Szegedi Piaristák

bolt.piarista.hu

  Lázár Ervin: A Négyszögletű Kerek Erdő

  Dömdö-dömdö-dömdödöm

  Mikkamakka nagy rikoltozásra ébredt. Majd beszakadt a dobhártyája. Nem csoda, mert éppen az ő fülébe rikoltoztak. Hárman is. Nevezetesen Bruckner Szigfrid, a kiérdemesült oroszlán, Aromo, a fékezhetetlen agyvelejű nyúl és Vacskamati.

  – Te meg Maminti lesztek a döntőbírók! – üvöltötte éppen Bruckner Szigfrid.

  Mikkamakka először is befogta a fülét.

  – Miféle döntőbíró? – kérdezte akkor.

  De nem vette le a kezét a füléről, mert amazok hárman egyszerre kezdtek kiabálni. Sőt odajött Nagy Zoárd is, a lépkedő fenyőfa, s nem sokkal később Ló Szerafin, a kék paripa.

  Most már öten üvöltöztek.

  – Éntőlem megszakadhattok az ordibálásban – mondta Mikkamakka –, addig úgysem veszem el a kezem a fülemről, amíg nem kezdtek csendesen és egyenként beszélni.

  Aromót választották szószólónak, Mikkamakka levette a füléről a kezét.

  – Arról van szó, kérlek szépen, hogy Bruckner Szigfrid azt állítja, ő itt a legnagyobb költő – kezdte Aromo –, és bármelyikünknél szebb verset tud kitalálni. Egyszóval henceg…

  – Még hogy én hencegek! Igenis… Mikkamakka újra befogta a fülét.

  Mindenki Bruckner Szigfridnek támadt.

  – Hadd mondja végig Aromo.

  Az oroszlán elhallgatott.

  – Elhatároztuk hát – folytatta Aromo –, hogy költői versenyt rendezünk. Mindenki költ egy verset, és a végén te meg Maminti, a kicsi zöld tündér eldöntitek, hogy melyik kapja az első díjat.

  – Természetesen az én versem – mondta magabiztosan Bruckner Szigfrid, de megint lehurrogták.

  – Jól van – mondta Mikkamakka –, ezen ne múljon.

  Fölült a tisztás szélén egy emelvényre Maminti mellé.

  – Ki akar versenyezni? – kérdezte.

  Mindenki fölemelte a kezét, még Szörnyeteg Lajos, a legjobb szívű behemót és Dömdödöm is. Valamennyien papírt és ceruzát ragadtak, és vadul nekiláttak. Csak úgy sistergett a sok ceruza. Legelsőnek Szörnyeteg Lajos készült el a verssel. Föl is állt, hogy elszavalja.

    A múltkor Mikkamakkával
    Fát vágni mentünk az erdőre,
    De olyan szerencsétlenül dőlt
    A fa, hogy Dömdödöm alászorult.

  Huhú, fiúfütty, lengettek, rengettek, fütyörésztek, fityirésztek a többiek.

  – Ez nem vers, kikérem magamnak! – dühöngött Bruckner Szigfrid.

  – Hallod, Mikkamakka, azt mondja, nem vers?! – méltatlankodott Szörnyeteg Lajos.

  Mikkamakka ráncolta a homlokát.

  – Hát bizony – mondta aztán –, kedves Lajos, ez tényleg nem vers.

  – Miért – lobogtatta a papírját Szörnyeteg Lajos –, amikor a sorok szépen egymás alá vannak írva, és minden sor nagybetűvel kezdődik? Akkor miért nem vers?

  Mikkamakka elgondolkozott, vakarta a feje búbját. Valami okosat akart kisütni. Ki is sütött, mert amikor Szörnyeteg Lajos harmadszor kérdezte, hogy miért nem vers, rávágta:

  – Csak!

  És lássuk be, igaza volt.

  Rögtön színre is lépett a második versenyző. Maga Bruckner Szigfrid. Pózba vágta magát, az égre emelte tekintetét, és nekikezdett:

    Ej, mi a kő! tyúkanyó, kend
    a szobában lakik itt bent?

  – Állj – mondta Mikkamakka –, ezt nem te írtad!

  – Hát kicsoda? – háborgott Bruckner Szigfrid. Ki az ördög írta volna, itt van, nézd meg a papírt, nem az én írásom ez?!

  – Jó, jó – vágott közbe Mikkamakka –, de ezt már régen megírta Petőfi Sándor. Mi meg abban állapodtunk meg, ha jól emlékszem, hogy mindenki a saját versét adja elő.

  – Úgy van! – helyeseltek a többiek.

  – Ki az a Petőfi Sándor?! – kiabált Bruckner Szigfrid. – Sohase hallottam a nevét.

  – Elég szégyen – mondta Maminti –, de a verset akkor is ő írta. Légy szíves, saját költeményt előadni.

  – Na jó – mondta Bruckner Szigfrid. – Tudok én mást is. Ide süssetek!

  Póz, arc az ég felé. Nekikezdett:

    Ej, kend, tyúkanyó, mi a kő,
    itt bent lakik a szobában?

  – Hohó – hadonászott Aromo –, ugyanazt mondod kitekerve! És ráadásul rím sincs benne.

  – Rímnek kell benne lenni? – kérdezte Bruckner Szigfrid Mikkamakkát.

  – Hát nem árt – mondta az –, de ne az Anyám tyúkját mondjad. Akárhogy forgatod, úgyis ráismerünk.

  – Na jó – mondta újra Bruckner Szigfrid –, akkor nem az Anyám tyúkját mondom.

  – Elkezdte:

  – Apám tyúkja, írta Bruckner Szigfrid.

    Ej, tyúkapó, mi a kő,
    itt bent lakik a szobában kend?

  – Megölni, lelőni, szétvágni, elzavarni, kirúgni, szétfűrészelni! - dühöngtek a többiek.

  – Így nem lehet szavalni! – háborgott Bruckner Szigfrid.

  – Bizony nem – mondta Mikkamakka. – Jobb is, ha abbahagyod. Itt csalással nem élsz meg. Halljuk a következőt!

  Bruckner Szigfrid elsompolygott onnan, s Nagy Zoárd, a lépkedő fenyőfa ugrott a helyére. Szavalt, csak úgy zengett.

    Legszebb állat az anakonda,
    de nem tudja ezt ama konda,
    ha ráterelnék ama kondát,
    széttiporná az anakondát.

  – Ugyan, miféle vers ez! – mondta szemrehányóan Aromo. – Ilyen erővel azt is mondhattad volna:

    Legszebb állat az anaménes,
    de nem tudja ezt ama ménes,
    ha ráterelnék ama ménest,
    széttiporná az anaménest.

  A többiek tapsoltak, tetszett nekik Aromo gúnyolódása. Sőt, hogy köszörüljön a költőtudományán esett csorbán, Bruckner Szigfrid is megszólalt:

  – Vagy azt is mondhattad volna:

    Legszebb állat az anacsorda,
    de nem tudja ezt ama csorda,
    ha ráterelnék ama csordát,
    széttiporná az anacsordát.

  Nagy Zoárd tobozai vöröslöttek a méregtől.

  – És azt nem mondanád meg, mi a csudát jelent az az anacsorda meg anaménes?

  – Ugyanazt, amit az anakonda – kiabált közbe Vacskamati –, azaz semmit!

  – Az anakonda igenis egy állat – bizonygatta Nagy Zoárd.

  – Ki ismeri? – tette föl a kérdést Mikkamakka.

  – Senki – zúgták a többiek.

  – Nem ér! – hadonászott Nagy Zoárd. – Tessék megnézni a Természettudományi kislexikonban. Ha nincs benne, vágjanak föl tűzifának.

  – Kinek van Természettudományi kislexikonja? – kérdezte Mikkamakka.

  – Senkinek – felelték kórusban.

  – Ezen ne múljon – szólt ekkor Maminti, és elővette zöld varázspálcáját. – Csiribi, legyen itt egy, csiribá, természettudományi, prics, kislexikon, prucs!

  És már ott is volt a lába előtt.

  Nosza, nekiestek, lapozták, csak úgy sistergett.

  – Hányadik betű az ábécében az a? – kérdezte Vacskamati.

  – Hátulról vagy elölről számítva? – érdeklődött Aromo, de akkor már Nagy Zoárd diadallal felkiáltott:

  – Itt van, az ötvenkilencedik oldalon! – És olvasta:

  – „Anakonda (Eunectes murinus): állat, tíz métert is elérő, dél-amerikai óriáskígyó. Áldozatát körülgyűrűzi és összeroppantja.”

  – Hát legyen neked ez a legszebb állat – mormogta Aromo, de mit volt mit tenni, el kellett fogadni Nagy Zoárd versét, íme kiderült, van anakonda nevű állat.

  – Jöhet a következő – intett Mikkamakka. Ló Szerafin méltóságteljesen fölállt, középre ballagott, meghajtotta magát:

    Ha elpusztul a tulok,
    szarvából lesz a tülök,
    de ha én elpüsztülök,
    belőlem nem lesz tulok

  – Hát az biztos – kiabálták a többiek –, mert már most egy nagy tulok vagy!

  – Még hogy elpüsztülök – vihogott Bruckner Szigfrid. – Elpüsztülök a rühügéstől.

  – Csend legyen! – kiáltott Mikkamakka. – Ki következik?

  – Én – mondta Vacskamati. – Egy egészen rövid verset írtam.

  – Halljuk!

    Szerda ablakában
    csütörtök ül,
    és ordít
    csütörtökül.

  Egy darabig csend volt, aztán Szörnyeteg Lajos megkérdezte:

  – Miért csütörtökül ordít?

  – Mert csütörtök – mondta Vacskamati –, ha péntek, péntekül ordítana.

  – Idegen nyelveket nem tud? – akadékoskodott Bruckner Szigfrid.

  – Nem – mondta Vacskamati –, ez egy műveletlen csütörtök.

  Mikkamakka megrázta az elnöki csengőt.

  – Elég – mondta. – Halljuk Aromót!

  Aromo fölényes mosollyal sétált a tisztás közepére. Rázendített:

    bálomböki bag u fan
    bálomböki big a fún

  – Nem ér – ordított közbe Bruckner Szigfrid –, egy hangot se értek belőle! Arról nem volt szó, hogy hottentottául is lehet verset írni.

  – Eszed tokját hottentotta – háborgott Aromo –, ez igenis magyarul van!

  – Akkor én megeszem a fülem – mondta Bruckner Szigfrid.

  – Már meg is sózhatod – felelte Aromo.

  – Hadd mondja végig – próbált rendet teremteni Mikkamakka.

  Aromo újra belefogott:

    bálömböki bag u fan
    bálombökö big a fún
    búlámbákö bög i fan
    balúmbaká bög ö fin
    bilambúka bág ö fön
    bölimbakú bag á fön
    bölömbika búg a fán

  – Ez semmi – mondta Ló Szerafin –, így egy gyerek is tud verset csinálni, ha ugyan ez egyáltalán vers.

  – Igenis vers! – jelentette ki Mikkamakka, akinek úgy látszik, tetszett ez a bálömböki. – S ha azt hiszed, hogy olyan könnyű ilyet írni, rajta, bizonyítsd be! Írj egyet!

  – Nem is kell leírnom – mondta Ló Szerafin –, kapásból is elmondhatom.

  – És már mondta is:

    kómirelű kőtyual
    kamórile kütyőul
    kumaróli ketyüől
    kőmuraló kityeül
    kőmürula kótyiel
    kemürőlú katyóil
    kimerülő kutyaól

  – Jó, jó, de ennek semmi értelme sincs. Mi az, hogy kimerülő kutyaól? – szólt Aromo. – Kimerülhet egy zseblámpaelem vagy esetleg egy hegymászó, de egy kutyaól!

  – Esetleg elfárad – vetette közbe Vacskamati. – Miért ne fáradhatna el egy kutyaól?

  – Vagy a kutya nagyon nyomja belülről – kelt Bruckner Szigfrid is Ló Szerafin védelmére.

  – Rendben – mondta Aromo –, de a módszer, ahogy a verset írtam, mégis az én találmányom.

  – Ez igaz – hagyták helyben a többiek.

  – Találmánynak nem rossz – epéskedett Nagy Zoárd –, csak versnek.

  Mikkamakka megint csengetett.

  – Halljuk az utolsó versenyzőt!

  Nagy pironkodva előállt Dömdödöm, akiről mindenki tudja, hogy csak annyit tud mondani, dömdödöm.

  Így szavalt:

    Dömdödöm, dömdödöm,
    dömdö-dömdö-dömdödöm

  – Nem ér! – rikoltozott Bruckner Szigfrid. – Akkor én meg azt mondom, hogy:

    Prampapam, prampapam,
    prampa-prampa-prampapam

  – Nono – mondta Mikkamakka –, csak azért kiabálsz, mert nem tudod, mit jelent Dömdödöm verse.

  – Miért, mit jelent?

  – Azt, hogy mindannyiunkat nagyon szeret.

  – Engem is? – kérdezte gyanakodva Bruckner Szigfrid.

  – Persze, téged név szerint is megemlített – mondta Mikkamakka.

  – Éljen Dömdödöm – kiáltott Bruckner Szigfrid –, adjuk neki az első díjat!

  – Adjuk! – kiabálták a többiek.

  Mikkamakka és Maminti egy babérkoszorút helyezett Dömdödöm fejére.

  – Te győztél – mondták neki.

  – Majd kölcsönadhatod a krumplifőzelékembe – veregette meg a győztes vállát Bruckner Szigfrid.

  Dömdödöm meg boldogan elindult az erdő felé, és fennhangon dúdolgatta a győztes verset.

    Dömdödöm, dömdödöm,
    dömdö-dömdö-dömdödöm