bolt.piarista.hu

Nóták

  1 egyházias / Maczkó Mária - Énekkel dícsérlek

  1.

  mikor máriához...

  mikor máriához az isten angyala
  názáret városba az égből leszálla
  kit szent imádságban gábriel talála
  ékes köszöntéssel a szűzhöz így szóla
  
  üdvözlégy te kedves isten szép leánya
  jesszétől származott ádám unokája
  az éva asszonynak legtisztább rajzata
  áron vesszejének megújult virága
  
  téged az úristen legfennebb szeretett
  sok nemzetek közül magának eljegyzett
  tizenkét angyali koronát készített 
  hogy fejedre tegyed engem azért küldött
  
  azért készíts szállást az isten fiának 
  mert téged választott szolgálólányának 
  ha úgy van engedek parancsolatának 
  légyen bétöltése szent akaratának
  
  

  2.

  ó jöjj ó jöjj üdvözítő...

  ó jöjj ó jöjj üdvözítő
  beteljesült már az idő
  törd át az ég zárt ajtaját
  vár a világ sóvárgva rád
  
  megnyílt az ég harmatozva
  megváltónkat hogy lehozza
  ég felhői nyíljatok szét
  hozva jákob fejedelmét
  
  föld virulj ki völgyön-halmon
  viruló zöld hadd fakadjon
  nyílj ki földnek szép virága
  dávid házának királya
  
  ó fényes nap ó szép csillag
  téged vágyunk mi látni csak
  kelj fel napunk fényességed
  űzze el a sötétséget 
  

  3.

  ave mária...

  ave mária istenek anyja 
  tebenned virágzik váltságunk aranya
  áldásod nyelvünk nem unja
  
  mária újul világ nevedben 
  a föld kereksége megépül nemedben
  mert a nagy isten méhedben
  
  ó drága jézus szűznek gyümölcse
  teáltalad szűnjék világ rossz erkölcse
  malasztod szívünk bétöltse
  
  esedezz értünk isten szülője
  régi magyarságnak te valál őrzője 
  légy minden jónknak szerzője
  

  4.

  elindult mária...

  elindult mária 
  karácsony éjszaka 
  elindult hogy szállást kérjen 
  egy gazdag kovácshoz
  
  jó estét bölcs kovács 
  adjál nékem szállást 
  nem adhatok néked szállást 
  mert sok a vendégem
  
  volt a bölcs kovácsnak 
  egy szép vak leánya 
  evezette szűzanyánkat 
  barmok jászolához
  
  tizenkét órakor 
  született jézusunk 
  tizenhét szép őrző angyal 
  fonja a koszorút
  
  jó reggelt bölcs kovács 
  mért nem adtál szállást 
  szűzanyánknak jó anyánknak 
  reggelig megállást
  
  ó ha tudtam volna 
  hogy ő volt mária 
  aranyból is gyémántból is 
  szállást adtam volna
  én pedig a hideg földre 
  lefeküdtem volna
  

  5.

  mostan kinyílt...

  mostan kinyílt egy szép rózsa virág
  akit régen várt az egész világ
  betlehemben kibimbózott zöld ág
  királynemből nagy méltóság 
  
  de nem talált szállást a városban 
  maradása volt egy istállóban 
  ottan fekszik egy hideg jászolyban 
  betakarva pólyácskában
  
  kis jézusom aki fekszel jászolyban 
  értünk jöttél mennyből e világra 
  üdvözöllek én istenem téged 
  áldd meg a gyenge szívemet
  

  6.

  az estvéli hajnalcsillag...

  az estvéli hajnalcsillag fölkelése 
  és a fényes holdnak örömre jövése
  
  beborulásával azért tisztogatja 
  sugárit a szép hold nagy kedvel mutatja
  
  azért hát serkenj föl estvéli álmodból
  készítsd citerádat régi szokásodból
  
  melyet veregettél gyakran vigasságból
  hogy szomorú szíved kivegyed a búból
  
  nincsen most itt helye annak a nagy búnak
  mivel szép csillaga följött szent jánosnak
  
  az isten éltesse szent jánost sokára
  ne legyen lelkének soha semmi kára
  
  fejinél lobogjon üdvösség zászlója 
  ez az én szívemnek teljes kívánsága
  
  ezt kívánja szívem lelkem teljessége 
  mert kívánságomnak mennyország a vége
  
  dicsértessék a jézus krisztus
  

  7.

  napsugaras legyen...

  napsugaras legyen 
  ez az új esztendő 
  homlokunkra soha 
  ne boruljon felhő
  asztalunkon kenyér 
  két kezünk munkája 
  verejtéket hullajt 
  minden darabjára
  
  isten után nekünk
  más pártfogónk nincsen 
  kenyérosztó kezed 
  áldja meg az isten
  
  mivel új esztendőt értünk...
  mivel új esztendőt értünk 
  szentháromságot dicsérjük 
  engedd az új esztendőben 
  legyünk ép testben lélekben 
  egyet ütött már az óra
  új esztendő virradóra 
  magyarország királynéja 
  üdvözlégy szép szűz mária
  
  mentsd meg a mi határunkat 
  a mi magyar országunkat 
  ments meg minket minden kártól 
  testi lelki kárhozattól 
  vezéreljen bölcsességed 
  kísérjen el szereteted 
  magyarország királynéja 
  boldogságos szűz mária
  

  8.

  mária mária...

  mária mária 
  mennyei szép virág 
  kit áldva magasztal
  széles e nagy világ
  
  mária mária 
  üdvösség hajnala 
  kire felvirradott 
  boldogságunk napja
  
  mária mária 
  mennyei szép csillag 
  ki a gyászos égen 
  értünk szépen csillog
  
  mária mária 
  hazánk védasszonya 
  özvegyek és árvák 
  megvigasztalója
  
  mária mária 
  gyászban is fényesség 
  árva magyaroknak 
  te vagy az ékesség
  

  9.

  mennyországnak királynéja...

  mennyországnak királynéja 
  angyaloknak szent asszonya 
  áldott gyökér szűz mária 
  üdvözlégy jézus szent anyja
  
  teáltalad e világra 
  új világosság virrada
  örülj dicsőség virága
  kinél szebb nem jött világra
  
  áldott légy drágalátos szűz 
  isten véled szép virág szűz 
  mennyben szent fiad mellett ülsz 
  tudjuk rajtunk is könyörülsz
  

  10.

  ó áldott szűzanya...

  ó áldott szűzanya mennyei szép rózsa 
  boldog mennyországnak drága gyöngyvirága 
  bűnösöknek kegyes szószólója 
  vigyázz reánk édesanyánk 
  angyaloknak királyné asszonya
  
  mily boldogok azok kik téged dicsérnek
  néked tiszta szívből buzgón énekelnek
  szent fiadnál ők kegyelmet nyernek
  vigyázz reánk édesanyánk 
  angyaloknak királyné asszonya
  

  11.

  ó teremtőnk...

  ó teremtőnk hallgass minket 
  sírásunkat kérésünket 
  most e jeles szent időben 
  negyvennapi készületben
  
  látod uram mi szívünket 
  tudod minden gyengéinket 
  add a hozzád megtérőknek 
  bocsánatát bűneinknek
  uram sokszor megbántottunk 
  ím megvalljuk segíts rajtunk 
  adj sebünkre orvosságot 
  igaz szívű bűnbánatot
  
  nagy úristen engedd kérünk 
  akik testben most böjtölünk 
  lélekben is böjtölhessünk 
  minden bűntől távol legyünk
  
  engedd meg ezt szentháromság 
  örök egység örök jóság 
  áldozatunk gyümölcseit 
  teremhessük szent húsvétig
  

  12.

  jaj áldott méhemnek...

  jaj áldott méhemnek 
  drága édes gyümölcse 
  én szegény árva fejemnek 
  csak egy reménysége
  
  ó drága szülöttem 
  ártatlan drága jézus 
  mi bűnt tettél hogy fán függesz 
  szelíd kegyes krisztus
  
  gyászba öltözének 
  mindenféle állatok 
  sirat a nap óhajt a föld 
  siratnak csillagok
  
  siratlak szüntelen
  én is keserves szívvel
  reád nézvén téged látván 
  könnyes szemeimmel
  
  szánjatok meg engem 
  erdők szép violái 
  keserüljön a hegyeknek 
  zúgó csatornái
  
  vége legyen immár 
  keserves panaszimnak 
  mert látom nincs
  ki szánója lenne siralmimnak
  

  13.

  krisztus virágunk...

  krisztus virágunk szép termő águnk
  feltámadt krisztus vigadjunk 
  a bűnből mink is támadjunk
  
  ki feküdt sírban felkele vígan 
  feltámadt krisztus vigadjunk 
  a bűnből mink is támadjunk
  
  felkele fényünk krisztus reményünk
  feltámadt krisztus vigadjunk 
  a bűnből mink is támadjunk
  

  14.

  teremtő lélek...

  teremtő lélek jöjj közénk 
  híveid szívét látogasd 
  töltsd malaszttal a lelkeket 
  kiket hatalmad alkotott
  
  te kit védőnek mondanak 
  mellénk a magas ég adott 
  tűz élő forrás szeretet 
  te lelkek lelki olaja
  
  ajándékoddal hétszeres 
  te ujj az isten jobb kezén 
  atyának ígért szózata
  ki ajkainkat megnyitád
  
  érzékeinkbe gyújts te fényt 
  szívünk szerelmed töltse be
  mi bennünk testi gyöngeség 
  örök erőddel izmosítsd
  
  ellenségünket űzzed el
  a békét tüstént hozd közel 
  előttünk járva mint vezér 
  kerüljünk mindent ami árt
  
  általad tudjuk az atyát 
  ismerjük adjad a fiút 
  ki kettejüknek lelke vagy 
  tebenned higgyünk végtelen
  

  15.

  álmos vezér...

  álmos vezér amint őseihez tére 
  árpád lőn utána magyarok vezére 
  de kissé bővebben elmondom majd nektek
  ki volt a vitéz kit árpádnak neveztek
  
  a nagy birodalmat a magyarok honát
  hol megdönti saját terhe a gabonát
  hol tűzzel van tele a szőlő gerezdje 
  e szép országot a hős árpád szerezte
  
  magyarok mikor e nagy nevet halljátok
  mintha oltár előtt templomba' volnátok
  emeljétek meg a kalapjaitokat 
  mert köszönhetitek neki hazátokat
  

  16.

  magyarország...

  magyarország az én hazám 
  itt nevelt fel apám anyám 
  itt ringattak a bölcsőben
  e szép honnak szent ölében
  
  azért oly szép ez a világ 
  mer' a szíve magyarország 
  nincs is több ily áldott hona 
  ez a földnek minden java
  
  hányszor voltunk megtámadva 
  hányszor voltunk leigázva 
  most is borús a hon ege 
  talán van egy esztendeje
  
  anyám anyám...
  anyám anyám édesanyám 
  édes fölnevelő dajkám
  ha vétettem megbocsássad 
  könnyeidet ne hullassad
  
  nem megyek én innen messze 
  fészket rakok mint a fecske 
  megbélelem két karommal 
  megtapasztom csókjaimmal
  

  17.

  én istenem jó istenem...

  én istenem jó istenem 
  oltalmazóm segedelmem 
  vándorlásban reménységem 
  ínségemben lágy kenyerem
  
  vándorfecske sebes szárnyát 
  vándorlegény vándorbotját 
  vándor székely reménységét 
  jézus áldd meg erdély földjét
  
  vándorfecske hazatalál 
  édesanyja fészkére száll 
  hazamegyünk megáld majd a 
  csíksomlyói szűz mária
  
  1s gyászba borult egek...
  gyászba borult egek 
  háborgó tengerek 
  csillaga mária 
  csillaga mária 
  
  hozzád fohászkodunk 
  beléd sóhajtozunk 
  szeplőtlen szűzanya 
  szeplőtlen szűzanya 
  
  égi trónusodból 
  csillagos lakodból
  tekints a magyarra 
  tekints a magyarra
  
  segítsd meg nemzeted 
  háborgó tengerek 
  csillaga mária 
  csillaga mária
  

  19.

  ó ékes szép virág...

  ó ékes szép virág édes jézus 
  mennybéli rózsaág
  áldott szent szűz 
  angyaloknak királynéja 
  magyaroknak szószólója 
  áldott szent szűz
  
  ezerszer áldott vagy édes jézus 
  te érdemed oly nagy
  áldott szent szűz 
  dicsértessél tiszteltessél 
  országunkon fényeskedjél 
  áldott szent szűz
  

  20.

  uram irgalmazz nékünk...

  uram irgalmazz nékünk 
  krisztus kegyelmezz nékünk 
  krisztus hallgass minket 
  krisztus hallgass meg minket 
  uram irgalmazz nekünk 
  
  mennybéli atya isten megváltó fiú isten
  szentlélek úristen szentháromság egy isten 
  irgalmazz minekünk 
  
  szentséges szűz mária jézusnak szent anyja 
  szegények oltalma szomorúak vigasztalója 
  esedezz érettünk 
  
  mária kinek a nap hold és csillagok szolgálnak
  a rét virágai tiszteletedre kinyílnak 
  esedezz érettünk
  
  mária tenéked szolgálunk míg élünk
  virágokból olvasókból koszorút készítünk 
  esedezz érettünk
  
  mária nézz le mennyből reánk 
  fogadd kegyesen tőlünk buzgó imánk
  esedezz érettünk
  
  hallgass meg minket szűz mária 
  hallgass meg óh isten anyja
  hogy úgy legyen amen
  

  21.

  boldogasszony anyánk...

  boldogasszony anyánk
  régi nagy pátrónánk
  nagy ínségben levén
  így szólít meg hazánk
  magyarországról
  édes hazánkról
  ne felejtkezzél el
  szegény magyarokról 
  
  nyisd fel az egeket
  sok kiáltásunkra
  anyai palástod
  fordítsd oltalmunkra
  magyarországról
  édes hazánkról
  ne felejtkezzél el
  szegény magyarokról
  
  kegyes szemeiddel
  tekintsd meg népedet
  segéld meg áldásra
  magyar nemzetedet
  magyarországról
  édes hazánkról
  ne felejtkezzél el
  szegény magyarokról
  

  22.

  felvitetett...

  felvitetett magas mennyországba 
  angyali szép örvendetes házba 
  e nap a szűz nagy 
  menyasszonyságba
  az istennek drága hajlékába 
  
  az életnek belső rekeszibe 
  szeretetnek édes kebelibe 
  nagy gyönyörűségek bőségibe 
  maga mellé ülteti székibe
  
  ó szépséges lelki világosság 
  szűz leányi drága szent anyaság 
  téged illek bizony a méltóság 
  tekintetes nagyságos asszonyság 
  
  téged illet mennyben a tisztelet 
  angyali szép fényes karok felett 
  fiad után végy második helyet 
  mert nincs hozzád ki hasonló lehet
  
  vigadj azért szép dicsőségesen 
  isten színe előtt nagy kedvesen 
  és mireánk tekints kegyelmesen 
  kik kiáltunk hozzád keservesen
  

  23.

  boldogságos...

  boldogságos krisztus anyja vigadozzál
  mert a földre fényességet vigaszt hoztál
  boldogságot harmatoztál
  drága bokor édes bimbót virágoztál 
  
  esedezik színed előtt magyarország
  fáradt kezét segítségért nyújtja hozzád
  te kezedbe teszi sorsát
  rabságából édes mentő hogy kihoznád
  
  előtted sír egész ország könyörögve
  hiszen tiéd századoktól minden rögje
  istván király szent örökje
  isten után benned bízik mindörökre
  

  24.

  dicső istván...

  dicső istván nagy királyunk 
  téged ég s féld magasztal 
  téged tisztel kis országunk 
  első szent urának vall 
  tőled vette fényességét 
  méltóságát érdemét 
  koronája ékességét hitét 
  kincsét s mindenét
  
  magyar hazánk fénye...
  magyar hazánk fénye 
  nemzetünk reménye 
  szent hitünk alapja
  népünk édes atyja 
  szent istván király 
  
  ezer évet éltünk 
  te esdettél értünk 
  hogy még áll országunk 
  te voltál istápunk 
  szent istván király 
  
  koronád keresztje 
  elhajolt fényt vesztve 
  mert hűtlenek lettünk 
  téged elfeledtünk 
  szent istván király 
  
  nincs egység közöttünk 
  nincs áldás fölöttünk 
  sok rajtunk az ínség 
  te légy a segítség 
  szent istván király 
  
  kinek felajánltad 
  drága szép hazánkat 
  kérd az isten anyját
  tárja felénk karját 
  szent istván király 
  
  tekints ránk az égből 
  szentek seregéből
  bús ügyünket szánd meg 
  magyarjaid áldd meg 
  szent istván király 
  

  25.

  nagy isten kedvében...

  nagy isten kedvében 
  örök dicsőségben 
  örvendező anya 
  tekints szolgáidra
  ó szűz mária 
  
  teáltalad nyernek 
  a bűnbánó lelkek 
  fiadnál irgalmat 
  és örök nyugalmat 
  ó szűz mária 
  
  nálad menedéket 
  keres magyar néped
  mert tebenned bízván 
  rád hagyott szent istván 
  ó szűz mária 
  
  ó ne hagyj magunkra 
  tekints országunkra 
  a szív egyessége 
  legyen hazánk éke 
  ó szűz mária 
  

  26.

  magyarok nagyasszonya...

  magyarok nagyasszonya 
  boldogságos szűzanya mária 
  néked áldoz magyar szív
  mely hozzád örökké hív mária 
  ó mária jézus anyja
  esedezz híveidért
  a te magyar népedért mária
  
  ím tehozzád fordulunk 
  tebenned van bizalmunk mária 
  segíts szenvedésünkben 
  bokros keserveinkben mária
  ó mária jézus anyja
  esedezz híveidért
  a te magyar népedért mária
  

  27.

  mi gyarló emberek...

  mi gyarló emberek kik e földön élünk 
  sok nyomorúságot és fájdalmat érzünk
  e világnak tengerén evezünk 
  emlékezzünk porból lettünk 
  és hogy ismét porrá kell majd lennünk
  
  nincs nekünk e földön sehol nyugodalmunk 
  nincsen maradandó bizonyos városunk 
  itt mindnyájan jövevények vagyunk 
  emlékezzünk porból lettünk 
  és hogy ismét porrá kell majd lennünk
  
  egyedül csak mennybe igyekezzék szívünk 
  ott készíttetett el állandóság nekünk 
  munka után mi örökös bérünk 
  emlékezzünk porból lettünk 
  és hogy ismét porrá kell majd lennünk
  

  28.

  isten áldja meg...

   isten áldja meg a magyart
   tartson neve míg a föld tart
   paradicsom hazájában
   éljen mint a hal dunában
   éljen mint a hal dunában
  
  töltse békével napjait
  egyezve lássa fiait
  tatár török más ellenség
  minket meg ne rendíttessék
  minket meg ne rendíttessék
  
  isten áldja meg a magyart
  tartson neve míg a föld tart
  isten áldjon meg bennünket
  minden igaz magyar embert
  minden igaz magyar embert
  

  29.

  magyarok istene...

  magyarok istene tekints e szép népre 
  kik hozzád sóhajtunk e siralomvölgybe' 
  szüntesd meg a nagy vérontást a testvéri viszálykodást 
  derítsd e szép népre békesség hajnalát
  
  sírva és zokogva kérjük fölségedet 
  vond vissza népedtől büntető kezedet 
  áldd meg szegény magyarokat felejtsék el balsorsukat 
  urunk jézus krisztus mutass nekünk utat
  

  30.

  mi atyánk...

  mi atyánk ki vagy mennyekben 
  uralkodol mindeneken 
  szenteltessék meg szent neved 
  ég és föld imádjon tégedet 
  
  jöjjön el a te országod
  legyen meg szent akaratod 
  miképpen a szentek mennyben 
  legyen itt a földön is
  
  add meg a mi kenyerünket 
  tápláld testünket s lelkünket 
  megszabadíts a gonosztól 
  ments meg örök kárhozattól 
  
  adj erőt a kísértetben
  ne hagyj elveszni vétekben 
  kérünk uram engedj meg 
  bűneinket bocsásd meg 
  kérünk uram hallgass meg 
  bűneinket bocsásd meg