Szegedi Piaristák

Sapientia

bolt.piarista.hu

Címlap » Iskola » Rend Koll.html

  Dugonics András Piarista Gimnázium, Szakképző Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és Kollégium
  Kollégiumi házirend
  2008  1. Bevezetés

  A Dugonics András Piarista Gimnázium Kollégiuma sok hasonló közösség életében osztozik: felépítésében és mindennapi életvitelében nem különbözik lényegesen más diákotthonoktól. Sajátosságát az adja, hogy nemcsak a többi kollégium közé sorolható be, hanem részesedik a Piarista Család életében is. Ezért az itt élő diákoknak mint piarista kollégium kíván otthont teremteni.

  Az otthonteremtés a kollégium alapvető feladata: nevelőtől is, diáktól is olyan elvek követését várja el, amelyek bár előírásokban nem rögzíthetők maradéktalanul, sürgetőbbek, mint a megfogalmazható szabályok. Célunk a személyes, és nem pusztán jogszerű kapcsolatokon alapuló közösség kialakítása, mert így jöhet létre az a közeg, amelyben a Piarista Rend több évszázados hagyománya élővé, otthont teremtővé válhat.

  Ez a rendszabályok fölött álló cél mégis sajátosan viszonyul a tételesen megragadható előírásokhoz. Az életrendünket meghatározó szabályok ugyanis nem pusztán a közös munka menetét biztosítják, hanem a piarista közösség hagyományára jellemző, tanárt és tanulót személy szerint megszólító elvárások is. Aki szabadon vállalja, hogy ezeknek az elvárásoknak megfelel, azoknak a közösség nemcsak a törvényteljesítés és a rendszeres élet örömét garantálja, hanem fölkínálja a közösséghez való tartozást, az otthont is.

  A házirend keretet kíván nyújtani ahhoz, hogy minden egyes növendék a kollégiumi közösség tagjaként a lehető legteljesebben kifejleszthesse Istentől kapott lelki, szellemi és fizikai képességeit. A Piarista Gimnáziumba és Kollégiumba a szülők és a növendékek az intézmény pedagógiai céljaival egyetértve jelentkeznek.

  2. Adatok a kollégiumról, elérhetőségeink

  A Kollégium fenntartója és működtetője: Piarista Rend Magyarországi Tartományfőnöksége

  A Kollégium székhelye: 6724 – Szeged, Bálint Sándor u. 14.

  Telefon: 62/549-090.

  Honlapunk a www.szepi.hu

  e-mail címünk: prefektus kukac szepi pont hu.

  3. A házirend szabályozási köre és módosítási eljárások

  A házirend a kollégiumi életre, valamint az intézmény területén kívüli, a kollégium és az iskola által szervezett, a pedagógiai program végrehajtásához kapcsolódó rendezvényekre terjed ki. Az itt meghatározott szabályok vonatkoznak a kollégiummal jogviszonyban álló növendékekre, a nevelőkre, a szülőkre, illetve gondviselőkre, akik a gyermek törvényes képviselőiként jogokat és kötelezettségeket gyakorolnak.

  A házirend évente módosítható, de indokolt esetben év közben is. A növendékek minden évben június 15-ig tehetnek javaslatokat a házirend módosítására. A házirendet kiegészíti a napirend, az iskola és a kollégium helységeinek rendje.

  4. A házirend hatályba lépése, elfogadási módja

  A házirendet a kollégiumi vezető javaslatára a prefektusi testület fogadja el. A házirend hatálybalépéséhez a fenntartónak, a Piarista Rend Magyarországi Tartományfőnöksége elöljárójának a jóváhagyása szükséges. A házirend 2008. szeptember 15-én lép hatályba.

  5. Munkarend a kollégiumban

  5.1. A hét rendje

  A kollégium munkarendje a gimnázium munkarendjét követi. A tanulók heti 5 napot töltenek a kollégiumban. Vasárnap – vagy a szünetek utolsó napján – az ügyeleti idő 18. 00 órakor kezdődik; pénteken 14. 00 órakor ér véget. A hazautazás pénteken – vagy egyéb esetekben a szünetek előtti utolsó tanítási napon – az utolsó tanítási óra után kezdődhet. A hét pontos szabályozása a napirendben található. (ld. 1. sz. melléklet)

  5.2. A kötelező tanulási idők (stúdiumok) rendje

  A tanulás szervezett formában a tanulószobákon, piarista szóhasználattal: stúdiumokon folyik, közös termekben, tanári felügyelettel. Az első stúdium előtt 5 perc áll rendelkezésre a tanulásra való készülethez. A stúdium kezdetét jelző csöngetésre mindenki csöndben elfoglalja a helyét. Egyéni vagy csoportos külön tanulásra a stúdiumi idő alatt a felügyelő tanártól lehet engedélyt kérni. A folyosón azonban egyszerre csak annyian tartózkodhatnak, hogy egymást a tanulásban ne zavarják. A stúdiumok alatt bárhová kikéredzkedni csak kivételes esetekben lehet. A tanulás közben nem szabad enni, a többieket beszéddel vagy bármi más módon zavarni. Aki a stúdium vége előtt elkészült a tanulással, olvasással vagy egyéb szellemi tevékenységgel foglalkozzék.

  A kollégiumban a tanulási időtartam a gimnázium növendékei számára egységesen 3 X 60 perc (heti 12 óra).

  A tanulási időt befolyásolja a tanulmányi átlag. Növendékeinket rendszeresen értékeljük, tanulmányi átlagukat az iskolai rendben előre meghatározott időpontokban lemérjük, ezt nevezzük kategóriának. Ennek alapján „A”, „B”, „C”, „D”, „E” kategóriákat különböztetünk meg. (Tanulmányi átlaggal való összefüggésüket a 2. sz. melléklet tartalmazza) Aki „A” kategóriát szerez, annak csak a 3. stúdium kötelező, de ebben az esetben is vissza kell érkeznie a kollégiumba vacsorára, azaz 18.00- ra.

  A „B” kategóriával rendelkezők számára nincs első stúdium, kimenőjük 16.45-ig tart. Tanítási napokon „C” – „E” kategóriások számára mindhárom stúdium kötelező, az „E” kategóriások pedig a visszaérkezés napján kötelesek 18.00-ra megérkezni és 18.30-19.30 között stúdiumon részt venni. (Kategória-beosztást ld. 2.sz. mellékletben)

  A tanulási időszakok betartatását a kollégiumi nevelők – azaz a prefektusok – felügyelik és ellenőrizhetik az elvégzett munkát. A stúdiumok között 15 perc szünetet kell tartani.

  Az 7-8-9-10. évfolyamok számára az iskolai tanulmányokra való felkészülés helye a stúdiumterem. A 11.-12 évfolyamos növendékek a lakószobájukban vagy a tanulószobákban tanulhatnak. Stúdium alatt kötelesek szobájuk ajtaját nyitva tartani.

  A stúdiumok szervesen illeszkednek a napirendbe. (1. sz. melléklet)

  5.3. A késések és mulasztások

  A „becsöngetést” követő késést a csoportvezető tanár a csoportnaplóba "K" betűvel jegyezze be. Nem tekinthető mulasztásnak az, ha a növendék elkésik a stúdiumról, és nem is zárható ki emiatt a stúdium további részéről. Késés esetén a növendéket, a foglakozást vezető tanár figyelmeztetésben részesíti. Mulasztás, ha a növendék a stúdiumról távol marad. Stúdiumról történő kiküldésre fegyelmezésként nem kerülhet sor, kivéve, ha az mások jogainak vagy a növendék egyéb jogainak védelme érdekében szükséges. A kiküldés nem tarthat automatikusan a stúdium végéig, és annak ideje alatt biztosítani kell a kiküldött tanuló felügyeletét. Amennyiben a növendék kötelezően előírt napi programjairól késik, köteles jelentkezni az ügyeletes prefektusnál. Előrelátható hiányzás esetén a növendék kötelessége, hogy a távollétet előzetesen jelezze az ügyeletes prefektusnak.

  5.4. A növendékek jogai és kötelességei a kollégiumban

  A kollégiumban a növendék joga, hogy személyes gondoskodásban, szükség esetén maradéktalan egészségügyi ellátásban részesüljön, rendszeres lelki segítséget kapjon, a tanulásban szükséghez mérten támogassák, és a tanulás, ill. közösségi élet optimális feltételeit számára biztosítsa az intézmény.

  A kollégiumban a növendék joga, hogy minden, a személyi méltóságát érintő zaklatással szemben védelmet kapjon.

  A felebaráti szeretetet és tiszteletet szem előtt tartva a növendékek önálló véleményt formálhatnak a kollégiumi életüket érintő dolgokról, eseményekről.

  Különösen tekintettel vagyunk arra, hogy a növendékeknek joguk legyen a szabadidős kikapcsolódáshoz: a sportoláshoz és a játékhoz. Minden növendéknek joga a kollégium és a gimnázium létesítményeinek rendeltetésszerű használata.

  Szociális támogatásban részesülhetnek, amelyet esetenként a család szociális helyzetének és a tanuló teljesítményének valamint magatartásának figyelembe vételével állapít meg a kollégium és az iskola vezetője.

  5.5. Nevelők és szolgálattevők

  A diákotthon élén az igazgató áll, akinek munkáját a kollégium vezetője segíti. A mindennapi életnek a házirend és napirend szerinti irányítása a prefektusok feladata. A napirendtől eltérő programok szervezéséhez is ők adnak engedélyt. A stúdiumokon felügyelő tanárok segítik a prefektusokat.

  Heti váltásban teljesítik feladatukat a naposok: mindegyik épületszinten kettő-kettő, de minden héten egy tartalék növendék is bevonható a szolgálatba, amennyiben a naposok között – betegség vagy egyéb hivatalos indok miatt – hiányzó van.

  A naposok pontos feladatait a 3. sz. melléklet tartalmazza.

  6. A kollégiumi tagsághoz való jog, a kollégiumi tagság

  6.1. A kollégiumi tagsági viszony keletkezése

  A Kollégium az esélyteremtés céljából kollégiumi ellátást biztosít azon növendékei számára, akiknek tanulmányaik végzéséhez erre szükségük van. Minden kollégiumot igénylő és felvett növendék kollégiumi tagsági viszonnyal rendelkezik. A jogviszony a tanév első tanítási napján, illetve a beiratkozáskor kezdődik, és az adott tanév végéig érvényes; a középiskolai növendék jogviszony megszűnéséig tanévenként megújítható. A kollégiumi felvétel és tagság egy tanévre szól. Az év közben történő jelentkezés rendkívüli esetnek minősül, ilyenkor a kollégiumvezető egyéni elbírálás alapján, esetenként próbaidőre dönt a felvételről. A felvételi kérelmeket elbíráljuk, a döntésről a tanuló egy hónapon belül értesítést kap. A felvételi kérelmek elbírálásánál - felsőbb éves tanulók esetében – figyelembe vesszük az előző nevelési évben tanúsított magatartását, közösségi tevékenységét és az előző évi tanulmányi eredményeit is. A kollégiumba való felvételről első fokon – a kollégiumi nevelőtestület véleményének meghallgatásával – a kollégiumvezető dönt. Ha a tanuló a kollégiumvezető döntése miatt nem nyert felvételt, akkor 15 napon belül fellebbezhet a fenntartónál, a másodfokú döntést a fenntartó képviselője hozza meg. Ha a döntés helyhiány miatt nemleges, fellebbezésnek nem tudunk helyt adni. A felvételi kérelmet legkésőbb az előző tanév május 31-ig kell benyújtani. A gimnázium 7. évfolyamába, illetve különbözeti vizsgát követően magasabb évfolyamokba felvett, illetve átvett növendékek kollégiumi kérelmüket beiratkozáskor nyújthatják be. A sikeres felvétel a kollégiumi ellátásra is vonatkozik. A felvett tanulókat a Dugonics András Piarista Gimnázium és Kollégium értesíti.

  6.2. A kollégiumi tagság megszűnése

  A tanuló kollégiumi tagsága megszűnik:

  • a tanulói jogviszony megszűnésével,
  • a tanév végén, az utolsó tanítási napon,
  • a kollégiumból kizáró fegyelmi határozat jogerőre emelkedésével,
  • ha a tanuló kollégiumi tagságáról írásban, kiskorúak esetében a szülő (gondviselő) beleegyezésével, lemond,
  • ha a tanulót egy másik kollégium átvette (az átvétel napján).

  7. A kollégium élete

  7.1. Tanulás és művelődés

  A növendékeknek joguk van a tanulásra és a művelődésre. A kollégiumban szakemberek, pedagógusok biztosítják a megfelelő foglakozási időket és körülményeket. A diákotthon szoros kapcsolatban áll a gimnáziummal: napirendjét és életének jellegét az iskolai munka, illetve a tág értelemben vett tanulás, a szellemi-lelki gyarapodás határozza meg.

  Együttléteink során arra törekszünk, hogy minél eredményesebb és hatékonyabb legyen a közös és az egyéni munka. Ennek érdekében igénybe vehetők a gimnázium és a kollégium fölszerelései és létesítményei:

  • könyvtár – a meghatározott nyitva tartási időben
  • számítógépterem, televízió, videomagnó stb. – a prefektus (felügyelő tanár) engedélyével szabadidőben
  • az iskolánk részeként működő Mester Tanoda képző-, ipar- és zeneművészeti foglalkozásai.

  A város nyújtotta kulturális lehetőségekkel is élhetnek diákjaink – részint prefektusi engedéllyel (mozi, színház stb.), részint – kimenőben, külön engedélykérés nélkül (pl. városi könyvtárak).

  A szellemi-lelki gyarapodást szolgálják a már említett iskolai létesítményeken kívül a közös lelki és kulturális programok: a vasárnapi diákmise és a reggeli szentmisék, filmklub, neves személyiségekkel való találkozás vagy előadások hallgatása.

  Akinek a kimenőben tanítási órája (fakultáció) órája van, és emiatt nincs legalább egy tanórányi szabadideje, annak az első stúdium alatt is kimenője van.

  Minden növendéknek kötelessége követni a kollégiumban tanulásra, illetve művelődésre meghatározott programot. A növendékek minden stúdiumra kötelesek pontosan megjelenni a stúdiumteremben és együttműködni a prefektussal és a felügyelő tanárral.

  7.2. Hitélet a kollégiumban

  A Piarista Kollégium rendi intézmény, amely a katolikus egyház előírásai szerint működik. Növendékeinknek kötelessége részt venni a szentmiséken és az intézményben számukra szervezett lelki napokon. A piarista kollégiumban a növendékek kötelesek tiszteletben tartani a keresztény erkölcsi normákat. A kollégiumban elvárás, hogy a növendékek keresztény módon rendezzék kapcsolatukat embertársaikkal és Istennel. A „másokért élő ember” keresztény ideálját tartja szem előtt.

  A belső összeszedettséget növeli és sajátos ritmust ad a napnak a csönd. Az esti ima kezdetétől a reggeli ébresztőig teljes csöndet tartunk: kerülünk mindenféle zajkeltést, még a halk beszélgetést, járkálást is. Csönd uralkodik a stúdiumokon – tanteremben és folyosón egyaránt. Mobiltelefont csak a szabadidőben lehet bekapcsolt állapotban tartani. A stúdium vagy az estei szilencium alatt bekapcsolt állapotban levő készüléket a felügyelő tanár elveheti, és csak a szülő kérésére adja vissza. Nemcsak idők és helyzetek, hanem különféle helyek is csöndet kívánnak. Ezek közé tartozik a templom, a rendházi folyosó, olykor a hálók napközben is.

  Az imádság átfogja az egész napot: imádsággal kezdődik és végződik. A tanulást is ima keretezi, és imádság az a köszönés is, amellyel tanár és diák köszönti egymást órák elején és végén, illetve napközben találkozáskor.

  7.3. Egészségügyi felügyelet és ellátás rendje

  A kollégium lakóinak egészségügyi ellátását védőnőnk és iskolaorvosunk biztosítja. A kollégium betegszobával biztosítja a szükséges elkülönítést. Indokolt estben növendékünk hazautazhat, de ehhez – védőnői vagy orvosi javaslat után – osztályfőnöki engedély is szükséges. Ebben az esetben az aznapi prefektust, annak elérhetetlensége esetén a kollégium vezetőjét köteles tájékoztatni! A prefektus értesíti a szülőket gyermekük eltávozásáról.

  7.4. Ruházat és testápolás

  A növendékek ruházata legyen mindig tiszta, rendezett és egyszerű. Az évszaknak megfelelően öltözködjenek – ügyeljenek egészségük megőrzésére. A fiúk ruházata legyen szolid, ne kövesse a szélsőséges divatot.

  Minden növendék rendelkezzen benti viseletre alkalmas lábbelikkel (fürdőpapucs és könnyed váltócipő), valamint fürdőköpennyel. A ruhaneműket a növendékek kötelesek a szekrényekben tárolni. A kollégiumban a növendékek kötelesek rendszeresen tisztálkodni, és tiszta ruhát váltani. Piercing és bőrtetoválás nem megengedett. Az ékszerekért a kollégium nem vállal anyagi felelősséget. Csak diszkrét ékszerek viselése engedélyezett. A fiúk nem viselhetnek fülbevalót.

  7.5. Kimenő

  Szabadidőben, 15.35-ig lehetőséget adunk sétára, kulturális tevékenységre, zenetanulásra és gyakorlásra, sportolásra és bevásárlásra.

  7.6. Látogatás

  A kollégiumban a növendékek szüleiket és más látogatóikat a szobájukban fogadhatják. A családtagok szabadidőben látogathatják gyermeküket, ettől eltérő időpont estén a prefektus engedélye szükséges.

  7.7. Hazautazás – visszaérkezés a kollégiumba

  A kollégisták minden hétvégén, utolsó tanítási óra után utazhatnak haza. A kollégium vasárnap 18.00 órától péntek 14 óráig biztosít felügyeletet. Ettől eltérő igény esetén a növendékek kizárólag előzetes egyeztetéssel maradhatnak hétvégére a kollégiumban. Legkésőbb szerdán 21.00 óráig jelezni kell a bennmaradási szándékot az ügyeletes prefektusnak, aki köteles az igényt továbbítani a kollégium vezetőjének.

  A tanév közbeni vasárnapokon (ide tartoznak a szünetek lezáró utolsó napok is) 20.30-ig kell visszaérkezni a kollégiumba. Ha ezt a növendék nem tudja megtenni, akkor aznap este a szülőnek jeleznie kell a távolmaradást. Erre két időpontban van lehetőség: 18.00-18.30 és 19. 30- 20.00 között, de e-mail küldésre is van lehetőség. (ld. 2. pontban, „Adatok a kollégiumról, elérhetőségeink”)

  A kollégiumban a növendékek csak engedéllyel és megfelelő felügyelet mellett tartózkodhatnak. Jogtalan benttartózkodásnak számít, ha a növendék a kollégiumban, a munkarendben foglalt időkereten kívül, engedély nélkül tartózkodik.

  A kollégiumba való beköltözéskor, a tanév végi kiköltözéskor, illetve a kollégium végleges elhagyásakor a növendékek kötelesek betartani az intézmény adminisztratív szabályait.

  7.8. A kollégiumi nevelők és dolgozók iránti kötelezettségek

  A kollégiumban mélyen elhívatott pedagógusok és dolgozók gyakorolják hivatásukat. A növendékek kötelesek együttműködni a kollégiumi nevelőkkel és a többi dolgozóval. A kollégiumban elvárjuk, hogy irányukban minden növendék a keresztény emberi tisztelet követelményeinek megfelelőn viselkedjen.

  7.9. Beszédstílus a kollégiumban

  A kollégista növendékektől elvárjuk, hogy beszédstílusukban tiszteletet tanúsítsanak, kerüljék a szitkozódást, a közönséges- és trágár beszédet. Nem megengedett az istenkáromolás, az Egyház lejáratása, valamint más vallásokkal szembeni tiszteletlenség és a rasszizmus.

  7.10. A tanulmányokkal kapcsolatos kötelezettségek

  A növendékek számára a kollégiumban szakképzett pedagógusok biztosítják a megfelelő szakmai támogatást. Kötelesek viszont betartani a napirendet, részt venni a stúdiumokon, és eleget tenni tanulmányi kötelezettségüknek. A kollégium munkarendjében foglalt programokon minden növendék köteles részt venni.

  7.11. Telefon és egyéb műszaki cikkek használata

  Szabadidőben és kimenőben a diáknak joga van telefonálni. Stúdiumok, lelki-programok és egyéb kollégiumi programban szereplő foglakozások ideje alatt minden növendék köteles a mobilkészülékét kikapcsolni. Étkezések ideje alatt az ebédlőben és villanyoltás után a telefonálás (fogadás-hívás egyaránt) nem megengedett. Ezen szabályok figyelmen kívül hagyása esetében a nevelőnek joga van a készüléket határozott időre, kikapcsolt állapotban bevonni, vagy behozatalát megtiltani. Előbbiről a szülőket köteles tájékoztatni.

  A kollégium nem vállal anyagi felelősséget a növendékek elektronikai eszközeiért. Saját felelősségükre hozhatnak a kollégiumba rádiót, magnót, CD- és MP3- lejátszót, kerékpárt és egyéb sportszereket. Játékgépek behozatala a kollégiumba nem megengedett. Lap-top, videokamera behozatalához a kollégium igazgatójának az engedélye szükséges. Képi- és hangfelvételek készítéséhez szükséges az illető beleegyezése. Villanyoltás után a zenehallgatás nem megengedett!

  7.12. Környezetápolás és felszerelés

  A növendék köteles megtartani a kollégiumhoz és az iskolához tartozó területek használati rendjét; óvni saját és társai testi épségét, egészségét. Köteles haladéktalanul jelenteni a felügyeletét ellátó pedagógusnak, ha saját magát, társait, a kollégium alkalmazottait vagy másokat veszélyeztető állapotot, tevékenységet, illetve balesetet észlelt.

  A stúdiumteremben a székeket fel kell tenni az asztalra, táskák és egyéb tárgyak a lakó- és tanulószobákban nem maradhatnak a padlón.

  A kollégium berendezésének és felszerelésének a megóvása minden növendék kötelessége. Ezért az észlelt hibákat azonnal jelezni kell az ügyeletet végző pedagógusnak. A falakra, szekrényekre, és üvegfelületekre nem megengedett képeket, plakátokat és egyéb tárgyakat ragasztani. A falakba kizárólag a gondnok verhet szöget! A növendékek kötelesek gondosan megőrizni az épület tisztaságát, a kulturált környezetet, amelynek ápolásában részt is kell vállalniuk.

  A kollégium felszereléséért, a közös vagyon megóvásáért az egyén és a közösség anyagilag is felelős. Az okozott kárt meg kell téríteni. A tisztaság és a rend ellen elkövetet szándékos vétség, fegyelmi intézkedést von maga után. A rongálás megelőzése miatt a kollégium épületében nem megengedett a labdajáték és minden egyéb olyan játék, amely valamilyen tárgy dobálásával jár együtt (párnacsata, papucsdobálás stb.). Minden kollégista kötelessége megőrizni, illetve az előírásoknak megfelelően kezelni a kollégiumi programok során használt eszközöket.

  7.13. Jutalmazás

  A kollégium jutalmazza azokat a növendékeket, akik év közben átlagon felül tesznek eleget kötelezettségeiknek. Évente, a tanévzáró ünnepségen megjutalmazzuk azokat a növendékeket, akik sokat tettek a közösségi élet erősítéséért, kollégiumi feladataikat példamutatóan látták el, rendszeresen vállalnak segítő jellegű feladatokat társaik körében, stb.

  Azok a 7-12. évfolyamos növendékek, akik kategóriákon elérik a 4,6-os átlageredményt, a következő kategóriáig délután maguk oszthatják be tanulási idejüket. Vacsora után stúdiumra mennek, de engedéllyel szobájukban is tartózkodhatnak, nem zavarhatják társaikat. Tanulási kötelezettségeiknek legkésőbb 22.00 óráig eleget kell tenniük.

  8. A kollégium helyiségeinek rendje

  8.1. A kisétkező („Kajatár”) rendje

  Egészségügyi szempontok miatt élelmiszer tárolása a szobában, a ruhás és egyéb szekrényben, a tanuló-asztalban nem megengedett!

  A kollégiumban zenét csak szabadidőben lehet hallgatni. A TV használata prefektusi engedélyhez kötött. A sugárzott műsorok közül a híreket és a sportközvetítéseket szorgalmazzuk.

  Mindent annyiban engedélyezünk, amennyiben nem sérti mások jogait, valamint a közösségi élet programjait és a tanulmányi kötelezettségek teljesítését nem akadályozza.

  8.2. Az ebédlő rendje

  Étkezések alkalmával növendékeinktől elvárjuk a kulturált étkezés szabályainak a betartását. A mindenkori beosztás szerint a naposok reggeli és vacsora után ellátják teendőiket (ld. naposok teendői, 3. sz. melléklet)

  8.3. A számítógépek használati rendje

  Az informatikai felszerelés elsősorban iskolai tanulmányainkhoz nyújtanak támogatást. A számítógépeket növendékeink minden szabadidőben beosztás szerint használhatják.

  8.4. Baleset és tűzvédelem

  A növendékek kötelesek betartani a tűzvédelmi, érintésvédelmi és balesetvédelmi előírásokat. Kötelesek részt venni és együttműködni a baleset és tűzvédelmi oktatásokon. A kollégium minden növendéke és pedagógusa köteles betartani a helységek használati rendjét. Az elektromos berendezések kezelését csak a kijelölt felnőtt személyek végezhetik. A kollégium területén a növendékek számára nem megengedett a nyílt láng használata.

  8.5. A pénz kezelése

  A növendékek kimenő időben vásárolhatnak. A kellemetlenségek (lopás, kölcsönzés stb.) elkerülése végett azt javasoljuk, hogy a nagyobb összeget ne tartsanak maguknál.

  9. A házirend megsértésének a következményei

  9.1. A kollégium rendjének megsértése esetén a következő fokozatokat követjük:

  1. Prefektusi figyelmeztetés.
  2. Igazgatói figyelmeztetés
  3. Igazgatói rovó.
  4. Törvényes keretek között lefolytatott fegyelmi eljárás

  A bejegyzéseket a tanuló ellenőrző füzetébe és a kollégiumi naplóba be kell írni. A nevelők kövessék a fokozatosság elvét. A beírások halmozása ugyanazon fegyelmezetlenség esetén nem megengedett! A szülőnek 7 napon belül tudomásul kell vennie az írásos bejegyzést, és aláírásával igazolnia kell tudomásul vételét.

  A kollégiumban a fegyelmi bizottság elnöke a mindenkori kollégiumi igazgató. Az eljárásban részt vesznek a gimnázium igazgatója, két prefektus és az érintett osztályfőnök. Ki kell kérni a DÖK véleményét is. A fegyelmi eljárásokról a szülőt hivatalos levélben kell értesíteni, és részvételét biztosítani kell az eljárásban. A növendéket meg kell hallgatni, mert joga van a védelemre. Minden döntésnél, amely a növendéket érinti, figyelembe kell venni a növendék érdekét.

  9.2. Fegyelmezési formák a kollégiumban

  1. Elbeszélgetés, írásos reflexió.
  2. Kedvezmények ideiglenes vagy végleges megvonása.
  3. Rendkívüli tanulmányi és kollégiumi feladatok.
  4. Eltiltások délutáni kollégiumon kívüli foglakozásokról.
  5. Meghatározott időre, szabadidőben, rendkívüli tanulószobára utalás.
  6. Egyeztetés után áthelyezés másik intézménybe.

  9.3. Súlyos esetek, melyek fegyelmi eljárást vonhatnak maguk után:

  • a kollégium elhagyása engedély nélkül,
  • a kollégiumi dolgozókkal szemben tanúsított tiszteletlenség
  • bejelentkezés nélküli bejövetel a kollégiumba,
  • alkohol vagy kábítószer behozatala, fogyasztása, ill. terjesztése az intézményben, a dohányzás,
  • a lopás és a csalás,
  • saját és mások testi épségének veszélyeztetése (verekedés, megfélemlítés, megalázás stb.), a szándékos rongálás,
  • a kollégium jó hírének lejáratása,
  • kulcs másolása a kollégium bejárati ajtajához és a zárt helységekhez.
  • alkoholt, cigarettát (dohányt) és egyéb köztudottan káros élvezeti cikkeket forgalmazó szórakozó helyek látogatása,

  10. A kollégiumi házirenddel kapcsolatos eljárási szabályok

  A házirend érvényesülésének figyelemmel kísérése, a nyilvánosságra hozatal rendje, a megismerhetőség folyamatos biztosítása:

  • A Kollégiumi Házirendet a tanév elején minden kollégista diák megkapja. Ezen kívül minden tanév elején ki kell hirdetni a tanulóknak, akik a benne foglaltak megismerését aláírásukkal igazolják. A kihirdetés a prefektus feladata.
  • A házirendet a mellékletekkel együtt a diákönkormányzat használatra megkapja.
  • A házirendet a mellékletekkel együtt a faliújságon és az ügyeleti szobákban hozzáférhetően ki kell függeszteni és a kollégium honlapján el kell helyezni.

  A Kollégiumi Házirendet jogszabályváltozást követően 30 napon belül, vagy az elfogadását követő harmadik évben mindenképpen felül kell vizsgálni.

  ZÁRADÉK

  A Házirendet a Kollégiumi Nevelőtestület jóváhagyta. A fenntartónak ezen dokumentum jóváhagyását javaslom. A Házirend a jóváhagyást követően, 2008. szeptember 15-én lép hatályba.

  Szeged, 2008. szeptember 12. Papp Attila
  kollégium vezető


  1. sz. melléklet – A kollégium napirendje

  Hétköznap

  6:30ébresztő
  6:45-7:00reggeli ima (napos csönget 6:45-kor)
  7:00-7:10a reggeli kiadásának ideje
  7:30-tólhálószemle
  7:40-tőlelindulás az osztályokba
  8:00-13:20tanítás
  13:20-14:00ebéd
  14:00-15:35kimenő (napos csönget 15:35-kor)
  15:40a stúdiumterembe érkezés végső időpontja
  15:45-16:45I. stúdium
  16:45-17:00szünet
  17:00-18:00II. stúdium
  18:00-18:45vacsora
  18:45-19:45III. stúdium
  19:45-20:45szabadidő
  21:00-tólzenehallgatás befejezése
  20:45-21:15lefekvésre felkészülés
  21:15esti ima (utána silentium) (napos csönget 21:15-kor)
  21:45lámpaoltás a földszinten
  22:00lámpaoltás az emeleten

  Vasárnap, valamint szünetek utolsó napján

  18:00-ig„E” kategóriásoknak megérkezés a kollégiumba
  18:30-19:30„E” kategóriásoknak stúdium
  20:30-igmegérkezés a többieknek a kollégiumba
  Utána:mint hétköznap

  2. sz. melléklet – Kategória-beosztás

  A5,00-4,60
  B4,59-4,00
  C3,99-3,20
  D3,19- ennél gyengébb átlag esetén
  EBármely tárgy(ak)ból való bukás vagy 1/2 osztályzat esetén

  3. sz. melléklet – A naposok feladatai

  6:45csöngetés
  reggeli utánaz asztalok letörlése az ebédlőben
  15:35csöngetés, utána rendrakás a kajatárban
  vacsora utánaz asztalok letörlése az ebédlőben
  18:35a vacsorai szünet végén rendrakás a kajatárban
  21:15csöngetés
  esti ima utántakarítás a kajatárban és a fürdőszobákban

  A mindenkori megérkezés napján:

  • 21:00-kor megjelenés mind a 4+1 főnek a prefektusi szoba előtt