bolt.piarista.hu

Nóták

  A magyarság népzenéje / 08

  1. Mennyországnak királnéja, Angyaloknak szent asszonya, Áldott gyökér, Szűz Mária, Üdvözlégy, Krisztus szent anyja! 2. Te általad e világra Új világosság virrada. Örülj, dicsőség virága, Kinél szebb nem jött világra! `Váraszó` (Heves) id. Sipos Albertné (63), ifj. Sipos Albertné (36) Dobszay 1967. AP 6260/m.

  1. Fejér László lovat lopott

  1. Fejér László lovat lopott
  A Fekete-halom alól.
  Mmdën nyerëg-szërszámostól,
  Kötőfékkel, kantárostól.
  
  2. Utánnamënt a vármëgye,
  Őtet fogni hogy mëglássa.
  Fogjátok mëg a huncutot,
  Az akasztófáravalót!
  
  3. Vigyétëk le \ja tömlöcbe,
  Annak ës a mélységibe!
  Mëgtudta \jezt Fejér Anna,
  Hogy a bátyja fogva vóna.
  
  4. Hadnagy uram, hadnagy uram!
  Miért jöttél, édës hugom?
  A bátyámért, hadnagy uram.
  Kivátom én, azt fogadtam.
  
  5. Bátyádat én kiadatom,
  Ha az enyim lész, galambom.
  Nem szólt erre Fejér Anna,
  Csak elmënt a folyosóra,
  
  6. Folyosóról a rostélyra,
  Hogy akadna \ja bátyjára.
  Bátyám, én kivátlak tégëd,
  Hadnagy uré lëszëk érted.
  
  7. Ne légy azé a huncuté,
  Az akasztanivaló\jé!
  Nem szólt erre Fejér Anna,
  Csak elmënt a folyosóra,
  
  8. Folyosóról palotába,
  És lefeküdt a divánra.
  Anna, Anna, Fejér Anna,
  Kipirosult szép Diánna,
  
  9. Aluszol-ë, Fejér Anna,
  Kipirosult piross alma?
  Nem aluszom, nem nyughatom,
  Mert a sok lánc-zörgést hallom.
  
  10. A bérësëk fáért jártak,
  Azok nagy lármával vannak.
  Aluszol-ë, Fejér Anna,
  Kinyílt bimbó, arangyalma?
  
  11. Nem aluszom, nem nyughatom,
  Mert a puskalövést hallom.
  Csak aludjál, csak nyugudjál!
  A bátyádnak vége van már.
  
  12. Hadnagy uram, hadnagy uram,
  Átkozott légy, hadnagy uram!
  Mosdóvized vérré váljon,
  És a kendőd langot hányjon!
  
  13. Törülköződ langot hányjon,
  Mindënëd hamuvá váljon!
  Kíméletët ne találjon!
  S tégëd Isten mëg ne áldjon!
  
  `Istensegíts` (Bukovina) -- `Nagyvejke` (Tolna)
  Gáspár Simon Antal (60)
  Domokos P. P. 1955.
  AP 6947/b
  

  1. Utcán sétál ëgy katona.

  1. Utcán sétál ëgy katona.
  Monda neki: Mónár Anna,
  Anna, Anna, Mónár Anna,
  Jere vélem, Mónár Anna!
  
  2. Én nem mënyëk, te katona!
  Kicsi fi\jam sir bücsűbe,
  Kicsi fi\jam sir bücsűbe,
  Jámbor uram ződ erdőbe.
  
  3. Mind azt írja levelébe:
  Molnár Anna ül ölébe.
  Mind azt írja levelébe:
  Molnár Anna ül ölébe.
  
  4. Addig csalta, csalogatta,
  Hogy elcsalta Molnár Annát.
  Addig csalta, csalogatta,
  Hogy elcsalta Molnár Annát.
  
  5. Mëntek ketten, mëndëgeltek,
  Mig az burkusfához értek.
  Monda neki \ja katona:
  Ülj le ide, Molnár Anna!
  
  6. Ülj le ide, néjz fejembe!
  Ülj le ide, néjz fejembe!
  Le ës üle Molnár Anna,
  Nezni kezde \ja fejibe.
  
  7. Nezni kezdett a fejébe,
  Fëltekint az burkusfára:
  Hát ott kilenc fëlakasztva!
  Tízedik az ő tesvére.
  
  8. Sírni kezde Molnár Anna.
  Hol halt mëg az ő tesvére!
  Fël ës szökött a katona:
  Mét sírsz magad, Molnár Anna?
  
  9. Én nem sírok, te katona.
  Elékerült ëgy küs felhő,
  Elékerült ëgy küs felhő,
  S abból csëppent ëgy csëpp esső.
  
  10. Anna, Anna, Molnár Anna,
  Hág' fël ide, burkusfára!
  Én nem hágok, te katona!
  Én nem szoktam fára hágni!
  
  11. Hág' fël magad, hogy lássam mëg,
  S utánnad én ës fëlhágok.
  Hág' fël magad, hogy lássam mëg,
  S utánnad én ës fëlhágok.
  
  12. Fël ës szökék a katona.
  Visszaejté élës kardját.
  Sírni kezde a katona:
  Anna, Anna, Molnár Anna,
  
  13. Vesd fël ide a kardomot!
  Vesd fël ide a kardomot!
  Ugy fëlvette keservibe,
  Hogy elvágta gyënge nyakát.
  
  14. Visszaesék a katona.
  Gondolkozik Mónár Anna:
  Mere mënjën, mi' csinájon,
  Lefelé-\jë vaj fëlfelé?
  
  15. Fëlőtözik katonáson,
  Katonáson, káprároson,
  Katonáson, káprároson,
  S elindul az hazájábo.
  
  16. Hát kinn vann a jámbor gazda,
  Kicsi fi\ja sír bücsűbe.
  Jó estét már, jámbor gazda!
  Isten hozott, te katona!
  
  17. Adsz-ë nékëm éjre szállást?
  A jó Istené a szállás.
  Bé ës mëne a katona.
  Hát úgy sír az kicsi fi\ja!
  
  18. Jámbor gazda, jámbor gazda,
  Mëssze van-ë a korcsoma?
  Mëssze sincsen s közel sincsen,
  Csak a falu közepében.
  
  19. Hozz te nékëm ëgy kupa bort,
  Hozz te nékëm ëgy kupa bort!
  Én nem hozok, te katona,
  Mert mëghal az kicsi fi\jam.
  
  20. An nem hal mëg, jámbor gazda,
  An nem hal mëg, elaltatom.
  El ës mënt a jámbor gazda.
  Ott marada Mónár Anna.
  
  21. Kibongolá a kabátját,
  Mëgszoptatá kicsi fi\ját.
  Ahogy szopott, ugy elaludt,
  Ahogy szopott, ugy elaludt.
  
  22. Hát ugy fut a jámbor gazda,
  Hogy mëghót az kicsi fi\ja.
  An nem hót mëg, jámbor gazda,
  An nem hót mëg, csak elaludt.
  
  23. Én Istenëm, mi \jaz oka,
  Három naptól se nem aludt,
  Se nem aludt, se nem szopott.
  Hogy tuda most elalunni?
  
  24. Cukrot adtam a szájábo,
  S ahogy szopott, ugy elaludt.
  Cukrot adtam a szájábo,
  S ahogy szopott, ugy elaludt.
  
  25. Jámbor gazda, jámbor gazda!
  Hazajönne Molnár Anna,
  Mëgverné-\jë, mëgszidná-\jë,
  Életibe fëlvetné-\jë?
  
  26. Mëg se szidnám, mëg se verném,
  Életibe fël se vetném.
  Mëg se szidnám, mëg se verném,
  Életibe fël se vetném.
  
  `Lészped` (Moldva)
  Demeter Antalné Jánó Anna (36)
  Kallós 1963.
  AP 4824/c-4825/a.
  

  1. Csordapásztorok

  1. Csordapásztorok
  Midőn Betlehemben
  Csordát őríznek
  Éjjel a mezőben,
  
  2. Isten angyali
  Jövének melléjök.
  Nagy félelemmel
  Telik meg ő szívök.
  
  3 Örömet mondok,
  Nagy örömet néktek,
  Mert ma született
  A ti \jüdvösségtek.
  
  `Hort` (Heves)
  Simony István (70)
  Paulovics 1962.
  4P 4560/g
  

  1. Csordapásztorok

  1. Csordapásztorok
  Midőn Betlehembe
  Csordát őrözének
  Éjjel a mezobe,
  Éjjel a mezőbe,
  
  2. Isten angyalai
  Jövének melléjek,
  És nagy félelëmvel
  Telék mëg ő szívik,
  Telék mëg ő szívik.
  
  3 Örömet mondok
  Néktëk, ne féljetëk,
  Mert most mëgszületëtt
  A tik idvességtëk,
  A tik idvességtëk.
  
  4. El ës indulának
  Gyorsann az városba,
  Ott fëltalálák ők
  Jézust a jászolyba,
  Jézust a jászolyba.
  
  5. Sërkenj fël, fi\jam!
  Pásztorok eljöttek,
  Szënt angyali által
  Tehojzád küldöttek,
  Tehojzád küldöttek.
  
  `Lészped` (Moldva)
  Demeter Antalné Jánó Anna (36)
  Kallós 1963.
  AP 4837/a.
  

  1. Szegény vagyok, szegénynek születtem.

  1. Szegény vagyok, szegénynek születtem.
  Volt egy rózsám, igazán szerettem.
  Az írígyek elrabolták tőlem,
  Most lett igazi árva belőlem.
  
  2. Kertem alatt van egy tábla köles,
  Az éjszaka benne hált a deres.
  Rám becsültek kilenc véka kölest.
  Látod, babám, mmd teérted van ez!
  
  `Ura` (Szatmár)
  Szilvasán Cyörgy (19)
  Avasi, Dancs 1960.
  AP 4235/a.
  

  Az oláhok, az oláhok facipőbe járnak.

  Az oláhok, az oláhok facipőbe járnak.
  Azok élik világokat, kik párostul hálnak.
  Lám, én szegény szolgalegény csak egyedül hálok,
  Akármerre tapogatok, csak falat találok.
  
  `Kötegyán` (Bihar)
  Dési Károlyné (64)
  Sárosi, Dobszay 1966.
  AP 6253/a.
  

  1. Në aludj ël, két szëmëmnëk világa,

  1. Në aludj ël, két szëmëmnëk világa,
  Mërt maj fölkël piros hajnal csillaga
  
  2. Eggyik csillag Kostyál János csillaga,
  Másik csillag Potus Anni csillaga.
  
  3. Akit adtam, a jëgygyűrőt add vissza!
  Homály fogta gyémántkövit, nëm tiszta.
  
  `Menyhe` (Nyitra)
  Fülöp Máténé Gál Ilona (63)
  Manga 1938.
  Gr 37/Aa.
  ,,Lakodalmas''
  

  1. Jertëk, szóljunk e szomorú alkalmatosságra.

  1. Jertëk, szóljunk e szomorú alkalmatosságra.
  Mikép esénk az Istennek il nagy haragjába,
  Az élëtbol miként jutánk keserves halálra.
  
  2. Első embër hogy elesék, a bűn követkëzék.
  A bűn után az Istennek átka ré\jánk esék.
  Átok utánn a halál is miré\jánk származék.
  
  `Vitnyéd` (Sopron)
  Horváth Gáborné (64)
  Volly 1938.
  Gr 4/Ac.
  ,,Virrasztó ének''
  

  1. Në hol kerekëdik

  1. Në hol kerekëdik
  Ëgy kerek dombëcska,
  Azon növelkëdik
  Ëgy édës almafa.
  
  2. Édës az almája,
  Csokros a virágja,
  Édës az almája,
  Csokros a virágja.
  
  3. Në hol ereszkëdik
  Ëgy gyalogösvenke,
  Azon növelkëdik
  Ëgy fehér báránka.
  
  4. A homlokán vala
  Szép fényës csillag,
  Jobb ódalán vala
  Szép fényës napfény.
  
  5. Bal ódalán vala
  Szép fényës hódfény,
  S a fejibe vala
  Nyócvan misëgyortya.
  
  6. Meg ne iëdj, meg ne iëdj,
  Márton szép Ilona,
  Mert én hozzád jöttem,
  Isten parancsolta.
  
  7. A szép szüzek serge
  Ëgy miatt nem telik,
  Ha te odajőnél,
  Veled bé is telnék.
  
  8. A mënnyei kapuk
  Magiktul megnyilnak,
  Mënnyei harangok
  Magiktul megszólnak.
  
  9. Tizenkét ótáron
  Tizenkét pap vagyon,
  Nagyobb azok közül
  Urunk Jézus vala.
  
  `Trunk` (Moldva)
  Szabó Ferencné Páncér Rózsa (45)
  Domokos P. P. 1938.
  Gr 47/Ba.
  

  1. Lányom, édes lányom,

  1. Lányom, édes lányom,
  Fodor Katalina,
  Mi dolog lészën a:
  Kerék alyu szoknya
  
  2. Elől rövidëdik,
  Hátul hosszabbodik!
  Elől rövidëdik,
  Hátul hosszabbodik!
  
  3. Anyám, édësanyám,
  Sárfodor Pétërné!
  A szabó szabta úgy,
  A varó varrta úgy.
  
  4. Ej, të kutya szabó,
  Mér szabtad të rosszul!
  Ej, të kutya varó,
  Mér varrtad të rosszul!
  
  5. Lányom, édës lányom,
  Fodor Katalina,
  Másodszor kérdëzëm:
  Kerék alyu szoknya
  
  6. Elül rövidëdik,
  Hátul hosszabbodik!
  Elül rövidëdik,
  Hátul hosszabbodik!
  
  7. Anyám, édësanyám,
  Sárfodor Pétërné!
  Sëm tűröm-tagadom,
  Mer ki këll vallanom:
  
  8. Hét hónapos terhëm
  Gyöngyvári Jánostúl,
  Gyöngyvári Jánostúl,
  Szerelmes mátkámtúl.
  
  9. Hëj, të kutya candra,
  Mëgfogatlak tégëd,
  Mëgfogatlak tégëd,
  Bëzáratlak tégëd!
  
  10. Kilenc nap sëm ënnëd,
  Sëm innod adatok.
  A tizedik napon
  Magam is ott lëszëk,
  Magam is ott lëszëk
  A të halálodra.
  
  11. Istenkém, Istenkém,
  Küld el angyalodat,
  Küld el angyalodat
  Madárka képibe!
  Hagy írjak levelet
  Gyöngyvári Jánosnak!
  
  12. Gyöngyvári Jánosnak,
  Kedves szeretőmnek,
  Kedves szeretőmnek,
  Szerelmes mátkámnak.
  
  13. Ha ebédënn érëd,
  Tëdd az asztalára,
  Ha fekve találod,
  Tëdd a vánkossára!
  
  14. Ebédnél érte \jőt,
  Asztalára tëtte.
  Olvassa \jazt János
  Nagy könnyes szëmëkkel.
  
  15. Szolgá\jim, szolgá\jim,
  Hű kedves szolgá\jim!
  Fogjátok bë tüstént
  Zabos paripá\jim!
  
  16. Hat zabos paripám
  Ha kutya mëgëszi,
  Élletbe talállyam
  Sárfodor Katalint!
  
  17. El is indulának,
  Gyorsan szaladának.
  Hat zabos paripa
  Addig mëg sëm állnak.
  
  18. Istenëm, Istenëm,
  Hol van szerelmessem?
  A temetőkerben
  El van már temetve.
  
  19. János hogy ezt látja,
  A nagy bánatába
  Pisztolyt vëtt elő, és
  Magát szívbe lűtte.
  
  20. A szivéből a vér
  Mind a földre omlott,
  És Gyöngyvári János
  Holtan összërogyott.
  
  21. Anyám, édësanyám,
  Sárfodor Pétërné!
  Éltëmbe nëm kölltem,
  Holtomba hagy' bíkem!
  
  `Zsére` (Nyitra)
  Földesi Ferencné Elgyütt Ilona (67)
  Kiss L. 1969.
  AP 7979/a.
  

  1. Királyi zászlók lobognak,

  1. Királyi zászlók lobognak,
  Fémlik titka kërësztfának,
  Min az élet mëgöletëtt,
  Halálával nyert életët.
  
  2. Vérrel s vizzel folyt oldala,
  Mit mëgsebësítëtt vala
  Bűneink élës dárdája,
  S úgy mosogat annak árja.
  
  3. Ím betelt, amit hirdete
  Dávid királynak éneke,
  Melybe jövendölt, így szólván:
  Uralkodik Isten a fán.
  
  4. Áldott fa, mely e nagy király
  Szënt vérébe ragyoghattál!
  Jelës gyökér, hogy törzsöke
  Ily szënt tagokhoz érhete.
  
  `Csíkrákos` (Csík)
  Péter Sándor (67)
  Sárosi 1967.
  AP 6571/d.
  

  1. Mint a fü, megszáradnak

  1. Mint a fü, megszáradnak
  Roskadt teteme\jim,
  Csendessen elszunnyanak
  Halandó szeme\jim.
  
  2. Összetettem keze\jim
  Halálom álmára,
  Kesergő kedveseim
  Nehéz fájdalmára.
  
  3. Mi \jez az élet? Pára.
  Mint árnyék, mulandó.
  Vége nyulhat csak mára,
  Ember, ó halandó!
  
  4. Király, koldus, úr, szegény
  Csak por, s porrá lészen
  A gyászos sir üregén.
  Ember, légy hát késszen!
  
  5. Kincs, rang, a pompa mit ér?
  Hi\jú dicsőssége
  Csak a sírpartig kisér.
  Ott mindennek vége.
  
  6. Mezítelen születünk,
  Ugy is költözünk el.
  Ha megszűnik életünk,
  Más lesz dus kincsünkkel.
  
  7. Idvességem, Istenem,
  Vedd hozzád lelkemet!
  Ha elhagy minden, te nem,
  Ne hagyj el engemet!
  
  8. Bocsásd el békességgel
  Megőszült szolgádat!
  Adjad ily boldog véggel
  Látnom szent orcádat!
  
  `Szenna` (Somogy)
  Zóka Peti Lídia (59)
  Kiss L. 1959.
  AP 2693/e.
  ,,Halottas ének''
  

  1. De szeretnék páva lënni,

  1. De szeretnék páva lënni,
  Főispánnak lánya lënni!
  A kiskertbe sétálgatni,
  Të\jarózsát szakítani.
  
  2. Sirhat az az édësanya,
  Kinek fi\ja csizmadia.
  Azt së tudja, mely órába
  Esik a csirizës tálba.
  
  `Karád` (Somogy)
  leányok
  Kodály 1938.
  Gr 30/Bb.
  

  1. Kihajtottam Virág ökrem a rétre.

  1. Kihajtottam Virág ökrem a rétre.
  S a harmatot leverettem előtte.
  Rég nem hallom, rég nem hallom Virág ökrem harangját.
  A szeretőm mással éli vilá[gát].
  
  2. Keserü víz, nem hittem, hogy édes légy!
  Régi babám. nem hittem, hogy csalfa légy!
  Csalfasággal csaltad meg az én árva szivemet.
  A jó Isten boritsa rád az e[get]!
  
  3. Azt gondolod, kedves babám, megcsaltál?
  Pedig engem meg se szomorítottál.
  Megcsaltad te, kedves babám, megcsaltad te magadat:
  Kivel cserélted fel a galambo[dat]!
  
  `Visa` (Kolozs)
  Gáspár Péterné (39)
  Kallós 1965.
  AP 7130/b.
  

  1. Szép vi\jolácska,

  1. Szép vi\jolácska,
  Kedves rózsácska,
  Szerelmes Jézusom!
  Világra jöttél,
  Váltságunk lëttél,
  Én lelki orvosom.
  
  2. Jászolyban látlak,
  Szivemben áldlak,
  Szerelmes Jézusom.
  Mutasd këgyelmed,
  Hozzánk szerelmed,
  Én lelki orvosom!
  
  `Csíkrákos` (Csík)
  Péter Sándor (67)
  Sárosi 1967.
  AP 6569/b.
  

  1. Seregeknek szent Istene,

  1. Seregeknek szent Istene,
  Mennynek és földnek mindene,
  `Refr.` Jöjj el, jöjj el, én Krisztusom,
  Ne hagyj utolsó órámon!
  
  2. Tekints lelki sebeimre,
  Kit teremtél szép képedre. `Refr.`
  
  3. Bűneimnek sokaságát
  Ne nézd, Uram, undokságát! `Refr.`
  
  4. Lelkemet neked ajánlom,
  Testemet a földnek szánom. `Refr.`
  
  `Barslédec` (Bars)
  Farkas Mihályné Mozga Franciska (54)
  Dobszay, Rajeczky, Szendrei 1970.
  AP 7280/e.
  

  1. Zörög a kocsi,

  1. Zörög a kocsi,
  Csattog a Jancsi,
  Talán értem jönnek,
  Talán értem jönnek.
  
  2. Édësapámtól,
  Édësanyámtól
  Még búcsút sëm vëttem,
  Még búcsút sëm vëttem.
  
  3. Lëánypajtásimtól,
  Legénymátkáimtól
  Még búcsút sëm vëttem,
  Még búcsút sëm vëttem.
  
  4. Hej, révész, révész,
  Magyar ifjú révész,
  Vigy át a hajódon,
  Vigy át a hajódon!
  
  5. Bizony, nekëd adom,
  Mi ujjamon vagyon: a
  Karikagyűrűmet, a
  Karikagyűrűmet.
  
  6. = 4. vsz.
  
  7. Bizony, nekëd adom,
  Mi fejemën vagyon:
  A gyöngykoszorúmat,
  A gyöngykoszorúmat.
  
  8. Hej, idegën föld,
  Idegën ország,
  Fogadj engëm hozzád!
  Fogadj engëm hozzád!
  
  `Ghymes` (Nyitra)
  Balla Józsefné Molnár Mária (68)
  Vikár L. 1958.
  AP 3468/c.
  ,,Lakodalmas''
  

  1. Sëgélly ël, Uram Istën,

  1. Sëgélly ël, Uram Istën,
  Ahová mink ëlindultunk.
  A hëgybë, \ja völgybë,
  Rózsának ërdé\jibë.
  
  2. Potus Anni koszorúját
  Duna vizë háborgatja,
  Duna vizë háborgatja,
  Lassú \jësső mosogatja.
  
  3. Potus Anni háza fölött
  Égi madarak csipognak.
  Sëm üsté', aranyér,
  Csak a szép lyány këdvë\jér.
  
  4. Szép lyán Potus Anni,
  Annak a këdvë\jér.
  Dë szëbb lëgíny Kostyál János,
  Annak a szërëlmë\jér.
  
  `Menyhe` (Nyitra)
  Potuska Jánosné Fülöp Ilona (60)
  Manga 1938.
  Gr 37/Bc.
  ,,Lakodalmas''
  

  1. Mëgbetegült

  1. Mëgbetegült
  Szabó Kata a diósba.
  A diósba,
  A diósba, mogyorósba.
  
  2. Kérdi tőle
  Édësanyja, hogy mije fáj.
  Édësanyám,
  Sëm szívem fáj, sëm fejem fáj.
  
  3. Sëm szívem fáj,
  Sëm szívem fáj, sëm fejem fáj,
  Csak vagyok én,
  Csak vagyok én szerelëmbë.
  
  4. Édësanyám,
  Vétesse ki szólló szívem,
  Szólló szívem,
  Szólló szívem, víg örömem!
  
  5. Vétesse ki,
  Tétesse bë új ládába,
  Úgy vigye el,
  Úgy vigye el az új bótba.
  
  6. Hogyha kérdik,
  Hogyha kérdik, mit árul kend:
  Szabó Kata
  Szólló szívit, víg örömit.
  
  `Ghymes` (Nyitra)
  Balla Józsefné Molnár Mária (79)
  Kiss L. 1969.
  AP 7962/n.
  

  1. Lë az uccán, lë, lë, lë

  1. Lë az uccán, lë, lë, lë
  Piros a fa levelë.
  Ha jó vónál, behínál,
  Édës borral kínálnál.
  
  2. Azzal szërëncsés vagyok,
  Hogy az úton nëm vagyok.
  A szomszédba ballagok,
  Rózsám mellett múlatok.
  
  3. Az én ludam elveszëtt,
  Én azt keresni mëgyëk.
  Nincsen annak más jegyë:
  Szárnya hëgyi feketë.
  
  4. Az én kötőm madzagja
  Csupa piros pántlika,
  Lika, lika, pántlika,
  Csupa piros pántlika.
  
  `Tardona` (Borsod)
  asszonyok
  Tímár 1974.
  AP 10.998/b.
  ,,Karikázó''
  

  1. Adjon Istën ëgíszsígët!

  1. Adjon Istën ëgíszsígët!
  Köszönjük a vëndígsígët,
  Köszönjük a vëndígsígët.
  
  2. Köszönjük a vëndígsígët,
  Hozzánk való szívëssígët,
  Hozzánk való szívëssígët.
  
  `Menyhe` (Nyitra)
  Fülöp Máténé Gál Ilona (63)
  Manga 1938.
  Gr 39/Be.
  ,,Lakodalmas''
  

  1. Mënyëcske, mënyëcske,

  1. Mënyëcske, mënyëcske,
  Megmondám ë zeste:
  Ne mën' ki csërésbe,
  Ne mën' ki csërésbe.
  
  2. Met megmar ë kigyó
  Szerelëm képibe.
  Szerelëm, szerelëm,
  Átkozott szerelëm!
  
  3. Mé' nem termëttél vót
  Mënden fa tetejin,
  Mënden fa tetejin,
  Gyivó\jág levelin.
  
  4. Hagy szakasztatt lënne
  Mënden szëgén legény,
  Mënden szëgén legény,
  Mënden szëgén Igány!
  
  5. Met én szakasztattam,
  S el ës szalasztattam,
  Kit immá szakasztok,
  Magamnak marasztam.
  
  6. Magamnak marasztam,
  Házastársnak hagyam:
  Ne higyj ë legénnek,
  Tüzess lelkinek!
  
  7. Jól meg bírja csalni
  Ëmbërnek gyermëkit
  Csattagó divóval,
  Zurgó magyaróval,
  
  8. Keskëny pántyikával,
  Gyakar hazugságval,
  Keskëny pántyikával,
  Gyakar hazugságval.
  
  `Klézse` (Moldva) -- `Ráckozár` [Egyházaskozár] (Baranya)
  Demse Dávidné Antal Lucia (57)
  Domokos P. P. 1954.
  Gr 204/Ba.
  

  1. Ludasim, pajtásim,

  1. Ludasim, pajtásim,
  Hol az én lúdjaim?
  Tizënketten vótak,
  S min' fejírëk vótak.
  
  2. Ketté vót a barna,
  Harmadik az anyja,
  Ketté vót a barna,
  Harmadik az anyja.
  
  3. Utánküdém uram,
  Hajtsa haza ludam,
  Utánküdém uram,
  Hajtsa haza ludam!
  
  `Lészped` (Moldva) -- `Mekényes` (Baranya)
  Jakab Istvánné Fazakas Anna (44)
  Domokos P. P. 1950.
  Gr 141/Ad.
  

  Ha sört iszom, részëg vagyok tölle, de tölle,

  Ha sört iszom, részëg vagyok tölle, de tölle,
  Szid az asszony, nem törődöm vélle, vélle.
  Hazamegyek, lefekszem melléje, melléje,
  Itt a hátam, beszélgessen vélle, vélle.
  Ijaha, haha, csuhajja, haha,
  Nem lëhet az ember fából,
  Ki kell rugni / Néha kirúg a hámfából.
  Illegő \ja billegője, volt a fene soha jó!
  Itt a bor és itt pálinka, itt mulat a részeg banda.
  Bor, pálinka, gólya orra, koppantója, egyenes görbe fakerék,
  Ó, de szép, millyen szép ez a háromlábú szék!
  
  `Gyergyócsomafalva` (Csík)
  Koszta Gáborné Sövér Erzésbet (67)
  Szendrei 1969.
  AP 7294/e.
  

  1. Édësanyám tëjbe-vajba

  1. Édësanyám tëjbe-vajba
  Fürdëti a fi\ját,
  Még húsz évet sëm töltött be,
  Katonának híjják.
  
  2. Kilënc orvos vizitálja,
  Tizedik az anyja.
  Mindég csak azt sírja-ríjja.
  Katona \ja fi\ja.
  
  3. Në sírj, në ríjj, kedvës édësanyám!
  Nëm lëszëk katona.
  Mëgálmodta \ja kedvës szeretőm:
  Ki lëszëk szabadulva.
  
  4. Édësanyja levelet ír
  Katona fi\jának:
  Gyere haza, ëgyetlenëgy fi\jam!
  Szabadságra várlak!
  
  5. Visszaírja \jaz ezredes úr:
  Në várja \ja fi\ját!
  Vilmos császár lovastáborába
  Nyergeli fël lovát.
  
  `Cekeháza` (Abaúj-Torna)
  Sivák Barnáné Szabó Júlia (51)
  Sztareczky 1959.
  AP 3719/c.
  

  1. Régtől fogva, kik velem valának,

  1. Régtől fogva, kik velem valának,
  Jó barátim engem elhagyának.
  Tanitványim tőlem távozának,
  Álnok zsidók reám rohanának.
  
  2 Mindenható szentséges Atyának,
  A megfeszült Úr Jézus Krisztusnak,
  Hozzánk küldött Szent Vigasztalónknak,
  Nagy dicsőség a Szentháromságnak.
  
  `Fáj` (Abaúj-Torna)
  férfiak
  Szendrei 1965.
  AP 5843/g.
  

  1. Ó, fényességës szép hajnal,

  1. Ó, fényességës szép hajnal,
  Kit így köszöntött az angyal:
  Üdvözlégy teljes malaszttal!
  
  2. Dicsőségës Szűz Mária,
  Atya\jistennek lë\jánnya,
  És Szëntléleknek mátkája.
  
  3. Jézus Krisztusnak szënt anyja,
  Szëntháromságnak tárháza,
  S annak legszëbb alkotmánnya.
  
  `Istensegíts` (Bukovina) -- `Nagyvejke` (Tolna)
  Gáspár Simon Antal (60)
  Domokos P. P. 1955.
  AP 6944/b.
  

  1. Fekete szem, piros orca,

  1. Fekete szem, piros orca,
  Fekete szem, piros orca,
  Nem minden kislány hordozza,
  Nem minden kislány hordozza,
  Sajlajlala lajlalalaj lalajla.
  Az én babám azt hordozza,
  Mégsem lesz az enyém soha,
  Sajlajlala lajlalalaj lalajla.
  
  2. Idesanyám mondta nekem,
  Idesanyám mondta nekem
  Minek kell szerető nekem,
  Minek kell szerető nekem,
  Sajlajlala ..
  De én azér szót nem fogadtam,
  Mégis szeretőt tartottam,
  Sajlajlala...
  
  `Szék` (Szolnok-Doboka)
  Juhos István (62), Fogarasi Sándor (54)
  Szendrei 1969.
  AP 7288/a.
  

  1. Puszta malomba,

  1. Puszta malomba,
  Puszta malomba
  Csërfa gërënda,
  Csërfa gërënda.
  
  2. Azon üldögél,
  Azon üldögél
  Ëgy bagoly asszony,
  Ëgy bagoly asszony.
  
  3. Mit sírsz, mit bánkódsz,
  Mit sírsz, mit bánkódsz,
  Të bagoly asszony,
  Të bagoly asszony?
  
  4. Jaj, hogynë sírnék,
  Jaj, hogynë sírnék,
  Hogynë bánkódnék,
  Hogynë bánkódnék!
  
  5. Otthon feledtem,
  Otthon feledtem
  Cifra nyoszolyám,
  Cifra nyoszolyám.
  
  6. Abban feledtem,
  Abban feledtem
  Pista uramot,
  Pista uramot.
  
  7. Az mellett hagytam,
  Az mellett hagytam
  Ringó bölcsőmöt,
  Ringó bölcsőmöt.
  
  8. Abban feledtem,
  Abban feledtem
  Jani fi\jamat,
  Jani fi\jamat.
  
  9. Az mellett hagytam,
  Az mellett hagytam
  Pléhës ládámat,
  Pléhës ládámat.
  
  10. Abban feledtem,
  Abban feledtem
  Karika kontyom,
  Karika kontyom.
  
  11. Ha az itt volna,
  Ha az itt volna,
  Olyat përdülnék,
  Mind a karika.
  
  12. Ha az itt volna,
  Ha az itt volna,
  Olyat ugranék,
  Mind a paripa.
  
  `Ghymes` (Nyitra)
  Balkó Istvánné Varga Cecilia (74)
  Kiss L. 1969.
  AP 7975/d.
  

  1. Szeretném tudni, hogy a paraszt,

  1. Szeretném tudni, hogy a paraszt,
  Hogy a paraszt, hogy a paraszt
  Hogy veti \jel a zabot.
  
  2. Ide nézzen, így a paraszt,
  Ide nézzen, így a paraszt
  Így veti el a zabot.
  
  3. Szeretném tudni, hogy a paraszt,
  Hogy a paraszt, hogy a paraszt
  Hogy vágja le \ja zabot.
  
  4. Ide nézzen, így a paraszt,
  Ide nézzen, így a paraszt
  Így vágja le \ja zabot.
  
  5. Szeretném tudni, hogy a paraszt,
  Hogy a paraszt, hogy a paraszt
  Hogy adja \jel a zabot.
  
  6. Ide nézzen, így a paraszt,
  Ide nézzen, így a paraszt
  Így adja \jel a zabot.
  `(Tenyérbe csapnak.)`
  
  7. Szeretném tudni, hogy a paraszt,
  Hogy a paraszt, hogy a paraszt
  Hogy issza meg az árát.
  
  8. Ide nézzen, így a paraszt,
  Ide nézzen, így a paraszt
  Így issza meg az árát.
  `(Isznak, leborítják a poharat.)`
  
  `Mezőgyán` (Bihar)
  Deák Józsefné Gyenge Piroska (65)
  Vargyas 1960.
  AP 4205/a.
  

  1. Ëgyszër ëgy királyfi

  1. Ëgyszër ëgy királyfi
  Mit gondolt magába,
  `Refr.` Lédër-lédër bum, bum, bum,
  Mit gondolt magába.
  
  2. Fölvëszi magára
  Kocsisi ruháját,
  `Refr.` Lédër-lédër bum, bum, bum,
  Kocsisi ruháját.
  
  3. Elmëgyën kéretni
  Királyfinak lyányát. `Refr.`
  
  4. Isten hozta nálunk,
  Üljék lë minálunk! `Refr.`
  
  5. De nem azért gyöttem,
  Hogy én itt lëüljek, `Refr.`
  
  6. Hanem azért gyöttem,
  Gyössz-ë hozzám vagy nem. `Refr.`
  
  7. Nem mënëk magához,
  Kocsisi ruháshoz. `Refr.`
  
  8. Akkor a királyfi
  Mit gondolt magába, `Refr.`
  
  9. Fëlvëszi magára
  Királyi ruháját. `Refr.`
  
  10. Elmëgyën kéretni
  Kosárkötő lyányát. `Refr.`
  
  11. Isten hozta nálunk,
  Üljék lë minálunk! `Refr.`
  
  12-13. = 5-6. vsz.
  
  14. Elmënëk magához,
  Királyi pompához. `Refr.`
  
  15. Viszik a szëgén lyánt
  Aranyos hintóba. `Refr.`
  
  16. Viszik a gazdag lyánt
  Szamár kocsijába. `Refr.`
  
  17. Viszik a szëgén lyánt
  Fényës palotába,
  Lédër-lédër bum, bum, bum,
  Király palotába.
  
  18. Viszik a gazdag lyánt
  A disznó óljába. `Refr.`
  
  19. Ültetik szëgén lyánt
  Aranyasztalához. `Refr.`
  
  20. Ültetik gazdag lyánt
  Disznó válujához. `Refr.`
  
  21. Fektetik szëgén lyánt
  Aranyos ágyába. `Refr.`
  
  `Domaháza` (Borsod)
  leányok
  Dincsér 1939.
  Gr 62/A.
  

  1. Gyulainé, édesanyám, engedje meg azt az egyet:

  1. Gyulainé, édesanyám, engedje meg azt az egyet:
  Hogy vegyem el Kádár Katát, jobbágyunknak szép le\jányát!
  Miklós úrfi szépen kéri, édesanyja nem igéri,
  Nem i[géri].
  
  2. Miklós úrfi megbusula, bújdosásra \jelindula.
  Kádár Kata, hogy meglátta, a kapuját kinyitotta.
  Ne nyiss kaput, Kádár Kata, nem megyek én most be rajta,
  Most be [rajta].
  
  3. Hanem megyek a világba, holtig tartó bujdosásba.
  Állj meg, állj meg, szép Miklóskám, hogy adjak rád egy pár csókat!
  A kezedbe kézi ruhát, kalapodba egy bokrétát,
  Egy bok[rétát].
  
  4. Mikor ruhám vérrel habzik, s a bokréta hervadozik,
  Akkor lészen veszedelmem, akkor lészen veszedelmem.
  Miklós úrfi elindula hosszu útra, bujdosásra,
  Bujdos[ásra].
  
  5. A ruháját eléveszi, hát a ruha vérrel habzik.
  A bokréta hervadozik, a bokréta hervadozik.
  Mind a kettő azt jelenti, Kádár Katát elvesztették,
  Elvesz[tették].
  
  6. Miklós úrfi megfordula, egy molnár gazdát talála,
  Kihez ő eképpen szólla, kihez ő eképpen szólla:
  Hallod-e te, molnár gazda, vigy el engem éppen oda,
  Eppen [oda],
  
  7. Hol elveszett Kádár Kata, hol elveszett Kádár Kata.
  Pej paripám ti\jed legyen, minden ékes öltözetem.
  Molnár gazda elindula, molnár gazda elindula.
  Lala[lala].
  
  8. És elvitte arra helyre, feneketlen tó szélire.
  Onnan beszólalt a tóba: élsz-e, kincsem, Kádár Kata?
  Nálad nékül alig telik, nálad nékül alig telik,
  Alig [telik].
  
  9. Miklós úrfi meghallotta, kezét fejére kulcsolta,
  Beléereszkedék hozza a nagy feneketlen tóba.
  Az egyikből nevekedett fehér márvány liliomszál,
  Lili[omszál].
  
  10. A másikból nevekedett vörös márvány liliomszál.
  Addig-addig nevekedtek, vízen felül emelkedtek.
  Ott is összeölelkeztek, ott is összeölelkeztek,
  Ölel[keztek].
  
  11. Miklós anyja ment sétálni, meg találto őket látni.
  Vízibuvárt elhivatá, mint a kettőt kiásatá.
  Az egyiknek csináltatott vörös márványkő koporsót,
  De ko[porsót].
  
  12. A másiknak csináltatott fehér márványkő koporsót.
  Az egyiket eltemette az oltárnak elejibe,
  A másikat eltemette az oltárnak háta mögé,
  Háta [mögé].
  
  13. Az egyikből nevelkedett fehér márvány liliomszál,
  A másikból nevelkedett vörös márvány liliomszál.
  Addig-addig nevelkedtek, míg össze nem ölelkeztek,
  Ölel[keztek].
  
  14. Miklós anyja, hogy meglátta, mind a kettőt leszakasztá,
  Talpa alatt eltaposá, tövisbokorra rakatá.
  Kádár Kata, hogy meglátta, koporsóbul feljajdula,
  Feljaj[dula].
  
  15. Életünkben üldözőnk voltál, holtunkban békét nem hattál,
  Kiért Isten jót ne adjon, szeretetlen társsal áldjon!
  Soha senki meg ne szánjon, soha senki meg ne szánjon!
  Lala[lala].
  
  `Visa` (Kolozs)
  Kiss Jánosné Papp Erzsébet (70)
  Kallós 1965.
  AP 6335/a.