Szegedi Piaristák

bolt.piarista.hu

  Saptapadi (Hét lépés, Seven steps) – Hindu házassági fogadalmak

  Vőlegény:

  You will offer me food and be helpful in every way. I will cherish you and provide welfare and happiness for you and our children.

  Becsülni foglak téged és gondoskodom a te és gyermekeink boldogságáról és jólétéről. Kérlek, gondoskodj ételünkről és legyél segítségemre.

  Menyasszony:

  I am responsible for the home and all household responsibilities.

  Vállalom felelősségem otthonunkért és házunk népéért.

  Vőlegény:

  Together we will protect our house and children.

  Együtt meg fogjuk oltalmazni otthonunkat és gyermekeinket.

  Menyasszony:

  I will be by your side as your courage and strength. I will rejoice in your happiness. In return, you will love me solely.

  Melletted leszek, bátorítani és erősíteni foglak. Örömömet fogom lelni boldogságodban. Viszonzásul csak engem szeress.

  Vőlegény:

  May we grow wealthy and prosperous and strive for the education of our children. May our children live long.

  Adja meg Isten, hogy gyarapodjunk jólétben és gazdaságban és jól neveljük fel gyermekeinket. Adjon Isten hosszú életet gyermekeinknek.

  Menyasszony:

  I will love you solely for the rest of my life, as you are my husband. Every other man in my life will be secondary. I vow to remain chaste.

  Egyedüliként foglak szeretni téged, mint a férjemet. Minden más férfi az életemben csak második lehet. Esküszöm, hogy neked őrzöm meg tisztaságomat.

  Vőlegény:

  You have brought sacredness into my life, and have completed me. May we be blessed with noble and obedient children.

  Megszentelted az életemet és teljessé tettél. Áldjon meg bennünket az Isten jólelkű és engedelmes gyermekekkel.

  Menyasszony:

  I will shower you with joy, from head to toe. I will strive to please you in every way I can.

  Örömöt fogok sugározni rád – tetőtől talpig. Minden igyekezetemmel azon leszek, hogy boldog legyél.

  Vőlegény:

  You are my best friend, and staunchest well-wisher. You have come into my life, enriching it. God bless you.

  A legjobb barátom vagy és leghűségesebb jóakaróm. Beléptél az életembe és gazdaggá tetted azt. Isten áldjon meg téged.

  Menyasszony:

  I promise to love and cherish you for as long as I live. Your happiness is my happiness, and your sorrow is my sorrow. I will trust and honor you, and will strive to fulfill all your wishes.

  Ígérem, hogy szeretni és becsülni foglak téged, amíg csak élek. A boldogságod az én boldogságom és a bánatod az én bánatom. Bízni fogok benned és tisztelni foglak téged, igyekszem teljesíteni a kívánságaidat.

  Vőlegény:

  May you be filled with joy and peace.

  Töltsön el téged a szeretet és a béke.

  Menyasszony:

  I will always be by your side.

  Mindig melletted fogok állni.

  Vőlegény:

  We are now husband and wife, and are one. You are mine and I am yours for eternity.

  Immár férj és feleség vagyunk, egyek vagyunk. Te az enyém vagy és én a tiéd, örökké.

  Menyasszony:

  As God is witness, I am now your wife. We will love, honor and cherish each other forever.

  Isten a tanú, hogy immár a feleséged vagyok. Örökké szeretni, tisztelni és becsülni fogjuk egymást.


  Saptha Padhi

  Holding the bride's hand, the bridegroom walks seven steps with her. This is the most important part of the marriage ceremony, and only when they walk 7 steps together (i.e. perform Saptha Padhi) the marriage is completed legally. The belief is that when one walks 7 steps with another one becomes the other's friend. The mantras recited then, mean – “Ye who have walked seven steps with me, become my companion, whereby I acquire your friendship. We shall remain together, we shall share – love, share the same food, share the strengths, the same tastes. We shall be of one mind, we shall observe the vows together. I shall be the Sama, you the Rig, I shall be the Upper World, you the Earth; I shall be the Sukhilam, you the Holder-together we shall live, beget children, and other riches, come thou, O sweet-worded girl!”

  http://www.panchangam.com/kalyaan.htm