bolt.piarista.hu

Nóták

  2 feldolgozás / Villő Énekegyüttes / Mennyei király születik

  Villő Énekegyüttes Közreműködik: Szokolay Dongó Balázs Mennyei király születik... A Villő Énekegyüttes 1999 decemberében alakult Budapesten. A hagyományos magyar népzenei összeállítások mellett repertoárjukban jelentős helyet foglal el a népi liturgia. Mennyei király születik... című adventi műsoruk anyaga 2002 augusztusában készült a vámosszabadi Mindenszentek Templomban. A Szokolay Dongó Balázzal közösen készített lemez egyaránt tükrözi karácsony ünnepének egyházi és világi rendjét. A régi, kéziratos dallamokat, népénekeket, karácsonyi kántákat, betlehemes dalokat részben tradicionális módon, részben feldolgozás formájában szólaltatják meg. A szájhagyomány régi korok írott, műzenei kultúráját a korabeli stílusjegyek és az előadási gyakorlat jellegzetességeivel együtt őrizte meg. Ezt a hagyományt követik az együttes tagjai, törekedve az egyéni, hiteles megformálásra. Villő Énekegyüttes Közreműködik: Szokolay Dongó Balázs 1. Mennyei király születik... Középkori eredetű újévi köszöntő. 2. Ó, fényességes, szép hajnal... `Hajnal Enek, Bóldog Asszonyról` (1651, Cantus Catholici) Gregorián kanció magyar változata, az adventi hajnali mise záróéneke. 3. Mikor Máriához az Isten angyala... Az angyali üdvözlet egész Erdélyben ismert bukovinai változata. 4. Elindula József... Szálláskereső erdélyi szokásdallam az `égi csoda` látomásos képeivel 5. Az Istennek szent angyala... Lőrincrévi karácsonyi kánta, melyet szentestén énekelnek. Dallama középkori eredetű, Luther adaptációja révén vált közismertté. Sajátos előadásmódja feltehetően a kollégiumi kóruséneklés (Nagyenyed) hatására alakult ki. 6. Jer, mindnyájan örvendjünk... Ritka versformájú, XVII. századi eredetű dallam. A Kolozs-vidéki reformátusoknál karácsonyi kántálóként találjuk meg. 7. Paradicsom kőkertjében... Erdélyi karácsonyi kántáló. Változatait magyarok és románok is éneklik. Régies dallama keleti és nyugati előzményekre egyaránt visszavezethető. 8. Fölszántatom cintorom elejét... Moldvai karácsonyi ének, Mária altatója. 9. A kis Jézus aranyalma... Alföldi karácsonyi bölcsőjárás dallama. 10 Született világ Megváltója... Középkori, gregorián eredetű karácsonyi ének. 11. Nékünk született mennyei király... ,,A Magyar népénekrepertoár egyik legkülönösebb darabja.'' (Dobszay László) Dallama és szövege középkori eredetű. Római katolikusok, reformátusok és evangélikusok egyaránt éneklik. 12. Dícsértessél Krisztus... Bukovinai betlehemes beköszöntő. Betlehem kis falucskában... Bárcsak régen felébredtem volna... Menjünk mi is Betlehembe... Karácsonyi köszöntők, betlehemes játékok dallamai. 1. Mennyei király születik, Úr Krisztus nékünk adatik, És Jézusnak neveztetik, Majd az újesztendő elkezdetik. A fényes csillag feltetszik, Jákobtól világosodik. Ábrahámnak neveztetik, Majd az újesztendő elkezdetik. Hagyjuk hátra bűneinket, Jobbítsuk meg életünket! Engeszteljük Istenünket, Így várhasunk boldog esztendőket!

  2.

  2.
  
  Ó, fényességes, szép hajnal,
  Kit így köszöntött az angyal:
  Üdvözlégy teljes malaszttal!
  
  Dicsőséges Szűz Mária,
  Atya Istennek leánya,
  És Szentléleknek mátkája!
  
  Tehozzád küldete mennyből,
  Gábriel angyal követül,
  Istennek rendeléséből.
  
  Anyja lészel Teremtődnek,
  Dajkája Üdvözítődnek,
  Szülője te Istenednek.
  
  Fiad az ég dicsősége,
  A bűnösök reménysége,
  A megtérők üdvössége.
  

  3.

  3.
  
  Mikor Máriához az Isten angyala,
  Názáret városban az égből leszálla,
  Kit szent imádságban Gábriel talála,
  Ékes köszöntéssel a Szűzhöz így szóla:
  
  Üdvözlégy, te kegyes, Isten szép leánya,
  Jessétől származott Ádám unokája,
  Az Éva asszonynak legtisztább rajzatja,
  Áron vesszejének megújult virága!
  
  Téged az Úristen leginkább szeretett,
  Sok nemzetek közül magának eljegyzett,
  Kilenc angyali kar koronát készített,
  Hogy megkoronázza avval szent fejedet.
  
  Világosítsa meg az Úr az én házamat,
  Ragyogó fáklyákkal rakja udvaromat,
  Piros hajnal után hozza fel napomat,
  Hogy láthassam én is az én Krisztusomat!
  

  4.

  4.
  
  Elindula József,
  József Máriával,
  József Máriával,
  Teljes mátkájával.
  
  Mikor közeledtek
  Nagy magos mennyéghez,
  A mennyei ajtók
  Nyitatlan megnyíltak.
  
  A mennyei gyertyák
  Gyújtatlan meggyúltak,
  Mennyei poharak
  Töltetlen megtőttek.
  
  Mennyei harangok
  Húzatlan zúdultak,
  Mennyei harangok
  Húzatlan zúdultak.
  

  5.

  5.
  
  Az Istennek szent angyala,
  Mennyekből hogy alászálla,
  És a pásztorokhoz juta,
  És nékiek eképpen szóla:
  
  Mennyből jövök most hozzátok,
  És íme nagy jó hírt mondok,
  Nagy örömet most hirdetek,
  Amelyben örvend ti szívetek.
  
  Ez mai nap egy kisgyermek,
  A Szűztől született tinéktek,
  A gyermek szép és oly ékes,
  A vígasságra kellemetes.
  

  6.

  6.
  
  Jer, mindnyájan örvendjünk,
  És szívünkbe vígadjunk,
  Mert született Úrjézus nékünk!
  
  E világra adaték,
  És minékünk születék,
  Emberi nem hogy megváltassék.
  
  Úristennek szent Fia,
  Születék e világra,
  Eljött lelkünk boldogságára.
  
  Elhagyá gazdagságát,
  Véghetetlen országát,
  Hogy érettünk adja ő magát.
  
  Örvendjünk és vígadjunk,
  Istennek hálát adjunk,
  Hogy halálból életre jussunk
  

  7.

  7.
  
  Paradicsom kőkertjében,
  Aranyszőnyeg leterítve.
  
  Rengő bölcső közepében,
  Benne fekszik az Úrjézus.
  
  Jobb kezében aranyalma,
  Bal kezében aranyvessző.
  
  Megzúgítja a vesszőit,
  Zúg az erdő, cseng a mező,
  Erőst beborult az idő.
  
  Nem láthatok szebb termőfát,
  Mint a Krisztus keresztfáját.
  
  Mert az vérrel virágozik,
  Szentlélekkel gyümölcsözik.
  

  8.

  8.
  
  Fölszántatom cintorom elejét,
  Fölszántatom cintorom elejét.
  
  Bévettetém Ádámnak magjával,
  Bévettetém Ádámnak magjával.
  
  Elboronáltatom anyai jajszókval,
  Elboronáltatom anyai jajszókval.
  
  Kimenék én ajtóm elejébe,
  Kimenék én ajtóm elejébe.
  
  Föltekinték nagy magos mennyégbe,
  Föltekinték nagy magos mennyégbe.
  
  Nyitva látom mennyország kapuját,
  Azon belül mennyország ajtaját.
  
  Azon belül egy terített asztal,
  Azon belül egy terített asztal.
  
  Azon vala egy rengő bölcsőcske,
  Azon vala egy rengő bölcsőcske.
  
  Abba vala Urunk Jézus Krisztus,
  Abba vala Urunk Jézus Krisztus.
  
  Ül vala mellette Anyánk Szűz Mária,
  Ül vala mellette Anyánk Szűz Mária.
  
  A lábával rengengeti vala,
  A lábával rengengeti vala.
  
  A szájával fúdogálja vala,
  A szájával fúdogálja vala.
  
  Aludjál el, lelkem szép virága,
  Aludjál el, lelkem szép virága.
  
  Szeretetből jöttél erre a világra,
  Szeretetből jöttél erre a világra.
  

  9.

  9.
  
  A kis Jézus aranyalma,
  Boldogságos Szűz az anyja,
  Két kezével ápolgatja,
  Két lábával ringatgatja.
  
  Aludj, aludj, én kisdedem,
  Aludj gyönyörű gyermekem!
  Nem királyné a te anyád,
  Szolgálatból lettem dajkád.
  
  Ó, te dudás, mit szundikálsz?
  Fényes az ég, nem kell lámpás,
  Verjed, verjed a citerát,
  Jézuskának egy szép nótát!
  
  Mennyi csillag van az égen,
  Mennyi fűszál van a réten,
  Jézus annyiszor áldassék,
  Szűz Mária tiszteltessék!
  

  10.

  10.
  
  Kyrie eleison.
  Született világ Megváltója,
  Angyalok jöttek és új hírt hoztak
  Kyrie eleison,
  Christe eleison,
  Kyrie eleison.
  
  Christe eleison.
  Jászolban fekszik, szénán aluszik,
  Jaj, mint reszket, jaj, mint fázik!
  Kyrie eleison,
  Christe eleison,
  Kyrie eleison.
  
  Kyrie eleison.
  Üdvösségünknek kútforrása,
  Emberré lett, világra jött.
  Kyrie eleison,
  Christe eleison,
  Kyrie eleison.
  

  11.

  11.
  
  Nékünk született mennyi király,
  Kit üdvözítőnek monda az angyal,
  Újesztendőben mi vígadjunk,
  Született Jézus, mi imádjuk!
  
  Régen megírták ezt a próféták,
  Hogy fiat szüle egy nemes virág.
  Újesztendőben...
  
  Szűz Máriától gyermek születék,
  De Szentlélektől ő fogantaték.
  Újesztendőben...
  
  Nincsen a bűnnek hatalma rajtunk,
  Midőn a Gyermek leszen oltalmunk.
  Újesztendőben...
  

  12.

  12.
  
  Dícsértessél Krisztus,
  Az magos mennyekben,
  Ki kegyelmeteket
  Hozta egészségben!
  Kívánom, s tartsa meg,
  Végig az életben,
  Örvendezhessenek,
  Vég nélkül a mennyben!
  Mi nem azért jöttünk,
  Hogy históriázzunk,
  Vagy valami tréfás
  Játékot indítsunk,
  Hanem egy fertálynyit
  Múlatni kívánunk,
  Midőn a Kisdednek,
  Születése napját,
  Példázni kívánjuk!
  

  Betlehem kis falucskában,

  Betlehem kis falucskában,
  Karácsonykor éjféltájban,
  Fiúisten ember lett,
  Mint kisgyermek született.
  
  Őt nevezték Jézuskának,
  Édesanyját Máriának,
  Ki pólyába takarta,
  Befektette jászolba.
  
  Az angyalok fenn az égben,
  Mennyei nagy fényességben
  Zengették az éneket:
  Dicsőség az Istennek!
  

  Bárcsak régen felébredtem volna,

  Bárcsak régen felébredtem volna,
  Látod, pajtás, most állottam talpra,
  Már itt csendül a fülembe angyalok mondása:
  Megszületett a kis Jézus rongyos istállóba.
  
  Odamenni nagy a bátorságom,
  Remélem, a kis Jézust meglátom.
  Gyere pajtás, induljunk el, te is lehetsz társam,
  Velem van a jó furulyás, régi jó bajtársam.
  
  Látod, pajtás, máris többen vagyunk,
  A Dongóval majd odaballagunk,
  Míg a bárányt elkészítik addig is mulassunk,
  Jézuskának a kedvéért egy szép lejtőt járjunk!
  
  Állhatatlan ne csintalankodjál,
  Elég legyen, amit már mulattál,
  Köszönd meg a Jézuskának, hogy vele vígadtál,
  Add neki az ajándékot mit magaddal hoztál!
  

  Menjünk mi is Betlehembe,

  Menjünk mi is Betlehembe,
  Részt venni a nagy örömbe,
  Melyet mennyei Atyánk
  Árasztott az éjjel ránk!
  
  A pásztorok is ott vannak,
  Térden állva imádkoznak,
  Ma született kisdednek
  Ajándékokat visznek.
  
  Egyik tejet, másik sajtot,
  A harmadik vajat hozott,
  Emez egy kosár almát,
  Ez koszorús báránykát.
  

  A tótkomlósi születésű Szokolay Dongó Balázs 1994-ben lett a Népművészet Ifjú

  A tótkomlósi születésű Szokolay Dongó Balázs 1994-ben lett a Népművészet Ifjú
  Mestere. A Kárpát-medencei folklór tanulmányozása során kezdett népzenei
  feldolgozásokkal foglalkozni. Így születtek saját kompozíciói, amelyek magukon
  hordozzák a régmúlt magyar kultúráját, ugyanakkor modern, kortárs hangvételűek.
  
  A borítón Irén anya (Junia Hintz 1907-1998) orosz ikonfestő szerzetesnő eredeti
  kopt motívum alapján festett ikonjának változata látható. Készítette Vollnhofer
  Mária.
  
  Köszönet:
  
  Babarczy Edit
  D'Innocenzo-Vollnhofer Mária
  Domokos Mária
  Eőriné Kardos Brigitta
  Fercsák Katalin
  Hárs György Péter
  Katona Magdolna
  Mayer Zoltán
  Mánok Éva
  Pató Károly
  Sütő Melinda