Szegedi Piaristák

bolt.piarista.hu

   1935


    Altató

   Lehunyja kék szemét az ég,
   lehunyja sok szemét a ház,
   dunna alatt alszik a rét -
   aludj el szépen, kis Balázs.
   
   Lábára lehajtja fejét,
   alszik a bogár, a darázs,
   velealszik a zümmögés -
   aludj el szépen, kis Balázs.
   
   A villamos is aluszik,
   - s mig szendereg a robogás -
   álmában csönget egy picit -
   aludj el szépen, kis Balázs.
   
   Alszik a széken a kabát,
   szunnyadozik a szakadás,
   máma már nem hasad tovább -
   aludj el szépen, kis Balázs.
   
   Szundít a lapda, meg a sip,
   az erdő, a kirándulás,
   a jó cukor is aluszik -
   aludj el szépen, kis Balázs.
   
   A távolságot, mint üveg
   golyót, megkapod, óriás
   leszel, csak hunyd le kis szemed, -
   aludj el szépen, kis Balázs.
   
   Tüzoltó leszel s katona!
   Vadakat terelő juhász!
   Látod, elalszik anyuka. -
   Aludj el szépen, kis Balázs.
   
   1935. febr. 2.

    Ajtót nyitok

   Ajtót nyitok. Meglódul lomhán
   a főzelék fagyott szaga
   és végigvicsorog a konyhán
   a karmos tűzhely. A szoba
   
   üres, senki. Tizenhat éve
   ennek, mit sosem feledek.
   Viaszkos vásznu konyhaszékre
   ültem, nyafognék, nem lehet.
   
   Értem, hogy anyám eltemették,
   de nincs és nyugtalan vagyok,
   ezt nem értem. Felnőtt lehetnék.
   (A mosogatótál ragyog.)
   
   Nem fáj, de meg sem érinthettem,
   nem láttam holtában anyám,
   nem is sirtam. És érthetetlen,
   hogy mindig így lesz ezután.
   
   1935. febr. eleje

    Osztás után

   A kártya ki van osztva. Reszketünk,
   Észak, Kelet, Nyugat és Dél kezében,
   bubik, királyok, dámák jelmezében
   s szótlanul várjuk, mit tesz végzetünk.
   
   Ki vagyunk osztva. Megvan helyzetünk.
   Mit tehetnénk a szabály ellenében?!
   Mint mozdulatlan csillagok az égen,
   változhatatlan rajzunk, jellemünk.
   
   Vörösek és feketék, vérben, gyászban,
   fényesre lakkozottan, lámpalázban
   így kell kinek-kinek sorsára várni,
   
   hogy boldogságunkat, mit rejt szerelmünk,
   a gyönyörű sikert, mely megvan bennünk,
   ki tudja-e a végzet licitálni.
   
   1935. ápr.

    Modern szonett

   Az ember él, habár üres a kamra
   s a dobozokban semmi élelem.
   Életben tart a halálfélelem.
   (E nehéz percben ismerek magamra.)
   
   Most sajnálom (de ezt is lenyelem),
   hogy nincs isten, ki gondoljon kinomra
   és azok szemét ujjával kinyomja,
   kik elnézik, hogy nincsen kenyerem.
   
   Büszke nyomorúlt voltam én! Ma már
   belátom, csak a csökönyös szamár
   büszke, amikor szaggatja az ostor,
   
   meg az ujonc, ki első ízben posztol,
   meg a gyermek, kit dícsér a tanár
   és otthon édes meggybefőttet kóstol.
   
   1935. máj.

    (Leülepszik...)

   Leülepszik, nem illan el bajom.
   Bár munkát fogni, noha mit se tud már,
   a szerencsétlen ember ugrabugrál,
   mint ketrecében az ijedt majom.
   
   Igy eladott lány töpreng a hajón,
   ha ráeszmélt, hogy pártfogója foglár
   s azért a ruha meg a durva boglár,
   hogy enyhitsen a brazil óhajon.
   
   Tudja: táncol majd s gépiesen apróz,
   alája nyulhat öklendező matróz,
   ölelgethetik, ő már nem ölel.
   
   Néki a gólya síró, tiszta űrt hoz,
   azt is csak addig, mig a csend fülel
   s majd nem vágyik és vágyat nem öl el.
   
   1935. máj.

    Emberek

   Családunkban a jó a jövevény.
   Az érdek, mint a gazda, úgy igazgat, -
   ezt érti rég, de ostobán, ki gazdag
   s ma már sejteni kezdi sok szegény.
   
   Kibomlik végül minden szövevény.
   Csak öntudatlan falazunk a gaznak,
   kik dölyffel hisszük magunkat igaznak
   A dallam nem változtat szövegén.
   
   De énekelünk mind teli torokkal
   s edzzük magunkat borokkal, porokkal,
   ha kedvünk fanyar, szánk pedig üres.
   
   Erényes lény, ki csalódni ügyes.
   Ugy teli vagyunk apró, maró okkal,
   mint szúnyoggal a susogó füzes.
   
   1935. máj.

    Légy ostoba

   Légy ostoba. Ne félj. A szép szabadság
   csak ostobaság. Eszméink között
   rabon ugrálunk, mint az üldözött
   majom, ki tépi ketrecének rácsát.
   
   Légy ostoba. A jóság és a béke
   csak ostobaság. Ami rend lehet,
   majd így ülepszik le szíved felett,
   mint medrében a folyó söpredéke.
   
   Légy ostoba. Hogy megszólnak, ne reszkess,
   bár nem győzhetsz, nem is lehetsz te vesztes.
   Légy oly ostoba, mint majd a halál.
   
   Nem lehet soha nem igaz szavad -
   jó leszel, erős, békés és szabad
   vendég mult s jövő asztalainál.
   
   1935. aug. 6.

    Én nem tudtam

   Én úgy hallgattam mindig, mint mesét
   a bűnről szóló tanitást. Utána
   nevettem is - mily ostoba beszéd!
   Bűnről fecseg, ki cselekedni gyáva!
   
   Én nem tudtam, hogy annyi szörnyüség
   barlangja szivem. Azt hittem, mamája
   ringatja úgy elalvó gyermekét,
   ahogy dobogva álmait kinálja.
   
   Most már tudom. E rebbentő igazság
   nagy fényében az eredendő gazság
   szivemben, mint ravatal, feketül.
   
   S ha én nem szólnék, kinyögné a szájam:
   bár lennétek ily bűnösök mindnyájan,
   hogy ne maradjak egész egyedül.
   
   1935. aug. 7.

    Boldog hazug...

   Boldog hazug, kinek van istene,
   ki rettenetes, de maga a jóság;
   kinek sebet kap reszkető keze,
   ha leszakítja a tilalmas rózsát.
   
   Boldog hazug - értetlen szelleme
   a meg nem fogant, ártatlan valóság;
   pihen rajta a mindenség szeme,
   bámulja őt, az öröklét lakósát.
   
   Én nem leltem szivemben, sem az égben
   s e halott fényü istentelenségben
   szivdobogással ringatom magam,
   
   kit más-gyötörte anyám azért vert meg,
   mert sápadt kézzel loptam én, a gyermek,
   jól tudva már, hogy minden odavan.
   
   1935. aug. 9.

    Temetés után

   A láng ellibbent a sötétben,
     amint betört a szélroham,
   de mi már hallgattunk is régen,
     mint az öregek, komolyan,
   nekünk nem mondott semmi újat
     az a hirtelen zivatar,
   belénk nem csapkodtak a gallyak,
     minékünk nem volt ravatal
   az elfeketült föld s a mennybolt,
     mely oszladozni fölfakadt.
   (Csak most emlékszem rá, milyen volt!)
     Még csak biztató szavakat
   sem szóltunk, nem néztünk egymásra,
     mint munka után ki leül.
   Csak ültünk ott, mi három árva,
     ki-ki magában, egyedül.
   
   1935. aug. 12.

    Mint gyermek...

   Mint gyermek, aki bosszut esküdött
   és felgyujtotta az apai házat
   s most idegenség lepi, mint a köd,
   s csak annak mellén, aki ellen lázadt,
   
   tudná magát kisírni, elfödött
   arcát mutatni szabad mosolyának, -
   oly reménytelenűl erőlködök,
   hogy könnyeimre: erényre találjak.
   
   Világot hamvasztottam el szivemben
   és nincs jó szó, mely megrikasson engem,
   kuporogva csak várom a csodát,
   
   hogy jöjjön el már az, ki megbocsát
   és meg is mondja szépen, micsodát
   bocsát meg nékem e farkasveremben!
   
   1935. aug.

    A bűn

   Zord bűnös vagyok, azt hiszem,
     de jól érzem magam.
   Csak az zavar e semmiben,
     mért nincs bűnöm, ha van.
   
   Hogy bűnös vagyok, nem vitás.
     De bármit gondolok,
   az én bűnöm valami más.
     Tán együgyű dolog.
   
   Mint fösvény eltünt aranyát,
      e bűnt keresem én;
   elhagytam érte egy anyát,
      bár szivem nem kemény.
   
   És meg is lelem egy napon
     az erény hősein;
   s hogy gyónjak, kávézni hivom
     meg ismerőseim.
   
   Elmondom: Öltem. Nem tudom
     kit, talán az apám -
   elnéztem, amint vére folyt
     egy alvadt éjszakán.
   
   Késsel szúrtam. Nem szinezem,
     hisz emberek vagyunk
   s mint megdöföttek, hirtelen
     majd mi is lerogyunk.
   
   Elmondom. S várom (várni kell),
     ki fut, hogy dolga van;
   megnézem, ki tünődik el;
     ki retteg boldogan.
   
   És észreveszek valakit,
     ki szemmel, melegen
   jelez, csak ennyit: Vannak itt
     s te nem vagy idegen...
   
   Ám lehet, bűnöm gyermekes
     és együgyű nagyon.
   Akkor a világ kicsi lesz
     s én játszani hagyom.
   
   Én istent nem hiszek s ha van,
     ne fáradjon velem;
   majd én föloldozom magam;
     ki él, segít nekem.
   
   1935. aug.

    Emberiség

   Óh emberiség, kit törött anyám
   szenvedni szaporított és nem értett!
   Nem rettenek születni ujra érted,
   te két milliárd párosult magány!
   
   Láttalak sírni a folyók fagyán,
   mint gyermeket, kit a jég tüze sértett;
   láttalak ölni, halni s mint nem éltet,
   tündökölni nagy egyházak falán.
   
   Hegyen láttalak és lapulni ólnál -
   szerencsétlen, ki úgy élsz, mintha volnál,
   megérdemled, hogy atyád a halál!
   
   Vértelen arravársz, hogy véred ontsák
   s föl-fölmutat a társuló bolondság,
   mely téged minden kínban megtalál.
   
   1935. aug.

    Egy ifju párra

   Úgy érzem, hogy mulik az idő, hogy bonyolultabb
   örömök várnak reám és egyszerübb,
   de nem disztelenebb szomoruság, mint a multak,
   melyeknek lágy s erős szövedéke most kiterült
   
   előttem, - im e zümmögő kávéházban várok reátok
   óvatosan, lassan s figyelve (multba? jövőbe? nem tudom)
   de vizsgán, mint a kutya, ki bár szemmel tartja a gyanusan nyüzsgő világot,
   félig ügyel csak, mert másfelől gazdáját várja jelenni a néma uton -
   
   ily félálomszerü figyelemben, mely egy, noha ketté irányul,
   kifelé multra-jövőre, befelé rátok, kis asszony s te kedves barát,
   érzem, hogy ti vagytok a gazdám (vagyis illő arányul
   veszem e magányos várakozáshoz kettős mosolyotok sugarát)
   
   érzem, hogy ti vagytok a gazdám, mert egyetlenegy vagytok ti ketten,
   kikre várok e sanda jelen gyanus jelenései közt,
   mig vöröshaju jellemszinészek kártyákat osztanak felettem,
   mérgeket hordanak szerte-körül, nyelik a füstöt, a gőzt...
   
   Lám-lám, nevetve jöttök, nem tudva, hogy ti vagytok Az, ki eligazitja
   az üres keretekben a képeket, melyek hanyag
   alakzatai alighogy élnek, máris tubusaikba
   surrannának vissza a festékek, a nem-lett multba az ősi anyag.
   
   Üljetek csak ide mellém, hadd legyünk együtt ujra a hármak,
   viduljunk, vonjunk határokat a térben s az óra szerint -
   ez a félálom visszahuzódik szivembe, máris ugy rémlik, mint az a gyarmat,
   melyet nem láttam s amelynek partján a kenyérfa koronája lágyan meging.
   

    Ősz

   Tar ágak-bogak rácsai között
   kaparásznak az őszi ködök,
   a vaskorláton hunyorog a dér.
   
   Fáradtság üli a teherkocsit,
   de szuszogó mozdonyról álmodik
   a vakvágányon, amint hazatér.
   
   Itt-ott kedvetlen, lompos, sárga lomb
   tollászkodik és hosszan elborong.
   A kövön nyirkos tapadás pezseg.
   
   Batyuba szedte rongyait a nyár,
   a pirosító kedvü oda már,
   oly váratlanul, ahogy érkezett.
   
   Ki figyelte meg, hogy, mig dolgozik,
   a gyár körül az ősz ólálkodik,
   hogy nyála már a téglákra csorog?
   
   Tudtam, hogy ősz lesz s majd fűteni kell,
   de nem hittem, hogy itt van, ily közel,
   hogy szemembe néz s fülembe morog.
   
   1935. okt.

    Majd emlékezni jó lesz

   Rimánkodik az éghez sok bolond,
   hogy bújjanak beléjük hars erények.
   De ők alattomosak és szerények,
   suttyomban élnek, harangjuk kolomp.
   
   Én ilyen gyermek nem vagyok. Fogamban
   szaporodik az idegen anyag,
   mint a halál is szívemben. Hanyag
   társadalmunkra szabatos szavam van.
   
   Mert hordtam téglát kínnal s jól tudom,
   a kín teszi, hogy lett belőle börtön,
   melyben időm oly egykedvűen töltöm,
   mint fáradt utas pihen féluton.
   
   De majd fölállok s zúgom nemsokára -
   adjátok meg a munka örömét,
   adjatok kedvet, nékem nem elég
   a munkabér, a munkaerő ára!
   
   Közeledik az én időm. Ha már
   ennyi a kín, világot vált valóra -
   én nem csalódom - minden szervem óra,
   mely csillagokhoz igazítva jár.
   
   Majd a kiontott vértócsa fakó lesz
   s mosolyra fakaszt mind, ami ma bánt,
   majd játszunk békés állatok gyanánt
   és emlékezni s meghalni is jó lesz.
   
   1935. okt. 24.

    Harag

   Busulsz-e, Pista?... A tépett esőben
   szél vergődik, mint hálóban a hal...
   Busulsz-e, mondd? És játszol-e merően
   az uccák lucskos csillámaival?
   
   Én fázom s búsulok. Arcomba támad
   a híg nedvesség s nem hevít harag.
   A harag tüzet kér s ellép. A bánat
   jön aztán, kémlel és velünk marad.
   
   Figyelmeztet-e munka közben téged
   e bánat, mely énhozzám sír, eseng, -
   hogy eltávozott, lassan mint a vének,
   barátod és helyébe ült a csend?
   
   Én is dacolni fogok, attól félek,
   hisz nem ismerem eléggé magam.
   De sajnálnám, ha elveszítenélek
   s nem kérdezhetném: hát veled mi van?...
   
   Tudtam, hogy örökre összeveszhet
   egy semmiségen két örök barát,
   de nem hittem, hogy vélem is megeshet,
   ami a halálnál ostobább.
   
   1935. nov. 19.

    Levegőt!

   Ki tiltja meg, hogy elmondjam, mi bántott
     hazafelé menet?
   A gyepre éppen langy sötétség szállott,
     mint bársony-permeteg
   és lábom alatt álmatlan forogtak,
   ütött gyermekként csendesen morogtak
     a sovány levelek.
   
   Fürkészve, körben guggoltak a bokrok
     a város peremén.
   Az őszi szél köztük vigyázva botlott.
     A hűvös televény
   a lámpák felé lesett gyanakvóan;
   vadkácsa riadt hápogva a tóban,
     amerre mentem én.
   
   Épp azt gondoltam, rám törhet, ki érti,
     e táj oly elhagyott.
   S im váratlan előbukkant egy férfi,
     de tovább baktatott.
   Utána néztem. Kifoszthatna engem,
   hisz védekezni nincsen semmi kedvem,
      mig nyomorult vagyok.
   
   Számon tarthatják, mit telefonoztam
     s mikor, miért, kinek.
   Aktákba irják, miről álmodoztam
     s azt is, ki érti meg.
   És nem sejthetem, mikor lesz elég ok
   előkotorni azt a kartotékot,
     mely jogom sérti meg.
   
   És az országban a törékeny falvak
     - anyám ott született -
   az eleven jog fájáról lehulltak,
     mint itt e levelek
   s ha rájuk hág a felnőtt balszerencse,
   mind megcsörren, hogy nyomorát jelentse
     s elporlik, szétpereg.
   
   Óh, én nem igy képzeltem el a rendet.
     Lelkem nem ily honos.
   Nem hittem létet, hogy könnyebben tenghet,
     aki alattomos.
   Sem népet, amely retteg, hogyha választ,
   szemét lesütve fontol sanda választ
     és vidul, ha toroz.
   
   Én nem ilyennek képzeltem a rendet.
     Pedig hát engemet
   sokszor nem is tudtam, hogy miért, vertek,
     mint apró gyermeket,
   ki ugrott volna egy jó szóra nyomban.
   Én tudtam - messze anyám, rokonom van,
     ezek idegenek.
   
   Felnőttem már. Szaporodik fogamban
     az idegen anyag,
   mint szivemben a halál. De jogom van
     és lélek vagy agyag
   még nem vagyok s nem oly becses az irhám,
   hogy érett fővel szótlanul kibirnám,
     ha nem vagyok szabad!
   
   Az én vezérem bensőmből vezérel!
     Emberek, nem vadak -
   elmék vagyunk! Szivünk, mig vágyat érlel,
     nem kartoték-adat.
   Jöjj el, szabadság! Te szülj nekem rendet,
   jó szóval oktasd, játszani is engedd
     szép, komoly fiadat!
   
   1935. nov. 21.

    Március

   A föld alól a gyors csirák
   kidugják fejüket,
   a fák, mint boltos áruját,
   kirakják a rügyet,
   kamaszok arcán pattanás,
   férfiajkon a csók,
   mind egy repeső kapkodás
   a szoknyák lobogók,
   s már itt és ott fölhangzanak,
   elűzve kínt, fagyot,
   a szívbe húzódott szavak,
   eszmék és kardalok.
   
   1935 vége

    Május

   A rengő lomb virágban ég
   és készül a gyümölcsre,
   a nyilt uccára lép a nép,
   hogy végzetét betöltse.
   Iramlanak a bogarak,
   friss jelszavak repülnek.
   S az aranyba vont ég alatt,
   - mert beköszönt az ünnep -
   a szabadság sétára megy.
   Hős népe ágat lenget,
   s ő kézenfogva vezeti
   szép gyermekét, a rendet!
   
   1935 vége

    Biztató

   Csomagodat ne bontsd ki,
   ha véginségre jutsz.
   Azért véredet ontsd ki,
   amiért sírni tudsz.
   
   A késő fordulásu
   eget mig nézheted,
   te lassu jajdulásu,
   alkosd meg végzeted.
   
   Amit szemeddel sejtesz,
   sziveddel várd ki azt,
   amit szivedbe rejtesz,
   szemednek tárd ki azt.
   
   "Hol csavarogsz, te vásott?"
   Aggódva vár reád,
   megvetvén elmulásod,
   csendes édesanyád.
   
   1935 [?]

    (Indiában, hol éjjel a vadak...)

   Indiában, hol éjjel a vadak
   zöld szeme cikkan át a dzsungelen, -
   mikor dédapa is kicsi volt még,
   élt egy nagy fejedelem.
   
   Parancsot adott, büszkét, szigorút:
    "Fogjon mindenki szerszámot! Oda,
   hol a lombzenére táncot lejt a hold,
   épüljön hétszáz ékes palota!"
   
   Hétszáz ékes palota közé
   kincstárat vasból rakatott
   s a napot akarta ráveretni,
   mint óriás, tüzes lakatot.
   
   Hiába szörnyedt el a nép
   s kérlelték vének és papok:
   "Ami égi, ne hozd a földre!"
   A kapu pántja kérte a napot.
   
   Feszült létra a felhő szélihez.
   Megbillent az; a létra leszakadt.
   Fogtak sasokat könnyü szekérbe.
   A hámot szétszedték dalos madarak.
   
   S míg sürgött irtózva, serénykedett
   a dolgos népek megdöbbent zöme,
   kisült a vetés, kigyult a város;
   kicsordult a nap lángos özöne.
   
   Mint a zuhatag, hullt alá a tűz.
   Állva száradt el a fejedelem.
   S a hétszáz palota helyét elfoglalta
   az őserdő egy hűvös éjjelen.
   
   1934-1935 [?]

    Kései sirató

   Harminchat fokos lázban égek mindig
     s te nem ápolsz, anyám.
   Mint lenge, könnyü lány, ha odaintik,
   kinyujtóztál a halál oldalán.
   Lágy őszi tájból és sok kedves nőből
   próbállak összeállitani téged;
   de nem futja, már látom, az időből,
     a tömény tűz eléget.
   
   Utoljára Szabadszállásra mentem,
     a hadak vége volt
   s ez összekuszálódott Budapesten
   kenyér nélkül, üresen állt a bolt.
   A vonattetőn hasaltam keresztben,
   hoztam krumplit; a zsákban köles volt már;
   neked, én konok, csirkét is szereztem
     s te már seholse voltál.
   
   Tőlem elvetted, kukacoknak adtad
     édes emlőd s magad.
   Vigasztaltad fiad és pirongattad
   s lám, csalárd, hazug volt kedves szavad.
   Levesem hütötted, fujtad, kavartad,
   mondtad: Egyél, nekem nőssz nagyra, szentem!
   Most zsiros nyirkot kóstol üres ajkad -
     félrevezettél engem.
   
   Ettelek volna meg!... Te vacsorádat
     hoztad el - kértem én?
   Mért görbitetted mosásnak a hátad?
   Hogy egyengesd egy láda fenekén?
   Lásd, örülnék, ha megvernél még egyszer!
   Boldoggá tenne most, mert visszavágnék:
   haszontalan vagy! nem-lenni igyekszel
     s mindent elrontsz, te árnyék!
   
   Nagyobb szélhámos vagy, mint bármelyik nő,
     ki csal és hiteget!
   Suttyomban elhagytad szerelmeidből
   jajongva szült, eleven hitedet.
   Cigány vagy! Amit adtál hizelegve,
   mind visszaloptad az utolsó órán!
   A gyereknek kél káromkodni kedve -
     nem hallod, mama? Szólj rám!
   
   Világosodik lassacskán az elmém,
     a legenda oda.
   A gyermek, aki csügg anyja szerelmén,
   észreveszi, hogy milyen ostoba.
   Kit anya szült, az mind csalódik végül,
   vagy így, vagy úgy, hogy maga próbál csalni.
   Ha kűzd, hát abba, ha pedig kibékül,
     ebbe fog belehalni.
   
   1935/1936. dec.

    [Töredékek]

    (lesz lágy hús...)

   lesz lágy hús s mellé ifju karalábé
   ökör hizik és nő a csalamádé
   de az már a mi porunkból fakad
   

    (mint oroszlán...)

   mint oroszlán, ki ketrecében bömböl
   az öreg bácsi kerti útat döngöl
   

    (és testem végül...)

   és testem végül megbetegedett
   mert férfi vagyok és nem tudja senki,
   még magam sem, hogy mennyit szenvedek.
   

    (Egész testében reszket...)

   Egész testében reszket, mint a gyermek,
   kit rajtakaptak, hogy buktát lopott
   

    (vadász szemünkre lányok térde les...)

   vadász szemünkre lányok térde les
   és haragomban megölnék egy tündért
   holott talált és lukas életünkért
   belátom - ölni meg nem érdemes.
   

    (mint locspocs-fényben...)

   mint locspocs-fényben a vastaligákkal
   zörgő, seszinü alakok
   ugy vonulnak a fejemen által
   karácsonyesti gondolatok -
   
   nem éppen olyanok hogy fönn az egekben
   ily talicskákon hozzák a felhőhegyen
   a havat libasorban kéklő seregben
   az angyalok, hogy inség munka legyen -
   
   nem, hanem
   

    Egy büntetőtörvényszéki tárgyalás irataiból

   	 BŰNÖS
   
   Azért jöttem, hogy följelentsem
   magam, mert nem birom tovább
   adni a szendét, ostobát.
   Szótlanabb, némább bűne nincsen
   enyémnél senkinek, bevallom.
   Szeretném, hogyha itt, te vád,
   szemtől szemembe mondanád
   a bűnt. Mert nem lehet meghalnom.
   
   	 VÁDLÓ
   
   Én legyek bünének tudója -
   mit motyog a reménytelen!
   Én csak a bűnöst ismerem,
   ki szemét lesüti s kitolja.
   Mit vall be? Amit mind tudunk már -
   iramló fényt a tengeren,
   de bűne íze (rengve lenn)
   fogai s ínye között bujkál!
   
   	 BÍRÓ
   
   Lépj közelébb s figyelj. A törvény
   tudod, betellik szószerint.
   A biróság, ha rád tekint,
   a tűzön ítél, nem a pörnyén.
   Mig eleven bizonyság nincsen,
   mig `itt` nem illan fürge tény,
   bár szánlak, fiam, nincs remény,
   a bíróság föl kell hogy mentsen.
   
   	 VÁDLOTT
   
   Óh, nem lehet ilyen kegyetlen
   törvény a tűzön, a vizen!
   A bűnt, mely elnémit, hiszen
   igy ujra el kéne követnem!
   Végtelen semmi vár, tudom jól
   s nem bocsánat. Ám ennyiben
   nem kényszeríthet senkisem,
   hogy a bűnt elkövessem ujból.
   
   	 VÁDLÓ
   
   Arcátlan szenvedő! Nem átalsz
   rettegni! Kínod örömét.
   A tengerfenék gyönyörét.
   Süt a nap és te éjszakát vallsz.
   A pocsolyákból száll a pára
   hajtván gépeid kerekét
   s te mozdulatlan, mint a jég,
   akarsz megérni a halálra!
   
   	 BÍRÓ
   
   Látlak fiam s nem csal a látszat.
   Szemedben könnycsepp ég - hazudsz.
   Bánod a bűnt - megbánni tudsz,
   így jelzel a cinkos világnak.
   Ammiatt az ember bánkódik,
   mit nem tett, vagy nem tehetett,
   de a bűnt nem bánhatja meg,
   mert az igazság megbántódik.
   
   	 VÁDLOTT
   
   Amit kivántok, lehetetlen.
   Hisz emlékezni sincs időm,
   mikor már tűnődnék merőn,
   lökdös az éhség tehetetlen.
   Belátom, hogy hitvány e bánat,
   a gyengeséghez sincs erőm.
   Engedjétek - ez nem öröm -
   hogy tanúnak hívjam anyámat.
   
   	 VÁDLÓ
   
   Im anyját falta föl magzatja
   vonítva s mohón e cseléd.
   Két kézzel tépte emlejét,
   ahogy most önmagát szaggatja.
   Nem emlékezik arra persze,
   mint vette vérét és tejét
   s lógatja fondor fafejét,
   hogy elhigyjük, nincs bűnre mersze!
   
   	 BÍRÓ
   
   Anyád meghalt tizenhat éve
   - ezt meg kell állapítani -
   le vannak rágva csontjai
   és szülőhúsa meg van éve.
   Igaz-e hát, hogy őbelőle
   táplálkoztál, te hajdani
   élősdi kisded. Majd ami
   
   1934-1935

  dugo@szepi.hu