Szegedi Piaristák

bolt.piarista.hu

   1924


    És keressük az igazságot

   Lábunk elkophat hónaljig,
   Sej haj, fütyülve baktatunk,
   Igazságot keresünk, de
   Nem találunk még seholse.
   
   Nincsen batyunk, csak az agyunk,
   Betyárkodó Ábel vagyunk,
   Nem kérdik, hogy szívünk dög-é,
   Gondolatunk az ördögé,
   Lelkünket meg Isten fogja
   Sziklaszántó ostorosba.
   
   Hogyha tél van, hát didergünk
   S nem is tudjuk, hogy didergünk,
   Szemünk, fülünk lefagy együtt,
   Lázas szóval melengetjük,
   Nem hálunk soha árnyékban,
   Zsebünkben is csak szándék van,
   Magunk vagyunk: a kenyerünk,
   Hogyha vesztünk, úgyis nyerünk,
   Ínség, asszony nem bir velünk,
   Északnak meg délnek megyünk,
   Koldusokkal parolázunk,
   Ott a tanyánk, ahol ázunk,
   Összenőtt már a két kezünk
   S nem könyörgünk, nem vétkezünk,
   Nagy éhünk van s nem éhezünk,
   Mindig korábban érkezünk,
   Szájunkra a jövő hágott,
   Kiáltunk emberebb világot,
   Szeretetet, szabadságot,
   Szél a lábunk, arcunk áldott,
   Nézünk minden követ, ágot,
   Ahol utat ki se vágott,
   Sej haj, dallal, jó vigasszal,
   Asztaltalan szómalaszttal
   Keressük az igazságot.
   
   1924. jan. 4.

    Kövek

   Öreg kövek, ne haragudjatok,
   Ha taposlak, hiszen tinálatok
   Nagyobb és mozgóbb taposó vagyok.
   
   Szólok hozzátok, vén testvéreim,
   Mozgóbb, nagyobb taposó tapos engem
   S nem szól, csak jár az emberköveken,
   Nem szól, nem szól, vagy jelekben beszél
   És tán ti vagytok súlyos szavai?
   Ó, némák, meg nem értlek titeket sem!
   
   Miért van kő, ha nem lesz épületté?
   
   Hát nem segít a jaj s az allelúja?
   Se hit? se malter? se Krisztushabarcs?
   Széthullt az ember millió darabra,
   Mint esőben a vályogkalyiba.
   És hol van az erős, terméskő-ember,
   Kit nem tapos fájóra semmi láb?
   Ó, borzalmas így: útfelen heverni,
   Ha bennünket nem épit városokká
   Gránithalmokba semmi épitő.
   Hiszen kölyökkorában az időnek
   Egymást-karoló barlanghegyek voltunk,
   Hol békesség és szeretet lakott.
   
   Széjjeltördelt a bölcseség s a bomba,
   Szétbomlasztott a gejzirlábu vér
   S nyomoruságos könnyekbe merülve
   Száz megváltó agy forr már, mint a mész,
   Hogy értelmes várossá magasodjunk,
   Mert most minden s egyetlen értelmünk
   Az úton heverő kövek fájdalma,
   Mely porban és piszokban taposódva
   Templomtorony kupolájába vágyik!
   
   1924. jan. 6.

    Ide újra a szeretet jön

   Fejünkre tapodták a multat,
   Hanem a jövő csak megérik,
   Dudvából föl a magas égig,
   Mely ízes gyümölcsű embert hirdet.
   
   Már izmainkká lett a szándék,
   Tél-túl a szemek már nem sírnak
   S volt-göthös anyák szerelmes pírnak
   A napot kendőzik magukra.
   
   Szándékoló, roppant kohókból
   Már ömlik a vas okos formába
   S nótás acél zeng majd, hol máma
   És tegnap aranyat imádkoztak.
   
   Az átkok már elátkozódtak,
   A vér elvérzett, széjjelmarva,
   És elrothadt gonosz hatalma
   A gyümölcsdögvesztő rothadásnak.
   
   Ide újra a szeretet jön
   S gonoszok vége nyögi jöttét,
   Nem mint eddig, hogy leütötték
   S a jókat áldozták eléje.
   
   Ide újra a szeretet jön
   S mindenkinek fakad bocsánat,
   De addig jaj, kik látva látnak
   S a vaknak nem adnak szemükből!
   
   1924. jan. 22.

    Miért mondottál rosszat nékem

   Miért mondottál rosszat nékem?
   Én nem bántottalak, barátom,
   Hogyha valamiért haragszol,
   Szívesen bocsánatot kérek
   S szeretném, ha most velem jönnél,
   Megnézzük majd a favágókat
   S leheverünk együtt az erdőn,
   Fejünk fölött hullámzanak a lombok,
   Hűs tengerfenékről az eget nézzük,
   Ahol meg zsenge felhők lombosodnak.
   Ott nagy nyugalom karol majd belénk
   És nékünk az most olyanigen jó lesz,
   Háromszoros a jó, ha kettő kapja,
   Azért szeretném, hogyha velem lennél,
   Mig odahallik este a harangszó,
   A bogáncsokat leszedjük egymásról
   S hazaballagunk éppolyan fáradtan,
   Miként a kapás, szótalan munkások,
   Akik a földek békés erejébe
   Százannyit termő magokat vetettek.
   
   1924. jan. 23.

    Lányszépség dícsérete

   Dícsérlek hát, mig minden erőm itthagy:
   A férfiból kiszakadt gondolat vagy,
   Hallgatsz, de szól a trombiták szava
   S ledől az elzárt Jerichó fala.
   
   Remek városok, puszták és az ég is -
   Körülötted van minden s azért mégis
   Csak téged lát meg, téged, aki lát.
   Éretted volt csak eddig a világ...
   
   Eh, ostoba, nem igy, de lelkesebben,
   Mint tűzimádónak vak rengetegben
   Áldó hozsánna zengne ajkirul,
   Ha körülötte az erdő kigyul!...
   
   Csak vergődés a méltó hódolat: ha
   Egy kőre lépsz, az fájdalmunk darabja.
   S hogy befejezzem a dicséretet,
   Szedjenek nagybetűből TÉGEDET!!
   
   1924. jan.

    Kedvesem,

   Bizony a szirmok összeborulnak este.
   Nem akartalak megcsókolni se,
   Csak hogy kicsit itt érezzelek mellettem,
   Mint kisgyerek az édesanyját.
   A vackorfa a beojtott ággal összenő,
   Én is jobb vagyok, hogy beojtottál csókjaiddal,
   Én kedvesem,
   És szebb is vagyok, miként az éjszaka
   A számlálhatatlan csillagoktól.
   
   Meleg vagy: esőt hozó tavaszi szél,
   Mely fogócskára tanítja a gyerekeket
   És fölkelti a sáros füveket.
   Régóta várt mellem bozontos rengetegje,
   Hol éhesen, meg félfagyottan
   Indulatok aggancsos csapata öklelődött
   És most, íme,
   Békén legelgeti liliomszavaidat
   Meg a violákat.
   
   Mert megjöttél, hisz meg kellett jönnöd,
   Én kedvesem.
   
   Még sötét van,
   Leheletünk se látszik,
   De ablakunkon ragyognak már a jégvirágok,
   Odaki hajnalodik
   S én még mindig csókokat beszélek.
   
   1924. jan.

    Nyár volt

   Nyár volt,
   De mindnyájan fáztunk,
   Hát begyújtottunk a mesekályhákba,
   Ott melegedett belém,
   Hogy valahol, ahová elérünk,
   Vár ránk a lány, aki mi vagyunk,
   Vár rátok a legény, aki meg ti vagytok,
   Biztosan és észrevétlenűl,
   Mint hóborított földekben a tavasz
   És előjön és megigéz,
   Ha napszivünk kisüt szép homlokunkon.
   
   1924. jan.

    Nő a tükör előtt

   A tükör előtt öltözik. Csupasz,
   Akár a frissen megköszörült penge.
   Nem látta férfi, mégis beleszúrja
   Kegyetlen tükre minden férfi-szembe.
   
   A tükör előtt öltözik. Gyapjú
   Kelmét neki növeszt a férfi nyája.
   Szoknyaként veszi magára a poklot
   S az ég fodorként hullámzik alája.
   
   Hajára aggat mély rejtelmeket,
   Vagy hajnalból köti ragyogó kontyát
   S a férfierő roppant vásznait
   Ujjai apró szallagokra bontják.
   
   Fülönfüggőül szívünket veszi,
   Nem hallott zenét csak neki zenéljen
   És nyelve alatt jéghegyeket hordoz,
   Hogy forróságát elvermelje mélyen.
   
   Lelkiismeretünket gyújtja föl,
   Hogy szemöldökét véle bekormozza,
   Tíz manikűrözött méregfogát és
   Ajkát vérünkkel festi meg pirosra.
   
   S már készen van és nincsen rajta más.
   Á, dehogy! tán csak egy virágszál éppen!
   Annyira egyszerűen indul el,
   Hogy szőnyegére: holt agyunkra lépjen.
   
   1924. jan.

    Komoly lett már

   Komoly lett már hejehuja lelkem,
   Addig jártam ősz Uramhoz én.
   Ott is, ott is mindig csak követelőztem,
   De mit akartam, de mit is akartam?
   
   Kalapáló, hajórakó kedvet,
   Meleg asszonyt, hálószőni is,
   Hogy én, gyarló eszem szerint értelmetlen,
   Botor tengerének értelmet is adjak.
   
   Mi voltam én?... Oktalan próféta,
   Cifra szóvá gyötört akarás,
   Irigy, ha a másik szebben mond igét.
   Hiuságból vágytam töviskoszorúra.
   
   A fájdalom Isten feddő szava
   S fájdalomtól csöpög a szívem,
   Mint bő veritéktől a szegények arca
   S meleg olajtól a gépek karjai.
   
   Nem kérek már bús bocsánatot se,
   Csak igenigen alázkodom.
   Nincsen az az asszony, akit nem kivántam
   S asszonyriasztóra könyörgöm az arcom.
   
   Érzem, hajnali falucska lettem,
   Szelidség nyugodt tehenei
   Ballagnak belőlem az Ur kegyelmének
   Friss és térdigfüves legelője felé.
   
   1924. jan.

    Lázadó szentek

   Ülök én újfent dögrovást a porban.
   De gonoszok csontjából őrölt porban.
   
   Uram, én is keresztelek ujra.
   De fejemet oda nem adom ujra.
   
   Én nem áldozom föl többé Izsákot.
   Inkább magam, de soha Izsákot.
   
   Szólok, hiába, Szodoma rám se hallgat.
   Szólok, de annak, aki majd meghallgat.
   
   Menyország kulcsát én a földre ejtem.
   Vén szivemet is a földre ejtem.
   
   Csak bennem legyen gonoszság helyettük.
   Engem büntess meg tűzön őhelyettük.
   
   Csak a szegények jutnak a pokolra.
   Én nem vigyázok többet a pokolra.
   
   Gyógyíthatót én meggyógyítok most is.
   De halottakat nem keltek föl most is.
   
   1924. jan. 28.

    Villámok szeretője

   Ördög röhög és Isten sír belőle,
   Pap és csibész a villámok szeretője.
   
   Mindig beszél: "Mondd, testvérem, nem alszol?"
   S legszebb álmában kenyérhéjat majszol.
   
   Búzát vet s hideg csillagokat gyomlál,
   Korgóbban korog húsz dühödt gyomornál.
   
   Hordókra áll és templomokba tér be,
   De vasgerincü és még nincsen térde.
   
   Ha szép idő van, a földeken fekszik,
   Csak ritkán békít, csak ritkán verekszik.
   
   De fergetegben hegyormokon állva
   Villámszivét az éjszakába vágja.
   
   S mig ember, barom, fa szeliddé retten,
   Boldogan sír a megtárult egekben.
   
   1924. jan. 28.

    Nyolcesztendős lányok

   Hosszú sorban jönnek, mennek,
   Apró ördögök, de szentek,
   Homlokuk friss, meleg kenyér,
   Szén a szemük, szénparázs.
   
   Hosszú sorban jönnek, mennek,
   Mint a virág, úgy szeretnek,
   Ugy szeretik a fiúkat,
   Akárcsak a gyöngyvirág.
   
   Hosszú sorban jönnek, mennek,
   Ha sírnak is: csak nevetnek.
   Messze vannak, messze vannak,
   Mint a vídám csillagok!
   
   1924. febr. 8.

    Lopók között szegényember

   Lopók között szegényember,
   Szegényember sose fél,
   Minek félne, szíve, lelke
   Erősebb a többinél.
   
   Lopók között szegényember,
   A Jóisten megsegél!
   Nincs tehene a szegénynek,
   De ha van is elvetél.
   
   Lopók között szegényember,
   Szegényember kapanyél.
   A világot megkapálni,
   Szegényember annak él.
   
   1924. febr. 11.

    Művészet az emberek között

   Kerekek lehettek a talpán,
   A táncosnő begurult szemeinkbe,
   Egyszerű volt, de ragyogott, mint a kolibrik.
   
   Képzeld el a lápon libegő
   És nyujtózkodó, nyurga lidércet.
   Szebben ugrált a fiatal kecskénél,
   Vagy mint a hamarkedvű komondorkölyök,
   Ha futkároz és hempereg a fűben!
   
   Még az esztendőalvók is
   Szivesen vele-riszálódtak volna!
   
   Azt se tudom, ki volt mellettem,
   Az ujjongás együtt sejhajozott bennünk - -
   Aztán hirtelen kihült a terem
   S mi, emberek, szegények, ismét
   Idegenül néztük végig egymást.
   
   1924. febr. 12.

    (Szőke hajam...)

   Szőke hajam már kibontom a szélnek
   De arcomat mosolyba takarom
   A hiába várt csókok igazát
   Elbocsátja az asszony-hatalom.
   
   Rózsákból rakni mindig-égő máglyát
   Jól csókos tűzimádó tudna csak
   Hát elbocsátlak csókos csóktalan,
   Már lángot hívőbb kezek gyujtsanak.
   
   Megosztozunk most iker életünkön
   Tiéd a vágy, enyém a szerelem
   S kihullsz belőlem, mint az üstökös,
   De emlékcsillag száz marad velem.
   
   1924. febr. 13.

    Szelid, búcsúzó asszony

   Pusztába viszi csókjait magával
   Bölcs, bús fakír lett asszonydervised,
   Hullámzó violamezőket lábal,
   De virágot nem ad már senkinek.
   
   Akartam volna: Ragyogó árnyék légy,
   Mely büszkén gyönge, víg nyomomba jár,
   De már fölöttem barna lett a kék ég
   És ragyogásod kísértetre vál.
   
   De nyugodt vagyok, mint a végtelenség,
   Vagy falevél a zúgó tengeren,
   S az emberekhez mosolyogva mennék,
   Hisz akkor se lesz senki sem velem.
   
   A falak sírtak nagy szomorúságot,
   Naptalan életemnek falai,
   Nem én sírtam, mikor szivembe vágott,
   Hogy búcsuzót kell immár mondani.
   
   Könnyű legyen emlékem, mint az illat,
   Mely egekig száll és legyen örök,
   Amíg szivemből máglyarózsák nyilnak
   S feláldozott szerelmem füstölög.
   
   1924. febr. 19.

    Jónál jobb

   Páris, Berlin, Moszkva és Szeged -
   Kevesen vannak jó emberek.
   
   Akik meg vannak, jajgatni vannak.
   Narancshéjnak is útjába vannak.
   
   Gyönge harmat, ösztövér: fölszíjja a nap.
   S folyómedret mosni? Ki hallott olyat?
   
   Huncut a jóság, ha szégyent hoz a jóra -
   Minek jóság-festék a jót-akaróra?
   
   Van hű komondora, van bő karikása -
   Melyik juhász bőg, ha megszalad a nyája?
   
   A vasnál több az olvasztó kohó,
   Jónál több, jobb a jót-akaró.
   
   Washington, Wien, London és Czegléd,
   Rossz ember úgyiscsak mutatóba lesz még.
   
   1924. febr. 22.

    Szeretők

   Furcsák és betegek,
   Kik sebeket vetnek egymásba, hogy
   Beboronálhassák.
   Télen tüzek - nyáron
   Források fakadnak ujjaikból.
   
   Fáradatlanul csak
   Az örök gyönyört szigonyozgatják,
   Jégtömböket olvaszt
   És szöllőhegyeket
   Szárít ki sivatag lehelletük.
   
   Kalászos szemükből
   Kiszédült az arcok meleg magva,
   Kihull az értelem
   Rossz vihederéből
   Bomlottpántú, meghasadt agyuknak.
   
   Összemart szájukra
   Még tétova mosolyt tetoválnak
   S csókjuk, ölelésük
   Zengő kerteken át
   Egy bibére lopja a szerelem.
   
   Míg a bolygó-bimbók
   Meg a virágok milliárdjai
   A fényt és virágport
   Frissen, egészséggel
   Minden társuknak széthajigálják.
   
   1924. jan. - febr. [?]

    Rokkantak

   Parasztlábaikról
   Leamputálták az ásót... Nem veri
   Színek meleg essője többé
   Szemük szárazságát.
   
   Gránátokba törte
   Karcsú gerincük acélobeliszkjét
   A sátános tankokká vedlett
   Harangok ütése.
   
   Áttört tüdejükön
   Tajtékos borzalmak marsolnak nyögve
   És lágy agyukra internálták
   A Szibériákat.
   
   Ők azok, akikből
   Még visszakaptak valamit az anyák
   Amaz emberebb gödrök vámján,
   Hol most meszesednek
   
   Eggyé mindenfajta
   Dadogó Krisztusok, hogy irtózatos
   Hegyibeszéddé magasodjék
   A hörgés bacchanálja.
   
   Hiányzó karjukon
   A kenyeres tenyér megöklösödött
   És szívükben égve harangoz
   A Békesség elé.
   
   1924. jan. - febr. [?]

    Kakuk marci

   Kakukkos isten rakott idegen világ pihéibe,
   Arcunkra könyvelt bizonyossággal
   Mi tudjuk, ugye, gyöngyöm-bogaram.
   S kihajitnak csavargónak az utakra,
   Ahol vásárra szekerezik az öröm.
   De megterít a nyár eperfák zöld abroszán.
   Testes mosónővé negyvenévesedik
   Diaboló-derekú Beatricénk,
   Kinek szemében galambok laktak egykor.
   Lábainkon kolonc az országút,
   Megennénk egész kukoricatáblát,
   S elhiheted, az a legnagyobb bajunk,
   Hogy muszáj lenni becsületes ősállatoknak is,
   Akik nem hordják zsebben a gerincüket.
   
   Rózsás alakod is csukaszürkére mázolják,
   Torkodat elvitték gépkocsitülöknek,
   Hirdetőoszlopok árnyéka vagy,
   Más se maradt belőled, mint a: Kakuk Marci.
   
   Néha van úgy, hogy fejed szomorúság zsuzsuja
   És a piszkos járdáig fityeg.
   Ilyenkor kivilágitják a városokat
   S legszebbre festik magukat a lányok.
   Zokognál is, de nyelvem alá duglak,
   Mert ángyod is tudhatta, mikor megszülettél,
   Azért születtél,
   Hogy plébánia légy a templom egerének.
   És szélben szoknyaként gyűrődő bőröd alatt
   Mennél jobban szétsárgul a papirmadzag,
   Inaimra annál inkább drótkötelek nőnek.
   Te vagy sokunk szándékának rúdja
   És nem vagyunk vak csillagászok,
   Azt akarjuk, vakondok is lássa,
   Hogy a kelő nap mennyire illik hozzánk!
   
   1924. márc. 11.

    Szomorúfűz

   Lábonjáró szomorúfűz,
   Hivesség csal, hivesség űz,
   Hivesség űz, hivesség csal,
   Ez patakkal, az meg faggyal.
   
   De patakra nem találok,
   Mindenütt csak fagyot látok.
   S patak kéne, napfény kéne,
   Lehevernék az ölébe.
   
   Megduzzadnék, mint a többi
   Szerencsésebb erdőföldi.
   Virágoznék, mint az égbolt,
   Ha a kakas kukorékolt.
   
   Bokrok előtt alázkodok
   Csillagokhoz fohászkodok:
   Hé csillagok, jó csillagok,
   Patakra már hol akadok?
   
   Leveleim, vigasságom,
   Nem ér utól bolygó lábom:
   Elhullajtván vigasságom,
   Marad a szomorúságom.
   
   1924. ápr. 16.

    Ki verné föl lelkünkben a lelket?

   A meddő dombok homlokából
   Kiemeltük a csillagvizsgáló gondolatokat,
   Föl, föl a magasságig
   Repülőgépeket hajigálunk
   És roppant, visszahulló pályájukkal
   Kipányváztuk a madarak birodalmát,
   Mozdonyokkal korcsolyázunk messze földre
   És kantárt holnap elektromos hajókból dobunk
   A sörényes, üvöltő tengerekre,
   De emberek, emberek!
   
   Ki venné újból észre,
   Hogy le kell sikálni asztalainkat,
   Ki mondaná meg az asszonyoknak,
   Hogy kisöpörhetik a szomorúságot,
   Ki ültetne kerteket szemünkbe,
   Ki verné föl lelkünkben a lelket?
   
   1924. máj. 10.

    Hét napja

   Tintába mártom tollamat
   És tiszta, kék égbe magamat.
   
   Félrerángatom a harangkötelet,
   Falbaverdesem szegény fejemet.
   
   Ki látja meg, hogy már látszanak
   Kilógó nyelvünkön az igért utak,
   Hogy nincsen hiába semmi és a minden
   Nem siklott ki föltépett ereinken,
   Hogy kristály szeretne lenni a patkány is
   S a darabkább utálja már a darabkát is,
   Hogy magadat tisztán találod meg másban
   És nyugalom van a szükséges rohanásban,
   Hogy leheletünktől kigyúlnak a házak,
   És engesztelő vízzel már locsolgatnának,
   Hogy hídak robbannak a szegényemberekben?!
   
   Ó, barátaim, hét napja nem ettem.
   
   1924. máj.

    Igaz ember

   Szemeim, ti fényfejő parasztnők,
   Fordítsátok ki a sajtárokat,
   Nyelvem, szép szál kurjantós legény,
   Hadd abba hát a kubikolást,
   Állat, szaladj belőlem Ázsiába
   Izzadó erdők gyökereihez,
   Gerincem, szédülj az Eiffel-torony alá,
   Szigonyod a szagot elkerülje,
   Orrom, vitorlázó grőnlandi halász,
   Kezeim, Rómába zarándokoljatok,
   Lábaim, árokba rugdossátok egymást,
   Szolgáltassátok be a cíntányérokat,
   Füleim, a cíntányérokat!
   Combom, ugorj Ausztráliába,
   Te harmatos-rózsaszínű fiahordó,
   Gyomrom, te könnyű léggömb,
   Repülj a Szaturnuszig, a Szaturnuszra!
   Mert úgyis kilépek számszélire
   S íves kiáltással füleikbe ugrom,
   Mert fölhúzták már a megállt órákat,
   Mert ívlámpákként ragyognak majd a falvak,
   Mert fehérre meszelik a városokat
   És csigolyáim szétgurulhatnak a világba,
   Én már akkor is egyenesen állok
   A görbén heverő halottak között.
   
   1924. máj.

    Koldusok

   		1
   
   Öreg, én eztán lopni fogok!
   Fiam, mindenki azt teszi. Ne tedd!
   
   De a nők, a szagosak, a gazdagok!
   Ládd, én csak úgy tapogatom az eget.
   
   Öreg, a mankóm szaladni akar!
   Fiam, hát nem jön erre senki se?
   
   Ha akad is, mindig csak száraz karaj!
   Tej kéne, nem birok már enni se.
   
   Egy kirakatot még ma betörök!
   Börtönbe jutsz és megvernek. Szamár.
   
   Egy kirakatot mégis betörök!
   Psszt, meghallják s nem ad, aki erre jár.
   
   		2
   
   Öreg, a varrás újra gennyezik.
   Annál szebben tudsz könyörögni majd.
   
   De rúgnék vele, a szent mindenit!
   Te mást se csinálnál. Mindig csak a bajt.
   
   Engem nem akart a lányod, öreg.
   Örülj, hogy látod az áldott nyarat.
   
   Most rád se köpne, nyomorult, vén cövek.
   Legalább néki ruhára is marad.
   
   Selyemszoknyánál nincs becsületje több!
   De kéne neked, te korcs, te torzszülött.
   
   		3
   
   Fiam, nem élek soká, azt hiszem.
   Én pedig azt, hogy éltél eleget.
   
   Meghalok s nem fog sírni senki sem!
   Elég, hogy míg éltél, vezettelek.
   
   Én Istenem! - Mondass vagy két misét!
   Azon már inkább kolbászt is veszek.
   
   Téged még meg fog verni a nagy ég!
   Meg ám, ha mint te, véngonosz leszek.
   
   Légy jő, hisz egyszer elpusztulsz te is!
   De addig csak enyim lesz a sarok.
   
   Nem félsz a pokoltól? Meghalsz te is!
   Félnék, de élni - s kölyköt akarok.
   
   Könyörgök érted ott. Mondass misét!
   Ép lányokért, hogy nőjjön rengeteg!
   
   Sokszor fogsz sántán megbotolni még!
   Csak legyen majd egy ép, erős gyerek!
   
   1924. máj.

    Tavasz van! gyönyörű!

   Tavasz van, tavasz van, gyönyörű tavasz,
   A vén Duna karcsú gőzösökre gondol,
   Tavasz van! Hallod-e? Nézd, hogy karikázik
   Mezei szagokkal a tavaszi szél.
   
   Jaj, te, érzed-e? Szerető is kéne,
   Friss, hóvirághúsú, kipirult suhanás.
   Őzikém, mondanám, ölelj meg igazán!
   Minden gyerek lelkes, jóizű kacagás!
   
   Tavasz van, gyönyörű! Jót rikkant az ég!
   Mit beszélsz? korai? Nem volt itt sose tél!
   Pattantsd ki a szíved, elő a rügyekkel -
   A mi tüdőnkből száll ki a tavaszi szél!
   
   1924 tavasza

    A világ megteremtése

   Igen, tudom, még nem volt a világ,
   Csak az erők nyugalmas vize,
   Fojtott dühű, nagy vize,
   Nem volt még hal se, de halat akart,
   Nem volt még dal se, de dalolni akart,
   Asszony se volt még, isten se volt még,
   Vagy isten volt-e az egészen férfi,
   Egészen gyermek, nem tudom,
   - Most munkás lehet, vagy talán költő,
   Hiszen mindegy a munkás, a költő -
   Ő volt még egyedül, nagyon magába,
   Mint én vagyok most, olyan magába.
   Tehetetlen volt, csak szeretet volt,
   Társat akart és csak szeretet volt.
   
   Nem tudott tán még beszélni se,
   Nem tudott tán már hallgatni se,
   Társakra gondolt, asszonyra gondolt,
   A te víg, meleg szemedre gondolt,
   Aki ha látná, nagyon szeretné,
   Aki ha lenne, nagyon szeretné,
   Frissen fürödve jobban szeretné.
   A te víg, meleg szemedre gondolt
   S a vízbe lépett,
   A víz fölbömbölt, ahogy belépett,
   Elnyelte, mint a villámot az éj
   És ő lesüllyedt a fenekéig,
   Feneketlen víz nincs-fenekéig.
   
   A víz felhőkbe szállt a szíve fölött,
   Jéghegyekké vált a háta mögött,
   Akkor születtek a hideg csillagok,
   Akkor születtek a meleg napok,
   Ő volt még egyedül, nagyon magába,
   Társat akart és csak szeretet volt,
   Terád gondolt és az, az megölte,
   Meglett a világ - csak szeretet volt -
   Akkor megölte.
   
   1924 tavasza

    Most a teremtés kezdetén vagyunk

   Ime, már megvan az egysejtű ember,
   Él és mozog,
   Gondolatokat nyujt ki magából
   És visszahúzván kinyujtja újra,
   Hogy valamivel is előbbre jusson.
   Eddig vergődött, most már ténfereg,
   De serény és így mindig erősebb lesz.
   
   Kegyes miattunk a szigorú törvény.
   Holnap már ügyesek leszünk
   Könnyen úszunk, szaladunk, repülünk
   És ennek így kell lenni
   Hogy akkor már nem törődvén mással,
   Lelkünk tiszta ruhája legyen,
   Kívánt álmunk szűz teste legyen,
   Teste ének s igazság legyen,
   Alakja Istenhez hasonlóbb legyen
   Az eljövendő többsejtű embernek,
   Aki belőlünk vetül majd elő
   Aki mi leszünk,
   A nagy Továbbcsináló,
   Akiért most beteg a világ.
   
   1924 első fele

    Magyarok

   Ó jaj, mi igazán tiszták vagyunk,
   Nyisson ajtót nekünk a reménység!
   
   Űlünk, űlünk a mindenség szélén,
   Tán arra várunk, hogy fölfaljon a bánat?
   És várunk, csak várunk szomjasztó várásban,
   Átalfolyik rajtunk a világosság,
   De elhagytuk valahol kőedényeinket,
   Elhagytunk valahol minden akarást
   S most minden volt és jövendő szomjúság
   Itt van, itt van, ó nagyon itt van bennünk,
   Hogy friss kenyereink halomra száradnak!
   A négylábúak, melyeket megettünk,
   Most előjönnek és kinevetnek minket,
   Ezer és harmincegynehány esztendő
   Zuhog végtelen szomorú szemünkből
   S nem birja elmosni buta bűneinket.
   
   Most nagyon messze van tőlem a föld,
   Mégis azt érzem, hogy magyar vagyok,
   Keserű számnak ki mutatna cukrot?
   Ki hinné még el, hogy élni akartok?
   
   Jöttem, kölcsönkérjek még ezer kezet,
   Mert hogy adhatnék eleget kettővel?
   Két bárány volt én adó két kezem
   S a farkasok elbántak mindkettővel.
   Most minden kedvem holtan terül el,
   Mert levegőtlen vihar a jajom:
   
   Leszámitva az ostobaságot,
   Multunkat, életünket és a gyomraink,
   Ó jaj, mi igazán tiszták vagyunk,
   Nyisson ajtót nekünk a reménység!
   
   1924 első fele

    Tüntetés

   Kiszaladt a vér ereinkből
   S most az utcákon nyargal végig,
   Ime, eljöttek a gyárkémények
   Szikrát lehelő arkangyalai,
   Hogy visszavívják a pokoltól
   Ádámot és Évát.
   
   Szánkból sistergő meteorok hullnak
   És a rendőrök szelíd testvéreink,
   Kiáltások tarka pántlikákkal
   Kontyot kötnek a hajadon jövőre.
   
   Hát hol az a tenger, amelyik
   Ily kedvvel ringatna gyönyörű hajót,
   Mint ez a kormos és éhes tömeg
   A lelkesedés karcsú suhanását,
   Hol az az évszak, amelyik
   Ily remek virágot tűzne ki a földre,
   Hol az az égbolt, amelyik
   Ily erős karokkal ölelné a földet,
   Hol az a vaskapu, mely nem olvadna széjjel
   Ekkora nagyszerű hévség előtt?!
   
   Micsoda fölséges égiháború
   A külön lábak együttes dobbanása!
   Ilyen pompás ütések alatt
   Szénné sajtolódna erdő, mező.
   Az ég ekhóját mellünk visszadobja
   És minden bezárt, pókhálófödte ablak
   Csörömpölve darabokra pattan.
   
   1924 első fele

    Tűz van!

   Tűz van!
   Ég a malom!
   Ne bántsatok, én nem akarom,
   Jaj, tán csak bennem ég az a malom?
   Ne bántsatok, én nem akarom,
   Csak néha hittem úgy, álmaimban.
   Azért ordítok, hátha elhiszik,
   Hogy tűz van, tűz van.
   
   Nagykedvü, éhes nyujtózásokkal
   Nyurga karokkal kalimpál az égnek,
   Belül ég, de kívül éget,
   Hát senki se érzi, csak én?
   Vagy meghaltak már mindannyian?
   Meghalt a magyar, a lyány, a legény?
   Hiszen itt járnak körülöttem,
   Húsból és vérből vannak,
   Moziba mennek, esznek, isznak,
   Hát én hiába bőgök nekik?
   Vagy nem sírok én csak magamnak?
   Elég a búzánk, elég a lisztünk,
   Hát jobb lesz, hogyha majd a füstből
   Az angyalok sütnek kalácsot?
   
   Tűz van.
   És ti a tüzes tűzben jártok.
   Ha engem láttok, bolondot láttok,
   Mert én tudom a ti haláltok,
   Szemetek elé este állott,
   Fületekre a csönd leszállott,
   Nem érzitek a faló lángot,
   Ó, én tudom a ti haláltok,
   Mégis a fületekbe állok
   S dühödten bőgve, konokul,
   Reszketve félve csak kiáltok:
   
   Tűz van! Tűz van! Tűz van!
   
   1924 első fele

    Figyel a kancsal

   Mindig figyel valaki - biztos kancsal -
   A hátunk mögött. Hátrafordulok:
   Ki vagy?... Gügyögve gyűjti már a hajnal
   Pihés csibéit... Alszom? Vagy élek? A kancsal
   Parazsat dobál hátamra. Jajdulok:
   
   Csak én vagyok, csak én! Ó, virradattal
   Csak engem szül a fény, te, semmise!
   (Az Isten is kinőtt cipőket talpal
   És lelkünk csupasz lábbal jár a kancsal
   Sziklás, szurós szemén.) Mért jössz ide?
   
   Az én vágyamból sarjadzik a hajnal!..
   Mindig figyel valaki, aki kancsal.
   
   1924 első fele

    Egyszerű ez

   Lement a nap nyugaton,
   Följött a nap keleten.
   Egyszerű ez.
   Él az, aki eleven.
   
   Rongyos mindegyik zsebünk,
   Rossz a magyar zsebe rég,
   Egyszerű ez -
   Elveszett az ezerév.
   
   Ha elveszett, elveszett,
   Nem keressük már elő,
   Nem érünk rá,
   Vonaton jár az idő.
   
   Expresszen jár az idő
   S gépből csinált madarán,
   A gyalogos
   Bizony hogy elmarad ám.
   
   Szolgabíránk az agyunk,
   Nem parancsol más nekünk,
   Egyszerű ez,
   Mi már mótorral megyünk.
   
   Nem vagyunk mi bölcs urak
   S nem is vagyunk szamarak.
   Új ezerév
   Új magyaroknak marad.
   
   1924 első fele

    Minden rendű emberi dolgokhoz

   Van egy színház, végtelen és mibennünk lakik,
   Világtalan angyalaink játszogatnak itt,
   Nyugtalanok, szerepük egy megfojtott ima.
   És a dráma mindig mindig csak tragédia.
   
   És az ember, szegény ember csak lapul belül,
   Benn, magában s ezer arccal egymagában ül,
   Három láng nő homlokából, zengő, mély virág
   És zokognak, elzokogják a litániát:
   
   "Én csak voltam! - Én, jaj, vagyok! - Én meg csak leszek!
   Leszaggattak, elültettek, fognak rossz kezek,
   Életünk az ember kedve, hanem hol van ő,
   Hol az ember? Hát hiába teremtett elő?"
   
   És az ember, szegény ember, csak lapul belül,
   Feje körül zengő szavak villáma röpül;
   No most, no most fölszáll majd az igazi ima!
   És a dráma mindig mindig csak tragédia.
   
   Jön a gond és jön az asszony, jön a gyávaság,
   Jön a kétség, jön a vágy és jön az árvaság
   S valamennyi fölsikolt és eggyé alakul:
   Magad vagy és magad maradsz magadnak rabul!...
   
   Világtalan angyalaink sugárlábakon
   Átugranak a világi köntörfalakon,
   Fölkapják és fölhajítják hozzánk szíveink
   S fölkapnak és eldobnak a szívünkből megint.
   
   És muszáj és meg kell tenni, szólni valamit,
   Ami vagyok, gyémánt, amely látóra vakit,
   Az egyetlent, ezt a soha nem látott rabot!
   S dadogok már, dadogok, de - magamban vagyok.
   
   Ó angyalok, segítsetek. Hol van az a fény,
   Amelyikről tudtam egyszer, hogy az az enyém,
   Amelyik majd szól helyettem. Az álom fia!...
   És a dráma mindig mindig csak tragédia.
   
   S elmegyek és másik jön és az is én vagyok:
   Elsiklanak talpam alatt sziklás századok -
   Mit akarok? s akarjak-e? Mi az az örök?
   S könnyű porban hullnak reánk az örök rögök.
   
   Tiszta gyümölcs, férges gyümölcs egy ágon terem
   S könnyen adják, könnyen veszik, de mi lesz velem?...
   Pokolbeli gonosz tenger vonagló agyunk
   S világtalan angyalaink mi magunk vagyunk.
   
   1924 első fele

    Csudálkozunk az életen

   Ha mosolyog, mosolya csupa csillag,
   De ha szomjazom, akkor friss patak,
   Az én kedvesem az egeknek nyílhat,
   De megcsókolni csak nekem szabad.
   
   Haja szurokkal elkevert arany,
   Harmatos erdők az ő szemei,
   Küszöbe elé terítném magam
   Lábtörlőképpen, de nem engedi.
   
   Szavunk zugában megbuvik a csók,
   Testvéreihöz lopva jön ide...
   Mező álmodhat össze annyi jót -
   Az én kedvesem a füvek szive.
   
   Este a csókok megszöknek velünk
   S végigfutván a világi teren,
   A hajnali égre leheveredünk
   És csak csudálkozunk az életen.
   
   1924 első fele

    Szegényember balladája

   - Szegényember, hogy adod a bölcsőt?
   - Csöpp a gyerek, hogy adnám a bölcsőt?
   - Király vagyok, bírok nagy erővel,
   Ha nem adod, elveszem erővel.
   
   Szegényember, hejh, csak egyet szólna -
   A király már katonákért szólna.
   De a bölcsőt a tóba hajítja,
   Csöpp gyerekét utána hajítja.
   
   Szegényember sír-rí a börtönben.
   Szegényember nevet a börtönben.
   Nincs a gyerek már a rossz világban,
   Jobb sora lesz, hajh, vizi-világban!
   
   1924. jún.

    Szegényember szeretője

   Világ van a szegényember vállán,
   Istent emelt mindig másik vállán.
   Dühödne meg okosan egyszerre,
   Mindakettőt ledobná egyszerre.
   
   Szegényember sose kér kalácsot,
   Szegényember sose kap kalácsot.
   Kis kenyérrel, nagyon feketével,
   Fehér lelkét őrzi feketével.
   
   Szegényember sója is ízetlen,
   Szegényember kedve is ízetlen.
   Eladó kis holmija vetetlen
   S ha van ágya, az is megvetetlen.
   
   Szegényember akkor lop, ha éhes,
   Akkor se lop, dehát nagyon éhes.
   Akkor is csak szegényebb szegény lesz.
   S míg lesz szegény, mindig több szegény lesz.
   
   Kisgyereke sohase veretlen,
   Asszonya se marad megveretlen,
   De akármily gyönyörű lány lennék,
   Szegényember szeretője lennék.
   
   1924. jún.

    Nem én kiáltok

   Nem én kiáltok, a föld dübörög,
   Vigyázz, vigyázz, mert megőrült a sátán,
   Lapulj a források tiszta fenekére,
   Símulj az üveglapba,
   Rejtőzz a gyémántok fénye mögé,
   Kövek alatt a bogarak közé,
   Ó, rejtsd el magad a frissen sült kenyérben,
   Te szegény, szegény.
   Friss záporokkal szivárogj a földbe -
   Hiába fürösztöd önmagadban,
   Csak másban moshatod meg arcodat.
   Légy egy fűszálon a pici él
   S nagyobb leszel a világ tengelyénél.
    Ó, gépek, madarak, lombok, csillagok!
   Meddő anyánk gyerekért könyörög.
   Barátom, drága, szerelmes barátom,
   Akár borzalmas, akár nagyszerű,
   Nem én kiáltok, a föld dübörög.
   
   1924 első fele

    Milyen jó lenne nem ütni vissza

   Mikor nagyokat ütnek rajtunk,
   Milyen jó lenne nem ütni vissza
   Se kézzel, se szóval,
   Világitni a napvilággal,
   Elaltatni az éjszakával,
   Szólni a gyávaság szavával,
   De sose ütni vissza.
   
   Lelkeimmel pörölnöm kéne
   S élvén is vagyok most a béke.
   Kristály patakvíz folydogál
   Gyémántos medrü ereimben.
   Szelid fényesség az ingem
   És béke, béke mindenütt,
   Pedig csak én élek vele!...
   Fölemelnek a napsugarak,
   Isten megcsókolja minden arcom
   És nagy, rakott szekerek indulnak belőlem
   A pusztaság fele.
   
   1924. júl. 10.

    Szólt az ember

   Volt az ember. Járt, megállt, szétnézett,
   Aztán azt mondta: Körtefa vagyok.
   S gyökere lett a föld, dereka a magasság,
   Lombja az ég
   És körtét ettek a bogarak,
   A madarak, az éhes csillagok.
   
   Akkor tovább ment. Járt, megállt, szétnézett,
   Aztán azt mondta: Szén és vas vagyok.
   És csörömpölő acélműhelyekben
   Tűzre dobta a nagy hegyeket,
   Hogy a halállal és az új időkkel
   Száguldják meg a versenyt dübörögve
   Szédítő, karcsú expresszvonatok.
   
   Szólt az ember, szólt, megállt és elment
   S csak azt nem mondta, hogy ember vagyok.
   
   1924. júl. 17.

    (Tenyeremre tettem...)

   Tenyeremre tettem a lelkem:
   Nézd meg, milyen szép százlátó üveg!
   De Ő gyémántokat szedett elő,
   Mert Ő az embert sose érti meg.
   
   1924. júl. 17.

    A gondolkodó szonettje

   Dübörgő gépváros zúgó agyam.
   Hangja - mit roppant barlangvisszhang adhat
   Mély orgonára és a gondolathad
   Rokkant derékkal görbed untalan,
   
   Mint korhadt fűz görnyed szomoruan
   Deres partján zajló, jeges pataknak.
   Az épitők téglát téglára raknak
   Molnárok szíja suhogón suhan.
   
   S mind robotol - minek? maguk se tudják,
   De egyszer tán megúnják ezt a munkát
   Izzadt ölükben őrület fogan -
   
   S - egyszerre mind! - kizúdulván a kába
   Műhelybörtönbül bősz anarkiába
   Szétkujtorognak részeg-boldogan!
   
   1924 nyara

    A szerelmes szonettje

   Kerengő bolygó friss humusza lelkem
   Nehéz ekével szántja milliárd
   Vad, barna fájdalom s hegyes vasát
   Mélyen lenyomva gázol át a telken.
   
   Gőzös, meleg barázdákon vetetten
   Kincses kalászok bólogatnak át
   Az út felé, hol kényes, büszke fák,
   A szépség fái búgnak át a berken.
   
   Alattuk szívem űl, a mindig éhes.
   Sötét szeme s paraszti szája véres.
   És éles sziklán gyilkos késeket fen.
   
   Egy tiszta érzés arra bandukol
   S forró vér gőze száll ködökbe, hol
   Szépség-fák állnak illatokkal telten.
   
   1924 nyara

    Mért hagytál el, hogyha kívánsz

   Igaz-e, hogy érezlek most is,
   Amikor messzire vagy tőlem?
   Mért hagytál el, hogyha kívánsz,
   Ha bennem lehetsz csak ünneplőben.
   
   Mért nem csókolsz, ha úgy esik jól?
   Mért fáradnak el a rohanók?
   Mért rág szú-módra szét a tenger
   Karcsú, viharra teremtett hajót?...
   
   Tudom, hogy jössz majd. Úgy esel belém,
   Mint szép, szikrázó mennykő a tóba!
   De megégetnők-e a világot,
   Vonagló lángokként összefonódva?
   
   S pocsolyákba árkolt bús arcomba
   Birnál-e nézni, ha én is belelátnék?...
   Ó asszonyom, te balga, te bolond,
   Játszót-játszó, ostoba, semmi játék!
   
   1924 nyara

    Bosszúság

   Azt hiszik, ha ők karikáznak,
   Te legalább is frászkarikával fogsz karikázni
   S elvégre már tudhatnád,
   Ha csőstül is ömlenek panoptikumokba,
   Az egészségügyi muzeum csak fontosabb.
   S ha jó is a holdas éjszaka,
   Azért inkább kell nappal a napvilág.
   Kutya dolog a népekkel törődni?
   Magaddal törődni még kutyább
   S végeredményben mégis egyre megy.
   Regélni fogsz úgyis, az itéletnapig,
   Mert nincs jogod befogni a szádat,
   Ameddig csak foszlik belőle a szó,
   Épp, mint karácsonykor a parasztkalács.
   Most azért csak dühöngd ki magad,
   Mondd el párszor könnyülő, igaz szívvel:
   Fene, aki megeszi!
   Mert a csorba ekevasakat
   Immár igazán kicserélhetnék.
   
   1924 nyara

    Forduló

   Változások nehéz szagát görgeti a szél,
   Vincellérek enmagukat ütik csapra már,
   Enmagukat köszörűlik ifju harcosok
   S az elásott tojásból is
   Kibúvik és égre száll a madarabb madár.
   
   Most az órák mutatói ventillátorok,
   Jó földünk az óriási lenditőkerék
   Mely most minden kart-kereket szédületbe ránt.
   Szándékaink - széles szíjjak -
   Megölelik s úgy rohannak országút-iránt.
   
   Hálóbb-szemmel halászember új folyóra les,
   Minden gazdátlan komondor küszöböt keres,
   Fáradtabban fáradnak a szegényemberek,
   Tél-túl néha tiszta kézzel
   Őszintén ád új portékát ravasz ószeres.
   
   Furulyáló juhász mellől nyája szétszalad,
   Mintha mindenki utazna s üres a vonat,
   Kiáltások raknak csöndből külön halmokat,
   Üstökös hull, bútor roppan,
   Gőgök álla szemlesütve mellükhöz tapad.
   
   Szellőtől is földighajló, sudár derekán
   Jövendőnek feszít ijjat mindegyik leány,
   Frissült kedvünk habzó mezőt göndörít alánk
   S mocsárkodó tenger alól
   Zászlós-piros lobogással kiugrik a láng.
   
   1924 nyara

    Szép nyári este van

   Szép, nyári este van.
   
   Vonatok dübörögve érkeznek, indulnak,
   Gyárak ijedten vonítanak,
   Kormos tetőket kormoz az este,
   Rikkancs rikolt ívlámpák alatt,
   Kocsik szaladgálnak összevissza,
   Villamosok csengetnek nagy körmenetben,
   Transzparensek ordítják, hogy: vak vagy,
   Mellékuccákba ballagó falak
   Visszalobogtatják a plakátot,
   Előtted, mögötted, mindenfele - látod -
   Plakátarcú emberek rohannak
   És - látni - a nagy háztömbök mögött
   Allelujázva-üvöltve-nyögve-káromkodva
   Lihegve-hidegen-ravaszul-kapkodva
   Emberlajtorján másznak magasra
   Emberek
   S a dühödt körutak nyakán
   Kidagadnak az erek,
   Hallani, hogy sikoltanak a néma hivatalnokok,
   A hazatartó munkások lassú lépéseit,
   Mintha öreg bölcsek lennének mindannyian,
   Akiknek már semmi dolguk sincs a földön.
   Hallani zsebtolvajok csuklóinak puha forgását
   És odábbról csámcsogását egy parasztnak,
   Aki szomszédja kaszálójából
   Épp most nyúz le egy jó darabot.
   Hallok mindent, aki hallgatok.
   Kolduscsontokban nyöszörög a szú,
   Körülszimatolnak asszonyok,
   De én nagyon messziről jöttem
   Kiűlök szíves küszöböm elé
   És hallgatok.
   
   Szép, nyári este van.
   
   1924 nyara

    Hajón megyek pestre

   Épp 1000 korona, hajón megyek Pestre.
   Annyit néztem, hogy belefáradtam,
   Azért elnézném még esztendeig
   Dehát itt az este.
   
   Csíp a kémény füstje, nem baj,
   Éppen ilyen bodor, tömött a haja,
   Mint két csónak egymásután,
   Tán még karcsúbb forró dereka,
   Orra szökken, mint az Erzsébethíd,
   Vagy mint aki
   Fejest ugrik róla.
   
   Eh, elég belőle... Mégis furcsa,
   Hogy Pest ragyogása szeméhez hasonlít.
   Kettős Bazilika-tornya kettős melle
   S hány ekkora kazán lehet benne!
   
   Ugy érzem, mintha összeszidtak volna,
   
   De bizonyos, ha olyan szomjas lennék,
   Amennyire most furán vagyok,
   Rögtön kiinnám alólunk
   Tán az egész Duna-folyamot!
   
   1924 nyara

    Este volt s a bőrünk összeért

   Este volt s a nyári égről
   Rohanó, tüzes vágyak estek belém,
   Mikor a bőrünk össze-összeért,
   Egész életemmel ott éltem én,
   Azon a kicsi, darabka helyen,
   Ahol a bőrünk,
   A bőrünk összeért.
   
   Most már tudom, őt, őt kerestem,
   Mikor jelenést kért az eszem.
   S ó, ti kis virágok s ti embertelen messzeségek,
   Értitek-e az ő szavát, ölét?
   Mert már nem birom el s az egész asszonyt
   Méhike-zümmel és hatalmas
   Üstökös-dobó kiáltásokkal
   Kihirdetem.
   
   Micsoda melletted a napsütött szöllőhegy,
   A hajnalszőrű friss, égi állat,
   Vagy a bokrok reggeli ringatódzása
   A hajadon földek zsenge tomporán?
   Minden asszony csókja összebugyog benned
   S már sokszor félek, nagyon félek tőled,
   Mert mi nagyon összebogozódtunk
   
   S még minden szabad szálat elkeversz.
   Ó, mi akkor is kívánjuk egymást,
   Mikor énrajtam szörnyű kövek vannak
   És te könnyű felhőkön heversz!
   
   1924 nyara

    Sírdomb a hegycsúcson

     A holtan megbántott Adyé
   
   Üveghegy ez. Ezerszínű üveg.
   Az ördög csuszkál oldalain föl-le.
   Hántott héjú szivekből ez a hegy
   Már régen épült. S énekelni megy
   Hajnalban ez a hegy a vaksi földre.
   
   - Sej haj, meghalt!... Ó, meghalt!... Hosszu csend.
   A hegy kigyúl és táncolni kezd aztán.
   Egy sírdomb megy a hegy csúcsára. Fenn,
   Ott fenn megáll. Lefekszik. Vértelen
   Fénylelke forrón leömlik az arcán.
   
   Hullámzik még és lépcsőkké mered.
   - A hegy csúcsáról nagyon messze látni,
   Fennebb, a hantról, még messzebbre látni,
   Ki akar látni, apró emberek? -
   Csak csend. És újból zeng, ragyog a hegy.
   
   1924. aug. 20.

    Oly friss

   Oly friss-ízű az ég, én tudom, én tizenkilenc esztendős vagyok
   A szebbik biplánon mindenki hallja a toronyóra ütéseit,
   az éhesnek körte a csillag is, ott már ebédelnek, de
    Magyarországon még nincsen rádió
   Minden emberben ketrecek élnek, ezek esznek vagy énekelnek
   És egyik emberben acélból vannak a másikban pedig furulyákból
   Ha alszom, hozzám képest mi lesz a harmat
   Egészen ostoba csak egy van s az az elégett itatóspapír,
    -- szegényke vizet se látott
   Ne haragudj, jóíze van az égnek
   És a szúnyogok amúgyis meghalnak éhségükben.
   
   1924. szept. [?]

    Keserű

   Ó rádióaktivitás! most olvasom és görögdinnyét eszem és erősen tudom
   Hogy a világ csak bennünk változik
   Szines kereplő vagyok csupán, halljátok? arcom átlátszó
   mögötte virágok röpködnek, amint fölbuktak az elektromos hullámokból
   Szeretőmtől is elszakít a humanista század, ó lepipált
    szomorúság, gyújtsd föl ma éjjel a menhelyeket
   A bárányok birkák, én szamár vagyok s csak hosszú elnyúlt árnyékom a pásztor
   Ha szemem behunyom, az eroplánok lezuhannak és azok is
   Melyek belőlem szállnak föl naponta
   Te csillogó porszem, állítsd el aranyos motoraidat, reggel
    úgyis kisöpör az asszony
   Ó az asszony, a szeretőm csak sír, csak sír és könnyei tovább
    hajtják a régi turbinákat
   Kár, kár miértünk is
   De éljenek a köszörűs inasok, akik fütyörésznek
   És nem is tudják, hogy az égbolt fejünk fölül elvitorlázott a pénztárcákba.
   
   1924. szept. [?]

    Most fehér a tűz

   Vigasztaljátok a szenvedő alkonyokat, közéjük való kedvesem is
   Szomorú lángjaival zokogva kergetőzik
   
   Előttem szalad, megcsókoltam s az idő nagy némasággal elsüllyed körülöttünk
   De üres kezemmel hiába kapkodok utána
   A fájdalom vakító felületén
   Temetőkben világít a villany
   Könnyeink fekete kristályokat mosnak
   Nincsen szavunk, amit kimondhatnánk
   Elhamvadt maradék álmunk
   Csak a gyilkosok sötét reményei világítanak még
   A butaság expresszvonaton robog előttünk
   Minden madarunk szárnyaszegett
   Olyan ártatlan, mint a kavicsok fehér homlokai
   Én mindig Riának hívtam
   Gyékényünk sincs és mégis kihúzzák alólunk
   Ünnepeink ájultan hevernek
   
   Énekelj tiszta szomorúság
   Lefekszem itt, a hold a fejemalja
   Énekelj tiszta szomorúság
   Lefekszem itt, a hold a fejemalja.
   
   1924. szept. [?]

    Néha szigetek

   Néha szigetek buknak föl fejünkben, madarak szállnak el
   fölöttük, új, csodálatos növényzet magvait hullajtják rájuk
   A gép arcából is csurog verejték, anyák szeméből könny,
    rólunk a munka olajcsöppjei
   Lassan így fordul tovább a világ
   Tegnap azt hittem, körtefa vagyok s még ma is jönnek hozzám kisgyerekek
   Csókolnak és megrázzák bennem a roskadó körtefákat
   Első szerelmem spirituszba raktam s most néha elnézem,
    milyen furcsa kis állat
   Szervusz, szervusz, hogy vagy, köszönöm megvagyok és te,
    hát csak lassan, ilyenkor mintha vágyunk se volna
   De vacogva mászkálunk Mont Blancok tetején s imádkozunk,
    te Isten, te Isten
   Mért nem teremtesz hegyeket is
   Nektek úgy adom oda magam, mint az anya meleg teli
    mellét az ő éhes kicsikéjének
   A bokrok már alszanak, én is lefekszem tibennetek, hogy
    reggel kéznél legyenek majd kedvelt, acélhomlokú szerszámaim.
   
   1924. szept. [?]

    Én dobtam

   Én dobtam ide magamat, szivünkben vakok topognak, de
    szándékunk egyet jelent a rádiummal
   Maholnap Jehovák leszünk, hogy emberré teremtsük magunkat újra
   Ez a szerelem s a patakhúrú ének, mely most kinyujtozkodik,
    hogy fölérjen valahogy kedvesem bokájáig
   A lélek hullámhossza éppen a magasságom, ezért van az,
    hogy csóknak mondjuk a szédítő naprendszereket
   Forognak és zengő fekete hajuk alatt szelíden mosolyognak az imádságok.
   
   Nehéz álomban hervadnak az órák
   De violakert úszik belőlünk arasznyira a város fölé
   Odaindul a vonat s a könnyek árnyékában odasikoltanak a karcsú tornyok
   Hát gondoljatok a hárfaszemű fiatalokra, szegények
   Nincs, aki friss, tiszta vízzel borulna ártatlan életükre.
   
   1924. szept. [?]

    Ekrazittömeg

   Ki lesz a madár, ha meghalunk és a világok ékköveit csiszolgatjuk
   Az utak lassanként fölemelkednek s észre se vesszük, hogy levegőben járunk
   Eltévedt sugaraink visszaszállnak a vadmadarak tojásaiba
   Kiégett kiáltásokból épül a porszem
   Az óceánok szinén gondolat lebeg és gyógyítgatja holdkóros testvéreit
   Holttetemek, nosza ugorjatok ki barátaimból
   Lelkünket kivisszük a napra melegedni
   Lángok csúcsain zuhanunk és emelkedünk fürkészhetetlen titkainkkal
   Oly mértékben sírunk, amint a vizek párolognak
   Füvek láthatatlan fényszálaiból
   Együgyű szavakat szövögetünk, melyek szomorúan mosolyognak a tükör előtt
   De kegyetlenül bízom az erőmben
   Elbocsátom távozó éheimet
   Nagyszerűen
   Konok ekrazittömeg
   Arcotok mögött a hangtalan mélység és szivetek
   Lassan végkép lesüllyednek benne a befalazott, lobogó aranyajtók.
   
   1924. szept. [?]

    Riának hívom

   Riának hívom őt
   De éppúgy mondhatnám sónak, vagy villámnak is
   Sok értelmetlen dolgot csinálunk, azt mondjuk rá, hogy szép
    s azután kiejtjük kezünkől
   Röntgenfényből faragták, átsugárzik a falakon és szavaimon
   Haj, de igen messze van
   Ha egyedül vagyok, odaül homlokom elé, nagyon fájhatok neki
   Sóhajt s testemre hullajtja fájdalmait
   Csodálatos, hogy más nem vette észre feje fölött a virágokat
   Pedig én láttam, hallottam is, szines harangokat dobálnak jobbra-balra
   Belőlük mosolyognak föl jövőbeli gyerekei
   Közöttük jár, nagy gonddal ügyel rájuk, de erről sem tud
   Azt hiszi ilyenkor, hogy takarít, vagy, hogy engem kínál meg vacsorával
   
   Egy hangvilla két ága vagyunk
   S mégis, ha egymásra nézünk
   Néha rekedten száll föl a szomorúság.
   
   1924. szept. [?]

    Esti felhőkön

   Esti felhőkön fekete fű nő lassan fölszíjja a fényességet és
    gyémántlevegőt locsol izzadt arcainkra
   nyugodt lehelet a világ ellebeg a jéghegyek fölött
   ezek ilyenkor egész elolvadnak
   ha követ dobunk föl nem esik vissza hanem csókká válva
    nagy meleg szárnyakon röpül föl-föl egészen mihozzánk
   csontjainkban a velő foszforeszkál akár a sarkcsillag
   kettejük fényénél meglátjuk a vizet és kenyeret melyek
    elbujtak tenyereinkben
   mi az igazság kérdem a falaktól
   erre eltünnek és a csillagok alatt valamennyien itt ültök körülöttem
   a szemhéj selyemüvegből van simogat ha lecsukjuk de azért tovább látunk
   az áloé másodpercenként virágzik álmainkban
   ismeretlen kedvesünkkel hálunk ő az aki cirógatván figyelmeztet
    ha takarónk lassacskán lecsúszik.
   
   1924. szept. [?]

    Kilóméterekkel

   Kilóméterekkel vagyunk magunk előtt és meglóbáljuk elvesztett
    lelkeinket melyekben vágyaink virrasztanak
   Eltáncolt öregek felülnek még az ágyon
   Titokban fejet is függesztenek hajuk alá, hogy megtévesszék
    a mitsemsejtő gondolatokat
   Pedig hiába minden szakértelem mikor hajnali levegő siklik szivünkön át
   Kedvesünk ő, akinek meg kell köszönni párunk libegő mosolygását
   És mégis körülményes becsukott kézzel járni a szemünkben
   A világ is több sokkal, ha kinyujtózunk, nagy hegyekre mászunk
   És mélyen hullámaink alatt kábelek szállnak melyek tengerbe
    vetik elkorcsult fiaikat
   
   Angyal kovályog nyelvünk felületén
   Szikrasineken vörösmozdonyok zuhannak előre
   Szemtől szembe
   Ria karcsúbb a liliomillat esteli árnyékánál
   De csapzott homlokomon kinyílnak a sípok
   Feszültség szemverős rakétáiban röppentsük föl a fiatalok
    egyetlen osztályharcát.
   
   1924. szept. [?]

    Dícsértessék

   Rózsa, rózsa, szállj és énekelj...
   És dícsértessék csúf, hazug szava,
   Olyan hajnal lengesse szivét,
   Amilyen örök bennem ő maga.
   
   Minden lelkem csak kőrakás neki.
   Fölötte holt galambok csapata -
   Mélyen magában leljen a virágra,
   Ha nincs is színe, nincs is illata.
   
   Dícsértessék. Tőle szállt fölém
   Egy magasztos nyugalmu pillanat,
   Mikor nem vártam. És még akkor is
   Minden kristályom sírva széthasadt.
   
   Csúcsán, sötét, különös fényeken
   Siklik bennem és nem tudni, hova.
   Kiégeti a szememet belülről.
   De dícsértessék csúf, hazug szava.
   
   1924. okt. 6.

    Aki szegény, az a legszegényebb

   Ha az Isten íródiák volna
   S éjjel nappal mozogna a tolla,
   Úgy se győzné, ő se, följegyezni,
   Mennyit kell a szegénynek szenvedni.
   
   Aki szegény, az a legszegényebb,
   Fázósságát odadja a télnek,
   Melegét meg odadja a nyárnak,
   Üres kedvét a puszta határnak.
   
   Köznapokon ott van a dologba,
   Várt szombatját száz gond nyomorítja,
   S ha vasárnap kedvét megfordítja,
   Akkor máris hétfő szomorítja.
   
   Pedig benne laknak a galambok,
   Csillagtollú éneklő galambok,
   De így végül griffmadarak lesznek,
   Hollónépen igaz törvényt tesznek.
   
   1924. nov.

    Itt egy fa, ott egy fa

   Itt egy fa, ott egy fa,
   Villámsujtott, lombtalan,
   Szenesszivű, keserű,
   Büszke fa.
   Itt egy fa, ott egy fa.
   
   Mért nem zöldek? - kérdik a mezők.
   Fekete porukat kerülik a méhek.
   Suttognak az almafák:
   Legalább
   Mért nem hoznak vadalmát
   Mit henyélnek?...
   Gerendának nem valók
   Akasztófának se jók.
   Csupa kérdés szidja őket,
   Szomjas kérdés öli őket.
   Kiesett a fényes ég
   Összeégett karjuk közül!
   Állnak, mint a kútgémek,
   Mégsem jelölnek kutat:
   Igy is élni! Mit akarnak?...
   Itt egy fa, ott egy fa,
   Összeégett szívvel-karral
   Messzi egekbe mutat.
   
   Hejh!
   Ha mi egyszer az Úristen elé
   - Papunk mondta, hogy mindent ő ad -
   Ki a sorbaállást adta,
   Szívünk helyével, szótlanul
   Sorbaállunk elszánt csapatba
   És követeljük az ifjúságot!
   
   1924. nov.

    Mindent hagyok

   Nagyon útálkozhatott az Isten,
   Hogy ilyen csúnya plánétát köpött -
   Ó, szépség, jóság!... De már mindent hagyok.
   Villámokból font kerités tövébe,
   Ma lefekszem a szívem közepébe.
   Egész nyáj leszek benne. Egyedül,
   A nagy akolban egyedül vagyok.
   
   Hittem, hogy a hitványabb lettem én,
   Akin az idő csak tovább fut át
   És úgy magasztaltam a minden-embert,
   Mint akinek
   Csak magyarázták a megvolt csudát.
   
   Ha hitvány voltam, ezért voltam hitvány.
   Ó, egy percre megláttam magam.
   Ott álltam én a Napban! Ott a Napban!
   Bordám szaggattam! A Nap suttogott:
   Véredben állsz, te, ha bennem állsz!...
   És lassan, lassan süllyedtem a Napban.
   
   A szél sikoltott. Fölkapta a szívem
   S egy csöpp vérem, ami még megmaradt,
   Végiggurult lobogva az égen.
   Utánaszaladt.
   A földre ekkor tűzcsóva esett.
   
   Mindent hagyok már. Bomolj meg magadban,
   Világ, ó világ! Én szivemben alszom.
   Tiszta mosolyom hideg víz hulláma,
   Hogyha néha fölemelem arcom.
   
   1924

    A csoda

   Kár volna magamat eladnom
   Célért, eszméért, okért, hitért.
   Hogy magyarázzam az eget másoknak.
   Eladni magamat semmiért.
   
   Te vén szilvafa, ugye, igazam van?
   Te tudod, te százesztendőt éltél!...
   S akkor sikított, elbőgte magát
   A kert mellett egy vén acéltehén.
   
   Nem is acél volt, hanem drágakő.
   Pálmaág-farkkal. Ott kinyúlt szegény.
   Tele gyerekekkel
   Kőrhinta forgott búgva, vidáman,
   Szarvai hegyén.
   
   És sírt és sírt, csak sírt, míg meg nem halt,
   Késnyelek hullottak pengétlenül
   A szemeibül.
   - Ó, mennyi dinamit lakik
   Én élve síró szemeimben! -
   A föld egyszerre elszaladt alólunk
   És elszaladt alólunk minden;
   Ég, csók, tűz, magam s a semmi.
   A tehén lángszőre szintén elszaladt,
   Aztán visszajött
   S a homlokomon kezdett énekelni.
   
   Fehér vízben hevertünk egymás mellett,
   Szivemben ő s az ő szivében én.
   Hátulról keresztülnéztem magamon
   S úgy láttam, hogy bennem él tovább
   A tehén.
   S tele gyerekekkel
   Kőrhinták forogtak vidáman
   Szarvai hegyén.
   Nem szúrt vele, csak fölemelte.
   Arrabökött, amerre elszaladtunk
   A föld, az ég, a tűz, a semmi s én
   
   S én szégyenverten lopózkodtam arra,
   Hogy embertszülő tüzet énekeljek
   Örökké, újra
   Jeges, havas
   Ismeretlen hegyek tetején.
   
   1924

    Ti jók vagytok mindannyian

   Ti jók vagytok mindannyian,
   Miért csinálnátok hát rosszat?
   
   Néha úgy vagytok a rosszal,
   Mint a gyerek a csavargással.
   Ujjong, eltéved, sirdogál
   S hazakívánkozik.
   
   Ti mindannyian örültök a jónak
   S fontoljátok meg, mit mondok:
   Nem sánta az, aki
   Együtt lelkendezik a csúszkálókkal!
   
   1924

    Üvegöntők

   Az üvegöntők nagy tüzeket raknak
   És vérükkel meg veritékükkel
   Összekeverik az anyagot,
   Mely katlanukban átlátszóvá forr.
   Azután meg táblákba öntik
   S erős karjuk fogyó erejével
   Egészen símára hengerelik.
   És amikor megvirrad a nap,
   A városokba meg a tanyai viskókba
   Elviszik vele a világosságot.
   
   Néha napszámosnak hívjátok őket
   Néha pedig költőnek mondjátok,
   Noha nem több egyik a másiknál.
   Lassan egyformán elfogy a vérük,
   Ők maguk is átlátszókká lesznek,
   Ragyogó, nagy kristályablakok
   A belőletek épülő jövendőn.
   
   1924

    Jövendő férfiak

   Ők lesznek az erő és szelidség,
   Szétszaggatják a tudás vasálarcát,
   Hogy az arcán meglássák a lelkét.
   Megcsókolják a kenyeret, a tejet
   S amely kezükkel símogatják gyermekük fejét,
   Ugyanavval kifacsarják az érckövekből
   A vasat és minden fémeket.
   Városokat raknak a hegyekből,
   Nyugodt és roppant tüdejük a vihart,
   A fergeteget magába szívja
   S megcsöndesülnek mind az óceánok.
   Mindig várnak váratlan vendégre,
   Az ő számára is terítenek
   És megterítik a szivüket is.
   
   Legyetek hasonlók hozzájuk,
   Hogy kisgyerekeitek liliomlábaikkal
   Ártatlanul mehessenek át
   Az előttük álló vértengeren.
   
   1924

    Imádság megfáradtaknak

   Alkotni vagyunk, nem dicsérni.
   Gyerekeink sem azért vannak,
   Hogy tiszteljenek bennünket
   S mi, Atyánk, a te gyerekeid vagyunk.
   Hiszünk az erő jó szándokában.
   Tudjuk, hogy kedveltek vagyunk előtted,
   Akár az égben laksz, akár a tejben,
   A nevetésben, sóban, vagy mibennünk.
   Te is tudod, hogyha mi sírunk,
   Ha arcunk fényét pár könnycsepp kócolja,
   Akkor szivünkben zuhatagok vannak,
   De erősebbek vagyunk gyönge életünknél,
   Mert a fűszálak sose csorbulnak ki,
   Csak a kardok, tornyok és ölő igék,
   Most mégis, megfáradván
   Dícséreteddel keresünk új erőt
   S enmagunk előtt is térdet hajtunk, mondván:
   Szabadíts meg a gonosztól.
   				   Akarom.
   
   1924

    A kutya

   Oly lompos volt és lucskos,
   A szőre sárga láng,
   Éhségtől karcsú,
   Vágytól girhes,
   Szomorú derekáról
   Messze lobogott
   A hűvös éji szél.
   Futott, könyörgött.
   Tömött, sóhajtó templomok
   Laktak a szemében
   S kenyérhéját, miegymást
   Keresgélt.
   
   Úgy megsajnáltam, mintha
   Belőlem szaladt volna
   Elő szegény kutya.
   S a világból nyüvötten
   Ekkor mindent láttam ott.
   
   Lefekszünk, mert így kell,
   Mert lefektet az este
   S elalszunk, mert elaltat
   Végül a nyomorúság.
   De elalvás előtt még,
   Feküdvén, mint a város,
   Fáradtság, tisztaság
   Hűs boltja alatt némán,
   Egyszer csak előbúvik
   Nappali rejtekéből,
   Belőlünk,
   Az az oly-igen éhes,
   Lompos, lucskos kutya
   És Istenhulladékot,
   Istendarabkákat
   Keresgél.
   
   1924

    Gyémánt

   Mindenkor idejük van a zsoltároknak.
   
   Gyémánthegyen állunk,
   De zsebünkben kavicsok vannak.
   Nagyon elfelejtettük, hogy angyalok voltunk,
   Kövér vánkosokba tömtük fehér szárnyaink.
   Most könyörgések szomjazzák erőnket
   És térdünk alatt lyukassá kopnának a kövek,
   Szívünkben a csillag megfagyott.
   
   Igen. Igen.
   Elsüllyedtek a haditengerészek:
   Szelid révészek csónakáznak Isten felé.
   Még a nagyon öregek is
   Kiülnek a dolgok előtti egyszerű lócára
   S türelmet prédikálnak messze,
   A mulandóság halainak.
   Igen, igen.
   
   Ne higyjük el hát barátaim,
   Hogy lapdák helyett ökleinkkel lapdáztunk!
   Mindent meg kell simogatni,
   A hiénákat, a békákat is.
   
   Gyémánthegyen állunk,
   Szigorú hó, takard el bűneinket,
   Oldozd föl nyelvünket, mennyei világosság!
   Te határtalan kristály!
   
   1924

    Nekem mindegy...

   Nekem mindegy: van isten, vagy nincsen
   S bizonyisten hinnék benne,
   De még annyi szabadidőm sincsen.
   
   Ha megsegít, csak neki jobb,
   Ha nem segít, rosszabb se lesz.
   Ha van, hát a mostaninál
   Ugy se lehet rosszabb,
   Ha van: kutyába se vesznek,
   Ha nincs: kutyába se vesznek,
   Se nem jobb, se rosszabb.
   
   Előbb-utóbb a szegénynek
   Ugyis meg kell bolondulni,
   Vagy fölakasztódni valamelyik ágra,
   Ha csak észre nem tér,
   Mert a szegény itt az isten,
   Világot-teremtő isten,
   A gazdag csak angyal;
   Sóhajtásunk ad rá szárnyat
   S a vonagló teremtésben
   Minek kell az angyal?
   
   1924

    Érzitek-e?

   Barátaim, a pilátusok megfürödtek,
   Lemosakodtak tetőtől-talpig szublimáttal
   És mi igen gyönyörű gyerekek leszünk,
   Kezünkben cukorrá változnak a dolgok.
   Érzitek-e a XXV. századot?
   Ha csak rágondolunk,
   Mintha meleg halak surrannának gerincünkön,
   A gyönyörűség fölfogja bennem a gejzireket
   És képtelen vagyok meglocsolni száraz napjaink.
   Mindnyájatok helyett megcsókolom a számat,
   Túlkiabálom a fergeteget
   És halkabban hallgatok a csöndnél,
   Olyan vagyok, mint az elhagyott lövészárok
   És mint egy roppant, harsogó pályaudvar,
   Ahová minden vonat egyszerre befut!
   
   Villogó vágyú lányok, asszonyok,
   Istenigazában mi ölelünk meg benneteket,
   Akik negyvenemeletesre építjük a századokat,
   Ölelésünk tiszta, mint a patakba hulló fény,
   Egészségesek vagyunk, erősek és mohók.
   Mohón ölelünk, mintha csak tudnók,
   Hogy minden ölelés egy állatot öl meg bennünk!
   
   Héjj, elevátorok, meg birnátok-e mozdítani ekkora kedvet?
   
   Frissest pörgök,
   Bálozó parasztlegények nyelve hegyén,
   Amely ugyancsak megforgatja a hetvenhét menyország
    szentjeinek rubintos rézangyalát.
   
   1924

    [Töredékek]

    (Kis asszonyom ne sírj...)

   Kis Asszonyom ne sírj, nagy Egy vagyunk mi ketten,
   A végtelenbe megmaradsz velem
   Az Ének én vagyok s én rólad énekeltem.
   
   1923. jan. vége

    (Rossz vágy járatja...)

   Rossz vágy járatja jaj velem bolondját,
   Két asszony s egy se s fáj az agyvelőm.
   Sűrű olajnak fájhat így midőn
   Hengerben lassan, lassan összenyomják.
   
   1923. jan. vége

    (Szép, ártatlan, fehér galambot öltem...)

   Szép, ártatlan, fehér galambot öltem:
   Szivem, fogadd be ifjuságomat.
   
   Rongyos, fakult hitem vadul sikálja,
   De szűzre mossa ismét a harag.
   
   1923. márc. eleje

    (Boruljatok csak össze bennem...)

   Boruljatok csak össze bennem,
   Bús Ember, bús Magyar
   Mert Egy vagytok ti mindaketten.
   
   Istentelen bú sarkvidékén
   Bús Ember, bús Magyar,
   Boruljatok csak össze békén.
   
   A fájdalmak nagy, éhes kedve
   Ugyis megmar, miként
   Veszett fókát nagy, szörnyü medve.
   
   S fájásotok csak egy nagy fájás.
   
   1923. máj. eleje

    (Mint tenger alól felrobajló vulkán...)

   Mint tenger alól felrobajló vulkán
   Úgy szökken már vágyam feléd, hogy szörnyű
   És forró szikláin neked, a messzi,
   Vidám vincellérnek szent, csókkaros
   És lángoló csudaszőlő teremjen.
   
   1923. nov. 6.

    (Jaj azoknak, akik az isten...)

   Jaj azoknak, akik az isten
   Kinőtt cipőit fényesitik
   
   Akik elrongyolt lobogóval
   Szívükkel, dobott önmagukkal
   Fényesitik,
   Jaj azoknak, akik az isten
   Kinőtt cipőit fényesitik
   
   Lehet foltozni minden világot
   
   1923 ősze

  dugo@szepi.hu