bolt.piarista.hu

Nóták

  A magyarság népzenéje / 06

  Cinëgemadár, hol voltál? Lëncsét, borsót kapálni. Hát ha tél lësz, hova lëszël? Van ëgy luk, belebújok. Hát ha a luk betömodik? Van kapám, kikapálom. Hát ha \ja kapád eltörik? Van cigányom, mëgcsinálja. Hát ha \ja cigányod mëghal? Van szám, siratom. Hát ha \ja szád elszakad? Van tűm, mëgvarrom. Hát ha \ja tűd eltörik? Ejnye, ejnye, në búsíts! `Tar` (Heves) Kósa Istvánné Borsai 1969. AP 7761/c.

  Pestën jártam iskolába

  Pestën jártam iskolába
  Térdig érő tulipánba.
  Láttam a Böskét,
  Szëdte a piszkét.
  Ëgy mëg ëgy az kettő,
  Te vagy a kergető!
  
  `Tar` (Heves)
  Fercsik Zsuzsanna (8)
  Borsai 1969.
  AP 7761/g.
  

  Elmënt apám dinnyét lopni,

  Elmënt apám dinnyét lopni,
  Elfelejtett zsákot vinni.
  Mondd mëg te:
  Hány zsák kell!
  
  `Tar` (Heves)
  Maconkai Jutka (6)
  Borsai 1969.
  AP 7761/h.
  

  Hűűű-hejőh. Hűűűű. Hehőj...

  Hűűű-hejőh. Hűűűű. Hehőj...
  Gyertëk \=erefelé, hőj!
  
  `Gyimesközéplok` (Csík)
  asszonyok, férfiak
  Kallós, Andrásfalvy 1964.
  AP 7138/i.
  ,,Hüdintés''
  

  -- Vár éngëm, és otthun-ë van? -- Hallom, várlak!

  -- Vár éngëm, és otthun-ë van? -- Hallom, várlak!
  -- Három hosszú, hogyha nincs otthon.
  -- Várjál! -- Várlak!
  -- Në várj! -- Mëgyëk!
  -- Vigyázz, jön a csősz! (vagy más baj van).
  -- Hány óra? -- Öt.
  -- Fél három. -- Negyed három. -- Háromnegyed három.
  -- Jókedv, öröm (például vége a tanításnak).
  
  `Őrtilos-Asszonyvár` (Somogy)
  Kele János (13) és társai
  Eperjessy 1962.
  AP 4741/a.
  ,,Hujákolás''
  

  @

  @
  Boldogasszon, Boldogasszon, mit kerülöd az én házam táját? Azt kerülöm, azt
  kerülöm: lëányodat kéretëm. Nincs nekëm eladó lányom. Ó në tagadd, ó në
  tagadd: tënnap láttam Bécsbe, piros almát árult, vëttëm is tőle, most is van
  belőle. Ujj asszonyka, cafrinka, gyere velem. Mariska.
  
  `Vitnyéd` (Sopron)
  kislányok
  Volly 1938.
  Gr 2/Ab.
  

  Kicëvicë víllő.

  Kicëvicë víllő.
  Maj kiviszük kicëvicét, víllő.
  Maj bëhozuk a ződ ágat, víllő.
  A lyánokra jó szërëncsét, víllő.
  
  `Menyhe` (Nyitra)
  Potuska Jánosné Fülöp Ilona (60)
  Manga 1938.
  Gr 41/Ac.
  ,,Kiszehajtás''
  

  @

  @
  Talalaj, talalaj Tót Lőrinc! Láncba szökött a kakas, földöntöttë a vajat.
  Talalaj, talalaj Tót Lőrinc! Mivël sütyik a rítëst? Kútyi vízzel.
  Hát a bélëst? Pataki vízzël. Talalaj, talalaj Tót Lőrinc!
  A lányoknak gyöngykoszorú, lëgínyëknek fényës fëgyvër, agyégó, agyégó,
  fassang, fassang! Ifjú mënyëcskéknëk fëhír fátyó, agyégó, agyégó, fassang, fassang!
  Örëg ëmbërëknëk mëlëg bunda, örëg asszonyoknak mëlëg suba, agyégó, agyégó, fassang, fassang!
  A lyánkákrë marok vëssző, gyërëkëkrë hajlós páca, agyégó, agyégó, fassang, fassang!
  A konkóját lëtyiporuk, a búzáját fëlëmëlyük, agyégó, agyégó, fassang, fassang!
  Itt is annak, amit annak, agyégó, agyégó, fassang, fassang!
  Nëm adtak sëmmit! Pocik ëgyë kalásztokot, gërény ëgyë tyúkotokot!
  
  `Menyhe` (Nyitra)
  Fülöp Máténé Gál Ilona (63)
  Manga 1938.
  Gr 40/Bd.
  ,,Talalaj-vasárnapi köszöntő''
  

  @

  @
  `Ennek a regölésnek a vége az orosz bejövéskor szünt mëg. Ekkor úgy mëgszünt,
  hogy többet nem gyűlt össze a nép, nem volt kedve, hogy fújja ezt a regöt.
  S ezt a regöt pedig így fútták:`
  
  1. Porka havak esedëznek, `(refr.:)` de hó reme róma.
  2. Nyulak, rókák játszadoznak, `refr. (végig)`
  3. Bényomoztuk a faluba,
  4. Kis Domokos udvarára.
  5. Ott találtunk rakva házat,
  6. Benne láttunk vetve \jágyat.
  7. Küjjel fekszik jámbor gazda,
  8. Belöl fekszik gyënge nője,
  9. Közbül fekszik Párizs gyermëk.
  10. Költögeti \japját-anyját:
  11. Kelj fël, apám, kelj fël, anyám,
  12. Mer eljöttek a regösök.
  13. Béeresztesz te, jámbor gazda?
  14. Ha bé nem eresztesz, azt se bánjuk.
  15. Kikötözzük az ajtódot,
  16. Benn pisilöl, benn kakálol.
  17. Régi törvén, nagy rőt ökör,
  18. Annak fele regösöké.
  19. Szarva teli sült pereccel,
  20. Annak fele regösöké.
  21. Füle teli \japrópénzzel,
  22. Annak fele regösöké.
  23. Hátán hosszan hatvan kolbász,
  24. Annak fele regösöké.
  25. Farka bojtján ëgy korsó sër,
  26. Annak fele regösöké.
  27. Segge teli magyaróval,
  28. A' maradjon a gazdának!
  29. Kodökibe köböl komló,
  30. A' maradjon az asszonnak!
  
  `Kénos` (Udvarhely)
  Mózes Mihály (62)
  Vikár L. 1963.
  AP 4501/b.
  ,,Regösének''
  

  `-- Dicsértessék a Jézus Krisztus!

  `-- Dicsértessék a Jézus Krisztus!
  -- Mindörökkén, ámmën.
  -- Nénémasszon, szabad-ë pünkösdűnyi?
  -- Szabad, szabad, csak szépën pünkösdülletëk!`
  
  1. A pünkösdnek jelës napja,
  Szentlélëk Isten küldötte
  Erősitteni híveket,
  Az apostolokat.
  
  2. Melyet Krisztus igért vala
  Ëgykor a tanitványinak,
  Mikor mënvén mënyországba
  Mindënëk láttára.
  
  3. Tüzes nyelveknek szólása
  Úgy, mint szeleknek zúgása
  Lëszálljon az ő fejükre
  Nagy hirtelenséggel.
  
  4. Dicsértessék Atyaisten,
  Mindörökké Fi\júisten,
  Szentlélëkkel ëggyetëmben
  A nagy Uristennek!
  
  `-- Dicsértessék a Jézus Krisztus!
  -- Mindörökkén, ámën! Mëgnízëm a királnétokat, édës-ë vagy savanyó? Ó, igën édës; nesze ëgy kis ajándék!
  -- Köszönjük szépen. Na, gyerekek, itt elég jól kaptunk, táncoljunk ëggyet!`
  
  Ácintos, pácintos, tarka tulipános,
  Hintsetëk virágot az Isten Fi\jánok!
  
  1. Mëghozta \j'az Isten piros pünkösd napját,
  Mi is mëghordozzuk királynénk asszonyát.
  `Refr.` Enej, denej, denejde, enej, denej, denejde.
  
  2. A mi királynénkat nëm is anya szülte,
  A pünkösdi harmat rózsából nemzettë. `Refr.`
  
  3. A szép mënyecskéknek utcán az ülésük,
  A kis gyerëkëknek porba heverésük. `Refr.`
  
  4. Öreg embërëknek csutora borocska,
  Öreg asszonyoknak porhanyós pogácsa. `Refr.`
  
  `-- Dicsértessék a Jézus Krisztus!
  -- Mindörökké, ámmën.`
  
  `Vitnyéd` (Sopron)
  kislányok és Horváth Gáborné (64)
  Volly 1938. Gr 2/Ba.
  ,,Pünkösdölő''
  

  1. Ëz ki háza, ki háza?

  1. Ëz ki háza, ki háza?
  Jámbor Kovács Bélá\jé.
  `Refr.` Víllő, víllő.
  
  2. Várj mëg, kërëszt, várj mëg,
  Mind rúzsás pallagon! `Refr.`
  
  3. Hagy fonjam bë sár hajam,
  Hagy vëgyëm rám gyócs ingëm! `Refr.`
  
  `Menyhe` (Nyitra)
  Fülöp Máténé Gál Ilona (63)
  Manga 1938.
  Gr 4l/Ae.
  ,,Villőzés''
  

  1. Szënt Gërgël doktornak, hírës tanítónknak az ő napja.

  1. Szënt Gërgël doktornak, hírës tanítónknak az ő napja.
  Jó tanítónk vagyon, kit Istën mëgáldjon, ki minkët vár.
  
  2. Lám, a madarak is hogy szaporodjanak, majd eljönnek.
  A szíp kikëlëtkor sok szíp ínëkszóval zëngëdëznëk.
  
  `Dícsírtessék az Úr Jézus Krisztus!`
  
  `Menyhe` (Nyitra)
  Fülöp Máténé Gál Ilona (63)
  Manga 1938.
  Gr 40/Bc.
  ,,Gergely-járás''
  

  Mikor a mënyasszont fektetni viszik,

  Mikor a mënyasszont fektetni viszik,
  Akkor a vőlegényt pokolba vetik.
  Hej, pártom, pártom, gyöngyös koszorúm,
  Majd a szögre vetlek, édës hajfonóm.
  
  `Galgamácsa` (Pest-Pilis-Solt-Kiskun)
  Szabó Andrásné Hideg Ilona (62)
  Bartók J. 1959.
  AP 2835/i.
  ,,Lakodalmas''
  

  1. Jobb itt a pusztánn, mint padlós dëszkán,

  1. Jobb itt a pusztánn, mint padlós dëszkán,
  Nëm lëszëk többé nyoszolólëány.
  Ha lëszëk, lëszëk, mënyasszony lëszëk,
  A vőlegénynek üdvösse lëszëk.
  
  2. Haj, dudú lëncse. barna mënyecske!
  Ollyan a szëme, mind a szërëncse.
  Ha lëszëk, lëszëk, mënyasszony lëszëk,
  A vőlegénynek üdvösse lëszëk.
  
  3. Üstér, aranyért, cifra ruhá\jért
  El në vëdd a lyánt koszorújá\jért!
  Inkább elvëhedd jámborságá\jért,
  Előtted való szép járásá\jért.
  
  4. Örül a Maris: fektetni viszik.
  Jobban a Lajos, mert mellé fekszik.
  Vessük mëg tëhát a szép nyoszolyát,
  Kivánjunk nekik szép jó éjszakát!
  
  `Naszvad` (Komárom) -- `Bácsbokod` (Bács-Bodrog)
  Lebó Sándor (48)
  Kiss L. 1955.
  AP 1178/b.
  ,,Lakodalmas''
  

  1. Üröm, üröm, fehér üröm,

  1. Üröm, üröm, fehér üröm,
  Csak ëgy legény az irigyöm,
  Az is azér haragszik rám:
  Szeretne, de nëm mék hozzá.
  
  2. Irigylik a lányságomat,
  A fekete pántlikámat.
  Bukorra kötöm a végit,
  Ugy mék Öreg-utcán végig.
  
  3. Öreg-utca végig sáros,
  Arra mindön legény járos.
  Oda jár a legény java,
  Kinek ott van az angyala.
  
  `Decs` (Tolna)
  asszonyok
  Olsvai, Martin 1957.
  AP 5091/h.
  ,,Ugrós''
  

  1. Árva vagyok, nincs gyámolom,

  1. Árva vagyok, nincs gyámolom,
  Még a vizet ës gyászolom.
  Árva vagyok, mind a levél,
  Melyet elkap a forgószél.
  
  2. Édësanyám rózsafája
  Ëngëm nyílott utoljára.
  Bárcsak ne ës nyílott volna,
  Bimbójába hagyott volna!
  
  3. Édësanyám sok szép szava,
  Kit nem fogadtam mëg soha.
  Mëgfogadnám, de már késő,
  Hull a könnyem, mind az esső.
  
  `Istensegíts` (Bukovina) -- `Halásztelek` (Pest-Pilis-Solt-Kiskun)
  Gáspár Simon Antal (80)
  Németh I. 1975.
  AP 9786/b.
  

  4. Eressz be, rózsám,

  4. Eressz be, rózsám,
  Szép gyönge violám!
  Mer bizony mëgfagyok,
  Mer bizony mëgfagyok.
  
  5. Ha tunnád, rózsám,
  Hogy fázik a lábom,
  Bizon mëgsajnánál,
  Bizon mëgsajnánál!
  
  6. Estétül fogval
  Szép piros hajnalig
  Ajtódon kujtorgok,
  Ajtódon kujtorgok.
  
  `Borzavár` (Veszprém)
  Dombi Jánosné Horváth Zsófia (68)
  Békefi 1958.
  AP 2170/i.
  ,,Lakodalmas''
  

  1. Este későn faluvégön jártam,

  1. Este későn faluvégön jártam,
  Három csillagot az égön láttam.
  Mind a három csak azt jelöngeti,
  Hogy minékünk haza el köll mönni.
  
  2. Mikor az én vendégségöm lészën,
  Összehivom az én szép vendégëm.
  Összehivok hetfenhét szakácsot,
  Hogy levesbe főzzenek kalácsot.
  
  `Nemespátró` (Somogy)
  Dömötörfy János (61)
  Seemayer 1936.
  Gr 58/Bb.
  ,,Lakodalmas''
  

  Mëgkötötték néköm a koszorút,

  Mëgkötötték néköm a koszorút,
  Ága-boga\ja nyakamba borult.
  Köttek bele szép zöld rozmaringot,
  Közepébe csokros búbánatot.
  
  `Nemespátró` (Somogy)
  Horváth Pálné Dömötörfy Erzsébet (60)
  Seemayer 1936.
  Gr 61/Ab.
  ,,Lakodalmas''
  

  1. Elveszëtt hat ökröm citrusfa \jerdőbe.

  1. Elveszëtt hat ökröm citrusfa \jerdőbe.
  Elvásott a csizmám a sok keresésbe.
  Në keresd ökrödet, mert be vagyon hajtval,
  Gyula\ji vásáron szól a csengő rajta.
  
  2. Ismerem Csengődet, volt is a kezembe.
  Gyula\ji vásáron vöttem az ökrömre.
  Öt forint az ára, babám adta rája.
  Aranyos betűvel volt neve rávágva.
  
  `Nemespátró` (Somogy)
  Horváth Pálné Dömötörfy Erzsébet (60)
  Seemayer 1936.
  Gr 61/Aa.
  

  1. Kecskeméti bírónak

  1. Kecskeméti bírónak
  Van két sárga csikója.
  Ellopnám az éjszaka,
  Hogyha rám nem viradna.
  
  2. Kezd a hajnal hasadni,
  Jön két zsandár vasalni.
  Vasalják a pici kezemet,
  Letesznek az eggyesbe.
  
  3. Eggyesből a kettesbe,
  Kettesből a négyesbe.
  Gyere, babám, váltsál ki,
  Ne hagyjál elhervadni!
  
  4. Kiváltalak, ki, ki, ki,
  Nem hagylak elhervadni.
  Eladom a sárga cipőm,
  Kiváltom a szeretőm.
  
  `Kunszállás` (Pest-Pilis-Solt-Kiskun)
  Bartucz Imre (53)
  Szomjas 1966.
  AP 5887/h.
  

  Tiszán túl, Dunán túl,

  Tiszán túl, Dunán túl,
  Juhászlegény nyájastúl.
  Ott sütik a gyönge bárányt
  Cserfa-tűznél bükkfa-hársnál
  Bográcsból.
  
  `Noszlop` (Veszprém)
  Trombitás Tamás (70)
  Kerényi 1954.
  AP 1073/b.
  

  1. Ara alá a Baranya szélben

  1. Ara alá a Baranya szélben
  Kinyillott a tulipány a barázdaszélben.
  Egy-két szál, három szál,
  Csalfa voltál, rózsám, mögcsaltál.
  
  2. Ez a kislány úgy éli világát,
  Ha az anyja nincs itthun, süti a pogácsát
  Estétől röggelig.
  Várja a babáját hajnalig.
  
  `Nemespátró` (Somogy)
  Győrffy József (58)
  Seemayer 1936.
  Gr 61/Bc.
  

  Az Argyélus kismadár nëm száll mindën ágra.

  Az Argyélus kismadár nëm száll mindën ágra.
  Én sëm fekszëk mindënkor a paplanos ágyra.
  Szájj mëg, bájj mëg, szőke galambocska,
  Szájj mëg, bájj mëg, szőke galambocska!
  
  `Naszvad` (Komárom) -- `Bácsbokod` (Bács-Bodrog)
  Lebó Sándor (48)
  Kiss L. 1955.
  AP 1178/c.
  ,,Lakodalmas''
  

  1. Betyárgyerek az erdőben

  1. Betyárgyerek az erdőben
  Bújdosik a sűrűségben.
  Gondolkozik ő magába,
  Hová menjen éjszakára.
  
  2. Azt gondolta ő magában,
  Elmén babája házára.
  Bekopogtat betyármódra:
  Van-e idehaza gazda?
  
  3. Nincsen idehaza gazda,
  Kerülj, babám, az ajtóra!
  Készen az ágy, meg van vetve.
  Csak te, babám, feküdj bele!
  
  4. Nem fekszek én az ágyadba,
  Félek attól, hogy rám virad.
  Ne félj, babám, nem alszok el,
  Eggy órára köjtelek fel.
  
  5. Éjfél után eggy az óra.
  Kelj fel, babám, viradóra!
  Irigye\jim mind alusznak,
  Még az ebek sem ugatnak.
  
  6. Akármilyen ködös idő,
  Akárhogy esik az eső,
  Én a babám felkeresem,
  Mert én igazán szeretem!
  
  `Csökmő` (Bihar)
  R. Kovács József (52)
  Kiss L. 1959.
  AP 3068/a.
  

  1. Fehér László lovat lopott

  1. Fehér László lovat lopott
  A Feketë-halom alatt.
  Lovat lopott kantárostól,
  Mindënfélë szërszámostól.
  
  2. Nagyot csattant az ostora.
  Gönc várossa mëghallotta.
  Gönc várossa, rajta, rajta,
  Fehér László el van fogva.
  
  3. Fogd be, kocsis, a lovamot,
  Rakd föl kincsëm, s aranyamot!
  Vágtass be Fehérvárára,
  Török Miklós udvarába!
  
  4. Török Miklós, bíró uram,
  Adok ëgy véka aranyat.
  Adok ëgy véka aranyat,
  Szabadítsd ki a bátyámat!
  
  5. Nëm këll kincsëd, së aranyad,
  Csak ëgy éjjeli hálásod.
  Háljál velem ëgy éjszaka,
  Bátyád ki lësz szabadítva.
  
  6. Fehér Anna, hogy ezt hallja,
  Kiszaladt a folyosóra.
  Folyosóról folyosóra,
  Négyes börtöny ajtajára.
  
  7. Fehér László, kedves bátyám,
  Alszol-ë már vagy mëghaltál?
  Së nëm alszok, së nëm nyugszok,
  Csak tëérted hërvadozok.
  
  8. Fehér László, kedves bátyám!
  Azt mondja \j'a börtöntartó,
  Háljak velë ëgy éjszaka,
  Të ki lëszël szabadítva.
  
  9. Në hálj velë, a bitanggal,
  Akasztófáravalóval.
  Nekëd szűzességëd vëszi,
  Bátyádnak fejét elvëszi.
  
  10. Fehér Anna nëm hallotta,
  Kiszaladt a folyosóra.
  Folyosóról folyosóra,
  Török Miklós konyhájába.
  
  `Domaháza` (Borsod)
  Bancik Ilona (23)
  Dincsér 1939.
  Gr 62/B.
  Ballada-részlet
  

  1. Hej, Domikné, keljen föl kend,

  1. Hej, Domikné, keljen föl kend,
  A kapuját nyissa ki kend!
  Itt hozzák a kedves menyét,
  A Domikné nevelését.
  
  2. Hej, Domikné haluskát főz,
  A fejébe ütött a gőz.
  Fére veti a villáját.
  Domikné, viszik a lányát.
  
  `Csucsom` (Gömör és Kis-Hont)
  Barta Béláné Ondrej Margit (30), Domik József (46)
  Vargyas 1963.
  AP 5146/k.
  

  1. Fejér László lovat lopott

  1. Fejér László lovat lopott
  A feteke humály alól.
  Fejér Lászlót vasba verék,
  Tëmlec fenekibe tëvék.
  
  2. Fejér Anna mëghallotta,
  Hogy a bátyja fogva vóna.
  Hujzad, kocsis, a hintómot,
  Fog' bé bátran hat lovamot!
  
  3. Tëdd fël gyorsan huszasokot,
  Huszasokot, arannyokot,
  Huszasokot, arannyokot,
  S a kërësztës tallérokot!
  
  4. Jó nap Isten, hadnagy uram!
  Isten hozott, gyingy madaram!
  Azt hallottam, hadnagy uram,
  Hogy én bátyám fogva vóna.
  
  5. Fogva vagyon, fogva vagyon,
  Tëmlec fenekibe vagyon.
  Azétt jöttem, hadnagy uram,
  Hogy én bátyám elbocsássa.
  
  6. Elbocsájtom, elbocsájtom,
  Ha ëggy éjjën veled hálok.
  Fejér Anna mëgsirile,
  S éppeng a bátyjához mëne.
  
  7. Bátyám, bátyám, Fehér 'ászló,
  Há' mit mondott hadnagy uram!
  Innét magát kibocsásso,
  Ha ëggy éjën vele hálok.
  
  8. Hugom, hugom, Fejér Anna,
  Ne hálj magad a huncutval!
  Ne hálj magad a huncutval,
  Az akasztanivalóval!
  
  9. Szízeccségëd elveszesztëd,
  Mégës nekëm fejëm vëszi,
  Szízeccségëd elveszesztëd,
  Mégës nekëm fejëm vëszi.
  
  10. Nyócat ütött már az óra.
  Aluszol-ë Fehér Anna?
  Nem aluszom, nem szúnyódom,
  Csak a nagy lánczërgést hallom.
  
  13. Csak aludjál, csak nyugodjál,
  Met bátyádnak vége vagyan,
  Csak aludjál, csak nyugodjál,
  Met bátyádnak vége vagyan.
  
  14. Tízet ütött már az óra.
  Aluszol-ë Fejér Anna?
  Nem aluszom, nem szúnyódom,
  Csak a nagy puskaszót hallom.
  
  15. Csak aludjál, csak nyugodjál,
  Met bátyádnak vége vagyan.
  Csak aludjál, csak nyugodjál,
  Met bátyádnak vége vagyan.
  
  16. Ki bátyámot elvesztëtte,
  Mosdóvize vérré váljan,
  Mosdóvize vérré váljan,
  S a kënyere kőjé váljan.
  
  17. Kendëzeje mëggyulladjon,
  Két arcája langot kapjon,
  Kendëzeje mëggyulladjon,
  Két arcája langot kapjon.
  
  `Lészped` (Moldva) -- `Mekénves` (Baranya)
  Jakab Istvánné Fazakas.Anna (57)
  Domokos P. P. 1954.
  Gr 218/A.
  

  Igyál mán, ëgyél mán,

  Igyál mán, ëgyél mán,
  Jó helyen vagyunk mán.
  Csurog itt, csëpëg itt,
  Ëlmulathatunk itt.
  
  `Hasznos-Ötházhuta [Mátraszentimre]` (Heves)
  Szabó Istvánné Odler Rozália (53)
  Borsai 1964.
  AP 5343/j.
  

  Kútágas gémëstől,

  Kútágas gémëstől,
  Lëszakadt vëdrëstől.
  Fëlmëntem a fára ëggy almá\jér,
  Nem adom a rózsám e világér.
  
  `Zubogy-Bikakútpuszta` (Gömör és Kis-Hont)
  Andrejcsik Balázsné Sebők Mária (69)
  Bereczky 1972.
  AP 8036/l.
  

  `,,Ugrós'' zenekarral`

  `,,Ugrós'' zenekarral`
  
  `Bogyiszló` (Pest-Pilis-Solt-Kiskun)
  Orsós János (45) prímás és zenekara
  Martin, Pesovár F. 1968.
  AP 6640/o.
  

  Igyunk, van benne,

  Igyunk, van benne,
  Ha nincs, lösz benne.
  Möginná a kutya gége.
  Ha volna benne.
  
  `Kunszentmiklós` (Pest-Pilis-Solt-Kiskun)
  Mészáros Sándor (72)
  Szomjas 1956.
  AP 3268/a.
  ,,Lakodalmas bor-nóta''
  

  Piros alma csumája,

  Piros alma csumája,
  Sebes a rózsám szája.
  Mëg këll annak gyógyulni,
  Ha mëg akar csókolni.
  
  `Szilágyi` (Bács-Bodrog)
  Tarján Sándorné Mendei Erzsébet (60)
  Kiss L. 1969.
  AP 7041/i.
  

  `(zenekarral)`

  `(zenekarral)`
  
  1. Királyfalvi nagy hegy alatt,
  Királyfalvi nagy hegy alatt
  Folyik a szerelempatak,
  Folyik a szerelempatak.
  
  2. Aki \jabból vizet iszik,
  Aki \j'abból vizet iszik,
  Babájától elbucsuzik,
  Babájától elbucsuzik.
  
  3. Én is abból vizet ittam,
  Én is abból vizet ittam,
  A bánattól elbucsuztam,
  A babámtól elbucsuztam.
  
  4. Ugy elbucsuztam szegénytől,
  Ugy elbucsuztam szegénytől,
  Mint egy szálfa levelétől,
  Mint egy szálfa levelétől.
  
  `Magyarkirályfalva` (Kis-Küküllő)
  Lukács József (40) prímás és zenekara. Énekel Lukács Lajos (35) brácsás és Lukács Ödön (21) bőgős.
  Sárosi 1971.
  AP 7500/i.
  

  1. Egy nagyorrú bolha

  1. Egy nagyorrú bolha
  Ugy nálunk kapott vót,
  Ebéden, vacsorán,
  Mindig nálunk lakott
  
  2. De annak a szeme
  Olyan szörnyü nagy vót,
  Mikor kinyitotta,
  A ház világos vót
  
  3. De annak a körme
  Olyan szörnyü nagy vót,
  Hogy a ház oldalát
  Mind lekörmölte vót.
  
  4. De annak a hasa
  Olyan szörnyü nagy vót,
  Hogy a Duna vize
  Mind belérekedt vót.
  
  `Magyaró` (Maros-Torda)
  Büszke Kocsis Miklós (72)
  Paulovics 1960.
  AP 3255/e.
  

  Három szál vesszőre tapodtam.

  Három szál vesszőre tapodtam.
  Jaj de nagy méregre tanáltam!
  Vagy életem vagy halálom, vagy tetőled el kell válnom,
  Édes galambom.
  
  `Mátraverebély` (Nógrád)
  gyerekek
  Borsai, Olsvai 1960.
  AP 3924/f.
  

  1. Addig kell a vasat verni, míg az meleg.

  1. Addig kell a vasat verni, míg az meleg.
  Minek az az erszény, aki mindig üres?
  Pézt kell abba tenni, hogy legyen min venni
  Ráncos csizmát
  
  2. Hol lakik kend, komámasszony? Devecserbe.
  Hová való \j'a kend csecsi? \jA kezembe.
  A kezembe való, véle játszani jó,
  Eszemadta
  
  `Szirénfalva` (Ung)
  Üveges János (63)
  Kiss L. 1958.
  AP 2342/g.
  

  1. Csütörtökön viradóra

  1. Csütörtökön viradóra
  Megy a kislány a folyóba.
  Fehér lábát mossa, térgyig szappanozza
  A folyóba.
  
  2. Elvitte \j'a víz a szappant,
  Utána kűdte \ja kappant.
  Még a kappan szállott, a szappan elázott
  A folyóba.
  
  `Poroszló` (Heves)
  Vass József (65)
  Vass L. 1964.
  AP 5379/t.
  

  1. Télön nagyon hideg van,

  1. Télön nagyon hideg van,
  Nyáron nagyon meleg van.
  Soha sincs jó idő,
  Mikor esik az esső.
  
  2. De mikor gyün a rózsám,
  Csak úgy nyillik az orcám.
  Soha sincs jó idő,
  Mikor esik az esső.
  
  `Hedrehely` (Somogy)
  Márton Istvánné Illés Katalin (63)
  Olsvai 1961.
  AP 3768/f.
  

  1. Szivárványos az ég alja,

  1. Szivárványos az ég alja,
  Nem jó' van a fejem alja.
  De csak este, \jeste.
  Gyere, babám, igazítsd mëg,
  Fáj a szivem, vigasztalj nëg!
  De csak este, \jeste.
  
  2. Azt gondolod, hogy szeretlek,
  Ha \jén tégëd mëgölellek?
  De csak este, \jeste.
  Háromszázszor is mëgölellek,
  Mégse igazán szeretlek.
  De csak este, \jeste.
  
  `Dávod` (Bács-Bodrog)
  Szekeres Kálmánné Robár Mária (49)
  Kiss L. 1961.
  AP 3986/b.
  ,,Lassú csárdás''
  

  1. Ne hagyj elesnem, felséges Isten, keserűségemben!

  1. Ne hagyj elesnem, felséges Isten, keserűségemben!
  Te Szent Fi\jadért légy segítségül, ne legyek kétségben,
  Mert mindenfelől, látod, Úristen, vagyok kísértetben.
  
  2. Az írás rólad, felséges Isten, bizonnyal azt mondja,
  Hogy valakinek tebenned vagyon szive nyugodalma,
  Az olyan ember szégyenül nem meg, mer te vagy oltalma.
  
  `(Nyelvbotlás. Helyesen: Az olyan ember meg nem szégyenül...)`
  
  3. Gyermekségemtűl fogva, Úristen, mindezideiglen
  Téged hívtalak én segítségül minden szükségemben.
  Mostan is nincsen több bizodalmam sem mennyen, sem földön.
  
  `Kórógy` (Szerém)
  Izsák János (50)
  Kiss L. 1960.
  AP 3672/c.
  

  1. Emlékezzünk, mi keresztény népek,

  1. Emlékezzünk, mi keresztény népek,
  Hogy meghalunk testünkben vétkünknek,
  És gyümölcsét hozzuk új életnek,
  Kimulását várjuk mi lelkünknek.
  
  2. A Szentírás vigasztal bennünket:
  Szomorúság ne törje elménket.
  Ne sirassuk úgy, mint halottinkat.
  Mint pogányok régen pogányokat.
  
  `Barslédcc` (Bars)
  Székely Ferencné Dubai Mária (79)
  Dobszay, Rajeczky, Szendrei 1970.
  AP 7277/d.
  

  1. Elmëgyëk, elmëgyëk,

  1. Elmëgyëk, elmëgyëk,
  El is van vágyásom.
  Ebbe rongyos Nagybátonyba
  Nincsen maradásomí
  
  2. Ha \jelmégy, ha elmégy,
  Csak hozzám igaz légy!
  Igazi hű szeretetëd
  Rosszra në forduljék!
  
  3. Ha rosszra fordítod,
  Szívem szomorítod.
  Ott verjën mëg a nagy jó \jIsten,
  Hol mëg së gondolod!
  
  `Nagybátony` (Heves)
  Sulyok Kopár Lászlóné Komár Erzsébet (68)
  Borsai 1969.
  AP 6712/c.
  

  Madár, madár, kismadár, mire vetemëdtél?

  Madár, madár, kismadár, mire vetemëdtél?
  Még tëgnap is ilyenkor szëmet szëdëgettél.
  Tőrbe estek lába\jid, oda vidámságid.
  Kötve vannak szárnya\jid, oda szabadságid.
  
  `Zsére` (Nyitra)
  asszonyok
  Martin, Tóth M. 1967.
  AP 6541/k.
  ,,Lakodalmas''
  

  1. Ki az urát nem szereti,

  1. Ki az urát nem szereti,
  Sárgarépát főzzön neki.
  Jól megsózza, paprikázza,
  Hogy a hideg is kirázza! `Ujjujju!`
  
  2. Árok is van, gödör is van,
  Szép lány is van, csunya is van.
  A szép lánynak csalfa szeme
  Csalt engem a szerelemre. `Ujjujju!`
  
  `Dunafalva` (Baranya)
  asszonyok karikázás közben
  Martin, Novák 1961.
  AP 6327/g.
  ,,Karikázó-rözgős''
  

  Száztalléros katonának igën jól van dolga,

  Száztalléros katonának igën jól van dolga,
  Iszik-ëszik a kocsmába, sëmmirë nincs gondja.
  Hëj, élët, bë gyöngy élët, ënnél szëbb nëm lëhet!
  Csak az mënjën katonának, ki minkët nëm szërët.
  
  `Béd` (Nyitra)
  Fülöp Imréné Gál Mónika (60)
  Szendrei 1971.
  AP 7890/i.
  

  1. Kéreti a nénémet cifra szabólegény.

  1. Kéreti a nénémet cifra szabólegény.
  Engemet is megkért egy szegény kondás legény.
  `Refr.` Öröme \ja nénémnek cifra szabólegény,
  Hej, de nekem siralom a szegény kondás legény.
  
  2. Most viszik a nénémet aranyos hintóba.
  Engemet is elvisznek egy rossz targoncába. `Refr.`
  
  3. Etetik a nénémet szép aranyos tálból.
  Engemet is etetnek a disznó vályujából. `Refr.`
  
  4. Fektetik a nénémet szép aranyos ágyba.
  Engemet is fektetnek a disznó vackába. `Refr.`
  
  5. Bottal kőtik a nénémet szép aranyos ágyból.
  Engem pedig hajnal-csókkal a disznó vackából.
  Siralom a nénémnek cifra szabólegény,
  Hej de nekem örömöm a szegény kondás legény.
  
  `Mezőgyán` (Bihar)
  Koszta Pálné Kis Lujza (50)
  Vargyas 1960.
  AP 4204/a.
  

  1. Amoda \ja bokor mellett

  1. Amoda \ja bokor mellett
  Három juhom hatot ellett.
  Van már juhom, van bárányom,
  Szerethetsz már, kisangyalom!
  
  2. Letörött a kútam gémje.
  Hol itatok holnap délre?
  Kék pántlikát kötök rája,
  Úgy itatok tíz órára.
  
  `Mezőgyán` (Bihar)
  Koszta Pálné Kis Lujza (50)
  Vargyas 1960.
  AP 4205/d.
  

  1. Búra, búra, búbánatra

  1. Búra, búra, búbánatra
  Csak ne születhettem volna!
  Bár az anyám kiskoromba
  Zárt volna \ja koporsómba!
  
  2. Nincsen nekem, nincsen nekem,
  Nem adott az Isten nekem.
  Amit adott is, elvette,
  A' se nekem teremtette.
  
  3. De sok napot északával
  Töltöttem el a rózsámmal!
  Kit hi\jába, kit hasznára,
  Kit a szivem fájdalmára.
  
  4. Már én elmegyek tőletek.
  Isten maradjon veletek!
  Akik lányok maradtatok.
  Szép szeretőket tartsatok!
  
  5. Víg volt nekem ez esztendő.
  De nem tudom, a jövendő
  Víg lesz-e \jaz, vagy búszerző,
  Vagy a szivem keserítő.
  
  `Szilice` (Gömör és Kis-Hont)
  Berec László (77)
  Vargyas 1963.
  AP 5150/b.
  

  1. Ki minden hajnalba

  1. Ki minden hajnalba
  Keresi az ökrét,
  Azért a legényért
  Hej, nem adnák egy körtét.
  
  2. Az ökör a kárba,
  Hej, legény az ágyba.
  Szégyen egy legénynek
  Hej, húsz éves korába.
  
  3. Haza, rózsám, haza!
  Be van ökröd zárva,
  Biró udvarába
  Hej, szól a csengő rajta.
  
  4. Hadd szóljon, hadd szóljon!
  Zsebembe a tallér.
  En vagyok Csucsomba
  A legnagyobb gavallér.
  
  `Csucsom` (Gömör és Kis-Hont)
  Herceg Istvánné Ondrej Mária (56)
  Vargyas 1963.
  AP 5146/e.
  

  1 Béres vagyok, béres,

  1 Béres vagyok, béres,
  De már elszegődtem.
  Sej, itt az újesztendő,
  Jön a szekér értem.
  
  2. Sajnálom ökrömet,
  Vas járomszögemet,
  Sej, cifra ösztökémet,
  Barna szeretőmet.
  
  `Perkáta` (Fejér)
  csoport
  Pesovár F. 1961.
  AP 4173/d.
  

  1. Vasárnap bort in[n]i,

  1. Vasárnap bort in[n]i,
  Hétfon nem dolgozni,
  Sej, ked[d]en lefeküdni,
  Szërëdán fëlkelni.
  
  2. Csütörtökön írni,
  Pénteken számolni,
  Sej, szombaton kérdezni:
  Mit fogunk dolgozni?
  
  `Csucsom` (Gömör és Kis-Hont)
  Herceg Istvánné Ondrej Mária (56)
  Vargyas 1963.
  AP 5146/g.
  

  1. Jó estét, jó estét,

  1. Jó estét, jó estét,
  Csáki bíróné asszony!
  Talán biz alszik már
  A kedves galambom?
  
  2. Alszik már, alszik már
  Cifra nyoszolyába,
  Cifra nyoszolyába,
  Hátrulsó[!] szobába.
  
  3. Költse fel a lányát,
  Engedje a bálba!
  Lángszín selyemruhát
  Hányja \ja nyakába.
  
  4. Lángszín selyemruhát
  Hányja \ja nyakába,
  Gordován csizmáját
  Húzza \ja lábára!
  
  5. Itt vagyok, te betyár!
  Na, minek hívattál?
  Ülj le, \jés csak igyál!
  Majd megmondom mmdján.
  
  6. Eressz ki pihenni,
  Eressz ki pihenni,
  Gordován csizmámból
  A vért ki\jönteni!
  
  7. Nem szabad kimenni,
  Nem lehet pihenni!
  Drága \ja muzsika,
  Reggelig kell mulatni!
  
  8. Huncut az az apa,
  Százszor jobban az anyja,
  Aki a le\jányát
  A bálba bocsássa.
  
  9. Este \jelbocsássa,
  Reggelig nem látja.
  Reggel nyolc órakor
  Halva viszik haza.
  
  `Fáj` (Abaúj-Torna)
  Bitó Jánosné Urbán Mária (31).
  Szendrei 1965.
  AP 5382/e
  

  1. Jó estét, jó estét,

  1. Jó estét, jó estét,
  Sági bíróné \jasszony!
  Itthol van-ë a lánya,
  Az én kedves galambom?
  
  2. Itthol van, ott benn van
  A belső szobában.
  Jóizűen aluszik
  A paplanyos ágyában.
  
  3. Mënjën be, költse föl,
  Küldje \jel a bálba!
  Szép selyemszoknyáját
  Kösse \ja dërëkára!
  
  4. Sok aranygyürűjét
  Rakja \jaz ujjára,
  Szép brunër cipőjét
  Húzza föl a lábára!
  
  5. Jó estét, jó estét,
  Ságibeli hangászok!
  Ságibeli hangászok
  Most rëggelig húzzátok!
  
  `Karácodfa` (Baranya)
  asszonyok, férfiak
  Vargyas 1962.
  AP 4481/d.
  Ballada-részlet
  

  1. Jó estét, jó estét,

  1. Jó estét, jó estét,
  Csáki bíró asszony!
  Talán alszik is már
  A kedves galambom?
  
  2. Aluszik, aluszik
  Diófa ágyában.
  Szépeket, gyöngyöket
  Álmodik magában.
  
  3. Költse fel, költse fel,
  Eressze a bálba!
  Mert tizenkét hangász
  Várja már a táncra.
  
  4. Zöld selyemruháját
  Öltse fel magára,
  Két aranygyűrüjét
  Húzza \jaz ujjára!
  
  5. Két aranygyűrüjét
  Húzza \jaz ujjára,
  Karmazsin cipőjét
  Húzza \ja lábára!
  
  `Mezőgyán` (Bihar)
  Koszta Pálné Kis Lujza (50)
  Vargyas 1960.
  AP 4203/c.
  Ballada-részlet.
  

  1. Föltették a rozmaring koszorút,

  1. Föltették a rozmaring koszorút,
  A két ága két válladra hajlott.
  A két ága két válladra hajlott,
  Víg örömed siralomra fordult.
  
  2. Párta, párta, búra hajtó párta,
  Hogy a török régën lë nëm vágta!
  Ha mëgfogom, annyira hajítom,
  A tëngërnëk közepébe vágom!
  
  `Ghymes` (Nyitra)
  Balla Józsefné Molnár Mária (68)
  Vikár L. 1958.
  AP 3468/g.
  ,,Lakodalmas''