értelem – a valóságra tárt ablak, a szabad tekintet.

  gyakorlati ateista – Időveszteség Istennel foglalkozni. Isten személye patetikus lelki vigasz, múzeumi tárgy vagy egyéni választás kérdése. Ha van Isten, nincsen köze hozzám.

  halál – az élet ízének elfelejtése + a személyes szeretet megszűnése + a remény, mint valóságos cél elvesztése + magárahagyatottság + a mennyiségi szemlélet eluralkodik +

  hit – amennyiben nem válik kultúrává, úgy nem is teljesen átgondolt és nem hűségesen megélt hit.

  • Szabadon elfogadom egy személy kijelentését a belevetett bizalom alapján.
  • A konkrét valósághoz való viszonyom

  hivatás – az élet értelmének inkább megsejtett lehetősége, mint tévedhetetlenül elkerülhetetlen sorsa.

  ima – a közösség együttes várakozásának tudatossá tétele. Az imádkozik, aki realista módon gondolkodik és komolyan veszi az emberi életének tapasztalatait. Alapjainkban összeköt a többi emberrel, mert mindannyian képtelenek vagyunk magunktól a boldogságra.

  • Az emberi tudat legalapvetőbb tette és a leginkább kézzelfoghatóbb cselekedete.

  kegyelem – ennek révén leszek önmagam és haladok a megvalósulás felé

  kereszténység – Isten emberré levésének hirdetése

  • tény, ami arról az emberről szól, Aki egy lett közülünk

  képzelet – képesség, aminek hatalmában van egészben látni a világot

  közösség – csak az élheti meg, aki mélyen megtapasztalta a saját tehetetlenségét és magányát.

  • Az együttes várakozás helye.
  • Egy új civilizáció megjelenési helye
  • Nyitottsága határozza meg az egyes ember szavának igazságértékét és gesztusainak valódiságát.

  kultúra – az emberré levés folyamata. Az ember megvalósításának útja. A fejlődésben lévő emberi tapasztalat rendszeres és kritikus tudata. A helyi Egyház nem állhat az uralkodó kultúrával szemben csak: elviselheti azt. A keresztény közösség elkerülhetetlenül új civilizációt teremt.

  lelkiismeret – az a hely, ahol az én a Másik hangjára figyel.

  létezni – szeretve lenni

  liturgia – az egyház teste a mulandó időben a saját ütemére dolgozik

  • A földi közösség legmagasabb formája, ahol az egyes ember, mint Isten fiainak mindent átfogó közösségének elfogadásában nyeri el teljes értékét.
  • Az egyetlen hely, ahol hitelesen és teljesen készülhetünk a Lélek átalakító erejének befogadására.

  magány – nem a fizikai egyedüllétből fakad, hanem abból a felismerésből, hogy a legalapvetőbb problémáinkra sem magunkban sem másokban nincsen válasz

  megtérés – mélyebb és hitelesebb felfedezése annak, amihez már korábban csatlakoztunk

  • A felnőtt hit egyetlen döntéssel életszintézissé érik.

  megváltás – az élet pozitív értelmének jóhíre

  moralizmus – az erkölcs törvényekből és a hatalom által jóváhagyott életfelfogás másolása. Az az erkölcs, amit a többség annak tart. Az uralkodó kultúra által elismert, emberi eszményekhez való erőltetett, akarattal hangoztatott ragaszkodás. Önvádra késztető konformizmusra kényszerít. Leszűkíti az értékek horizontját.

  pillanat – készülése közben lepjük meg az időt

  szabadság – a valósághoz, a Léthez tartozás energiája. Az én energiája a Másikhoz tartozáson keresztül

  szent – a teljességnek a tudatban megjelenő egyik szerkezeti eleme

  szentség – az emberi gesztus megváltott formája.

  szeretet – az életnek hivatásként való elfogadása

  • az egyetlen lehetséges függőség, amiben az én és a másik léte a szabadságban kapcsolódik

  szubjektivizmus – Isten igéjének a drámája viszonylagossá válik

  tekintély – azt fogom elfogadni, aki a legőszintébben fogja fel és éli át az emberség tapasztalatát

  tévedés – megőrült igazság

  tudatlanság – a valóságot leszűkítem egy, vagy néhány ismeret, vagy birtoklás területére

  üdvösség – mindinkább Ahhoz tartozónak érzi magát, Aki által lett és Aki után egész lénye kiált

  vallás – az ember elméletileg, etikailag és rituálisan megkísérli felépíteni azt a módot, ahogy elképzeli kapcsolatát saját céljával

  • az ember és az isteni világ értékként felismert szent kapcsolata

  vallási érzék – az ész csúcsa és a szellem szintézise

  vallásos tapasztalat – az ember kicsinységének és a titok mérhetetlen nagyságának átélése

  Luigi Giovanni Giussani (Desio, 1922. október 15. – Milánó, 2005. február 22.) olasz teológus, egyetemi lelkész, a Comunione e Liberazione (CL) katolikus lelkiségi mozgalom alapítója.

  Várnai Péter összeállítása