bolt.piarista.hu

Nóták

  1 egyházias / Az én időm, mint a szép nyár

  1. Gyermek születék - Karácsony Oltszakadáton

  Orbán László gyűjtése, Oltszakadát, Szeben megye

  Gyermek születék Betlemben
  Ez új esztendőben
  Öröm már Jeruzsálemben
  
   Örvendjünk hát és vigadjunk
   Az angyalokkal tapsoljunk
   Ez új esztendőben
   Krisztus úrnak dicsőségére
   Ez új esztendőben
  
  Ím fekszik szalmás jászolyban
  Ez új esztendőben
  Holott nagy uraságában
  
  Az ökör és jámbor szamár
  Ez új esztendőben
  Urának jászoljánál jár
  
  A zsába béli királyok
  Ez új esztendőben
  Nagy kincset néki hozának
  
  Kígyó néki nem árthatván
  Ez új esztendőben
  Lőn mi vérünk bűnt nem tudván
  
  Test szerint hozzánk hasonló
  Ez új esztendőben
  De lelke bűn nélkül való
  
  Született hogy megtisztítna
  Ez új esztendőben
  S bűntől megszabdítana
  
  Ily örömért Istenünknek
  Ez új esztendőben
  Adjunk hálát felségének
  
  Áldassék a Szentháromság
  Ez új esztendőben
  Mely mégis egy hatalmasság
  

  2. Mindenkoron áldom az én Uramat

  Sztárai Mihály, 1575

  Mindenkoron áldom az én Uramat,
  Kitől várom én minden oltalmamat.
  Benne vetem minden bizodalmamat;
  Mindenkoron dícsérem, mint Uramat.
  
  Igen vígad és örvendez én lelkem,
  Az Istennek segedelmét hogy kérem.
  Nyomorultak meghallják, azt örvendem,
  Vígadjanak Istenben arra intem.
  
  A felséges Isten szemei vannak,
  Igazakon, kik csak őbenne bíznak.
  Mindazok, kik tőle oltalmat várnak,
  Kérésükben mindig meghallgattatnak.
  
  Igen közel az Úr Isten azoknak,
  Töredelmes szívvel, akik óhajtanak;
  Alázatos lélekkel akik járnak,
  Sok ínségből bizton megszabadulnak.
  

  3. Kérjetek és megadatik tinéktek

  Tinódi Sebestyén (1546)

  ,,Kérjetek és megadatik tinéktek.''
  Hisszük uram és követjük igédet,
  Jézusunknak szent nevében így kérünk:
  Tiszta szívet és szentlelket adj nékünk.
  
  ,,Keressetek szorgalmasan s találtok!''
  Keresünk is jó Atyánk, hogy bűn s átok
  Ránk ne törjön, meg ne fogjon, légy nekünk
  Égi útunk, igazságunk, életünk.
  
  ,,Zörgessetek buzgón isten ajtaján!''
  Elfáradtunk a világnak nagy zaján,
  Nyisd meg, Urunk, az üdvösség hazáját,
  Ott zengjük majd örök hálánk imáját.
  

  4. Az én időm, mint a szép nyár

  Régi magyar dallam, Szőnyi Benjámin (1717-1794)

  Az én időm, mint a szép nyár
  Menten eljár,
  És eljő a hosszú tél.
  Ámde az Úr szebb tavaszra
  Feltámasztja,
  Azt, ki benne hisz, remél.
  
  Add, Uram, hát megfontolnom
  Földi sorsom,
  És eszembe hadd veszem:
  Mily rövid e földi élet
  S az ítélet
  Mily váratlan itt leszen.
  
  A kürtzengés már is hallik,
  Már hajnallik,
  Útban már az angyalok.
  Életem csak egy tenyérnyi
  S számon kéri
  Jézusom, ha meghalok
  

  5. Ím nagy Isten, most előtted

  Kálmán Farkas (1838-1907)

  Ím nagy Isten, most előtted szívem kitárom
  Menedékem nincs sehol e földi határon.
  Ha te nem jössz bánatomhoz biztató szóval,
  Italom: könny, a kenyerem: keserves sóhaj.
  
  Ha a világ nem tudná is számos bűnömet,
  Teelőtted elrejtenem semmit sem lehet;
  Látja lelked minden bűnöm, melynek átka sújt,
  Vedd le rólam, ó, Úristen, vedd le ezt a súlyt!
  
  Jézusommal szenvedek most a kereszt alatt,
  Nincs szívemnek nyugodalma vétkeim miatt:
  Ó, ne büntesd, Uram, azt, kit megtört a bánat,
  Szálljon reám irgalomból béke, bocsánat.
  
  Szent fiadért, ki engemet vérén megváltott,
  Hallgass meg, ha bűnbánattal hozzád kiáltok!
  Vigaszoddal térj kegyesen beteg szívemhez,
  Hozzád térő gyermekednek, Atyám kegyelmezz!
  

  Egyedüli reményem

  Kálmán Farkas (1838-1907)

  Egyedüli reményem,
  Ó, Isten, csak Te vagy,
  Jövel és nézz meg engem,
  Magamra ó, ne hagyj,
  Ne légy tőlem oly távol,
  Könyörülj hű szolgádon,
  Úristen, el ne hagyj!
  
  Uram, a nyomorultat,
  A gyöngét el ne hagyd!
  Az árvát elhagyottat
  Gyámolítsd te magad!
  A szegényt, ki remélve
  Csak reád néz az égre:
  Úristen, el ne hagyd!
  
  Ha a nehéz időkben
  Elcsügged a szívem,
  Vígasztalást igédben,
  Uram, te adj nékem!
  Ha kétség közt hányódom
  És mentségre nincs módom,
  Te tarts meg, Istenem!
  

  6. Eltévedtem, mint juh

  Régi magyar dallam, Petrőczi Kata Szidónia (1658-1708)

  Eltévedtem, mint juh,
  Eltévedtem, mint juh,
  A bűnösök útjára.
  Ó, segíts, Jézusom,
  Őriző pásztorom,
  Hogy ne jussak romlásra.
  Te ontál drága vért
  Elveszett juhokért,
  Viselj gondot a nyájra!
  
  Én is juhod vagyok,
  Én is juhod vagyok,
  Nyájadnak legkisebbje,
  Kit te megtéríthetsz,
  Bűnből kivezethetsz
  A szép, kies helyekre.
  Kérlek azért hitből,
  töredelmes szívből,
  Fogadj, végy kegyelmedbe.
  
  Ím, előtted állok,
  Ím, előtted állok,
  Ajtód előtt zörgetek.
  Bár titkos bűnökkel
  És nyilván levőkkel
  Vétkeztem te ellened:
  Kérlek mindazáltal,
  Nagy irgalmassággal
  Fogadd vissza gyermeked.
  
  Bár a hit szívemben,
  Bár a hit szívemben,
  Oly kicsiny mint mustármag,
  Mégis bármily gyenge
  Szentlelked nevelje,
  Nevelje fel nagy fának,
  Hogy terjedjen ága
  És legyen virága
  Kedves néked, Urának.
  
  Szállj le, Uram, hozzám,
  Szállj le, Uram, hozzám,
  Jöjj, ó, Jézus, sietve,
  Vágyakozó szívvel,
  Kiterjesztett kézzel
  Várlak immár epedve,
  Hogy veled mennyekbe,
  Örömmel menjek be
  Ábrahám kebelébe.
  
  

  7. Mindenható Úristen

  Szegedi Gergely (1569)

  Mindenható Úristen
  mi bűnös emberek
  Gyónást és vallást teszünk,
  Mint töredelmesek.
  
  Mert mi igen vétkeztünk
  Istenséged ellen,
  Mint teremtő, megváltó
  S megszentelő ellen.
  
  Mint tengernek fövénye
  Megszámlálhatatlan:
  Azonképpen mi bűnünk
  Nálunk mondhatatlan.
  
  De minékünk megbocsáss
  Te szent Fiad által,
  Hogy mi idevezülhessünk
  Ő irgalma által.
  
  Hisszük, hogy meghallgattál
  Mi könyörgésünkben,
  Azért lelki örömmel
  Mi ezt mondjuk: Ámen.
  

  8. Jer, mindnyájan örüljünk

  Kolozsvár (1751)

  Jer, mindnyájan örüljünk
  És szívünkben vígadjunk,
  Mert született Úr Jézus nékünk.
  
  Kit az Atya Úristen,
  Könyörülvén emberen
  Elbocsájta teljes időben.
  
  Elhagyá gazdagságát,
  Véghetetlen országát
  Hogy érettünk adja Ő magát.
  
  Ő életünk adója,
  Szívünk vígasztalója,
  Lelkünk megvilágosítója.
  
  Mi azért e felségben,
  Emberré lett Istenben
  Higgyünk mi nagy reménységünkben.
  

  9. Jer, dícsérjük e szent napon a mi Urunkat

  Batizi András (Várad, 1566)

  Jer, dícsérjük e szent napon a mi Urunkat,
  Bizony méltó dícséretünkre,
  Nagy tisztességre,
  Mert született ez nap nékünk idvességünkre.
  
  Vígasságnak és örömnek ez a nagy napja,
  Min örülnek mind az angyalok,
  No azért mi is;
  Adjunk hálát e gyermeknek, mint mi Urunknak.
  
  Azért higyjen minden ember Jézus Krisztusban,
  Mert kik bíznak ő érdemében,
  Születésében;
  Nem kárhoznak el, sőt véle örülnek mennyben.
  
  Dícsértessék Szentháromság e mai napon,
  Atya, Fiú és a Szentlélek:
  Egy bizony Isten;
  Dícséretet néki mondjunk örökké, Ámen.
  

  10. Zengjen hálaének

  Régi magyar ének, Eszterházy Pál (1635-1713)

  Zengjen hálaének,
  Minden ajkon zengjen!
  Isten szent nevének
  Hő imát rebegjen.
  Mindaz, aki tudja,
  Hogy az Úr kegyelme
  Minden bánatunkban
  Gyógyírt hoz sebünkre.
  
  Isten szent szerelmét
  Jézus hozta hozzánk.
  Hogyne zengne mindig
  Róla csak szívünk, szánk?
  Ó, mi nagy dicsőség,
  Jézus a mi éltünk!
  Ó, csudálja föld s ég:
  Krisztus szenvedt értünk!
  

  11. Ím, bejöttünk nagy örömben

  Szegedi G. énekeskönyve (1590)

  Ím, bejöttünk nagy örömben
  Felséges Isten,
  A te szentidnek gyülekezetibe,
  A te templomodba, Felséges Atya Isten.
  
  Úgy kívánkozik mi lelkünk
  Te szent igédhez,
  Mint a szomjúhozó szarvas a vízhez,
  A hideg kútfőhöz, Felséges Atya Isten.
  
  Tartsd meg azért békességben,
  Felséges Isten,
  A szent gyülekezetet igaz hitben,
  Te tiszteletedben, Felséges Atya Isten!
  
  Zengedeznek mi ajakink,
  Felséges Isten,
  Örvendetes szókban, dícséretekben,
  Ékes énekekben, Felséges Atya Isten.
  
  Áldott vagy te magas mennyben,
  Felséges Isten,
  Kit illet dícséret a szent templomban,
  Anyaszentegyházban, Felséges Atya Isten.
  

  12. A Krisztus feltámada

  Szegedi Gergely énekeskönyve (1569)

  A Krisztus feltámada
  Nekünk idvességünkre,
  És feltámadásával
  Nekünk hoza életet:
  Irgalmazz nékünk!
  
  Ezen mi mind örüljünk,
  Az Úristent dícsérjük,
  És adjunk nagy hálákat
  Édes Idvezítőnknek:
  Irgalmazz nékünk!
  
  Azért hát mi tiszteljük
  Szívvel és nagy örömmel
  Ez áldott ünnepnapon,
  Ki értünk feltámada:
  Irgalmazz nékünk!
  
  Hála légyen tenéked,
  Mi édes Idvezítőnk,
  Hogy minket megmentettél
  Minden ellenséginktől:
  Irgalmazz nékünk!
  
  Adjad te Szentlelkedet,
  Hogy ezeket hihessük
  É vallhassuk örökké
  Mindeneknek előtte:
  Irgalmazz nékünk!
  

  13. Krisztus feltámada

  Szegedi Gergely énekeskönyve (1596)

  Krisztus feltámada
  Igazságunkra,
  Útat szerze mennyországba,
  Örök boldogságra.
  
  Krisztus feltámada,
  Sokan kiáltjuk,
  De a bűnnek undokságát
  Mi meg nem útáljuk.
  
  Tudva bűnben élünk,
  Semmit nem félünk,
  Azért a Krisztus halála
  Nem használ minékünk.
  
  Támadjunk fel testben
  Azért a bűnből,
  Mely miatt kirekesztettünk
  A nagy dicsőségből.
  
  Végyük nagy jó kedvvel
  Krisztus jóvoltát,
  Atya Isten előtt való
  Kedves áldozatját.
  
  Dicsőség mennyekben
  Az Úristennek,
  Atya, Fiú, Szentléleknek,
  Mindörökké. Ámen.
  

  14. Mi Urunk édes Atyánk

  Rimay János (1573-1631)

  Mi Urunk édes Atyánk,
  Add nékünk Szentlelkedet,
  Szent Fiadért áraszd ránk
  Gazdagon kegyelmedet,
  Hogy tisztán megismerjük
  Te igaz törvényedet
  És hamis tudománytól
  Megőrizzük ígédet.
  
  Krisztus, ki híveidnek
  Küldtél mennyből Szentlelket,
  Kiket Atyád tebenned
  Választott és eljegyzett,
  Öntsd ki Lelked reánk is,
  Buzgón könyörgünk néked,
  Hogy általa ígedben
  Ismerhessünk meg téged.
  
  Vígasztaló Szentlélek,
  Légy mi kedves vendégünk,
  Ki sok kinccsel gazdag vagy,
  Lakozzál együtt vélünk.
  Szólásra készíts nyelvcet,
  Adj tanulásra kedvet,
  Hajts fület a hallásra,
  Gyújts szívet megtartásra.
  

  15. Örök, nagy hatalmú mennyei szent Isten

  Tinódi Sebestyén (1505-1556)

  Örök, nagy hatalmú mennyei szent Isten,
  Minden dolgaimban benned van reményem,
  Te vagy oltalmam, vígaszom nékem.
  
  Hogyha bánat árja szemeimre zúdul:
  Szívem fájdalmára balzsamot ád az Úr,
  S felszárad a könny, a seb begyógyul.
  
  Kínok hogyha gyötrik lelkemet halálra:
  Sóhajom akkor is Istenemet áldja,
  Hiszen föltámaszt egy szebb világra.
  

  16. Fáradt vagyok, lenyugszom

  Dallama: Vallásos népdal

  Fáradt vagyok, lenyugszom,
  Álmos szemem bezárom,
  A Te szemed jó Atyám,
  Vigyázzon az éjjel rám!
  
  Minden kedves rokonom,
  Oltalmadban maradjon,
  Mindenkit ez éjjelen
  Szereteted megvédjen.
  
  Betegeket gyógyíts meg,
  Szárítsd le a könnyeket,
  Őrizz engem, jó Atyám,
  Ezen sötét éjszakán!
  

  17. Csalárd színnel fénylő világ

  Debrecen (1698)

  Csalárd színnel fénylő világ!
  Csak kívül szép, mint a virág:
  Mint tündöklő arany, ezüst,
  Elenyészik, mint tűzi füst.
  
  Ebben minden változandó,
  Ígérete nem állandó,
  El hát tőle könnyen váltam,
  Azt megnyertem, amit vártam.
  
  Vének, ifjak és gyermekek,
  Mind gazdagok, mind szegények,
  E világnak fényességét,
  Ne óhajtsátok szépségét.
  
  Jézus drága érdemére,
  Minden nézzen erejére:
  Hogy láthasson boldogságot,
  Holta után mennyországot.
  

  18. Búcsút vennem el kell mennem

  Debrecen (1791)

  Búcsút vennem el kell mennem e földről nékem:
  Fényességben, dicsőségben lesz ülőszékem,
  Jézusom kebelébe,
  Rejtezem szent ölébe,
  Fájdalmidtól, siralmidtól szűnj meg hát lelkem!
  
  Ott vígságom, boldogságom vég nélkül lészen,
  Angyalokkal, boldogokkal örömöt vészen;
  Én lelkem lesz vígságban,
  Mert ő ártatlanságban,
  Jézusának, főurának már szolgál készen.
  
  Sátoromat, hajlékomat sírba helyezem,
  Szép pálmámat, koronámat, fejemre teszem;
  Amiért könyörögtem,
  Azt örömmel elvettem:
  Mennyországba, boldogságba, mert felvitettem.
  
  Hát kedvesim, szerelmesim már ne sírjatok!
  A válásban, búcsúzásban megnyugodjatok!
  Tőlem ugyan elváltok,
  De míg utánam juttok:
  Az Úr lelke és kegyelme legyen rajtatok!