Szegedi Piaristák

Sapientia

bolt.piarista.hu

  Pedro Casaldáliga:

   Jubileumi litániák

  Szeretet-Isten, Apánk-Anyánk! Mint tagjai az emberiségnek (a spanyol 'humanidad' - nőnemű; a ford.), mely a maga egészében a lányod, mi, akik Jézus egyháza vagyunk, bocsánatot akarunk kérni tőled, s egyúttal köszönetet is mondani A történelmi kereszténység kétezer évének végén vagyunk, és reménykedünk egy új évezredben, mely méltóbb lesz szívedhez, s az emberiséghez is. Olyan emberek nevében kérünk, akik az eltelt húsz keresztény században az evangéliumnak becsületet szereztek életükkel, s nem egyszer halálukkal is. És kérünk a föld összes szegényeinek a nevében is, akik számára igazi jóhírnek kell lennie az Országodról beszélő evangéliumnak.

  A BÁNAT LITÁNIÁJA

  Válasz: Emlékeztess minket, és adj új szívet nekünk!

  • Mert kisajátítottuk téged magunknak, és nem fogadtuk el, hogy jelen vagy a többi vallásban is...
  • Mert önelégülten és buta gőggel tiszteltünk, és a bibliai üzenetedet fundamentalistán, szűken magyaráztuk...
  • Mert nem tudtuk a te másik arcodat, az anyait, meglátni és hirdetni...
  • Mert hitünk fajközpontú, gyarmatosító, s egyoldalúan nyugati volt...
  • Mert nevedben s nevedre hivatkozva igédből annyi mindent megsemmisítettünk, ami elevenen élt a bennszülött kultúrák könyveiben, templomaiban, emlékeiben, vallási ünnepeiben...
  • Mert húsz századon keresztül elítéltük, mint pogányságot, amit nem ismertünk, fundamentalista hitünk s hamis missziós buzgalmunk miatt...
  • Mert annyi vallásháborút felcímkéztünk, nevedet segítségül híva és lengetve a keresztet...
  • Mert az ökumenében gyávák voltunk, beértük ritkás áhítatokkal, szavakkal, és nem mertük a hit, az eucharisztia és a szolgálat közösségét élni akaratod szerint...
  • Mert az evangelizálást Amerikában, Ázsiában, Afrikában politikai és katonai hatalommal vittük végbe...
  • Mert a te üzenetedként adtuk tovább, ami nemegyszer csupán az uralkodó kultúra üzenete volt...
  • A világi címekre és a gyalázatos luxusra sok egyházi csoport struktúrájában és életében...
  • Mert annyiszor áldottunk meg katonákat és hódításokat, keresztes hadjáratokat és diktatúrákat...
  • Mert Ábrahám, a hitben közös atyánk dacára antiszemitizmust és anti- iszlámizmust engedtünk meg magunknak, s Jézus szülőföldjét a hódítás és a gyűlölet országává tettük...
  • Mert az istennektetszést, szereteted tiszta ajándékát, vita tárgyává tettük, s ez fájdalmasan kettészakítja az egyházat...
  • Mert a reformáció és ellenreformáció foglyaiként képtelenek voltunk a mindig reformálásra szoruló egyház igazi megújulását elvégezni...
  • Mert egy rövidlátó igazhitűség és teljhatalom nevében készek voltunk pluralizmus és irgalom nélkül elkövetni az inkvizíció rémtetteit, és elítélni az egyházban a prófétálást, a teológiát és a vélemény- nyilvánítást...
  • Mert a Jézustól tanúsított új hozzáállást elvetettük, minek folytán a nőket a társadalomban és az egyházban peremre szorítottuk, hallgatásra és alárendelődésre kényszerítettük, úgyhogy fanatikusok még máglyára is vitték őket...
  • Mert a fekete bőrű népesség rabszolgává tevésére titkon igent mondtunk, közre is működtünk benne, vagy hallgatással palástoltuk és igazoltuk azt, nemegyszer még a Bibliára is hivatkozva...
  • Mert szűklátókörűen visszautasítottuk az emberi történelem autonómiájának elismerését, és a természettudományok, a technika - bizalmatlanságunkkal, a ,,modern szabadosság'' vádjával és aggodalmunkkal találkoztak...
  • Mivel képtelenek voltunk a kiállást a szegények mellett az evangélium szíveközepének elfogadni, századokon át együttdolgoztunk a kapitalizmussal, ma pedig a neoliberalizmussal és feleslegesség tendenciájával szemben túlságosan is csendes társaknak bizonyulunk...
  • A rasszizmus, az etnikai tisztogatás, a környezetrombolás, az éhezés, a holokauszt, a Gulag, a kiégett föld, a pusztulnihagyás, a személytelenség, a nagybirtok, a nyomortelepek, és a munkanélküliség miatt, az emberi személy és kisebbségek elleni vétkek miatt, amelyekre e húsz évszázad folyamán oly gyakran reagáltunk passzív közönnyel vagy hallgatólagos egyetértéssel...

  Emlékeztess minket, s adj új szívet nekünk!

  A hála és a remény litániája

  Válasz: Ezért magasztaljuk szereteted és mondunk igent Országodra.

  • Mert hisszük, hogy szeretet és közösség vagy; mivel hisszük, hogy történelmünkbe testesültél; és érezzük, hogy Velünk-az-Isten vagy...
  • Mert a kereszténység hosszú történetében sohase hiányoztak nők és férfiak, akik Jézus igaz tanítványaiként tanúságot tettek Országodról...
  • Mert számtalan hit-testvérünk és -nővérünk tegnap és ma, minden lehetséges hatalom és minden hazugság dacára is meghozta hűségük lehetséges legnagyobb bizonyítékát: a vértanúságot...
  • Mert a Biblia, a te szavad, végül is a nép szívében és kezében egyre inkább megtalálja a helyét...
  • Mert számunkra a kiállás a szegények mellett - mint az evangélium alapmodellje az egyház élete és küldetése számára - újra láthatóvá lesz...
  • Mert hálásak vagyunk az első közösségek tanúságáért és az evangéliumból élő közösségek sokszor hősies kitartásáért, még az egyház ellentmondást nem tűrő korszakainak idején is, és hálásak vagyunk a közösségek új virágzásáért...
  • Mert a teológia századokon át törekedett téged megismerni, ha értetlenséggel találkozott is; és mert hálásak vagyunk az új teológiákért is, aminők a politikai teológia, a felszabadítás teológiája, a fekete teológia, a feminista teológia, a teremtés megőrzésének teológiája..., amelyek elkötelezetten igyekeznek párbeszédre lépni az emberek új harcainak megannyi valóságával...
  • Mert az ökumenikus mozgalom, amely megfelel Jézus végrendeletének, egyre inkább utat tör az egyházban, és már visszafordíthatatlan és növekvő folyamattá lett, amiről Jézus álmodott: ,,hogy elhiggye a világ''...
  • Mert hálásak vagyunk a vallásközi párbeszédért és makroökumenikus tapasztalatért, amely emberiségcsaládodon belül megannyi határzónában végül napvilágra kerül a vallási életben...
  • Mert a béke ismert és névtelen férfi és női prófétái, az emberi jogok férfi és női tanúi, az utópia férfi és női előharcosai ébren tartják reményünket és jelenléted szépségét...
  • Mert végre felismertük, hogy a különböző kultúrákba beépülés a valódi evangelizálás lényeges eleme...
  • Mert a laikusok, mindenek előtt a nők, előtérbe kerültek, az egyház életében aktív szerepet játszanak, és szolgálataiban már részesednek...
  • Mivel a vallásosság iránti érzék abban az emberiségben, amely téged olykor már halottnak mondott, virágzik, és Lelked új pünkösdi tavaszát éljük meg...
  • Mert az egyházi struktúrák megújulásának jelei hírt adnak egy már nem távoli egyházról, amelyben közösen viseljük a felelősséget, és amely testvéri, szerves és szabad, s melyben egység és sokféleség harmóniában él...
  • Mert hálásak vagyunk a szerzetesek megannyi tanúságért, akik a társadalom peremén és azok extrémszituációiban élnek...
  • Mert hálásak vagyunk a győzelmekért, amelyeket a bennszülött és fekete bőrű népesség harcában vívtak ki...
  • Mert hálásak vagyunk az ifjúság önkéntes szolgálataiért, mert megtagadták a fegyverviselést, és ellenálltak a militarizmusnak...
  • Mert végre tudatot és érzéket kaptunk a környezet iránt, s egyre inkább közös felelősséget viselünk az univerzum titkaiért...
  • Mert az emberi jogok egyre inkább isteni jogoknak is számítanak...
  • Mert a törvényszékeken, a kereskedelmi kapcsolatokban és alternatív szervezetekben az új nemzetközi jog érvényesülni kezd...
  • Mert szolidaritás jön gyakorlatba megannyi szinten az Első és a Harmadik világ között...
  • Mert a jövedelmek és piacok globalizációjával szembeállítják a szolidaritás és az együttélés világszéles fejlődését...
  • Mert hálásak vagyunk a világszéles hálózat új lehetőségeiért, az orvostudomány s általában a tudományok haladásáért, amelyek az emberek egészségének, életörömének javára válnak...
  • Mert - a sötétség hatalmai és a szegények sötét éjszakája ellenére is - még álmodunk és harcolunk a neoliberalizmus jelen órájában, az utópia zászlaját még nem vontuk be; és mivel az élet a halált legyőzte, és te, élő Isten, aki Jézust feltámasztotta, az emberiség családjának apja és anyja és a jövőnk maradsz, ami számunkra végérvényes üdvösséget jelent...

  Ezért magasztaljuk szereteted, és mondunk igent Országodra.

  + + +

   A szerző 1928-ban született Spanyolországban, katalán. 1968 óta Brazíliában él, ahol 1971-ben püspökké szentelték.

  Fordította: -i -y.

  Forrás: CONCILIUM, 1999 december.