Szegedi Piaristák

bolt.piarista.hu

   1934


    Eszmélet

   	   1
   
   Földtől eloldja az eget
   a hajnal s tiszta, lágy szavára
   a bogarak, a gyerekek
   kipörögnek a napvilágra;
   a levegőben semmi pára,
   a csilló könnyűség lebeg!
   Az éjjel rászálltak a fákra,
   mint kis lepkék, a levelek.
   
   	   2
   
   Kék, piros, sárga, összekent
   képeket láttam álmaimban
   és úgy éreztem, ez a rend -
   egy szálló porszem el nem hibbant.
   Most homályként száll tagjaimban
   álmom s a vas világ a rend.
   Nappal hold kél bennem s ha kinn van
   az éj - egy nap süt idebent.
   
   	   3
   
   Sovány vagyok, csak kenyeret
   eszem néha, e léha, locska
   lelkek közt ingyen keresek
   bizonyosabbat, mint a kocka.
   Nem dörgölődzik sült lapocka
   számhoz s szívemhez kisgyerek -
   ügyeskedhet, nem fog a macska
   egyszerre kint s bent egeret.
   
   	   4
   
   Akár egy halom hasított fa,
   hever egymáson a világ,
   szorítja, nyomja, összefogja
   egyik dolog a másikát
   s így mindenik determinált.
   Csak ami nincs, annak van bokra,
   csak ami lesz, az a virág,
   ami van, széthull darabokra.
   
   	   5
   
   A teherpályaudvaron
   úgy lapultam a fa tövéhez,
   mint egy darab csönd; szürke gyom
   ért számhoz, nyers, különös-édes.
   Holtan lestem az őrt, mit érez,
   s a hallgatag vagónokon
   árnyát, mely ráugrott a fényes,
   harmatos szénre konokon.
   
   	   6
   
   Im itt a szenvedés belül,
   ám ott kívül a magyarázat.
   Sebed a világ - ég, hevül
   s te lelkedet érzed, a lázat.
   Rab vagy, amíg a szíved lázad -
   úgy szabadulsz, ha kényedül
   nem raksz magadnak olyan házat,
   melybe háziúr települ.
   
   	   7
   
   Én fölnéztem az est alól
   az egek fogaskerekére -
   csilló véletlen szálaiból
   törvényt szőtt a mult szövőszéke
   és megint fölnéztem az égre
   álmaim gőzei alól
   s láttam, a törvény szövedéke
   mindíg fölfeslik valahol.
   
   	   8
   
   Fülelt a csend - egyet ütött.
   Fölkereshetnéd ifjúságod;
   nyirkos cementfalak között
   képzelhetsz egy kis szabadságot -
   gondoltam. S hát amint fölállok,
   a csillagok, a Göncölök
   úgy fénylenek fönt, mint a rácsok
   a hallgatag cella fölött.
   
   	   9
   
   Hallottam sírni a vasat,
   hallottam az esőt nevetni.
   Láttam, hogy a mult meghasadt
   s csak képzetet lehet feledni;
   s hogy nem tudok mást, mint szeretni,
   görnyedve terheim alatt -
   minek is kell fegyvert veretni
   belőled, arany öntudat!
   
   	   10
   
   Az meglett ember, akinek
   szívében nincs se anyja, apja,
   ki tudja, hogy az életet
   halálra ráadásul kapja
   s mint talált tárgyat visszaadja
   bármikor - ezért őrzi meg,
   ki nem istene és nem papja
   se magának, sem senkinek.
   
   	   11
   
   Láttam a boldogságot én,
   lágy volt, szőke és másfél mázsa.
   Az udvar szigorú gyöpén
   imbolygott göndör mosolygása.
   Ledőlt a puha, langy tócsába,
   hunyorgott, röffent még felém -
   ma is látom, mily tétovázva
   babrált pihéi közt a fény.
   
   	   12
   
   Vasútnál lakom. Erre sok
   vonat jön-megy és el-elnézem,
   hogy' szállnak fényes ablakok
   a lengedező szösz-sötétben.
   Igy iramlanak örök éjben
   kivilágított nappalok
   s én állok minden fülke-fényben,
   én könyöklök és hallgatok.
   
   1933-1934 tele

    Nyári délután

   Cseveg az olló. Néne
     nyesi a pázsitot,
   guggol. Hátulról nézve
     is látni, ásitott.
   
   Rádió nyüzsög. Szárnyak
     dongnak az üvegen.
   Lágy szellők táncot járnak
     a puha füveken.
   
   Az idő semmit játszik,
     langy tócsa most, megállt.
   Hogy elleng, abból látszik,
     hogy remeg a virág.
   
   Én sem tudom már régen,
     alszom? vagy dolgozom?
   Megterit feleségem
     szép fehér abroszon.
   
   Az eget is a tájon
     vászonfény lepi el.
   Csillog, mert üvegtálon
     ül, a földieper.
   
   Boldog vagyok? A kedves
     mellettem varrogat
   s hallgatjuk, amint elmegy
     egy vak tehervonat.
   
   1934 nyara

    Falu

   Mint egy tányér krumplipaprikás,
     lassan gőzölög lusta,
   langy estében a piros palás,
     rakás falucska.
   
   Itt is, ott is karcsú füst - remény -
     tünődni, merre szálljon,
   áll kicsit a kémény küszöbén
     és int a tájon.
   
   Akácocskát babrál a homály.
     A fa telt, kicsi keble
   beléreszket, csöpp sóhaja száll -
     levegő-lepke.
   
   S körülem, míg elfed hallgatag
     a lágy borongás bokra,
   ugatások némán hullanak
     nagy bársonyokra...
   
   ... Lámpát gyújtanak az asszonyok.
     És erőlködve, rángva,
   égbe röppenne, mint elnyomott
     lélek, a lángja.
   
   El is lobban mind... Egy fény a rét.
     Az anyás hold-világa
   elé nyújtja kövér tenyerét
     egy bodza-ága.
   
   Örök boldogság forrása mos
     egy rekedt, csorba téglát.
   Smaragd Buddha-szobrok harmatos
     gyepben a békák.
   
   A vadzab, ki kardot vont elő,
     fejét mélyen lehajtja.
   Most a dicsőség és az erő
     a repedt pajta...
   
   ... Benne csend van. Mintha valami
     elhangzott volna csengve.
   Fontolni lehet, nem hallani.
     Nincs, csak a csendje.
   
   S ahogy földerül az értelem,
     megérti, hogy itt más szó
   nem eshetett, mint ami dereng:
     eke és ásó.
   
   Szó, mert velük szólal a paraszt
     napnak, esőnek, földnek.
   Szó, mint szóval mondom én el azt
     gondos időnek.
   
   Szó, mint csecsemőnek a mosoly.
     Veregetés a lónak.
   Szó. De tiszta értelmű, komoly
     tagja a szónak...
   
   ... Hallgatom az álmodó falut.
     Szorongó álmok szállnak;
   meg-megrebbentik az elaludt
     árnyú fűszálat.
   
   Alszanak az egek, a mezők.
     Ostorok, csizmák, kések.
   Lombok közt a tiszta, tág közök.
      S a levélrések.
   
   Alszanak a nyers, nehéz szavú,
     kiszikkadó parasztok.
   Dombocskán, mint szívükön a bú,
     ülök. Virrasztok.
   
   1934 nyara

    Szappanosvíz

   Im, - a hűs udvar téglakocka
   vörösén előbb meglapul,
   majd óvatosan, ágra-bogra
   oszolva előrenyomul
   
   a szappanosvíz, de megtorpan
   s kis kék fején hol ott, hol itt,
   szinte meglátni láthatatlan,
   reszkető, apró csápjait,
   
   amint az akadályt leméri.
   Fel-alá futkos, mint a rab.
   A szappanosvizet eléri
   a halál és továbbhalad.
   
   Még megrázza habos sörényét,
   színe reszket, mint ideges
   állatok bőre. Sárga fény ég
   zöld-kék testén, melyet az est
   
   hamvas ujjával nem talál már.
   Nem lesz. De amíg ott remeg,
   semmicske borzongása átjár, -
   az én furakvó lelkemet
   
   is megrezgeti vergődése,
   én is szállnék s szállna az ág,
   a ház, a szalma, felhő és e
   sok egymáshoz kötött világ!
   
   1934 nyara

    Alkalmi vers a szocializmus állásáról

   		Ignotusnak
   
   		1
   
   Fák közt,
   virág közt
   ülök egy padon.
   Kotyogok, mint elhagyott csolnak,
   sok lágy levegő locsolgat -
   a szabadság nagy csendjét hallgatom.
   S valami furcsa módon
   nyitott szemmel érzem,
   hogy testként folytatódom
   a külső világban -
   nem a fűben, a fákban,
   hanem az egészben.
   
   		2
   
   Ahogy fölvetem boldog szememet,
   mind följebb oszlanak az egek
   s egyszerre elém suhannak itt
   gólyákként lengő szavaid,
   te hamvadthajú öreg.
   És mint a tájon - mosolygok rajtad.
   
   		3
   
   Nem érzem én, csak értem aggodalmad.
   S azért tolom el a csendet, hogy belásd,
   öreg vagy és nem az elmulást
   siratod, mint helyedben én siratnám,
   hanem a munkát, a fölszabadulást,
   magát az emberi alkotást,
   a láthatatlant, mert rátipornak hitvány
   és látható hatalmak.
   
   		4
   
   Ha beomlanak a bányát
   vázazó oszlopok
   a kincset azért a tárnák
   őrzik és az lobog.
   És mindig újra nyitnák
   a bányászok az aknát,
   amíg szivük dobog.
   
   		5
   
   A dolgos test s az alkotó szellem,
   mondd, hogy törhetne egymás ellen?
   Az elme, ha megért, megbékül,
   de nem nyughatik a szív nélkül.
   S az indulat muló görcsökbe vész,
   ha föl nem oldja eleve az ész.
   
   Azt hiszem, fáj sok fölgyűlt éved és
   azért a szerető tévedés.
   S jobb is volna, ha most elnéznéd velem,
   hogy' köt hálót szellő faleveleken.
   
   		6
   
   Már karcsú idomaira
   pongyolát ölt a lég.
   Az alkony a felhőn fésű...
   Ülünk együtt, mint kedves és fia...
   
   A fűben gyepként sarjad a sötét.
   A homály pamutlombjai ingnak.
   
   S mi várjuk, hogy mikor lesz
   látható reszketésű
   bennünk az első csillag.
   
   1934. aug. eleje

    Bérmunkás-ballada

   Hordunk vinnyogó kosarat,
   kapálunk reszkető salátát,
   vályognak dagasztunk sarat,
   szabjuk a divathölgy ruháját,
   fejtjük a sertés-oldal háját,
   zsírt olvasztunk, libát tömünk,
   s az est ha bontja lengő táját,
   bérünk van, nincsen örömünk.
   
   Hiába emelünk falat
   és rakjuk sorsunk kaszárnyáját,
   fiúnk uccán, üveg alatt
   nézi csak építőkockáját
   s ha lányunk babaruhácskáját
   kéri - hisz szövetet szövünk -
   összeszorítja puha száját -
   bérünk van, nincsen örömünk.
   
   Szemünk előtt csak szíj szalad,
   csinálunk kocsit, hozzá pályát,
   földben, föld fölött, föld alatt
   elültetjük a világ fáját,
   begyűjtjük a rét gabonáját
   és még büszkék se lehetünk -
   tűzbe vetik, vízbe dobálják.
   Bérünk van, nincsen örömünk.
   
   A krumpli úgy nő, ha kapálják!
   Ott nincs hiba, hogy küzködünk,
   nem az rágja az ember máját.
   Bérünk van, nincsen örömünk.
   
   1934. aug.

    Anya

   Az őszi eső szürke kontya
   arcomba lóg zilálva, bontva.
   Harmadik napja sírja, mondja,
   mint tébolyult anya motyogja
   - mert csecsre vágyom - rám meredve:
   Reátaláltam gyermekemre,
   aludj el, édes kedvesem, te,
   csitt, csitt, kicsikém, tente, tente...
   
   1934. szept. eleje

    A fán a levelek...

   A fán a levelek
   lassan lengenek.
   Már mind görbe, sárga
      s konnyadt, puha.
   
   Egy hallgatag madár
   köztük föl-le jár,
   mintha kalitkája
      volna a fa.
   
   Igy csinál lelkem is.
   Jár-kel bennem is,
   ágról-ágra lépked
      egy némaság.
   
   Szállhatnék - nem merek.
   Meghajlik, remeg
   a galy, vár és lépked
      a némaság.
   
   1934. szept.

    Mama

   Már egy hete csak a mamára
   gondolok mindíg, meg-megállva.
   Nyikorgó kosárral ölében,
   ment a padlásra, ment serényen.
   
   Én még őszinte ember voltam,
   ordítottam, toporzékoltam.
   Hagyja a dagadt ruhát másra.
   Engem vigyen föl a padlásra.
   
   Csak ment és teregetett némán,
   nem szidott, nem is nézett énrám
   s a ruhák fényesen, suhogva,
   keringtek, szálltak a magosba.
   
   Nem nyafognék, de most már késő,
   most látom, milyen óriás ő -
   szürke haja lebben az égen,
   kékítőt old az ég vizében.
   
   1934. okt.

    Iszonyat

   A szobakonyhán félhomály van.
   Az alkóv mögött szendereg
   csücsörgő szájjal, rongy pólyában
   s fölnyög néha egy kisgyerek.
   
   Rezeg, rándul, mint őszi szélben
   tócsa a rideg köveken.
   Egy kislány, gondolkodva mélyen,
   ül a sarokban félszegen.
   
   Csak ketten élnek az alkóvban,
   kiket vágy éltet s gyűlölet.
   Bundás kutyával, megkopottan,
   Rákóczi-árny az ágy felett.
   
   A kislány hétéves. Kiszökne
   s itt benn ugrálni sem lehet.
   A mama lelkére kötötte
   ezt a dögöt, a gyermeket.
   
   Futna!... Ám oly nagyon tünődik,
   hogy majdnem elalszik bele.
   Erőt is érez, hogy a földig
   egy várost lerontson vele.
   
   ... Ám dagadt szemét nyitja s menten
   fölsír a csöpp fiúgyerek.
   A lányka végigméri; csendben
   megmelegíti a tejet.
   
   A kékülő arcú gyerekre
   mereven néz és hallgatag.
   Fakó haján, mint halott lepke,
   lógatja szárnyát a szalag.
   
   Majd az ordító szájba tolja
   a tejes üveg cucliját.
   A fiú köhög fuldokolva
   s mint bot, ha törik, úgy kiált.
   
   Mint tenger, ráng az apró termet;
   a cucli csöpög, mint a csap;
   a lány elveszi és a gyermek
   nyel, vonít és utánakap.
   
   Majd ismét a szájába nyomja,
   mert már csak tátog és feszül
   s mire az szopva megnyugodna,
   kiveszi ajkai közül.
   
   A gyermek nem tudja, örüljön,
   vagy sírjon véghetetlenül;
   haragja rázza. A tej följön
   kis gyomrából s ajkára ül.
   
   Akárha most született volna,
   oly vörös; fején az erek,
   mint pondrók, másznak vonagolva;
   lába nagyujja megmered.
   
   Üvölt és hápog; szopna s retteg.
   Inyével a homályba kap.
   Csak mikor istenek születtek,
   szülőkben kélt ily iszonyat.
   
   A gyermek irtózattól nyirkos, -
   ha adja, miért veszi el?
   A leány hideg, mint a gyilkos.
   Az udvaron vak énekel.
   
   Igy játszik egy félóra hosszat,
   némán és mosolytalanul.
   Mikor egy szomszéd nő kopogtat,
   megrezzen, mégis válaszul
   
   lágyan szól ki a hasadékon:
   "Tán most kap szegényke fogat!"
   Aztán az alkóvba ül s vékony
   tíz kis ujjával játszogat.
   
   Az anya este - hetek óta
   így van ez - ölébe veszi
   fiát, az őt marokra fogja
   s az édes tejet nem eszi.
   
   Az üveg láttán sírni kezd el;
   csak az öl erős melegét
   kéri s mint roskadt öregember,
   reszketve húnyja le szemét.
   
   Az anya nem tudja, mi lelte,
   (kendőjét ekkor veti le).
   A kisleánynak perg a nyelve:
   "Időben adtam ennie."
   
   "Mama, engedjen főzni engem!"
   Már frissen, vidoran nyafog.
   A mama fáradtan, esetten
   érzi, aludni volna jobb...
   
   Éjjel a csillagok nem égnek,
   évszakok sírnak és egek.
   Álmában sír az anya s ébred,
   azt hiszi, sír a kisgyerek.
   
   Azon néma vinnyogás dermed.
   Az anya ágyából kikel -
   úgy látja, mosolyog a gyermek,
   és megnyugodva alszik el...
   
   Mikor munkába siet reggel,
   készít egy kis tízórait
   s indul. A kisleány is felkel
   s míg ruhát ölt, fogadkozik.
   
   De nyomja nagy magánya itt benn,
   kín löki - játsszék odakint.
   Ismét fölsír a gyermek s minden
   előlről kezdődik megint.
   
   1934. nov.

  dugo@szepi.hu