Szegedi Piaristák

bolt.piarista.hu

  Az enneagram

  BEVEZETÉS

  FOGALMA

  Elnevezés: két görög szó összevonása:
  ENNEAS = KILENCES
  GRAMMA = ÁBRA, GRAFIKAI ÁBRA
  Jelentése: 9 alapvető személyiség-típus ábrázolása

  EREDETE

  • Valószínűleg Afganisztánból származik és kb. 2000 éves múltra tekint vissza Szufi szájhagyományon keresztül terjedt: Perzsiában, Közép-Ázsiában, Indiában
  • Amerikai szerzetesek az 1970-es években dolgozták ki az enneagram rendszerét lelkigyakorlatos célokra
  • Első fordítása német nyelvterületen a 90-es években jelent meg
  • A Korda Kiadó 1996-ban jelentette meg Beesing - Nogosek - O'Leary könyvének magyar fordítását: ENNEAGRAM, az önmegismerés útja címmel (ezen alapszik az előadás).
  • A témához kapcsolódik még: Idies Shah: A szufi út (Farkas Lőrinc Imre Könyvkiadó, 1998) és Eli Jaxon-Bear: Enneagram - Lelki típusod, lelki titkaid (Kiadja a Pozitív Gondolkodásért Egyesület, é.n.)

  CÉLJA

  1. Helyes önismeret megszerzése, mert ez alapfeltétele a kiegyensúlyozott "boldog" embertípus felé való növekedésnek, az úgynevezett önmegvalósításnak.
  2. Mások megismerése, mert ez az alapja a tőlünk nagyon különböző embertársunk türelmes elfogadásának és annak, hogy segítségére lehessünk a másik ember önmegvalósítási törekvésének.
  3. Gyakorlati útmutatást ad a kimozdulás, "gyógyulás" irányába.
  4. Rámutat megváltásunk szükségességére és annak lényegére.

  A TÉMA VÁZLATA


  I. BELSŐ KÉSZTETÉSEINK OKA

  • Az ember hatalmas belső energiával - szeretet-energiával - jön a világra. A 4.- 6. év közötti életkorban a gyermek felfedezi, hogy az önmagáról alkotott belső érzése nincs szinkronban a körülötte lévő világgal. A gyermekkor 7. évére minden emberben tökéletesen kialakul az Én- tudat, mely az egyén és a világ között keletkezett szakadék eredményeként jön létre. Rájön arra, hogy a külvilág ellenséges irányába.
  • Ezért alakít ki az Én-tudat védelmi stratégiát a külvilággal szemben, hiszen arra törekszik, hogy elfogadott, megértett, szeretett személy legyen.
  • Ennek érdekében belső energiáit - késztetéseit -, mely viselkedését megszabja, a meglátott "JÓ" irányába tereli és minden erőfeszítésével arra törekszik, hogy elkerülje azokat a tényezőket, melyek ebben a törekvésében gátolják. Így történhet meg, hogy a személy által jónak vélt, de alapvetően hibás viselkedési módba csontosodik bele az ember.
  • Az elérendő "JÓ" és az elkerülendő "ROSSZ" ellentétes pólusának, mintegy pozitív és negatív pólusnak feszültségében alakul ki a 9 alapvető személyiség-típus.
  ÖSSZEFOGLALVA: Belső késztetéseink - viselkedési módunk - kialakulásának oka a beilleszkedés (elfogadottá, szeretetté válni akarás) vágya a körülöttünk lévő világba.

  II. A KILENC SZEMÉLYISÉGTÍPUS

  • Amint láttuk minden személyiség-típusnak vannak "JÓRA-TÖRŐ" és a "ROSSZAT ELKERÜLNI AKARÓ" - de éppen attól, mert szenvedélyesen szeretne elkerülni mindent, ami a "JÓ" felé való törekvésében gátolja - negatív tulajdonságai.
  • Mivel az enneagram a növekedés - önmegvalósítás - irányába akar állítani bennünket, az egyes személyiség-típusokat negatív vonásai alapján állapítja meg.
  • E negatív vonást a keresztény kultúrkör BŰN-nek nevezi. Így mind a 9 típus kivétel nélkül bűn-típus, ami nem a parancsok vagy tilalmak számolható áthágását jelenti, hanem elidegenülést önmagunktól, embertársunktól és Istentől.
  • Az elidegenedés eredménye, hogy ÉN-ünk védelmi rendszere olyan belső késztetéseket hoz létre, melyek foglyai leszünk - észre sem véve fogoly mivoltunkat - csapdában, börtönben élünk, amelyből csak segítés révén szabadulhatunk ki. Ezt a szabadulást, megmentést, nevezzük mi - keresztények - MEGVÁLTÁSNAK.
  • A szabadulás azonban nem jelenti a személyiségtípus megváltozását, de a típuson belül megindul a fejlődés az önmegvalósulás felé: a személyiség olyan fához lesz hasonló, mely megtartja növekedése kezdetén meghatározott, jellegzetes alapszerkezetét, de virágba borul és bőségesen kiteljesedik sajátos szépségében, sokak javára.
  • Elkerülési törekvés alapján a 9 alaptípus a következő:
    EGYESEKTökéletlenség kerülői
    KETTESEKSaját szükséglet kerülői
    HÁRMASOKKudarc kerülői
    NÉGYESEKHétköznapiság kerülői
    ÖTÖSÖKBelső üresség kerülői
    HATOSOKNormáktól való eltérés kerülői
    HETESEKFájdalom, szenvedés kerülői
    NYOLCASOKGyengeség kerülői
    KILENCESEKKonfliktusok kerülői
  ÖSSZEFOGLALVA: az egyes személyiségtípusok emberei azt gondolják magukról, hogy a fent említett állítások elkerülésével a társadalomban elfogadott, sőt szeretett személyek lesznek.

  III. ÖNMAGUNK MEGTALÁLÁSA AZ ENNEAGRAMBAN

  • Mind a 9 személyiség-típus KIVÉTEL NÉLKÜL és TELJESEN AZONOS MÉRTÉKBEN BŰN-típus. Tehát negatív vonásainkat kell fölfedeznünk magunkban ahhoz, hogy elindulhassunk a szabadulás útján.
  • Nyíltság, őszinteség és BÁTORSÁG kell ahhoz, hogy szembenézzünk igazi önmagunkkal. De csakis ez a "szembenézés" képes szabaddá tenni. bennünket ahhoz, hogy az eddig esetleg fel nem ismert védelmi stratégiánkkal szemben tudatosan dönthessünk: kövessük-e a belső késztetést vagy sem.
  • Növekedésünk - önmegvalósításuk - folyamatához alapvetően szükséges, hogy feltegyük magunknak a kérdést: KÉSZ VAGYOK-E BEISMERNI BŰNÖS VOLTOMAT? - őszintén és védekező manőverek nélkül? Csak így találhatok rá enneagrambeli valós önmagamra.
  • Az egyes típusok között vannak ugyan átfedések, mégis megállapíthatóak azok a vonások, amelyek különös módon illenek rám. Így, ha egyetlen típusba nem is tudnám magamat besorolni, kettőbe esetleg háromba bizonyára.
  • Keressük hát magunkat az egyes típusok tömör jellemzése alapján:
  EGYESEK: a "tökéletesek", legalábbis azok szeretnének lenni! Mindent tökéletesen akarnak csinálni. Nagy gonddal készülnek fel a kis és nagy feladatokra egyaránt, Keményen és precízen dolgoznak. Bántja őket, ha valami nem úgy készül el, ahogyan azt ők szeretnék, Neheztelnek a világra, mert annyi tökéletlenséget találnak benne. Elégedetlenek, mert mindig mindenben hibát fedeznek fel - magukban is, másokban is. Mindig helyreigazítanak. Nyugtalanok, aggodalmaskodók. Neheztelésüket is kerülni akarják, hiszen, aki neheztel, nem tökéletes ember, ezért érzelmüket a tudatalattiba söprik és épp ezáltal csúsznak bele a HARAG bűnébe.

  Tökéletesség/tökéletlenség, mint pozitív és negatív tulajdonságok "pólus- feszültsége" (tézis-antitézis) juttatja őket a HARAG bűnébe, hiszen olyan dolgot hajszolnak, amit elérni lehetetlen, ill. amit elkerülni lehetetlen.

  KETTESEK: a "szolgálók", legalábbis azt képzelik magukról, mert minden tevékenységük arra irányul, hogy mások szükségleteit kielégítsék. Valósággal keresik azokat, akiknek segíthetnek és bosszantja őket a visszautasítás. Ők azok, akiknek nincsenek kéréseik, mert saját szükségleteik abban merülnek ki, hogy másokat szolgáljanak. Ők az önzetlennek tűnő, örökké "adó" emberek, akik adásaikkal akarják megnyerni maguk számára mások szeretetét. Nem veszik észre, hogy eközben saját személyükhöz való kötöttség állapotát idézik elő, tőlük függő viszonyba taszítva a másikat. Arra sem döbbennek rá, hogy a szeretet nem kényszeríthető ki semmiféle eszközzel. Szolgálatra való igényük valójában ÖNZÉS, hiszen a valódi szolgálatnak közösség-levésben kellene zajlania, mely adás-kapás egyensúlyát tételezi fel. ÉN-jük oly mértékben hazudik saját maguknak, hogy még ráadásul BÜSZKÉK is lehetnek életvitelükre.

  Szolgálat-elfogadás kettőségének feszültségében az ÖNZÉS és BÜSZKESÉG bűnébe sodródnak.

  HÁRMASOK: a "sikeresek" csapata. Életük meghatározója oly annyira az, eredményesség, hogy ennek mindent alárendelnek: családot, embert, Istent. Sikertelenség esetén valósággal összeomlanak. Életüket azonosítják ambícióikkal. A munka megszállottai, és a cél, azaz a siker érdekében nem mindig követik az egyenes utat. Érzelmeiket félreteszik és csakis a sikeresség álarcában járnak mások előtt. Csapdájuk a CSALÁRDSÁG.

  A siker-kudarc ellentétében - a törekvés és elkerülés hajszájában - tompul a lelkiismeret, CSALÁRDSÁG bűne fenyeget, melybe a hármasok könnyen beleesnek

  NÉGYESEK: az "érzékenyek" típusa. Ők nem hátköznapi emberek. Kitűnnek az átlagból, mert oly nagy érzékenységgel viselik az egész világot. Úgy gondolják, hogy senki nem képes megérteni őket, ezért maguk felé fordulnak. Újra és újra átélik megbántódásaikat, fájdalmaikat. Maguk körül forgó önsajnálkozók, nem jut idő arra, hogy mások bajaival foglalkozzanak. Belső kínlódásaik miatt könnyen sodródnak az IRÍGYSÉG bűnébe, hiszen ők úgy gondolják, hogy mindenki másnak könnyebb sorsot juttatott az élet.

  Különlegesség-hétköznapiság ellentétének feszültsége - a helytelen választás - zárja az IRÍGYSÉG csapdájának ajtaját

  ÖTÖSÖK: a "tudás" emberei. Minden. erejükkel a belső üresség ellen küzdenek. Így lesznek a magános ismeret-gyűjtés, tanulás és elmélkedés emberei. Túlságosan gondolataikban élnek, ezért visszahúzódók, magatartásuk gyakran félszeg. Kihívásokkal szemben meg nem felelőnek, üresnek érzik magukat. Kerülnek másokat, hogy megvédjék elgondolásaikat az eltulajdonítástól és a visszaélésektől. Drága idejüket nem áldozzák arra, hogy másokkal legyenek, társaság-kerülők: ELKÜLÖNÜLŐK.

  Üresség-tudás pólus-feszültsége következtében ELSZIGETELŐDÉS, sőt a tudás kisajátítása következtében FUKARSÁG bűne lehet osztályrészük.

  HATOSOK: a "hűségesek". Mindenhez és mindenkihez: családhoz, csoporthoz, egyházhoz, valláshoz, szokásokhoz, munkahelyhez, hazájukhoz, lakhelyükhöz törvényekhez stb. A törvények - normák - betartásában élik meg biztonságérzetüket, ezért ragaszkodnak a törvény minden betűjéhez. Jó "farizeusok" ők, mert valósággal rabjai a külső normáknak. Túlzott törvénytisztelők, nagy-nagy felelősségérzettel. Fontos számukra a tekintély képviselőjének szava. Szívesen "hordják lelkiismeretüket más zsebében". Aggódnak azon, mit mondanak mások. Új kezdeményezés irányába tartózkodók. Törvénytiszteletük válik csapdájukká, mert a parancsok tartásától várják üdvösségüket és nem az Isten szeretetétől. Az ÖNMEGVÁLTÁS csapdája ez. Egyúttal érzik azt is, hogy lehetetlen a törvény hibátlan betartása és az önbizalom meginog, ezáltal a FÉLELEM rabjai lesznek.

  A hűség-hűtlenség ellentétében leértékelődik bennük a szeretet és a FÉLELEM kíséri életüket.

  HETESEK: az "életszeretők". Örök optimisták, tele lelkesedéssel. Minden. gyanakvás és ravaszság nélkül közelednek az emberekhez. Életszeretetüket szinte járványosan. terjesztik. Élvezik az életet és nem rágódnak fogyatékosságokon. Optimizmusukat belevetítik a realitásba. Mindenről feltételezik, hogy "szép és jó": rózsaszínben látnak! Felszínességre hajlamosak. Munkaigényes feladatoktól húzódoznak: mert ez nem fér bele jó közérzetükbe, éppúgy mint ahogyan a fájdalom és a szenvedés sem. Mivel nem akarnak szembesülni semmivel, ami "rossz", csapdájuk lesz az ÉLVEZETVÁGY.

  Öröm-szenvedés ellentétét, szintetizálni nem tudás következtében ÉLVHAJHÁSZAT bűnével terhelten élik meg.

  NYOLCASOK: ők az "erősek". Keresik a csatározás lehetőségeit, hogy megmutassák rendíthetetlen önállóságuk erejét. Élvezik a szembeszállás, felülkerekedés lehetőségét. Kötekedő igazságbajnokok és a vitákban gyakran megsebzik mások személyiségét. Agresszívak. Szívesen lépnek mások tyúkszemére, de más nem léphet az övékére. A gyengeségnek még a látszatát is kerülik, ezért a gyengédségnek nyoma sincs bennük. Elvárják, hogy őket mindenki olyannak fogadja el, amilyenek, ezért csatározásaikban az egyetlen védekező mondat ez: "én ilyen vagyok és kész!" Az élet terheinek keményen ellenállnak. Lassan-lassan az URALOMVÁGY, ÖNTELTSÉG, ERŐSZAK csapdájának foglyai, melyet azonban nem vesznek észre, sőt visszautasítják az effajta kívülről érkező véleményt.

  Erősség-gyengeség ellentétében oly mértékben kerülik a gyengeséget, hogy az ERŐSZAK és HIUSÁG bűnében élnek.

  KILENCESEK: a "békességesek". Energiahiányos emberek. Konfliktus kerülők. A modern élet rohanása távol áll tőlük. Minden úgy van jól, ahogy van. Kényelmesek, olykor már lusták. Belső konfliktusok ritkán zavarják meg őket. Kezdeményezések iránt tartózkodók. Kitűnő békességszerzők, tárgyilagosak, pártatlanok. Szenvedélyesen szeretik, ha mindenki lecsillapodik körülöttük. Nem versenyeznek senkivel. Könnyen lesznek a kényelmes megoldásoknak, már-már MEGALKUVÁSOKNAK és a LUSTASÁGNAK áldozatai.

  Békesség-konfrontálás kettősségében a kilencesek a MEGALKUVÁS és LUSTASÁG csapdájába záródnak.

  ÖSSZEFOGLALVA: az egyes személyiségtípusokat nemcsak számozással jelölhetjük, hanem posztív és negatív tulajdonságaik, ill. törekvéseik és bűneik megnevezése alapján is:

    "1"-esek: a "tökéletesek"HARAGVÓK,
    "2"-esek: a "szolgálók"BÜSZKÉK,
    "3"-asok: a "sikeresek"CSALÁRDAK,
    "4"-esek: a "különcök"IRÍGYEK,
    "5"-ösök: a "bölcsek"FUKAROK,
    "6"-osok: a "hűségesek"FÉLŐK,
    "7"-esek: az "életszeretők"ÉLVHAJHÁSZOK,
    "8"-asok: az "erősek"ERŐSZAKOSOK,
    "9"-esek: a "békességesek"LUSTÁK.
  • Látható tehát, hogy a személyiség-típusok ellentétes pólusok feszültségében alakulnak ki. Nem egyéb ez, mint a törekvés-elkerülés ellentéte, mely végül is megszabja viselkedésmódunkat.
  • A csapda ajtaját az elkerülés hajszája zárja be előttünk: mennél jobban kapálódzunk, annál szorosabb lesz a hurok.
  • Azért csúszunk bűnbe, mert a TÉZIS - ANTITÉZIS - SZINTÉZIS egységéből hiányzik a SZINTÉZIS. Ennek hiányában egyre hevesebb harcba indulunk az "elkerülések" felé és ezzel együtt egyre reménytelenebb a kijutás lehetősége a magunk csinálta börtönből.

  IV. JÉZUS SZEMÉLYISÉGE

  • Jézus valóságos ember: személyiség jegyekkel rendelkezik.
  • Jézus teljes ember: benne mind a 9 személyiségtípus megtalálható
  • Jézus bűntelen ember: azért bűntelen, mert a 9 személyiségtípust úgy foglalta magába., hogy nem épített ki belső védekezési - megfelelni akarás - stratégiát a külvilággal szemben. Az ellentétes pólusok SZINTÉZISÉVEL el tudta kerülni a személyiségtípusok csapdáit; szabad ember, azaz VALÓSÁGOS, TELJES, BŰNTELEN, SZABAD ember maradt, akit méltán nevezhetünk az: EMBER FIÁNAK.
  • Szintézis képességével Jézus személyisége modellként állhat előttünk:
   • "1"-esek tökéletesség törekvését Ő is értéknek tartotta. "Legyetek tökéletesek, mint mennyei Atyátok" (Mt.5,49) mondotta Jézus. De tudta, hogy az egész TEREMTETT világ még fejlődésben van, ezért a tökéletességre csupán, mint folyamatra lehet tekinteni, amely felé haladnunk kell. Ez a magyarázata annak, hogy Ő sohasem haragudott a bűnösre és bár elítélte a "rosszat" a bűnöst magát IRGALOMMAL útjára bocsátotta: "menj és többé ne vétkezzél."
   • "2"-esek szolgáló életét úgy élte, hogy soha senkit nem hozott függő helyzetbe, nem kötött magához senkit. Sőt elküldte azokat: akikkel "jót" tett. Tudta, hogy minden embernek vannak szükségletei - neki is: örömmel elfogadta a betániai barátokat, a gondoskodó asszonyokat, a drága kenetet. És Pétertől háromszor is megkérdezte: szereti-e Őt? Szintézis következtében büszke szolgálat helyett ALÁZATTAL szolgált.
   • "3"-asok eredményesség-vágya Jézusban is megvolt. Isten Országát építette a Földön a siker reményében. Mégis elfogadott minden kudarcot és nem omlott össze. Júdás összeomlott. A kudarc lehetőségét beépítette életébe, nem engedte, hogy a siker vágya legyőzze és uralkodjon fölötte. Így el tudott kerülni minden csalárdságot, EGYENES ember maradt.
   • "4"-esek meg nem értettségét átélte Jézus. Még a Hozzá legközelebb állók sem értették meg igazán. A fájdalmak embere volt, lelki értelemben és fizikai értelemben is. Nem volt azonban melankolikus, önsajnálkozó. Nem volt a tragikum embere, mert minden szenvedését mások megmentésére fordította és ez értelmet adott minden szenvedésének, melyből majd később győzelem fakadt. Ezért nem irigyelte a jobb sorsú tanítókat, hanem sorsával MEGELÉGEDETT maradt.
   • "5"-ösök bölcsességét nagyra értékelte. A Hegyi beszédben a bölcsesség szilárd sziklájának mondta a "boldogságokat". Az Ő szintézise szerint azonban nem az a bölcs, aki ismereteket halmoz fel és barlangba vonul vele, hanem aki az igazságot megtalálja és aszerint él az emberek között. Nem félti ismereteit másoktól és így nem válik fukarrá. Ő valóban szünet nélkül és fáradhatatlanul adta tovább, amit az Atyától hallott, így lett népének TANÍTÓJA.
   • "6"-osok hűsége Jézusra is jellemző. Nem eltörölni jött a Törvényt, hanem betölteni. Törvénytisztelő. De nem a betűhöz, hanem a Törvény szelleméhez, a szeretethez alkalmazkodott. S ha a szeretet úgy kívánta, felrúgta a Törvényt. Számára a szeretet volt a csúcsérték és nem a betűrágás és nem is a tekintélytisztelet. Ő nem félt, mert szeretett és mert szeretett, BÁTOR is volt.
   • "7"-esek életörömét nem vetette meg. Részt vett mennyegzős mulatságon, falánk és borissza embernek mondták sokan. Nem böjtölt úgy, mint vallásos kortársai. A szenvedést nem kereste, de nem is kerülte. Tudta, hogy az örömet szenvedés előzi meg: "Ha a búzaszem nem esik a földbe és el nem hal, egyedül marad, de ha elhal sok termést hoz" (Jn 2,24). "Aki szereti életét elveszíti azt, aki viszont gyűlöli életét ezen a világon, megmenti azt az örök életre" (Jn 12,25-26). Ezzel a szintézissel Jézus REÁLIS, de a végső győzelemben bízni tudó optimista személyiség volt.
   • "8"-asok erőssége Jézusban is megtalálható. A társadalomban meglátott, szeretetet sértő rosszat soha nem hallgatta el, sőt felszínre hozta azokat. Erőszakra azonban erőszakkal soha nem válaszolt. Kereszthalálában elfogadta a gyengeséget, a kicsiséget, a legyőzettetés látszatát, a kifosztottságot: tökéletesen vesztes volt a világ előtt. Ezért illik Rá valóban, hogy "szelíd és alázatos szívű". A nyolcasok önteltségét szelíd EROSZAKMENTESSÉGRE SZINTETIZÁLTA.
   • "9"-esek békességessége ugyancsak megvolt Jézusban. Az Atyára hagyatkozott és az ebből forrásozó békesség olyan lelkiállapot, mely nem függ a külső körülményektől. Ezt a békét hagyta övéire. Ez a béke egyúttal szüntelen munkálkodást jelent. Ez a béke nem kerüli a konfliktusokat, nem késztet restségre kényelmes "minden úgy van jól, ahogy van" állásfoglalásra. Jézus igen aktív MUNKÁLKODÓ volt.
  ÖSSZEFOGLALVA: Jézusban a harag IRGALOMMÁ, a büszkeség ALÁZATTÁ, a csalárdság EGYENESSÉGGÉ, az irigység ELÉGEDETTSÉGGÉ, a fukarság ADÓVÁ, a félénkség BÁTORSÁGGÁ, az élvhajhászat REALITÁSSÁ, az erőszak ERŐSZAKMENTESSÉGGÉ, a kényelem MUNKÁLKODÁSSÁ szintetizálódott. Így lett Ő - a mindenben kísértést szenvedett, mégis bűntelen - ISTEN BÁRÁNYA, aki minden idők minden emberének összes feszültségét hordozta, szintézisképessége a bűnt legyőzte: ELVETTE A VILÁG BŰNEIT.

  V. MEGVÁLTÁS: A belső késztetések legyőzése

  • Amint láttuk: elkerülési törekvéseink következtében belső késztetéseink hatása alatt állunk. "ÉN"-ünk nem szabad: csapdában, fogságban van.
  • E fogság = BŰN lehetetlenné teszi ÖNMEGVALÓSÍTÁSUNKAT.
  • A fogságból való kiszabadulás SEGÍTSÉGET igényel.
  • A SEGÍTSÉGET nevezzük KISZABADÍTÁSNAK vagy MEGVÁLTÁSNAK.
  • A kiszabadítás ára a VÁLTSÁGDÍJ.
  • A kiszabadításnak három forrása van:
   1. Az ember saját maga,
   2. Embertársaink,
   3. Isten.
  • A kiszabadulás árát - váltságdíjat - mindhárom segítőforrásnak meg KELL fizetnie.

   1. SZEMÉLYES VÁLTSÁGDÍJUNK

  • ERŐFESZÍTÉS, ahhoz, hogy ellene tegyünk valaminek. AGERE CONTRA: komoly figyelmet és energiát követel az embertől. Nem sétamenet ez vagy csodavárás, hanem "hegynek fölfele" való menetelés, amíg csak élünk. Az agere contra feltételezi annak ismeretét, aminek ellene kell tennünk:
   1. ismerni kell saját személyiségünket;
   2. ismernünk kell személyiségünk csapdáját;
   3. ismerni kell a "menetelés" IRÁNYÁT.
  • Az IRÁNY ismerete kulcskérdés, mert a rossz irányú küzdelem egyre szorosabbra zárja csapdánk ajtaját.
  • Erőfeszítést nem az elkerülési törekvés irányába kell alkalmazni, nem is a konkrét bűn elkerülésére, mert az személyiség-típusunk következménye, hanem NYITNI KELL más személyiség-típus felé. Az irányt tévesztett küzdelem, szélmalom harccá válik és a bűnébe rekedt ember megkeseredik.
  • Az agere contra IRÁNYA az enneagramból olvasható ki. Ez az irányulás személyiség-típusonként a következő:
   • "1"-eseknek a hetesek felé kell nyitniuk, mert elégedetlenségüket a hetesek örök optimizmusa oldja.
   • "2"-eseknek a négyesek felé, mert rádöbbennek, hogy nemcsak másokkal, hanem önmagukkal is kell foglalkozniuk.
   • "3"-asoknak a hatosok felé, mert a siker reményében elkövetett csalárdságuk jó irányba terelődik, mert átveszik a hatosok norma- tiszteletét.
   • "4"-eseknek az egyesek felé, mert nyitottabbá válnak a világra, önsajnálatra fordított energiájuk a becsületes, kemény munkavégzés irányába áll be.
   • "5"-ösöknek a nyolcasok felé, mert a nyolcasok intenzív életre való törekvése a közös dolgokban való részvétel felé irányítja őket és így elszigetelődésre való hajlamuk csökken.
   • "6"-osoknak a kilencesek felé, mert arra inspirálódnak, hogy a betű tekintélye helyett nagyobb súlyt fektessenek saját állásfoglalásaikra.
   • "7"-eseknek az ötösök felé, mert gondolkodóbbakká, megfontoltabbakká, lehetnek és ez elindíthatja őket a mélyebb lelkiség felé.
   • "8"-asoknak a kettesek felé, mert jobban fognak hallgatni szív- központjukra és a segítőkészség felé irányítja őket a kettesek szolgálatkészsége.
   • "9"-eseknek a hármasok felé, mert ezek siker-orientáltsága felébreszti szunnyadó képességeiket és bekapcsolódnak a közös munkába.
  • Az agere contra kiegyensúlyozottabbá teszi az embert, mert nyílik a csapda ajtaja, anélkül, hogy alapvető személyiségünkből kiléptünk volna: csodálatos ÁTALAKULÁSI FOZLAMAT veszi kezdetét.
  • Egymásért születtünk. Az agere contra-ban az "ÉN" nyit a másik felé.

   2. VÁLTSÁGDÍJ BARÁTTÓL

  • Egymásért születtünk! A MÁSIK ember nyitogatja. "ÉN"-emet - ha szeret.
  • Segíteni is tud - ha ismer.
  • Váltságdíjat fizet ő is szabadulásomért: ELVISEL. Elviseli mindazt a sebet, amit a kiszabadítás fejében éppen a fogságban lévőtől kap.
  • Néhány mozzanat a segítés lehetőségeire típusok szerint:
   • "1"-esek: a maximalisták. A segítés formájában szerencsés, ha nem közlő, hanem kérdező formát alkalmaz a barát. Hasznos lehet a finom ugratás is, annak felismertetésére, hogy viselkedésük nevetséges.
   • "2"-esek: az el nem fogadók. Nem a szolgálatukért kell megölelni őket, hanem akkor, amikor hitelesen mutatják meg önmagukat. Rá kell vezetni őket, hogy nekik is vannak szükségleteik - hiszen emberek ők is!
   • "3"-asok: a sikeresek. Nem tetteiket kell elismerni, hanem személyiségüket. Enyhe aláértékelés is hasznos lehet. Feltétlen meg kell mondani, mi az, ami felett nem szabad átsiklani.
   • "4"-esek: az önsajnálkozók. Nagy-nagy megértést kell tanúsítani irántuk. Segít, ha a barát megosztja velük saját perspektíváit.
   • "5"-ösök: a barlangból figyelők. Ki kell őket állítani a színpadra és felszólítani: táncolj! Arra kell sarkallni őket, hogy osszák meg ismereteiket.
   • "6"-osok: a félők. Saját elhatározást kell kicsalni belőlük és segítséget kell adni a megvalósításhoz. Esetleg megosztani a felelősséget, hogy bátrabban cselekedjenek. Nagy türelem kell hozzájuk, mert igen nehezen döntenek.
   • "7"-esek: az álmodozók. Felelősségrevonás, számonkérés segíti őket, hogy közelebb kerüljenek a realitáshoz.
   • "8"-asok: a támadók. Csak nagyon erős barát segíthet nekik, mert a barátot is letámadják. Agresszivitásukat nem szabad átvenni. Egyedül szelídséggel lehet lefegyverezni őket. Nagy türelmet igényelnek, mert lételemük a tagadás. A barátnak sem félnie, sem meghátrálnia nem szabad előttük.
   • "9"-esek: az inaktívak. Igénylik, hogy a barát higgyen bennük. Olyannak kell velük szemben lenni, mint a pumpa, mely elvégzi a kezdeményező szerepet, hogy aztán csatlakozzanak ők is a közös munkához.
  • Jézus parancsa: szeresd felebarátodat, mint önmagadat. Akkor szeretünk, ha kölcsönös segítséggel vagyunk egymás iránt csapdáinkból való kiszabadulásunkban. Ez a segítség csak akkor hatékony, ha szeretet az alapja és mellőzi a sértődékenységet.

   3. VÁLTSÁGDÍJ ISTENTŐL

  • Önmagamnál és barátaimnál is jobban ismer Isten. Legjobb ismerője minden személyiség csapdájának is.
  • Szeret, úgy ahogyan senki más nem szeret, mert Ő maga a SZERETET.
  • Szabadulásunkra siet, de a szabadítás árát Neki is meg kell fizetnie.
  • Az Ő erőfeszítése a következő:
   1. MEGTESTESÜLÉS: Elhagyta az isteni miliőt. Felvette emberségünk minden korlátját és küzdelmét.
   2. EMBERKÉNT mind a 9 SZEMÉLYISÉGTÍPUST HORDOZTA, ezért mindegyik típus tézis-antitézis feszültégét elszenvedte és szintézis-képességével a bűnt legyőzte.
   3. KERESZTHALÁLT halt, értünk áldozta emberi életét, hogy modellt állítson elénk - EMBERRÉ válni akaró emberek elé...
  • Küzdelme a teljesség hordozója minden szempontból, mert mind a 9 személyiség-típus feszültsége, küzdelme és győzelme valósult meg Benne.
  • Váltságdíja mégis csak lehetőség csupán az ember számára, mert a díj emberi oldala is kifizetendő a szabaduláshoz.

   ÖSSZEFOGLALVA:

  • A megváltás = kiszabadulás belső késztetéseink csapdájából.
  • A szabadulás ára = váltságdíj = KÜZDELEM.
  • A küzdelem energiát igényel, melyet Isten és ember együtt szolgáltat:
   1. Emberi erő magában kevés a győzelemhez, mert a személyiség-típus alakulásra képes csupán, abból teljes mértékben kilépni nem lehet. Így az ember törekvése ellenére is bűnös marad: ÖNMEGVÁLTÁS NINCS.
   2. Isten ereje szükséges, de magában csak elvetélt lehetőség, mert AKARATUNKTÓL FÜGGETLEN MEGVÁLTÁS SINCS!
  • A megváltás tehát ISTEN és EMBER együttes, küzdelemben létrehozott műve. "EMBER KÜZDJ ÉS BÍZVA BÍZZÁL!"

  VI. MEGTÉRÉS

  • A megtérés akkor következik be, amikor az ember felismeri, hogy személyes kiteljesedéséhez szüksége van Istenre.
  • Ekkor belső energiái irányt váltanak: szent eszmék, erények felé.
  • Ez a M E T A N O I A, mely értelmi, érzelmi és végül ösztönszint sorrendjében megy végbe.
   • Az "1"-esek megértik és elfogadják, hogy semmi sem tökéletes, minden fejlődésben van a világon és a növekedés-lehetőség belső békességet hoz lelkükbe.
   • A "2"-esek megértik, hogy a szeretetet semmivel sem lehet kikényszeríteni, mert az ingyenes ajándék, így büszkeségük alázattá válik.
   • A "3"-asok Isten akaratát a saját akaratuk fölé helyezik és ezáltal "igaz" emberekké válnak.
   • A "4"-esekben az Istennel való egyesülés a nyugalom állapotát termi meg.
   • Az 5-ösöket az isteni gondviselés eszméje a közösségszeretet erénye felé viszi.
   • A "6"-osok Istenben bízva bátorrá lesznek.
   • A "7"-esek: az együtt-alkotás értelmi belátása által mértékletessé lesznek.
   • A "8"-asok együttérzővé válnak.
   • A "9"-esek a feltétel nélküli szeretet megértése által a szorgalom erénye felé fordulnak.
  • Az ösztönszintű megtérés az értelmi és érzelmi szintű megtérésből származik. Aki ugyanis Isten kezében él, annak "ÉN"-je a benne lakó Isten Lelkének ösztönzésére hallgat.
  • Váratlan kihívások esetében az "ÉN" ösztönszerűen Isten akarata szerint cselekszik.
  • Annak igazolására, hogy választása valóban helyes volt, három megtapasztalás szolgál:
    ÖRÖM,
     HÁLA,
      BÉKE
    TEHER,
     ELLENSZENV MINDEN LELKI TEVÉKENYSÉG IRÁNT,
      LÁZADÁS, KÉTSÉGBEESÉS
  • A megtért ember személyisége megmarad, de valóban virágba borul és sok-sok termést hoz. Ez az önmegvalósítás folyamata a MEGVÁLTÁS, mely célba visz és belső örömben, kiegyensúlyozottságban részesít.
  BEFEJEZÉS Segítsen Isten helyes önismeretre; ennek birtokában adjon erőt a küzdelemhez, részesítsen győzelemben és a megtért = megváltott ember örömében.