bolt.piarista.hu

Nóták

  A magyarság népzenéje / 03

  1. Három bëtyár a csárdába Piros bort iszik bújába. Így gondolkozik magába: Hová mënjünk éccakára? 2. Ëggy közüllök kitaláta: Özvegyasszony ablakára. Özvegyasszony ablakára, Hol az ajtó nincs bezárva. 3. Bekopogtat bëtyár módra: Van-ë idehaza gazda? Nincsen idehaza gazda, kerülj, bëtyár, az ágyamra! 4. Nem fekszëk én az ágyadra, Nem kőtöl fël éjféltájba. Fëlkőtölek korán, jókor, Éjfél után ëggy órakor. 5. Éjfél után ëggy az óra. Kelj fël, bëtyár, ülj a lóra! Még a kutyák sëm ugatnak, Írígye\jid mind alusznak. 6. Akármilyen ködös idő, Akárhogy esik az esső, Én a babám fëlkereëm, Mer én igazán szeretëm. `Cserépváralja` (Borsod) Erdős Imréné Lénárt Piros (53) Víg 1960. AP 7471/f.

  1. Túl a Tiszán, Kadarcs mellett

  1. Túl a Tiszán, Kadarcs mellett
  Három juhom hatot ellett.
  Van már juhom, van bárányom,
  Szeretőm is, tizenhárom.
  
  2. Csütörtökön virradóra
  Találtam egy kis kunyhóra.
  Alighogy elszenderedtem,
  Három zsandár áll mellettem.
  
  3. Mind az kérdi: mi a nevem,
  Hol az utazólevelem?
  Várjon az úr, megmutatom,
  Csak a lajbim kigombolom.
  
  4. Kivettem a levorverem,
  Kettőt máris anyonlőttem.
  Látod, kutya, ez a nevem!
  Ez az utazólevelem!
  
  5. Jaj, Istenem, mi'csináljak,
  Szaladjak-e vagy megálljak?
  Ha szaladok, agyonlőnek,
  Ha megállok, megkötöznek.
  
  `Nyírlugos` (Szabolcs)
  Harhály Józsefné Török Júlia (46)
  Vargyas 1968.
  AP 7342/h.
  

  1. Kutyakaparózi csárda

  1. Kutyakaparózi csárda
  Körül van pandúrral állva.
  Azér van az körülállva,
  Vidrócki van a csárdába.
  
  2. Na, Vidrócki, most gyere ki!
  Hat vármegye vár ideki.
  Mit ér nékem hat vármegye?
  Tizenkettő váljon ide!
  
  3. Be is lüttek az ablakán.
  Piros vér foly az ajakán.
  Szeretője zsebkendője
  Tiszta piros vér lett tülle.
  
  4. Sír az apja, sír az anyja,
  Sír mind a két testvérbátyja.
  Ne sírj, apám, ne sírj, anyám,
  Nem leszek mán többet betyár.
  Elég vót mán húsz esztendő.
  Fogadjon be \ja temető!
  
  5. Jaj de szépen harangoznak!
  Talán bizony Vidróckinak?
  Annak bizony, Vidróckinak,
  Annak a hires betyárnak.
  
  `Vaja-Rákóczytanya` (Szabolcs)
  Bomlász sándor (63) kondás számadó
  Vargyas 1968.
  AP 7337/c.
  

  `,,Magyar'' zenekarral`

  `,,Magyar'' zenekarral`
  
  `Szék` (Szolnok-Doboka)
  id. Ádám István (53) prímás és zenekara
  Lajtha 1941.
  Gr 95/Ba.
  

  1. Nem loptam én életëmbe

  1. Nem loptam én életëmbe
  Csak ëgy csikót Debrecënbe.
  Csak ëgy csikót, mög hat tinót,
  Mind a hat daruszórű vót.
  
  2. Elhajtottam a vásárba.
  Azt kérdik, hogy mi az ára.
  Eladom a lopottakat,
  Vëszök rajta igazikat.
  
  3. A vásárbul elindultam,
  Szöröncséssen szabadultam.
  Rácberényi Becsalinál
  Előbem áll kilenc zsandár.
  
  4. Azt kérdik, hogy mi a nevem,
  Hol az útazólevelem.
  Várj ëgy kicsit, mogmutatom,
  Csak a lájbim kigombolom.
  
  5. Belenyútam a zsebömbe,
  Pisztoly akadt a kezembe.
  Rögtön hetet fejbelőttem.
  Ez az utazólevelem!
  
  6. Ej, Istenöm, mi'csináljak,
  Szaladjak-ë vagy mëgálljak?
  Ha szaladok, fejbe lűnek,
  Ha mögállok, vasra vernek.
  
  `Sándorfalva` (Csongrád)
  Berta István (76)
  Sárosi 1959.
  AP 3651/f.
  

  1. Kondorosi csárda előtt szomorúfüz lëhajlik

  1. Kondorosi csárda előtt szomorúfüz lëhajlik
  Odakötöm a lovamat jövő szombat hajnalig.
  Üljön fël a Kondorosné szép csárdásné ëgyetlenëgy édës-kedves Marcsa nevű lëánya a lovamra,
  Elviszëm az Ësztërházi öreg herceg gulássának bojtárjának a legszëbb tanyájára.
  
  2. Kis pej lovam első lábán sárga patkó de fényës!
  Kondorosné szép csárdásné ëgyetlenëgy édës-kedves Marcsa lánya de kényës!
  Srégre vágott göndör haja, frizurája ráhajlik a vállára,
  Zöld selëmből százforintos selëm kendőt teritëtt a nyakára.
  
  3. Kondorosné szép csárdásné, mi bajod?
  Talán bizony ellopták az ëgyetlenëgy édës-kedves Marcsa nevű lëányod?
  El ám bizony, ellopták a múlt szombaton hajnalba,
  Kilenc zsandár, lovashuszár jár utána, keresgeti, nëm találja, de sëhol.
  
  4. Kondorosné szép csárdásné, engedd el a boromat!
  Visszahozom ëgyetlenëgy édës-kedves Marcsa nevű lányodat.
  Gulásbojtár, elengedëm borodat,
  Hozd vissza \jaz ëgyetlenëgy édës-kedves Marcsa nevű lányomat!
  
  `Söjtör` (Zala)
  Jordán Ferencné Szabatin Mária (61)
  Fülöp, Kertész 1963.
  AP 4852/a.
  

  1. Lám, mëgmondtam, bús gelice,

  1. Lám, mëgmondtam, bús gelice,
  Në rak' fészket az útszélbe,
  Mer az úton sokan járnak,
  A fészkedre rátalálnak.
  
  2. Lám, mëgmondtam, rigó-madár,
  Zavaros vizet në igyál!
  Ha zavaros vizet iszol,
  A párodtul elmaradol.
  
  3. Fecském, fecském, édës fecském,
  Vidd el az én levelecském!
  Vidd el eztet messze földre,
  Tëdd a rózsám kebelibe!
  
  4. Ha kérdi, hogy honnan jöttél,
  Vajon ki póstája lëttél,
  Mondjad, hogy ëgy szëgény rabé,
  A të kedves galambodé.
  
  `Kiskunmajsa` (Pest-Pilis-solt-Kiskun)
  Gyovai József (81)
  Szomjas 1961.
  AP 4199/a.
  

  1. Ucca, \jucca, bánatucca,

  1. Ucca, \jucca, bánatucca,
  Bánatkőből van kirakva.
  Az én rózsám kirakatta, hogy én ne járhassak rajta,
  Hogy én ne járhassak rajta, éhajja!
  
  2. Édesanyám mondta nékem,
  Minek a szerető nékem.
  De én arra nem hajtottam, titkos szeretőt tartottam,
  Titkos szeretőt tartottam, éhajja!
  
  3. Mikor megyek hazafelé,
  Hasad az ég háromfelé.
  Sirnak engem a csillagok, mert tudják, hogy árva vagyok,
  Mert tudják, hogy árva vagyok, éhajja!
  
  `Méra` (Kolozs)
  Magyarosi János (71)
  Pesovár F. 1968.
  ,,Cigánytánc''
  AP 7348/c.
  

  1. Ëgy kicsi madárka

  1. Ëgy kicsi madárka
  Hozzám kezde járni,
  Virágoskertëmbe
  Fészket kezde rakni
  
  2. De azt az irigyëk
  Észre kezdék vënni,
  Kicsiny madár fészkét
  Széjjel kezdék hánni.
  
  3. Madárka, madárka,
  Te kicsi madárka,
  Mënj el az én rózsám
  Üvegablakjára!
  
  4. Ha nem tudod, hol van,
  Kérdëzd a szomszédját!
  Mëgmutassa nekëd
  Pázsintos udvarát.
  
  5. Pázsintos udvarán
  Sétáló gazdáját,
  Ablakjában kinyílt
  Csokros tulipántját.
  
  6. Átokul mëghagyom
  Mindën éfiunak,
  Ne tartson szeretőt
  Titokba magának!
  
  7. Mer én úgy maradtam,
  Mind ősszel a talló,
  Melnek ékësségit
  Levágta \ja salló.
  
  `Kászonimpér` (Csík)
  Veress Istvánné Balázs Mária (56)
  Domokos P. P. 1938.
  Gr 44/Ba.
  

  1. Hallottad-ë hirét

  1. Hallottad-ë hirét
  Zalaegërszëgnek,
  Annak az átkozott
  Fekete börtönnek?
  
  2. Mikoron csinyáták,
  Jaj de esëtt a hó!
  Az átkozott börtön
  Lë\jány-szomoríttó.
  
  3. Në csodáld, angyalom,
  Hogy ily sárga vagyok:
  Elmult kilenc éve,
  Mi\jóta rab vagyok.
  
  4. Kilenc egész vasat,
  Amit elszaggattam,
  A tizediket is
  Jól mëgváslítottam.
  
  5. Hërvadnak a rózsák
  A hëgytető dombján.
  Én is elhërvadok
  A tömlöc ajtaján.
  
  `Vörs` (Somogy)
  Cziráky József (75)
  Bartók J. 1952.
  AP 639/d.
  

  1. Busulok ës, bánkódom ës,

  1. Busulok ës, bánkódom ës,
  Ha sirok, rë\jám fér az ës,
  Busulok ës, bánkódom ës,
  Ha sirok, rë\jám fér az ës.
  
  2. Mëgvert Isten ostorával,
  Mindënnapi bánotával,
  Mëgvert Isten ostorával,
  Mindënnapi bánotával.
  
  3. Sir a a szëmëm, hull a könyvem,
  Jaj de tisztán fáj a szüvem,
  Sir a a szëmëm, hull a könyvem,
  Jaj de tisztán fáj a szüvem.
  
  4. \jUgy elmëgyëk, mëglássátok,
  Soha hírëm nem halljjátok.
  Mikor hírëmët halljátok,
  Koporsómot takarjátok.
  
  `Gyimesközéplok-Háromkút` (Csík)
  Timár János (59)
  Kallós 1963.
  AP 6172/a.
  

  1. Bú életem, bánat napom,

  1. Bú életem, bánat napom,
  Bú életem, bánat napom,
  Bánatcsillag alatt lakom,
  Bánatcsillag alatt lakom.
  
  2. Annyi bánat a szűvemet,
  Annyi bánat a szűvemet,
  Kétrét hajlott meg az égen,
  Kétrét hajlott meg az égen.
  
  3. Ha még egyet hajlott volna,
  Ha még egyet hajlott volna,
  Szűvem ki is szakadt volna,
  Szűvem ki is szakadt volna.
  
  `Magyarózd` (Alsó-Fehér)
  Ballai Györgyné Bíró Erzsébet (46)
  Horváth 1968.
  AP 8141/k.
  

  1. Virágos kendërëm

  1. Virágos kendërëm
  Elázott a tóba.
  Rég mëgmondtam, rózsám,
  Në járj a fonóba.
  
  2. Elejtëm az orsóm,
  Nincs, aki fëladja,
  Bánatos szivemët
  Nincs, ki vígasztalja.
  
  `Lövéte` (Udvarhely)
  András Gáborné Márton Erzsébet (26)
  Vikár L. 1962.
  AP 4490/f.
  

  1. Magyarózdi torony alja,

  1. Magyarózdi torony alja,
  Magyarózdi torony alja
  Körös-körül bazsarózsa,
  Körös-körül bazsarózsa.
  
  2. Nem szakisztok, nem kell rózsa.
  Ti\jéd úgyse leszek soha,
  Ti\jéd úgyse leszek soha,
  Csuhaj haj!
  
  3. Kertem alatt ne fütyöréssz!
  a kertemre ne csinálj rést!
  Mert én szegén le\ján vagyok,
  Hozzád illő én nem vagyok.
  
  `Magyarózd` (Alsó - Fehér)
  asszony
  Horváth 1968.
  AP 8144/r.
  

  1. Hej, az ózdi nagy híd alatt,

  1. Hej, az ózdi nagy híd alatt,
  Hej, az ózdi nagy híd alatt
  Folyik a szerelempatak,
  Folyik a szerelempatak.
  
  2. Aki abból vizet iszik,
  Aki abból vizet iszik,
  Babájától elbúcsuzik,
  Babájától elbúcsuzik.
  
  3. Én is abból vizet ittam,
  Én is abból vizet ittam,
  A babámtól elbúcsuztam,
  A babámtól elbúcsuztam.
  
  `Magyarózd` (Alsó-Fehér)
  férfiak
  Horváth 1968.
  AP 8143/o.
  

  1. Mikor megyek a falumból kifelé,

  1. Mikor megyek a falumból kifelé,
  Lányok kísérnek az állomás felé.
  Úgy elmegyek, mint egy szegény vándorló,
  Kinek az élete vesztenivaló.
  
  2. Ugy elmegyek, hirt sem halltok felőlem!
  Párja-vesztett kismadár lesz belőlem.
  Leszállok egy zöld erdőbe zokogva,
  Fészket rakok egy nefelejcs-bokorra.
  
  3. Nincsen kedvem, mer elvitte a fecske,
  Egy nagy száraz jegenyefára tette.
  Mikor az a jegenyefa kivirít,
  Akkor leszek, kisangyalom a ti\jéd.
  
  `Méra` (Kolozs)
  Magyarosi János (71)
  Pesovár F. 1968.
  AP 7348/d.
  

  Bújj el, kicsi, a rengőbe,

  Bújj el, kicsi, a rengőbe,
  Apád elment az erdőbe.
  A fészét elvették tőle,
  Néki nem maradt fészéje.
  
  `Oroszhegy` (Udvarhely)
  Erős Józsefné Bálint Julianna (42)
  Pesovár E., Petró 1960.
  ,,Altató''
  AP 7799/k.
  

  1. Virág ökröm kiveretëm a rétre,

  1. Virág ökröm kiveretëm a rétre,
  Elveretëm a harmatot előlle.
  Nëm hallom a Virág ökröm kolompját,
  Az én babám másal éli világát.
  Nëm hallom a Virág ökröm kolompját,
  Az én babám másal éli világát.
  
  2. Árva, árva, \jolyan árva nincs, mind én,
  Aki olyan igazás sírjon, mind én.
  Sírok biz én, siratom a lányságom,
  Mindég sirok, még élëk e világon.
  
  3. Vót énnékëm édësanyám, de már nincs,
  Mer elvitte a tavaszi nagy árvíz.
  Három hëte, mi\jóta mind halászom,
  Könnye\jimtől még a vizet së látom.
  
  4. Kihalásztam édësanyám kendőjét,
  Ződ selyëmmel rávarrattam a nevét.
  Közepébe bubánatot varrattam.
  Édësanyám, jaj de árván maradtam!
  
  `Körösfő` (Kolozs)
  Péntek Jánosné Szabó Ilona (41)
  Bartók 1938.
  Gr 18/B.
  

  1. Szép a tavasz, de szëbb a nyár,

  1. Szép a tavasz, de szëbb a nyár,
  De szép, aki párjával jár.
  Jaj de szép a párosulás,
  Aki \jeltalálja ëgymást.
  
  2. Tavaszi szél utat száraszt,
  Mindën madár társat választ.
  Jaj, Istenëm, kit válasszak,
  Hogy ëgyedül ne maradjak?
  
  3. Elmém bojog, mind a fölleg,
  Szivem romlik, mind az éveg.
  Min azt mondják, nem busulok,
  Hogy az utcákon nem sírok.
  
  4. Elmém bojog, mind a fëlhő,
  Hull a könnyem, mind az eső.
  Árkot mosott az orcámra,
  Mind a zápor az utcára.
  Jaj, Istenëm, kérlek, verd mëg,
  Aki miatt gyászt viselek!
  
  `Kászonimpér` (Csík)
  Veress Istvánné Balázs Mária (56)
  Domokos P. P. 1938.
  Gr 46/Aa.
  

  1. Édesanyám rózsafája

  1. Édesanyám rózsafája
  Éngem nyillott utoljára.
  Bár sohase nyillott volna!
  Maradtam volna bimbóba!
  Ajdadaj dadaj dadaj dana
  
  2. Engem anyám megátkozott,
  Mikor a világra hozott:
  Szerencsém ne legyen soha
  Egész ifijuságomba,
  Egész ifijuságomba!
  
  3. Ne sir', rózsám, ne keseregj,
  Mer a tiéd nem lehetek!
  Tiéd lenné, ha lehetnék,
  Ha \jaz egek megengednék,
  Ha \jaz egek megengednék!
  
  4. Megengedik azt az egek,
  Megengedik azt az egek,
  Azok a szép fellegesek,
  Azok a szép fellegesek,
  Ajda dajda...
  
  5. Édesanyám, kiskoromba
  Mér nem zárt bé koporsóba!
  Ne nevelt vóna \jennyire,
  Ennyi sok keserűségre,
  Ennyi sok keserűségre!
  
  `Méra` (Kolozs)
  Magyarosi János (71)
  Pesovár F. 1968.
  AP 7348/i.
  

  1. Mikor gulásbujtár voltam,

  1. Mikor gulásbujtár voltam,
  Az állásban elaludtam.
  Fölébredtem éjféltájba,
  Ëgy barmom sincs az állásba.
  
  2. Körülkerültem a járást,
  Egész gula beléállást.
  Mégsëm találtam barmomra,
  Csak a kedves galambomra.
  
  `Surd` (Somogy)
  Varga Pál (68)
  Seemayer 1936.
  Gr 58/Ba.
  

  1. Feketefagyűrű sátor,

  1. Feketefagyűrű sátor,
  Csikós, gulyás benne táncol.
  Benne táncol két katona,
  Szépen szól a sarkantyúja.
  
  2. Úgy hijják a libát: őke.
  Csaplárosné lánya szőke.
  Édes annak zúzza, mája,
  Piros mind a két orcája.
  
  `Nagyecsed` (Szatmár)
  Bíró Károly
  Avasi 1960.
  AP 4240/d.
  

  1. Úgy elmënëk, rózsám, \=ara h\=ere:

  1. Úgy elmënëk, rózsám, \=ara h\=ere:
  Bukovina s kövecs közepibe,
  S ott leszállok tulipán képëmbe,
  S ott ës kötnek gyöngyöt ë nyakamra.
  
  2. S ott ës kötnek gyöngyöt ë nyakamra,
  Selyëmövet karcsi dërëkamra.
  Megüzenem korcsomárosnénak,
  Küldjön jó bort borivó Jánosnak.
  
  3. Bort nem iszom, fogadásom tarsa,
  Pályinkát sem, mer anyám nem hagyja.
  Vizet iszom, mikor kedvem tartsa,
  S azt ës csak úgy, ha éldësëm adja.
  
  4. S azt ës csak úgy, ha éldësëm adja,
  Min küs galamb ë párját itassa,
  4. S azt ës csak úgy, ha éldësëm adja,
  Min küs galamb ë párját itassa.
  
  `Somoska` (Moldva)
  Benker Rózsa (55)
  Kallós 1966.
  AP 7180/e.
  

  1. Rab vagyok, rab vagyok,

  1. Rab vagyok, rab vagyok,
  Szabadulázsd várok.
  Tudja \ja jó Isten,
  Mikor szabadulok!
  
  2. Láttam az urakat,
  Tizënhárman voltak.
  Mind a tizënhárman
  Rólam törvényt szabtak.
  
  3. \jElömbé tërjesztik
  \jA fekete könyvet,
  \jAbból kiszámlálják
  Rabi \jéletömet.
  
  `Berzence` (Somogy)
  Káplár János (53)
  Seemayer 1936.
  Gr 59/Ab.
  

  1. Elhërvad cedrusfa

  1. Elhërvad cedrusfa
  Magas domb tetején.
  Én is elhërvadok
  A börtön fenekén.
  
  2. Në csodáld, angyalom,
  Holy ily hërvadt vagyok!
  Kilenc esztendeje,
  Mióta rab vagyok.
  
  3. Kilencfontos vasat
  Hármat elszaggattam,
  A nëgyediket is
  Jól mëgváslítottam.
  
  4. Anyám, édësanyám,
  Mënj el az urakhoz!
  Kérd el levelemet,
  Szabad életëmet!
  
  5. Anyám, édësanyám,
  Mit mondtak az urak?
  Azt mondták az urak,
  Hogy fölakasztanak.
  
  6. Anyám édësanyám,
  Kár volna azt tënni,
  Sárga göndör hajam
  Szélnek ereszteni!
  
  7. Rab vagyok, rab vagyok,
  Szabadulást várok.
  A jó Isten tudja,
  Mikor szabadulok.
  
  `Náprádfa` (Zala)
  Varga István (75)
  Paksa 1968.
  AP 7605/f.
  

  1. Fehér László lovat lopott

  1. Fehér László lovat lopott
  A Fekete-halom alól.
  Lovat lopott kantárostól,
  Csikót, féket, szerszámostól.
  Utána ment Gönc várossa,
  Őtet fogni meglássa.
  
  2. Fogjátok el a huncutot,
  Az akasztófáravalót!
  Mert pártádat széjjeltépi,
  Bátyádnak fejét véteti.
  Verjétek rája a vasat,
  Szíve, lelke megszakad.
  
  `Türe` (Kolozs)
  Derétei István (60)
  Kallós, Martin 1969.
  AP 6613/d.
  

  1. Árok, árok, de mély árokba \jestem!

  1. Árok, árok, de mély árokba \jestem!
  Rólad, babám, minden gondom levettem,
  Úgy levettem, hogy még eszembe se jutsz.
  Jóságodért fizessen meg a Jézus!
  
  2. Két fa közé besütött a holdvilág,
  Az én babám abba fésüli haját.
  Göndör haját százfelé fujja a szél.
  Kár volt, babám, hogy idáig szerettél.
  
  `Disznajó` (Maros-Torda) -- `Törökbálint` (Pest-Pilis-Solt-Kiskun)
  Varga Józsefné Vita Rozália (45)
  Gábor J. 1960.
  AP 3119/e.
  

  1. Csöndőr urak, mit akarnak,

  1. Csöndőr urak, mit akarnak,
  Talán vasalni akarnak?
  Nëm akarunk mink vasalni:
  Szilaj csikót vásárolni.
  
  2. Szilaj csikó nëm eladó,
  Nëm is csöndőr alá való.
  Mert ha arra csöndőr rá\jül,
  Rëpül véle, mint a levél.
  
  `Palást` (Hont)
  Szikora János (73)
  Ág, Kiss L. 1967.
  AP 8643/e.
  

  1. Anyám, édëssanyám, rejtsën el ingëmët,

  1. Anyám, édëssanyám, rejtsën el ingëmët,
  Jönnek a törökök, rabolnak el ingëm.
  Anyámé, anyámé, hová rejtselek el?
  Mënj bé kamarábo, bújj el ëgy ládábo!
  
  2. Csak odazújdula hetvenhét katana,
  Hetvenhét katana, egész kompánia.
  Hol van a lë\jányod? Viszünk el tégëdët!
  Hol van a lë\jányod? Viszünk el tégëdët!
  
  3. Nincsen nékem lyányom, me' mëg vagyon halva,
  Me' mëg vagyon halva, s el ës van temetvel.
  Adjad a lyányodot, viszünk el tégëdët!
  Adjad a lyányodot, viszünk el tégëdët!
  
  4. Mënj bé kamarábo, ott van ëgy ládábo!
  Mënj bé kamarábo, ott van ëgy ládábo!
  Anyám, édëssanyám, 'zIsten ëngëdje mëg,
  'zIsten ëngëdje mëg, s a nyüvek ëgyék mëg!
  
  5. Ruhá\jim, ruhá\jim, szép rostos ruhá\jim,
  Mikor én mëghalok, fődre lehulljatok,
  Fődre lehulljatok, s ingëm sirassatok!
  Fődre lehulljatok, s ingëm sirassatok!
  
  `Gerlén` (Moldva)
  Jánó Veron (20)
  Kallós 1963.
  AP 6160/c.
  

  1. Annyi bánat a szívemen,

  1. Annyi bánat a szívemen,
  Kétrét hajlott az egeken.
  Ha még egyet hajlott volna,
  Szivem meg is hasadt volna.
  
  2. Elbujdosnám, de nincs kivel,
  Kenyerem sincsen, amivel.
  kérnék kölcsön, de nem kapok,
  Mert tudják, hogy szegény vagyok.
  
  `Méra` (Kolozs)
  Tötszegi Károlyné Kozma Anna (38)
  Kallós, Martin 1969.
  AP 6606/h.
  

  1. Sohase loptam éltëmbe,

  1. Sohase loptam éltëmbe,
  Csak ëgy lovat Dëbrëcënbe.
  Az ës a földbíró\jé volt,
  Kötőfékje mind ingyën volt.
  
  2. Eladom a lopott lovat,
  Vëszëk vele igaz lovat.
  Eladom a lopott lovat,
  Vëszëk vele igaz lovat.
  
  3. Teli grázsdom lopott lóval,
  A zsebem ës réz bangóval.
  Teli grázsdom lopott lóval,
  A zsebem ës réz bangóval.
  
  4. Kilenc csëndőr áll előmbe,
  Mind azt kérdik, mi a nevem.
  Mind azt kérdik, mi a nevem,
  Hol az útazólevelem.
  
  5. Már ëngëmët ott mëgfogtak,
  Rögtön a bíróhoz vittek,
  Ott éngëmët törvényëztek,
  Örökösön rëkesztëttek.
  
  6. Jaj, Istenem, adj ëgy napot,
  Szabaduljanak a rabok!
  A rabok ës a rabságból,
  Már ëngëmët a fogságból.
  
  `Lészped` (Moldva)
  Simon Péterné Bráz Erzsébet (52)
  Kallós 1962.
  AP 7675/b.
  

  1. Üröm, üröm, fehér üröm,

  1. Üröm, üröm, fehér üröm,
  Ëgy vénasszon az igigyöm.
  Azt is tudom, mér irigyöm:
  Hogy a lányát nëm szeretöm.
  
  2. Fejik a fekete kecskét.
  Verik a barna mönyöcskét.
  Ugy köl neki, mögilleti,
  Mer az urát nëm szereti.
  
  3. Szeretőmnek szeretnélek,
  De elvönni nem mernélek.
  Mert csak azt hallom felőled,
  Sohasëm lësz jó belőled.
  
  4. Ki az urát nëm szereti,
  Sárgarépát főzzön neki.
  Jól mëgfőzze, paprikázza,
  Hogy a fene is kirázza!
  
  `Ötvöskónyi` (Somogy)
  Dencsi János (67)
  Kiss L. 1959.
  AP 2697/a.
  

  1. Kerek utca szëgelet,

  1. Kerek utca szëgelet,
  Jártam én ott ëlëget.
  Ha még ëgyszër ott járok,
  A rózsámra találok.
  
  2. Nekëm nincsen szeretőm,
  Csak ëgy rongyos keszkenőm.
  Szëbbik felét fordítom,
  A rózsámat gondolom.
  
  3. Jaj, Istenëm, este van!
  Az én rózsám mëssze van.
  Keszkenyőm is nála van,
  Víg örömöm benne van.
  
  `Istensegíts` (Bukovina) -- `Varsád` (Tolna)
  Sánta Domokosné György Julianna (41)
  Paulovics 1970.
  AP 7713/c.
  

  1. Búzaszëmët szëd az galamb.

  1. Búzaszëmët szëd az galamb.
  Jaj be szépën szól az harang!
  Vajon kinek harangoznak?
  Talán nem az galambomnak!
  
  2. Vajon kinek harangoznak?
  Talán nem az galambomnak!
  Bárcsak addig el ne vinnék,
  Amíg innét oda\jérnék!
  
  3. Amíg innét oda\jérnék,
  Bár ëgy levelet írhatnék!
  Rézget kezem, nem írhatok,
  Húll az könyvem, nem láthatok.
  
  4. Ha \jén innét oda\jérnék,
  Bánda\ji papot fogadnék,
  Bánda\ji papot fogadnék,
  Ezist muzsikást hozatnék.
  
  5. Nem jöttél el nezésëmre,
  Jere el temetésëmre!
  Vess ëgy lapát fédet ré\jám,
  Talán mëgérdëmlëm, rózsám!
  
  6. Szúrj ëgy fácskát az fejemhëz!
  Ëgy kis rozsmaring szalacskát.
  Hagy tudják mëg, hogy itt jártál,
  Járásidba jelt ës hattál.
  
  `Lészped` (Moldva)
  Fazekas Péterné Vilhelm Ilona (60)
  Kallós 1962.
  AP 4690/d.
  

  1. Körösői Rëszëg alatt

  1. Körösői Rëszëg alatt
  Három kislány zabot arat;
  Ej, haj, zabot arat a lovának,
  Szeretőt keres magának.
  Ej, haj, zabot arat, nëm vad lëncsét,
  Lányt szeretëk, nëm mënnyecskét.
  
  2. Édësanyám is árva vót,
  Mégis énrám jó gondja vót.
  Ej, haj, éjjel sütött, nappal mosott,
  Jaj de keservesën tartott!
  
  3. Mon' mëg, babám, vagy izend mëg,
  Mér haraguttál énrám mëg.
  Én azt nëm izenëm, mëg së mondom,
  Mer én tërád nëm haragszom.
  Én azt nëm izenëm, mëg së mondom,
  Tudod të, hogy mér haragszom.
  
  `Körösfő` (Kolozs)
  Péntek Jánosné Szabó Ilona (41)
  Bartók 1936.
  Gr 18/Ab.
  

  1. Bilibók János, mit gondoltá,

  1. Bilibók János, mit gondoltá,
  Mikor hazzól elindúltá?
  Én ëgyebet nem gondoltam,
  Mrhájaim járomba fogtam.
  
  2. Ilonámtól elbúcsúztam,
  S Istánkámot mëgcsókoltam,
  S aval szántani indúltam,
  S aval szántani indúltam.
  
  3. Amikor bácsikámhoz értem,
  Met én oda ës bémëntem,
  Áncsikámval beszélgettem,
  Met én töle \jës búcsút vëttem.
  
  4. Aval szántani indúltam.
  Hosszú napot én szántottam,
  S a csokányoson botogram,
  S a csokányoson botogram.
  
  5. Olyan erőst elfárodtam,
  Estét értem, lenyugodtam.
  Mikor legjobban aludtam,
  Odajöve \ja dusmányom.
  
  6. Kërësztül löve ingëmët,
  Eltëtte \jaz életëmët.
  Árván hatta népe\jimët,
  S az én jó édësanyámot.
  
  7. Szëkjél, sógor, me mëglőttek,
  S a világomról eltëttek.
  Fog' járomba marhá\jimat,
  Vígy el ingëm magad haza!
  
  `Lészped` (Moldva) -- `Mekényes` (Baranya)
  Jakab Istvánné Fazekas Anna (51)
  Domokos P. P. 1950.
  Gr 126/A.