bolt.piarista.hu

Nóták

  Egyszólam / Zöld erdőben táncolnak

  1. Pásztornóta

  arra alá akáclombos rezula

  (Osztopán)

  arra alá akáclombos rezula
  közepébe szilaj gulya tanyája
  szép fehér tornyos szarvúján a harang
  kihallik az akácfalomb alól az
  
  ha még egyszer bemegyek a falumba
  fényes baltám akasztom a karomra
  cifraszűröm fölvágom a vállamra
  úgy sétálok visszafelé a tanyámra
  
  ha kiérök a tanyám közeledtére
  kieresztem a gulyámat a rétre
  cifraszűröm leterítöm a földre
  ráfekszöm
  úgy sem lelem merre jár az eleje
  

  2. Rabnóta

  kaposvári fegyház

  (Osztopán)

  kaposvári fegyház nem az isten háza
  hanem a raboknak gyilkoló tanyája
  
  abban van egy asztal búval van az tele
  azon van egy pohár méreggel van tele
  
  aki arról eszik búval lesz az tele
  aki abból iszik méröggel lesz tele
  

  somodori templom dróttal van kerítve

  (Osztopán)

  somodori templom dróttal van kerítve
  fügefa levele hajlik közepibe
  fügefa levele hajlik közepibe
  szeretőm szavai most jutnak eszömbe
  
  minek muzsikálnak egy pödöri lánynak
  ha a szeretőjét viszik katonák
  kereki kereki angyalom gyere ki
  adjál egy pár csókot két szál rozmaringot
  

  se nem eső esik se felhő nem látszik

  (Osztopán)

  se nem eső esik se felhő nem látszik
  mégis cifra subám két oldalról ázik
  
  takarj be violám mert körösztül ázom
  adjál egy pár csókot azt is megszolgálom
  

  juhász andrás nótája

  (Zalavég)

  köszönhetem bajaimat
  a bogáti tiszttartónak
  mer mikor ott juhász voltam
  a juhok mellett elaludtam
  a juhaim elszéledtek
  a lucernásba belementek
  hatvanhárom felfújódott
  rajtam a tiszttartó meg kiadott
  de azért nem betyár lettem
  mert disznókkal kereskedtem
  
  egyszer loptam hat darabot
  másodszor meg tíz darabot
  de harmadszor ráfizettem
  mert elvették aztat tőlem
  az osztopáni kiszeláknál
  ott állták el az utamat
  az osztopáni vörös bíró
  elvette a disznaimat
  jába mondtam a bírónak
  nem szegény emberé voltak
  de ő arra nem hallgatott
  csendőr-pandúrt rám hozatott
  
  a jagócsai vadkörtésbe
  juhász andrás menedéke
  juhász andrás jó tanyája
  csendőr pandúr nem jár arra
  
  egy vasárnap csendes este
  juhász andrás bemerészelt
  a bírónak udvarába
  bekopogtat ajtajára
  mikor a bíró meglátta
  fegyver után nyúlni akart
  de a juhász andris csak azt mondta
  késő van már bíró uram
  
  három golyó a mellébe
  vörös bíró földre esett
  vörös bíró földre esett
  folyt a vére ki a földre
  akkor lettem én csak betyár
  somogy zala határánál
  
  somogy zala nem bír velem
  somogy zala nem bánt engem
  somogy zala nem bánt engem
  mert tudják hogy igaz ember
  

  4. Zöld erdőben táncolnak

  édesanyám mire nevelt engemet

  (Látrány)

  ej huj édesanyám mire nevelt engemet
  ha a lányok nem tudják a nevemet
  az én nevem dupla szegfű liliom
  ej huj ha meghalok az nyílik a síromon
  
  ej huj nincsen kedvem mert elvitte a gólya
  mer ott jártam ahol nem kellett volna
  ha a kedvem visszahozza a szélvész
  ej huj füred alatt majd kifogja a révész
  

  haj dunáról fúj a szél

  (Látrány)

  haj dunáról fúj a szél
  feküdj mellém majd nem ér
  dunáról fúj a szél
  ha dunáról nem fújna
  semmi hideg se volna
  dunáról fúj a szél
  
  haj dunára döndöci
  verbunkot jár a pöcki
  dunára döndöci
  ha dunáról nem fújna
  semmi hideg se volna
  dunáról fúj a szél
  

  derék vitéz a sobri

  (Zalavég)

  derék vitéz a sobri
  vannak vitéz társai
  fölvigyázó az mogor
  lesen áll az pap andor
  
  hallod-e te pap andor
  van-e még somlai bor
  igyunk jó lesz sonkára
  vármegye bosszújára
  
  zöld erdőben táncolnak
  kávéházban mulatnak
  esznek isznak dalolnak
  pandúr elől nem futnak
  
  nem félnek ők senkitől
  sem az fegyveres néptől
  mer az fegyver nem fogja
  kanász a sobri apja
  

  5. Mátyás király török indulója

  túrós rétes mákos rétes

  (Muraszemenye)

  túrós rétes mákos rétes jó tele tállal
  tik a lúddal összefér jó tele tállal
  innen alól a berekből jönnek a cigányok
  hárman ülnek egy paripán dorombot csinyálnak
  hej lérom lakatérom téged hívlak fórba
  nem mehetek angyalom sánta lovam lába
  
  túrós rétes mákos rétes jó tele tállal
  tik a lúddal összefér jó tele tállal
  sánta lovam paripám iszik a berekbe
  szépasszony feleség lakik borsosgyőrbe
  annak ollan fejkötője az eget hasítja
  annak ollan cipellője citerál a sarka
  
  túrós rétes mákos rétes jó tele tállal
  tik a lúddal összefér jó tele tállal
  eridj innen menj innen nem én uram vagy te
  az én uram nem illen tesze-mosza mint te
  szalmábul a lába viaszból a háta
  ha a lábát meggyújtanám elolvad a háta
  
  túrós rétes mákos rétes jó tele tállal
  tik a lúddal összefér jó tele tállal
  hogyha jönne sánta ördög tarisznyába tenne
  mennél jobban könyörögnél annál jobban vinne
  vidd ördög vidd
  

  6. Pejparipám rézpatkója

  most jöttem meg gyuláról a vásárrul

  (Felsőiregh)

  most jöttem meg gyuláról a vásárrul
  mögösmernek lovam kopogásárul
  lovam körme töredözik
  értem egy szép leány esödözik
  
  pejparipám rézpatkója de fényös
  madarasi csárdás lánya de kényös
  fényes cipője kapcája
  de sok pénzömet kóstálja hiába
  
  pejparipám hányja fejét kényösen
  vártalak rózsám az este szívesen
  ugyan rózsám hová lettél
  már két estve el nem jöttél énhozzám
  

  ó te csendőr mit gondoltál

  (Felsőiregh)

  ó te csendőr mit gondoltál
  mikor az ajtóra álltál
  nem gondoltál életeddel
  csak szakácsné szeretőddel
  
  a plébános is megijedt
  mindjárt kocsisához siet
  fogd be kocsis a lovakat
  hadd jelentsem föl magamat
  

  megismerni a kanászt

  megismerni a kanászt
  ékes fékes bocskorjáról
  ékes járásáról tarisznyaszíjáról
  a két ágra kisodrott fekete bajszáról
  
  elmentem én kecskemétre
  süldőket őrizni
  lefagyott a sarkam felállott az orrom
  édes kedves komámasszony
  édes kedves komámasszony
  segéljen kend rajtam
  
  csikósok gulyások gulyások
  nagy gyakható kandászok
  nagy gyakható kandászok
  cifra kötőt kandásznénak
  mert a kötő libeg-lobog
  kandász farka izeg-mozog
  mert a kötő libeg-lobog
  kandász farka izeg-mozog
  
  hücs ki disznó a berekből
  csak a füle látszik
  kandász bojtár a bokorba
  kandász bojtár a bokorba
  menyecskével játszik
  
  kandász hajtja malacát
  jáger gyakja a lányát
  utána ment a bojtár fékom teringette
  mért gyaktad meg a szeretőmet
  mért gyaktad meg a szeretőmet
  ebadta jágerje
  
  a disznóhús a kandászé
  a disznóhús a kandászé
  disznó farka a bojtáré
  disznó farka a bojtáré
  
  aprót szemetel a disznó
  rakd a tarisznyádba
  ha megunod magadat
  az apád kalapjába
  

  7. Elveszett hat ökröm

  elveszett hat ökröm cédrusfa erdőbe

  (Karád)

  elveszett hat ökröm cédrusfa erdőbe
  elvásott csizmám a sok keresésbe
  ne keresd ökrödet mert be vagyon hajtva
  gyulai vásáron szól a csengő rajta
  
  ismerem csengődet volt is a kezembe
  gyulai vásáron vettem az ökrömre
  öt forint az ára babám adta rája
  aranyos bötűvel vót neve rávágva
  

  ha elküldtem barna babám szántani

  (Karád)

  ha elküldtem barna babám szántani
  kezire adtam a címerös hat ökröt
  meg is mondtam én a barna babámnak
  hogy szántsa föl karád alatt a gyöpöt
  
  szépen szól az virág ökröm csöngője
  gyüjj el hozzám kisangyalom estére
  hozzál néköm fehér bort és vacsorát
  kedves rózsám ritkán láthatjuk egymást
  

  csúnya volna ha én aztat nem tudnám

  (Karád)

  csúnya volna ha én aztat nem tudnám
  melik utcában lakik az én rózsám
  itt lakik a rozmaringos utcába
  szentgyörgy virág nyílik az ablakjába
  
  az ablakom pirossal virágzik
  ablakrámám zölddel levelezik
  az is búval vagyon ám kirakva
  barna babám könnyen nyitogatja
  
  nyújtsd a te jobb karodat
  úgy ereszd el kedves galambodat
  utoljára öleljük mög egymást
  adjon isten szöröncsés utazást
  

  8. A révész nótája

  rákóczi bercsényi

  (Mohács sziget)

  rákóczi bercsényi
  hogy lehet megélni
  tiszán-dunán ladik nélkül
  hogy lehet átmenni
  
  nem lehet édesem
  nem lehet kedvesem
  mert nagy zaj van a tiszán a tiszán
  a szögedi tiszán
  
  van énnéköm ezüstgombos dolmányom
  azt is néköd odaadnám
  ha átvinnél a tiszán
  a szögedi tiszán
  
  nem lehet édesem
  nem lehet kedvesem
  mert nagy zaj van a tiszán a tiszán
  a szögedi tiszán
  
  van énnékem ezüstsarkantyús csizmám
  azt is néköd odaadnám
  ha átvinnél a tiszán
  feleségöm után
  
  nem lehet édesem
  nem lehet kedvesem
  mert nagy zaj van a tiszán a tiszán
  a szögedi tiszán
  

  rab vagyok rab vagyok

  (Mohács sziget)

  rab vagyok rab vagyok
  szabadulást várok
  a jóisten tudja
  mikor szabadulok
  
  ha mögszabadulok
  oly fogadást töszök
  minden nap háromszor
  a templomba mögyök
  
  ott sem imádkozom
  a megholt hívekért
  hanem imádkozom
  a szegény rabokért
  

  két fa között fölsütött a holdvilág

  (Mohács sziget)

  két fa között fölsütött a holdvilág
  az én babám olyan mint a gyöngyvirág
  fele fehér fele piros fele más
  ha vétettem kisangyalom megbocsáss
  
  jaj de sokat elindultam elmentem
  tihozzátok soha be nem mehettem
  a kapuba úgy elfogott valami
  azt az érzést ki sem lehet mondani
  

  hat nap van egy hétbe

  (Mohács sziget)

  hat nap van egy hétbe
  hat nap van egy hétbe
  hetedik vasárnap
  bárcsak kedves rózsám
  bárcsak kedves rózsám
  csak híred hallottam
  
  sohase láttalak
  sohase láttalak
  nem is ismertelek
  csak híred hallottam
  csak híred hallottam
  mégis szerettelek
  
  széles víz a duna
  széles víz a duna
  keskeny palló rajta
  nem menj rá angyalom
  nem menj rá angyalom
  mer leesöl róla
  
  nem esöm nem esöm
  nem esöm nem esöm
  a duna vizébe
  inkább esök rózsám
  inkább esök rózsám
  veled szerelembe
  

  hol jártál te bundabőr

  (Mohács sziget)

  hol jártál te bundabőr
  bunda-bunda bundabőr
  kecskéket keresni
  menyecskét ölelni
  
  hol háltál te bundabőr
  bunda-bunda bundabőr
  cifra nyoszolába
  slingölt ágyacskába
  

  hármat tojott a fekete kánya

  (Mohács sziget)

  hármat tojott a fekete kánya
  engem szeret a kend legszöbb lánya
  akármillen korhely gyerök vagyok
  maga lánya szeretője vagyok
  
  ne nézd azt hogy rongyos a nadrágom
  csak azt nézd hogy hogyan jár a lábom
  akármillen szegény gyerök vagyok
  maga lánya szeretője vagyok
  
  szegfű van a keszkenőm sarkába
  válogat a legény a lejányba
  ha válogat most van az ideje
  ögye mög a válogatós fene
  

  9. Zörgeti angyalom ablakom rostélyát

  fölülök én sötét pejparipámra

  fölülök én sej haj sötét pejparipámra
  letekintek sej haj a két első lábára
  arra hajtom amerre a nap lejár
  kereshetöd sej haj gabancos hajú polgár
  arra hajtom amerre a nap fölkel
  arra adják sej haj a százas bankót érte
  
  betyárgyerek sej haj vígan éli világát
  zöld erdőben sej haj süti a nyers szalonnát
  papirosra csöpögteti a zsírját
  avval keni sej haj a fekete göndör haját
  
  zöld erdőbe sej haj van a betyár megölve
  zsebkendővel sej haj van az álla felkötve
  mellette áll sötét pejparipája
  búsan nyerít sej haj mer meghalt a gazdája
  

  lóra csikós lóra

  (Somogyaszaló)

  lóra csikós lóra
  elszaladt a ménes
  nem tehetek róla
  nem ülhetek lóra
  
  nem ülhetek lóra
  mert el vagyok fogva
  el is vagyok fogva
  el is vagyok hajtva
  a szigetvári nagy börtönbe
  le is vagyok csukva
  
  arra jön angyalom
  sirat engem nagyon
  ne sirass angyalom
  fáj a szívem nagyon
  
  hogyne siratnálak
  mikor én téged vasban látlak
  holnap nyolc órakor
  nagy börtönbe zárnak
  
  megverték a dobot
  a hegyek tetején
  rám verték a vasat
  a börtön fenekén
  
  zörgeti angyalom
  ablakom rostélyát
  én is megzörgetöm
  a vármegye láncát
  
  térdig vasba vagyok
  könyékig bilincsben
  hát mért terömt az isten
  engem ez életre
  
  rászállott a páva
  a rabok házára
  vizet hoz csőribe
  a rabok számára
  
  mosdózzatok rabok vagytok
  mer bűnösök vagytok
  kérjétök az istent
  maj megszabadultok
  
  rab vagy babám rab vagy
  én meg beteg vagyok
  ha te is megszabadulsz
  én is meggyógyulok
  

  11. Sobri Jóska nótái

  lápafő határán búsul az a nagy fa

  (Zalavég)

  lápafő határán búsul az a nagy fa
  híres sobri jóska aluszik alatta
  
  olyan mélyen alszik a fekete földben
  nem is tudja hogy a sírját fű benőtte
  
  sötét holló szállott a fa tetejére
  nézi a sírt fejét sem fordítja félre
  
  lassan járj ott pajtás holló meg ne hallja
  el ne szálljon onnajt sobrit hadd sirassa
  

  sej haj sobri pajtás

  (Zalavég)

  sej haj sobri pajtás
  hogyan tetszik a betyárság
  sej haj nem jól tetszik
  mer a babám halva fekszik
  
  sej haj sobri pajtás
  mi ott az a nagy fehér ház
  sej haj sümeg város
  ott lakik a komisszáros
  
  sej haj sobri pajtás
  hogyan tetszik a vándorlás
  sej haj még jobb vóna
  répa rozi ha itt vóna
  

  átilmennék a kerkán

  (Zalavég)

  átilmennék a kerkán
  jövő évnek tavaszán
  visszajövök a nyarán
  daruszőrű paripán
  
  átjössz rózsám át biz én
  visszajössz-e úgy biz én
  ha te elmégy én is el
  mért maradnék tőled el
  
  átjössz rózsám át biz én
  átilmennék át biz én
  ha te elmész én is el
  mér ne mennék véled el