Szegedi Piaristák

bolt.piarista.hu

   1926


    A csapat

   					  Gáspár Katának
   
   A dombon két gyerek tornyot rakott magosra a szép, puha sárból,
   Összedugták a homlokukat, nézték, fejük között elnyulva jött föl a nap,
   Lassan gurult föl a fatörzsön, vonta a csapatot arrafelé -
   Legelől a jóhúsú ifjak, kacagnak és két teli marokkal
    füvet nyujtanak föl az égnek,
   Meg a lányok, lányok - bő harmat gördül domboru melleteken,
   Cseresnye van a hajatokban, szaladtok és kezetekben lobog a szallag!
   Odadőltök a magos fának, vártok lihegve társaitokra,
   Akik komolyan lépdelnek mögöttetek, lenéznek és ugy mosolyognak -
   Erősek is a férfiak, vállukon jólcsinált csákány,
   Hegye úgy mozog, mint az inga, lépésre mozdul, figyelik
    jól az aggastyánok
   S közben-közben leülnek a nagy fehér kövekre, azok meg
    csöndben fölemelkednek,
   Szállnak lassan előre, mig ezüst fejük is rájahajtják,
   Aztán jönnek a friss halottak, átlátszók ők még, mint az ablak,
   Alvó fehér hal lebeg a törzsük közepén -
   Utánuk már a régebbiek, szép testükből nagy darabokat vetnek a bokrok alá
   S a csontvázasok kitárt karjukkal, piros madarak röpültek arra,
   Énekelnek a karcsú széllel, mely a port magosba dobja,
   Rajta átcsillognak zuhogó
   És frissen fakadt nagy, tömör vizek.
   
   1926. jan.

    A rák

   Nagy, ezüst halak árnyéka suhan a korállok fölött,
   Elhozzák nékem barnuló szined, gyönge fövényen lebeg tova,
   Megérinti a fáradt csigákat s azok csöndesen elalusznak.
   Én még sokáig figyelem a meduzák átlátszó világosságát
   S erős ollómmal utat vágok a moszatok közt, csengő karikák
    röpülnek föl a tiszta vizben -
   Amerre a legszebben csillog,
   Arra gyere.
   Sok akart dolgaimban néha
   Kis beteg csillagot nyujtok föl én a sugaraknak:
   Jól gondolj rám te is és ügyelj,
   Kertedben, hol a kagylók már nyitott szárnyakkal virágzanak.
   Páncélom erős áramok sodrában keményedik,
   Pirosságát legjobban te érted -
   Kék virágállat fénylik hátamon:
   A legfehérebb kavicsnál várlak...
   
   - Hullámok, szaladjatok gyorsan a dombról!
   A virágállat bő, lobogó szirmai közé
   Kövér falatokat hadd adogasson magosra
   A rák.
   
   1926. jan.

    Hivogató

   Röpül a rigó, röpül, megáll, lebukik a tó közepe fölött éppen,
   Növény várja tárt szirmokkal, levelei elsimulnak a viz szinében -
   Itt fáj, itt fáj - beszéli a hullám, azután elcsendesül szépen.
   Most már síma a felület, nyughatnak rajta a pártalan szeretők remegései,
   De azért csak mondják: Gyere már, gyer ide ki,
   Ne mosolyogj, mert szél ered, aztán ha föléhajolsz és belenézel,
    a tó is megtréfál majd téged.
   Gyere, gyere, majd meglátod, szép erős fiatalember áll ki
    a parton teelébed,
   Teleszívja magát kékkel, a bokrot frissiben átugorja,
   Tenyerét a vizbe meríti, domború mellét is meglocsolja,
   Aztán szerszámját fölemeli, jóhangú csengőket kalapácsol,
   A halak a partra jönnek, ott csillognak az ő dalára -
   Sok csengőt csinál s egy marékkal belekötöz majd a hajába.
   
   1926. jan. - márc.

    Csak a tenger jött el

   Melled két pólusa közt a kék sugár -
   A kötéltáncos álma áll azon.
   
   A felhő elfoszlott, hogy föllebeghess
   És én már túlsokat kerestelek -
   Nyugodt, mély vizek leheletével száll már az enyém
   S magányos, nagy fenyőmről hullong a jóhúsú toboz.
   
   S a legmagosabb füvek is kinőttek már a dombon,
   Szivükben szép, zöld tüzek égnek,
   Hogy az elfáradt bogarak mind hazatalálnak, ha esteledik
   S az Úr
   Nyitott tenyérrel, térdig csobogó nyugalomban
   Ott áll az útjuk végén...
   
   De én nem vagyok fáradt, kedvesem -
   Csak a tenger jött el a küszöbömig.
   
   1926. jan. - márc.

    (A szeretők hallgatva álltak...)

   A szeretők hallgatva álltak,
   A tóban elrejtették szivüket
   S megbeszélvén a hullámokat,
   Széjjelváltak.
   
   Most már kimehetsz a partra,
   Kinálhatsz nevetve egy almát föl a fának,
   Nagyot szaladhatsz -
   A tóból minden kanyarodónál
   Hűvös szemmel egy arc fordul utánad.
   
   1926. jan. - márc.

    Acélgömb föl, föl! Emelkedj!

   Acélgömbbe tömíttetett egyedülvalóság,
   Lassan, csillogva, kéményem ormáról - emelkedj!
   
   A magos virág szirmaiból véled száll föl Isten elvesztett koponyája,
   Fönnsíkok fagyott zuhatagja zokogva indul néked -
   Ki gurul most végig rajta roppant hurjait zengetően?
   
   Acélgömbbe tömíttetett egyedülvalóság,
   Körben térdeplő elefántok irányozott ormányai fölött: emelkedj!
   
   Minden szépen füttyentő vonat beleragadt az alagutakba,
   Vén gőzök buggyannak a kátrányfolyam buktató medrén -
   Dühödt ebek terelik ott a bús hullák keserű nyáját.
   
   Ki az esőt sötét barlang odvából vigyázza,
   Kedves annak az árva ég vakságot dobó dördülése -
   Minden villám feléd cikáz és benned hal meg -
   Acélgömbbe tömíttetett egyedülvalóság,
   Emelkedj!
   
   1926. jan. - márc.

    (A kelő korongba hajítom...)

   A kelő korongba hajítom heggyel
   Vadbika vörös húsán kalapált gerelyét a fiatal szűznek.
   
   Most indulsz el, hogy hazavezettesd falaimat -
   Változó árnyékaim ittmaradnak elhagyott hűvösében.
   
   Érzed a viharszellőt, az egymáshoz közelre bujtogatót?
   A tétetett város előtt bosszúsan köszörűli csorbított szerszámait.
   
   Most indulsz el, hogy új földet találtass magvaidnak -
   Kövér gyerek alatt sem törik ott ketté a faág,
   Leveleivel fölfogott kötényed ráncait igazítja.
   
   Bontsam-e hát a felhőket magosba érő térdeimről?
   Fektessem-e már szivünket egymásra a patak fehérlő kavicsain?
   
   Melledet két domb őrizze kétoldalt,
   Gyönge, kifejtett szádat marék érintetlen cseresnye óvja!
   
   1926. jan. - márc.

    Dalocska

   Mikor a szeretők veszekednek
   akkor hajlongva magasodnak,
   mikor a szeretők ölelőznek
   akkor a földdel elsímulnak.
   
   	Énekeljünk -
   	haja ha!
   	Bömbölődjünk -
   	böm-böm-böm!
   	Susogjunk, hogy
   	sususu -
   	üss egyet a
   	hátamba!
   
   1926. jan. - márc. / 1928

    (Pucér csapat dobog...)

   Pucér csapat dobog a dombon,
   Keresztülgázol kertemen.
   Belénevetnek kutamba,
   Hogy kékje nyugtalan legyen.
   
   Szépek, erősek, egymás húsát
   Jóltépett lombokkal verdesik -
   Ugrándozzatok csak magosra
   S a friss széllel
   Gyertek el ujra kertemig.
   
   1926. ápr.

    Kopogtatás nélkül

   Ha megszeretlek, kopogtatás nélkül bejöhetsz hozzám,
   de gondold jól meg,
   szalmazsákomra fektetlek, porral sóhajt a zizegő szalma.
   
   A kancsóba friss vizet hozok be néked,
   cipődet, mielőtt elmégy, letörlöm,
   itt nem zavar bennünket senki,
   görnyedvén ruhánkat nyugodtan foltozhatod.
   
   Nagy csönd a csönd, néked is szólok,
   ha fáradt vagy, egyetlen székemre leültetlek,
   melegben levethetsz nyakkendőt, gallért,
   ha éhes vagy, tiszta papirt kapsz tányérul, amikor akad más is,
   hanem akkor hagyj nékem is, én is örökké éhes vagyok.
   
   Ha megszeretlek, kopogtatás nélkül bejöhetsz hozzám,
   de gondold jól meg,
   bántana, ha azután sokáig elkerülnél.
   
   1926. ápr.

    Erősödik

   Pillantásomtól az almák pirosodnak és gömbölyödnek,
   térdigérő erős búzában henteregnek a fiúk, a lányok.
   Én a magos fa ágán ülök, lelógatom a lábomat,
   kacagásuk fürtjeimet megbodorítja.
   
   Nem tudják ám a leányok, hogy én mennyire kedvelem őket.
   Akkor szaladvást jönnének el, sokszázan gyűlnének össze itt körülöttem,
   én meg a zöld leveleket két marokkal szórnám hajukba,
   hanem előbb még minden szálat futtában is kétoldalt megcsókolnék.
   
   Erősödik az ág alattam, erősödöm én is a világon,
   sokaggancsú szarvasa hátán egyszer csak megérkezik a meztelen leányzó.
   Akkor indult el, amidőn anyámra szememet fölnyitottam,
   huszonegy éve már,
   hogy elhagyta értem az erdőt.
   
   1926. ápr.

    (Beteg vagyok...)

   Beteg vagyok, 3 napja nem láttam senkit, a szomszédasszony
    tejes köcsögöt állított asztalomra,
   Nem halhatok meg, nem szabad, mig meg nem találtam a tisztaságot,
   Nem tudom még, milyen lehet, szeretném, ha sok haja volna,
    én a hajat kedveltem mindig,
   Beletúrnék az ujjaimmal, de csak vigyázva,
   Belevesznék egészen végül s jószagától nyujtózkodva ott elaludnék.
   
   Igen kicsim, egyszer még mi is örülni fogunk.
   
   Mert leheletem segít a felhőn s a kis öreg hosszan bámul
    az eltünő csapat után,
   Óvatosan indul meg aztán, pipája is kialszik közben.
   Hűvösödik,
   Az uccára dobott cselédlány fiacskája holttestét költögeti.
   
   1926. ápr.

    (Anyám meghalt...)

   Anyám meghalt, most nem tudom, hogy viselkedjem vele szemben,
   Megfoltozná kabátomat, megnézné milyen szép vagyok meztelenül,
   Még soha senkise látott meztelenül!
   A parasztok learattak, kis padokon várják a halált -
   Poloska marja álmainkat, tányérunk csak falakra való,
   Csak egy csöpp vajat adjatok kenyeremre.
   De jobb ebédet akarunk, hogy jobbak legyünk,
   Több pár cipőt az ágyunk mellé, hogy többek legyünk:
   A híd lassan kijön a ködből, a túlparton szuronyok állnak -
   Itt az olló, ott pedig a szövendő szövet -
   Mire várunk?
   
   1926. ápr.

    Mégis elveszem

   Ballagok lassan hazafelé,
   Vert hadak futnak hazafelé -
   Nem volt énnékem feleségem,
   Vár rám nagyon a feleségem.
   
   Elébem jön, szemével mondja,
   Elfut tőlem s zendítve mondja:
   Simogassál meg, édes uram.
   Bosszús tüzeddel verj meg, Uram!
   
   Kis küszöbén kicsit megállok,
   Magos szivén zengve megállok.
   Könnyel takarja el csókját.
   Lábam elé teríti csókját.
   
   Köréje rejtő erdő száll le,
   Énkörém égő erdő száll le.
   Igy vesz el engem diadallal.
   Mégis elveszem diadallal.
   
   1926. ápr.

    Páncélvonat

   Kigyulladt a repülőgép a világ alatt.
   A zengő sziget
   Érthetetlen módon elúszott.
   És két fiatal szerető
   Még mindig keresi
   A boldogságot.
   Minden gyűlöletem a feneszép jövőnek -
   Miért késik a vas-szagú,
   Mikor annyira várom!
   Az összecsődített házak letérdeltek,
   Csak a legkarcsúbb torony követelőzik,
   De nem büszke a városra többé.
   Nem ejti le fáradtan harangját,
   Egy elfeledett bús alagútból
   Kiront még zúgva a páncélvonat,
   Ütegeiben tömített fények -
   Az én pazarolt, sok szép erőm.
   Mint a legnagyobb,
   Legmegkivántabb szerelem,
   Vagyok számító; kíméletlen;
   És erős.
   
   1926. ápr.

    A mennyei páncélvonat

   Éjjel,
   Mikor a fáradt harcosok őrt állnak az épülő kapu előtt,
   A leggyötörtebb tompán a földre puffan,
   Szive kifuttatja a vágányokat
   S a fények szédítő pályaudvaráról
   Kirobog a mennyei páncélvonat.
   
   A páncélvonat megdördül haraggal,
   De csak a pávák hallják s kitárják rá farkukat kénytelen
   S a fiatalok vérébe zuhog
   Ütegeiből a szerelem.
   
   Mert küzdeni kell a halálban is:
   A fáradt élet nem bír minden harcokat -
   Mikor még friss eleven voltam,
   Mért nem akkor zúdultál szivemből
   Jobbharcú, mennyei páncélvonat!
   
   1926. ápr.

    A világ ha elbujdostat

   A világ ha elbujdostat
   Csak visszahív harangozni.
   Elbujdosott harangozó
   Csak visszajön harangozni.
   
   Ha visszajön meg is bánja,
   Elbúcsúzhat harangszóval.
   De ha tűz van megint jöhet,
   Megint jöhet harangszóval.
   
   Aztán egyszer nagy ünnepkor,
   Mikor keresik halálra,
   Visszajön még harangozni,
   Harangozni, de halálra.
   
   1926. ápr.

    Pohár

   A pohár friss, tiszta növény,
   A mezőn csillog és a harmatcseppek rárepülnek.
   Ha egy kisgyerek poharakra néz,
   Halkan
   Megcsendülnek.
   
   A források szivén pohár nő,
   De az üvegesek sem tudják eme titkukat.
   A lányok és fiatalemberek
   Mindig összetévesztik poharukat.
   
   Összevétettem egyszer én is,
   Nékem azóta ízes vízzel pohár nem akad,
   Pedig a szomjan haldokló madár
   Észreveszi az ég mögött a sok szép poharat.
   
   1926. ápr.

    Virágos

   Virágos fák közt ballagok,
   Feleségemhez ballagok,
   Kinő a földből már a nyár,
   Feleségemmel vár a nyár.
   
   Fényekkel ott a küszöbön,
   Szívemmel ül, mint küszöbön,
   Komoly örömmel énekel,
   Erős urának énekel.
   
   "Neveltem kövem patakon -
   Ne bujdosódj már patakon -
   Csobogott nap mint nap a víz,
   Tiszta már kövem, mint a víz.
   
   Sokat kerested, tiszta vagy,
   Tornyunkat rakni való vagy;
   Lakom szivedben, én uram,
   Gyere már haza, én uram."
   
   Hivj csak, hivj, kedves, én megyek,
   Zászlókkal, zenékkel megyek,
   Mikorra kedved könnyet ér,
   Akkorra urad odaér.
   
   1926. ápr.

    Bődülj torony

   Kardhegyen pörg a világ.
   Háborúság a hitem.
   Szépekkel, nagyokért -
   Nincsen jobb a csatánál!
   
   Behúnyom a szememet:
   Ki rúg belém nagyobbat?
   Kacagok, nyilt a szám:
   Ki dúg békát beléje?
   
   Tréfás koldús a világ.
   Bot volnék a kezében.
   Földbe szúr - virágzom:
   Inkább hajít a tűzbe.
   
   Bődülj torony, rohanj hát!
   Fusd ki magad kedvedre!
   Szépekkel, nagyokért -
   Hiszen ugyis visszajössz.
   
   1926. ápr.

    Érted haragszom, nem ellened

   Mikor fölkél a nap,
   a sosem haragvók hajától eltéritődik a harmat,
   ne bántson téged az én haragom soha, kedves.
   
   Sokszor gondolok nagy futós terekre, ahol lehet el kell majd esnem,
   az árbocfaragók árbocokkal jönnek oda tömött sorokban,
   
   és győzvén ott, égnek hajítja hatmillió vasas az ő csengő szívű kalapácsát.
   Szerszámok égi viharába
   csókjaidat hadd viszem én is el oda kedves.
   
   Észre sem veszed hogy kihúzom magam, mikor a jövőről szólok,
   ha akarod, hát csak ama városdaloló győzelem után térek meg hozzád,
   vagy majd a pékek összekötik kenyérvető, jó lapátjaikat,
   végigfektetnek rajta engem és lehajtott lisztes fővel elhoznak
    lassan az ágyadig.
   
   Érted haragszom én, nem ellened,
   nosza szorítsd meg a kezem, mellyel magosra tartalak álmaimban,
   erősítsen az én haragom, dehogy is bántson, kedves.
   
   1926. jún.

    Jut most elég virág

   Ha ki erős ember, erős az ő dolga,
   vagyok én a magam búsultató dolga.
   Kaszát kalapáltam s vittek háborúba,
   menjek hát, kaszával, menjek háborúba.
   
   Erős az én szívem s vagyok éhes, rongyos,
   nem akarok lenni én már éhes, rongyos.
   Inkább akarok csúf, tapodott holt lenni,
   méginkább új rendben sorsom ura lenni.
   
   Csúf halottak sírja kivirágzik szépen,
   csúf halottak sírja csak besüpped szépen.
   De ki győzésig élt, följebb jut virága,
   szabad szeretőknek eljut a virága.
   
   Jut most elég virág majd a szabadoknak,
   tetszik is akkori finnyás szabadoknak.
   Tetszhet is: ma harc az igazoknak rendje
   s igazok harcának győzelem a rendje.
   
   1926. jún.

    (Csodálkozó bogarak közt...)

   Csodálkozó bogarak közt lépkedek bátran,
   Ha felhő volnék, szárazságban járnék csak erre,
   Elkerülném a kirándulókat, összeszedik ők a papirt, nehogy
    jövőre eső legyen,
   Viseltes ruhájuk alól forró testük felesel a siető nyárral,
   Hétnapravalót játszadoznak és egy bujtató lombról
   Feledékeny madár figyeli
   Az örömüket.
   
   A lányok szagos lépte nyomán kibútt ez az ártatlan kavics,
   Ez a kavics nem József Attila és a fű se, én se vagyok az,
   Én a barátja vagyok itt mindennek, tenyeremben a jó dió
    háládatosan roppan ketté,
   A belékevert szalmaszálat hajamból vigyázva kihúzza az ág -
   Mező, mező, szaladtató, akár a kedvesem termékeny karjaival,
   Téritő lengésű szoknyájával a fiatalemberek élén jár ő,
   Minden szagodat néki adtad, virágozzunk most hát nélküle.
   
   Te rengeteg,
   Ég felé fordított paizs!
   
   1926. jún.

    Szeretők lázadása

   Eljön az az éjjel, melynek
   minden csillaga szívig ég el.
   Föllázadt szeretők szaladnak
   lobogó hajakkal, zenékkel.
   
   Nótázva hozza mind a partig
   görnyesztő piros drágaságát.
   Megtárul morogva a tenger
   s kincseiket mind bedobálják.
   
   - Győztél, eljöttünk szerelemmel,
   ízedet visszahoztuk néked,
   nosza fogadd bilincseinket,
   kötözd be fájó szívverésed.
   
   Nosza fogadd hát koronánkat,
   a harangot, sapkánkon a csörgőt,
   egy zacskó lisztünk s egy marék
   elbúsult, ragaszkodó szöllőt.
   
   Fogadd most-tépett ágainkat,
   vedd jólcsinált szerszámainkat.
   Fogadd seprőnket, tányérunkat,
   de ágyunk helyett, nesze, magunkat.
   
   S füstölgő, parazsas homlokkal
   fiúk és lányok leguggolnak,
   fölöttük reszketve ereszkednek
   pártalanul nagy, teli holdak.
   
   S a víz a sok vad ajándéktól
   kijön értük, elönti őket,
   hanem hiába zúg, zúgása
   erősbíti az éneklőket.
   
   A lányok dalát: Tenger vagyunk,
   keserű só vagytok ti bennünk -
   a fiúk dalát: Partok vagyunk,
   keserű tenger vagytok bennünk. -
   
   S a víz habzó, kibomlott kontyán
   ragyogó holtakat ringat csengve
   és háborogván emlékezik
   az elcsöndesült szerelemre.
   
   1926. jún.

    (Mindig jótanácsot sziszegnek...)

   Mindig jótanácsot sziszegnek
   S még ifjú hülye akad ezeknek
   Az óvatosaknak, kopaszoknak,
   Nagyhasú, huncut okosoknak.
   
   Ha messzehangzón fölbúg a mellem,
   Törvényt tesznek szeretők ellen.
   S pénzzel - mig mennyégre tanítnak -
   Minden szép lányt elkaparítnak.
   
   Hogy kell rohanni, magyarázzák
   A köszvényes lábú strázsák.
   S mutogatva sok vacak érmet,
   Győzelmeinkről lebeszélnek.
   
   Szopós isten pelenka-lenben -
   Fenék szültek meg a szivemben:
   Kölyökséged örökidőnyi,
   De végül is föl kell már nőni!
   
   Akik kályhánál sosem ültünk,
   Kell, hogy egyszer mi is befütsünk!
   Megsütjük mind az okosokat,
   Legelőbb is: a kopaszokat.
   
   1926. jún.

    Hangya

   A bábok között elaludt a hangya.
   Szél, a bábokat most el ne fúdd!
   Különben jó az is.
   
   Kis, fáradt fejét csillámokra hajtja
   és alszik véle csöpp árnyéka is.
   
   Egy szalmaszállal fölkelteni szépen!
   De jobb, ha már indulunk haza
   erősen beborult - -
   
   A bábok között elaludt egy hangya
   és - hopp - egy csöpp már a kezemre hullt.
   
   1926 nyara

    Hajad az ujjamé...

   Hajad az ujjamé, a szoknyád alatt
   Ámulva búvik a szivem
   S zizegve hull a naptár levele.
   
   Vén küszöböm sír, mint a gyerek
   Amikor jössz, hogy többször gyere.
   
   Erős csapatban régi napjaim
   Elfúlva rágják a fülem -
   Bennünket mért nem csókoltál belé?
   
   És nem értik, hogy sápadtak, buták,
   Hogy fényük nem lehet a szemedé!
   
   1926 nyara

    Ülni, állni, ölni, halni

   Ezt a széket odább tolni,
   vonat elé leguggolni,
   óvatosan hegyre mászni,
   zsákomat a völgybe rázni,
   vén pókomnak méhet adni,
   öregasszonyt cirógatni,
   jóízű bablevest enni,
   sár van, lábujjhegyen menni,
   kalapom a sínre tenni,
   a tavat csak megkerülni,
   fenekén ruhástul ülni,
   csengő habok közt pirulni,
   napraforgók közt virulni -
   vagy csak szépet sóhajtani,
   csak egy legyet elhajtani,
   poros könyvem letörülni, -
   tükröm közepébe köpni,
   elleneimmel békülni,
   hosszú késsel mind megölni,
   vizsgálni, a vér hogy csordul,
   nézni, hogy egy kislány fordul -
   vagy csak így megülni veszteg -
   fölgyujtani Budapestet,
   morzsámra madarat várni,
   rossz kenyerem földhöz vágni,
   jó szeretőm megríkatni,
   kicsi hugát ölbe kapni
   s ha világ a számadásom,
   úgy itt hagyni, sose lásson - -
   
   ó köttető, oldoztató,
   most e verset megirató,
   nevettető, zokogtató,
   életem, te választató!
   
   1926 nyara

    Táncba fognak

   Ismeretlen érveket ki győz
   bús fejével bizton birni le!...
   Már hajóra szállok, elmegyek,
   egyszer aztán észre is veszik,
   hogy hiába főtt a jó ebéd
   és hiába szólnak énnekem,
   nem hozok a pincéből szenet.
   Majd a rendőr elgondolkodik,
   hogyha csillagos, nagy este lesz
   s nem kószál az utcán senki sem.
   Érzik majd a lányok is nagyon,
   hogy nem annyi szem néz hosszasan
   vízben hajló nád-lábuk után,
   de csak összekacagnak megint,
   táncba fognak valamennyien
   és vidáman elénekelik:
   
   	annyira szerette
   	kedvesét eme,
   	hogy hajóra szállt s az
   	elsüllyedt vele.
   
   1926 nyara

    Négyen ugrottunk vízbe

   Négyen ugrottunk vízbe. A habok
   Szivünkben zúgnak, zubognak, fehér
   Tarajuk lobog, mint kigyulladt zászlók.
   Barátaim, szép, tiszta, hűsitő
   Nagy lángokat kavartunk a nyugodt
   Vizekből, melyek bátor vágyaikkal
   Dallal vonulnak roppant hegyfokok
   Istenünk-rakta tornyai alatt.
   Az áldott anyaföldet más ki vinné
   Friss karjaiban, testében, szivében,
   Ilyen erőt-foganó, tiszta nászba?
   Ki fojtaná el borus könnyeit,
   Bús sóhaját az árva panaszoknak,
   Hogy szivében fájóra földagadjon
   Minden, mi Istendicsérő, derék,
   Emberben-bízó cselekedet volna
   Az új kapuk gyémántos fordulóján?
   Ki maradna még komoly és erős?
   Ó maradjunk is erősek nagyon,
   Ha majdan eljön bensőbb rokona
   Erőnek, földnek, víznek, tisztaságnak,
   Elporló emlékünk fölött ne hallja
   Bús szózatát az igaz kritikának:
   Elfordult arccal vették be a földek,
   És némán vették vissza a vizek,
   Kik az erőt: A földet izmaikban,
   S szivükben a háborgó vizeket
   Egy gyönge korban gyáván megtagadták.
   
   1926 nyara

    Jut az ember

   Jut az ember két virághoz
   egyik jön a kalapjához
   a másikat odaadja
   mindakettőt elhervasztja
   
   nekibúsul hidon ballag
   fölszól a víz - le nem csallak -
   s ő valamijét leejti
   aztán azt is elfelejti
   
   nevet s vacog - esteledik
   vizen a hab sebesedik
   karjára dűl el is alszik
   de csak jobban sötétedik.
   
   1926 nyara

    Csengő

   A csengetyűcsinálást
   Felfedezni csak az tudta,
   Aki kedvese kék szemét
   Elfeledni sohasem tudta.
   
   A fákon megszólalnak a csengők:
   Valaki megérkezett.
   A hajnalnak is sok csengője van,
   A hajnal
   Fiatalasszonyok szivéből keletkezett.
   
   Egy bosszus leány
   A bokrok közé dobta csengőjét
   S most halványan figyel az elveszett csengő szavára.
   S egy gazdag úr
   Csengőt akasztott szolgája nyakába.
   
   S a csengőszó
   Néha átszáll a szolga álmán.
   Ha nem volna csengő akkor én magam
   Kitalálnám.
   
   1926 nyara

    Feleségem

   		1
   
   Engem küldtek mindig boltba gyermekkoromban
   Az ostobák engem nevettek mindig jobban
   Én a feleségem megtaláltam.
   Az én feleségem szeme hűs akár a gyógyszertárak
   És mint a harmatos dombok melyeket hegyes galambok körüljárnak
   Az én feleségem patak mélyén neveli csókjait olyan tiszták.
   Van-e valami fölmutatandó frissebb a most vágott almagerezdnél?
   Van-e valami erősebb a tűzvészben fennhangon éneklő sziveknél?
   Vasasok én mindig pártoltalak benneteket
   Állítsatok magos szerkezetet
   Az én feleségem alá.
   Én a feleségem megtaláltam
   És most az uccára kimegyek
   Lássák meg az én arcomat a komor kapuk
   És nyiladozzanak és örüljenek.
   
   		2
   
   Ki az akinek szomjúságára az ivóvíz zavara leülepszik?
   Ki az aki komiszok közt igazat tesz a szépségével?
   Az én feleségem nógat engem:
   Nosza keress kenyeret hamar a te két karod erejével.
   Az én feleségem nevet engem:
   Nosza fuss kalapod után míg a szoknyám legszebben lobog...
   Az én feleségem igazán nagyon szép
   Összecsókol munka után ha megmosdatott.
   Gyere kedves
   Erre jönnek barátaim - a mi esténk összehozóan holdas -
   Kinyitom én az ablakot a szebbiket hogy te eléjük kihajolhass.
   
   1926 nyara

    Végül

   Kazánt súroltam; vágtam sarjat;
   elnyúltam rothadt szalmazsákon;
   bíró elítélt; hülye csúfolt;
   pincéből tódult ragyogásom.
   Csókoltam lányt, aki dalolva
   ropogós cipót sütött másnak.
   Ruhát kaptam és könyvet adtam
   a parasztnak és a munkásnak.
   Egy jómódú leányt szerettem,
   osztálya elragadta tőlem.
   Két naponként csak egyszer ettem
   és gyomorbajos lett belőlem.
   Éreztem, forgó, gyulladásos
   gyomor a világ is és nyálkás,
   gyomorbeteg szerelmünk, elménk
   s a háború csak véres hányás.
   S mert savanykás csönd tölti szánkat,
   szivembe rúgtam, ordítson már!
   Hogyan is hagyna dolgos elmém
   feledtető, de bérdaloknál.
   Kínáltak pénzt nagy sok bosszúmért,
   pap mondta: Fiam, szállj az úrhoz!
   S tudtam, ki üres kézzel tér meg,
   baltát, kapát meg köveket hoz.
   Villogó szívű, győzni bíró
   vagyok, kinek kell legyen kedve
   igazat tenni, pártot állni,
   ím, e szigorú emlékekre.
   De emlékhez mi közöm nékem?
   Rongy ceruzámat inkább leteszem
   s köszörülöm a kasza élit,
   mert földünkön az idő érik,
   zajtalanul és félelmesen.
   
   1926 nyara / 1930

    Esik

   		1
   
   Esik esik -
   a por nedvesen reszket életünkön -
   
   csattog, dörög -
   dörömbölnek - hallod? - a szivünkön!
   
   Meztelenül
   futni futni
   tárt karral futni egy erdő felé - - -
   
   esik esik -
   kis tenyered
   mért tartod ki a menykő elé? - - -
   
   A szél hozta -
   a szél
   hangosan kacagó lányok
   bontott hajából zudulva lebeg - - -
   
   recsegve jajdulnak az ágon
   hibás-szivű száraz levelek.
   
   		2
   
   És szoknyád szagát is akarom tőled
   s te csókolsz, ütsz és sohase vársz -
   hogy tisztulhatna meg hát a szerelmem,
   ha látlak, hallak, hogy szólsz és hogy állsz -
   nézd, fáj a homlokom az ütközéstől
   és fáj, hogy elmulik ez a fájás,
   mert bomlott melled varként rátapad
   s elfordult szemmel hiába tépem róla,
   ne félj, nem gyógyul, csak tovább szakad - - -
   
   s hiába bánkódsz,
   az igazak lehelte felhő
   nem segít a te könnyeiden -
   az én szememmel kell kisírnod mindent,
   hogy érted el ne pusztuljon szivem!
   
   		3
   
   És isten lábánál ülünk le együtt,
   te kettős melled bontod összecsengve,
   ő elhalványul, én közönnyel nézem,
   hogy két lélek mellettem újra gyenge,
   hogy szivemben csak kerestétek egymást,
   akik ágyamban találkoztatok - - -
   
   de úgy mondom csak a közönyt s az istent,
   mert bús fennszóval sírva rothadok.
   
   		4
   
   Hullj eső hullj és öntsd el e világot,
   mely ilyen nőkkel verte meg magát,
   ki védené azt bicskával szurom le,
   a történelem ha parancsot ád.
   S bár piszkos vagyok már a nagy jövőre,
   ott leszek én a barrikád előtt -
   az új szeretők, sárgák és fehérek,
   ne lássanak mint gyönge szenvedőt.
   Találkozzanak vágyó testemen
   Sanghajtól Wienig, Chikagon keresztül,
   csak mosolyogjanak ezen a versen,
   melyben meghülyült korunk kínja rezdül.
   Szabad közösség, jöjj, feléd megyek,
   néném könnyei feléd hullanak,
   mind szenvedünk s nagyon kiérdemeltük,
   hogy megérjük már néhány napodat!
   
   1926 nyara - 1927 vége

    Szocialisták

   Fájás, nyomor és jóság hajtott össze,
   Erős búzában gázolunk, kedves fegyverünk böködi tomporunkat -
   Kedves fegyverünk, böködd csak szüntelen tomporunkat,
   Hadd tudjuk meg újra és újra - nem győzünk semmikép véletlenül.
   
   Nem sietünk, erősek vagyunk, tudjuk, kit miért állítunk törvény elé.
   Tanácsot állunk a dombon, gyönge fürjek, nyulak búnak
     meg nyugodtan lábainknál -
   Elmegy fölülünk a felleg, hogy észrevehessünk minden idegen repülőgépet.
   
   Te délre mégy, te nyugatra, én pedig északra, Elvtárs!
   
   1926 nyara [?]

    Engem temetnek

   A pap mosolyog és derűsen
   gondtalan üdvű istent dícsér.
   Darazsak dongnak s poros úton
   végig zümmögő gyásznép kísér.
   
   Egy barna és ijedt leányka
   ablakhoz nyomja orrocskáját
   és papája a pipaszárral
   megveregeti farocskáját.
   
   S harmatos füvek gyenge ízzel.
   A fákon hajnali pirosság.
   Lombok zizegnek, szöcske ugrik,
   a pókok hálójuk foltozzák.
   
   Emlékem egyre merevebb lesz.
   Valaki rábök homlokára,
   síromig setteng s jó kutyámat
   nem uszíthatom többé rája.
   
   1926. aug. / 1928

    Két vers, kertről

   		1
   
   Új borzongást gondolt ki a kert
   hozzámvalót és énekeltetőt
   tudott engem és öltöződve várt
   és én szívét még nem láttam előbb
   
   legszebb fáit dombra küldte fel
   hogy zúgjanak ha kél a homlokon
   s vízig hajolva mosták gyökerük
   kik elémjöttek völgyi útamon
   
   völgyi úton érek égbe én
   de ezt a dombot én nem engedem
   elpusztíthat már választott veszély
   itt pusztul el a kert a szívemen.
   
   		2
   
   Szeretem és szeretnek nagyon
   szőke ajándék hibás uzsora
   csengő habok s a tompa por de már
   por nem szállhat a szívemig soha
   
   tükröm mögé faháncsot teszek
   kirakom fűvel: itt járt valaki
   hajába szalmaszálat fútt a szél
   és itt egy ág vigyázva húzta ki
   
   most meg elmegyek a fák közé
   az erősök pálcáját letöröm
   három virágot ütök el vele
   hogy illatozzanak az övömön.
   
   1926. aug.

    Az oroszlán idézése

   Volt fogam közt már szivar,
   csuklómban megállt a kés,
   mosdatott habos vihar,
   alvó számba szállt a légy,
   néni szunnyadt ágyamon,
   szépet álmodott szegény.
   Tiszteltek, ha vért köhögtem,
   mégse köptem hóba én.
   Voltam vonító kaján:
   halljunk hát nevetni holtat,
   vagy a holt is él talán?
   Erre ittam jó borocskát,
   rágtam főtt malaclapockát,
   kezet fogtam balkezemmel,
   megpöngettem szemfogam,
   isteneim mind eladtam,
   ez a ruha másé rajtam,
   kereshet pipogya ember,
   az én megnyurgult szivemmel,
   tükröm mögött szerelemmel,
   oroszlánra várok én - -
   
   Első ízben cipőm fényét
   kényesítse bús sörénye,
   másodízben cirógasson,
   körme torkomat kitépje,
   behunyt szemmel végignyaljon
   harmadízben az ágyamon,
   pártalanul és üvöltve
   őrizze a ravatalom.
   
   1926 ősze [?]

    Kultura

   A virág elfáradt már szagosodni.
   Unta,
   hogy mifenének tettük asztalunkra.
   S igyekezett árnyékot vetni,
   nagyobbat, mint a kertben
   s elfáradt, mikor nem néztünk oda.
   
   De észrevettem.
   
   1926 ősze [?]

    Anyám a mosásban gyászkoszorú

   		    Hirsch Albertné asszonynak sok szeretettel
   
   Anyám meghalt, most nem tudom, mit tegyek véle,
   a bögrét két kezébe fogta,
   egy vasárnap, ugy estefelé, csöndesen elmosolyodott,
   akitől virágot kapott, nem volt anyakönyvi lapja még a házmester sem látta,
   ha Kínában él, őt küldik el a sárkányokhoz,
   de ő föláll,
   a sárkány messze lakik tőlem, kis rizsemért most hazafutok
   gyászkoszorúm is megfonom helyettetek.
   
   Megfoltozná kabátomat, megnézné milyen szép vagyok meztelenül,
   még soha senki se látott meztelenül,
   a mosásban kicsit meggörnyedt,
   én nem tudtam, hogy fiatalasszony,
   álmában tiszta kötényt hordott, a postás olyankor köszönt néki.
   
   1926 ősze [?]

    (Aludj...)

   Aludj
   egy fáradt vén fa fölrepült és elpihent a legkönnyebb felhőn
   a vízcsepp lábujjhegyen gurul reszkető szíved fölött
   szeretném ha kócsag lebegne mosolyodban
   hó hull
   komoly fekete medvék vonulnak
   én nem tudom hogy férnek el kicsi tavaszi szobánkban
   nem is rád gondoltam tavaly mikor hirtelen fölgyógyultam
   amerre jársz jószagú friss fehérnemű lebeg a fejed fölött
   könyvek hallgatnak köröttünk
   nagyon örülni nem szabad vigyázz
   a halott virággal legyezlek melyet hajadból nekem adtál
   
   1926 ősze [?]

  dugo@szepi.hu