bolt.piarista.hu

Nóták

  Új élő népzene / 10

  2. Édesanyám rózsafája

  (Visa, Mezőség)

  édesanyám rózsafája
  én voltam a legszebb ága
  de egy legény leszakított
  karja között elhervasztott
  
  édesanyám sok szép szava
  kit fogadtam kit nem soha
  megfogadnám de már késő
  hull a könnyem mint az eső
  
  túl a vízen van egy malom
  bánatot őrölnek azon
  én vagyok annak molnárja
  ki a bánatot próbálja
  

  3. Vágják az erdei utat

  (Magyarszovát, Mezőség)

  vágják az erdei utat
  vágják az erdei utat
  viszik a magyar fiúkat
  viszik a magyar fiúkat
  viszik a magyar fiúkat
  
  viszik viszik szegényeket
  szegény magyar legényeket
  
  kit lefelé kit felfelé
  csak nem a hazája felé
  
  gyere pajtás katonának
  jobb dolgod lesz mint apádnak
  
  nem kell kapálni kaszálni
  csak a lányok után járni
  
  katonának jól megy dolga
  sóról fáról nincsen gondja
  
  csak magáról s a lováról
  meg a császár gúnyáiról
  

  5. Széki magyar (Szék, Mezőség)

  bujdosik az árva madár
  minden erdőszélre leszáll
  hát az olyan árva mint én
  hogy ne bujdokolna szegény
  
  árva vagyok apa nélkül
  de még árvább anya nélkül
  árva vagyok senkim sincsen
  egyedül csak a jó isten
  
  verjen meg az isten rózsám
  ha te nem vagy igaz hozzám
  mer én igaz voltam hozzád
  igazabb mint édesanyád
  
  olyan igaz mint a gyertya
  nem csalogattalak soha
  te csaltál meg nem én téged
  verjen meg az isten téged
  
  verjen meg a sötét éjjel
  de sok örömtől zártál
  verjen meg a piros hajnal
  kibe siratlak jajszóval
  

  8. Hova mész te három árva

  (ballada - Kajántó, Kalotaszeg)

  hova mész te három árva
  hova mész te három árva
  messzi útra szolgálatra
  messzi útra szolgálatra
  
  térjél vissza három árva
  messzi útról szolgálatról
  
  vágok néktek aranyvesszőt
  veregesd meg a temetőt
  
  keljen fel hát édesanyám
  mert elszakadt a gyászruhám
  
  nem kelhetek édes fiam
  mert elsorvadt gyönge inam
  
  van néktek egy mostohátok
  ki gondot visel tirátok
  
  mikor fejért ad tirátok
  kéken virágzik a hátok
  
  mikor a fejedet füsüli
  két orcádat pofonveri
  

  9. Zoboraljai halottas ének

  (Zoboralja)

  megszabadultam már
  én a testi haláltól
  és megmenekedtem
  minden nyavalyáimtól
  bűntől és ördögtől
  ez csalárd világtól
  s az örök kárhozattól
  s az örök kárhozattól
  
  s lelkem ajánlom
  az hatalmas istennek
  és testemet hagyom
  ő anyjának a földnek
  e világot pedig
  az én féliimnek
  s még őbenne élőknek
  s még őbenne élőknek
  

  10. Álla keserves anya

  (nagyböjti népének - Borsodszentmárton)

  álla keserves anya
  keresztfánál siralmába
  midőn függne szent fia
  midőn függne szent fia
  
  kit lelkének bánatába
  és siralmas fájdalmába
  hegyes tőr által jára
  
  van aki ne siratná
  krisztus anyját hogyha látná
  ily nagy szomorúságban
  ily nagy szomorúságban
  
  krisztus keresztje őrizze
  szent halálra elkészítse
  szent malasztja segélje
  
  midőn a test földé lészen
  abba lelke bémehessen
  paradicsom fényébe
  

  12. Menyecske menyecske

  (Klézse, Moldva)

  menyecske menyecske
  megmondám az este
  ne menj ki cserjésbe
  ne menj ki cserjésbe
  
  mert megmar e kígyó
  szerelem képibe
  szerelem szerelem
  átkozott szerelem
  
  mert én szakasztottam
  s el es szalasztottam
  kit én már szakasztak
  magamnak marasztak
  
  mer jól meg bírja csalni
  s embernek gyermekit
  csattogó divóval
  zurgó magyaróval
  
  keskeny pántyikával
  gyakar hazugságval
  keskeny pántyikával
  gyakar hazugságval
  
  mert én szakasztottam
  s el es szalasztottam
  kit én már szakasztak
  magamnak marasztak
  

  14. Tegnap jártam zabaratni (Gyimes)

  tegnap jártam zabaratni ma megyek kötözni
  elvesztettem a babámat megyek megkeresni
  ha még egyszer megkaphatnám jaj de megbecsülném
  kezét lábát összekötném s a füstre feltenném
  le-levenném megcsókolnám s újra visszatenném
  le-levenném jól megverném s újra visszatenném
  
  messze jártam házasodni bár ne jártam volna
  édes kicsiny feleségem bár ott vesztél volna
  ha az ördög olyan volna talicskába tenne
  mennél jobban ordítoznál annál jobban vinne
  ha az ördög olyan volna talicskába tenne
  mennél jobban sikoltoznak annál jobban vinne
  
  már minálunk a barátok facipőben járnak
  azok élnek jó világot akik együtt hálnak
  lám én szegény árva fejem csak egyedül hálok
  akármerre tapogatok csak falat találok
  

  15. Lassú magyaros, lassú és sebes csárdás

  (Gyimes)

  feljött a nap szépen ragyog

  (lassú magyaros - Gyimes)

  feljött a nap szépen ragyog
  én még a kocsmába vagyok
  aj istenem hogy szégyellem
  hogy reggel kell hazamennem
  
  eridj babám gyújtsál gyertyát
  mutasd meg az országútját
  itt a babám tudom jól hogy szeret
  gondolom hogy hazavezet
  itt a babám tudom hogy szeret
  gondolom hogy hazavezet
  

  le az úton le a locsoson

  (lassú csárdás - Gyimes)

  le az úton le a locsoson
  ott mérik a jó bort huszason
  piros kancsó van a kezembe
  gyere babám ülj az ölembe
  
  erre gyere erre nincsen sár
  a kapumon semmiféle zár
  az ajtómon fából a kilincs
  az ágyamba még csak deszka sincs
  
  volt szeretőm volt még három is
  szőke barna meg egy csinos is
  mind a három szeretőt talált
  aj istenem hogy éljek tovább
  

  16. Fekete városban fehér torony látszik

  (Szatmár)

  fekete városban fehér torony látszik

  (Szatmár)

  fekete városban fehér torony látszik
  látom a rózsámat más ölébe játszik
  sajnálom szólítni szívét szomorítni
  szívét a szívemtől elidegenítni
  
  csak azt mondd meg rózsám hogy melyik úton mégy el
  felszánttatom én azt aranyos ekével
  be is vetem én azt szemenszedett gyönggyel
  be is boronálom a sűrű könnyeimmel
  
  a hegyek közt lakom keress föl galambom
  csendes folyóvíznek csak zúgását hallom
  a csendes folyóvíz télben elaluszik
  de ja gyönge szívem soha meg nem nyugszik
  

  három csillag van égen egy sorba

  (Szatmár)

  három csillag van égen egy sorba
  három szeretőm van nékem egyforma
  a három közül egy az igaz szerető
  a más kettőt verje meg a teremtő
  
  nem jó csillag lett volna énbelőlem
  nem jól ragyogtam volna fönn az égen
  mikor legszebben kellett vón ragyogni
  akkor mentem a babámat ölelni
  

  kútágas gémestül

  (Szatmár)

  kútágas gémestül
  leszakadt vödröstül
  fölmentem a fára egy almáér
  nem adom a rózsám a világér
  fölmentem a fára egy almáér
  nem adom a rózsám száz aranyér
  
  szőrkesztyű bőrnadrág
  angyalom ne vedd rám
  fölmentem a fára egy almáér
  nem adom a rózsám a világér
  fölmentem a fára egy almáér
  nem adom a rózsám száz aranyér
  

  17. Beteg a szeretőm

  (Szabolcs-Szatmár, Alföld)

  beteg a szeretőm az ágyba fekszik

  (Szabolcs-Szatmár, Alföld)

  beteg a szeretőm az ágyba fekszik
  piros bársony dunnával takarózik
  kelj fel kelj fel kisangyalom ha lehet
  gyönge két karommal által ölellek
  
  nem kelek én mert nagyon beteg vagyok
  a szívemen feküsznek a bánatok
  a szívemről le se megyen a bánat
  míg csak párja nem leszek a babámnak
  

  nyíradonyi híres csárda

  (Szabolcs-Szatmár, Alföld)

  nyíradonyi híres csárda
  csendőrrel van körülzárva
  azér van az körülzárva
  betyár iszik a csárdába
  
  iszik a betyár a csapon
  sír a csárdás kisangyalom
  ne sírj csárdás kisangyalom
  nem ütik a betyárt agyon
  
  nem sírok én olyan nagyon
  mert kihallik az ablakomon
  a szeretőm olyan csalfa
  ablakim alatt hallgatja
  

  18. Nem messze van ide Kismargita (Alföld)

  felszállott a kakas a meggyfára

  (Alföld)

  sej felszállott a kakas a meggyfára
  kukorékol hajnal hasadtára
  hajnal hasad fényes csillag ragyog
  sej én még mindig a babámnál vagyok
  
  sej arra alá dörög az ég alja
  haragszik a rózsám édesanyja
  ha haragszik nem tehetek róla
  sej úgysem leszek a babámé soha
  

  csütörtökön este

  (Alföld)

  csütörtökön este
  voltam nálad lesbe
  láttam hogy fánkot sütöttél
  engemet be nem engedtél
  pedig jó lett volna
  
  hát pénteken este
  voltam nálad lesbe
  láttam hogy ágyat vetettél
  engemet be nem engedtél
  pedig jó lett volna
  
  hát szombaton este
  voltam nálad lesbe
  láttam hogy jegyet váltottál
  engem a szívedből kitagadtál
  verjen meg az isten
  

  19. Búval terítették

  búval terítették az én asztalomat

  (menyasszonybúcsúzó - Szebény, Baranya)

  búval terítették az én asztalomat
  bánattal töltötték az én poharamat
  
  nem hittem örömöm hogy búra forduljon
  fényesen kelt napom homályba boruljon
  
  mert ha napkelettől napnyugatig megyek
  mégse találom föl szabad életemet
  szabad életemet lányi örömömet
  
  eddig lejány voltam szabad madár voltam
  ágról ágra nyíló rózsabimbó voltam
  
  de most elhervadok mint a fa levele
  mikor megjön az ősz lehullik a földre
  
  kedves édesanyám édes szülődajkám
  fölnevelt kend engem nem tudja kend mire
  
  jóra-e vagy rosszra vagy örökös búra
  vagy örökös búra bánatos napokra
  
  kedves édesanyám köszönöm is kendnek
  a kend sok jóságát a kend sok jóságát a kend fáradságát
  ha én meg nem szolgálhatom fizesse meg kendnek a jó isten
  

  22. Befogom a hat ökröm a járomba (Bonchida, Mezőség)

  befogom a hat ökröm a járomba

  (Bonchida, Mezőség)

  befogom a hat ökröm a járomba
  elviszem a búzámat a malomba
  édes kicsi molnárom őröld meg a búzámat
  három éve nem láttam a babámat
  
  akkor szép a sűrű erdő mikor zöld
  mikor minden dalos madár benne költ
  dalos madár ejehaj ne szállj ne szállj ablakaimra
  kisangyalom borulj a vállaimra
  
  ráborulnék édes rózsám nem lehet
  mer a lányok selyemkendőt viselnek
  selyemkendő kék szeme szemöldöke fekete
  a jó isten számomra teremtette
  

  borsa felől jön egy fekete felhő

  borsa felől jön egy fekete felhő
  siess kislány elkap a nagy eső
  nem sietek kapok én még szeretőt
  arra kérem a jóságos teremtőt
  
  eredj kislány eredj hogy ne lássalak
  mer én téged már régen meguntalak
  hogy szerettél mindig az eszembe jutsz
  jóságodért fizessen meg a jézus
  
  válaszúti patak mellett van egy fa
  kis gerlice fészket rakott ágára
  kis gerlice mindig csak azt énekli
  jaj de boldog aki egymást szereti