bolt.piarista.hu

Nóták

  Lovász Irén / Világfa

  1. megjöttünk megjöttünk

  kinek lába
  kinek egye-mása
  hej regö rejtem
  azt is megadhatja
  az a nagy úristen
  
  amott kerekedik
  egy fekete felhő
  abba legelészik
  csodatévő szarvas
  
  száz misegyertya
  gyújtatlan gyulladjék
  
  adjon az úristen
  ennek a gazdának
  
  ...
  száz kereszt árpát
  száz kereszt búzát
  ...
  
  

  2. regélök míg élök

  édös fiam iljon fiam
    sej regélök regélök
  napot láttam én fölkelni
  hódikát láttam én lemenni
  az kettő közt szarvast láttam
  egyik lába az napba volt
  másik meg a hódikába
  egyik lába az erdőben
  az másik meg az tengerben
  jobb oldalán nagy szén égett
  bal oldalán köd setétlett
  szeme előtt hajnal virradt
  utána meg éjjel szakadt
  az erdőbe ha bévetődnék
  napfelköltig ébrön lennék
  az szarvast is megnyilaznám
  útadon új legelőket lelnél
  

  4. márton szép ilona

  itt es ereszkedik
  egy kerek dombecska
  s azon nevekedik
  egy édes almafa
  
  édes az almája
  csukros a virágja
  s az alatt ül vala
  szűz lány mártír asszony
  
  s kötögeti vala
  maga koszorúját
  s énekeli vala
  maga énekjeit
  
  s nehul ereszkedik
  egy gyalog ösvenyke
  s azon ereszkedik
  egy fehér bárányka
  
  jobb oldalán viszi
  áldott napnak fényét
  bal oldalán viszi
  áldott holdnak fényét
  
  szőre szálán viszi
  hatvan mise gyertyát
  szarva között viszi
  mennyei harangot
  
  s meg ne ijedj meg ne ijedj
  márton szép ilona
  hogy mi ide jöttünk
  isten parancsolta
  
  s a mennyei ajtó
  nyitatlan es nyílik
  s a mennyei harang
  húzatlan kondulik
  

  szivárvány havasán

  szivárvány havasán
  felnőtt liliomszál
  nem szereti helyét
  el akar bújdosni
  ki kell onnat venni
  s új helybe kell tenni
  ki kell onnat venni
  s új helybe kell tenni
  
  s apámért s anyámért
  mit sem cselekednék
  tengernek a habját
  kanállal lemerném
  tenger fenekéből
  gyöngyszemeket szednék
  mégis a rózsámnak
  gyöngykoszorút kötnék
  

  porka havak esedeznek

  porka havak esedeznek
  dehó reme róma
  
  nyulak rókák játszadoznak
  bényomoztunk a faluba
  sándor mózes udvarára
  ott találtunk rakva házat
  benne láttunk vetve ágyat
  kelj fel apám kelj fel anyám
  mer eljöttek a regösök
  

  porondos víz martján

  porondos víz martján
  felnőtt liliomszál
  ki akar száradni
  ki kell onnat venni
  
  új helybe kell tenni
  de ha megfogannék
  de új helybe kell tenni
  hátha megfogannék
  
  mit sírsz mit keseregsz
  szegény árva leány
  de én hogy ne sírjak
  hogy ne keseregjek
  
  mikor nékem nincsen
  sem apám sem anyám
  sem apám sem anyám
  sem egy édes egyem
  
  ne sírj ne keseregj
  szegény árva leány
  édesapád helyett
  édesapád leszek
  
  édesanyád helyett
  édesanyád leszek
  jó testvéred helyett
  jó testvéred leszek
  

  magamnak marasztom

  menyecske menyecske
  megmondám ez este
  ne menj ki cserjésbe
  ne menj ki cserjésbe
  
  mer megmar a kígyó
  szerelem képébe
  mer megmar a kígyó
  szerelem képébe
  
  szerelem szerelem
  átkozott szerelem
  szerelem szerelem
  átkozott szerelem
  
  mér nem termettél volt
  minden fa tetején
  mér nem termettél volt
  minden fa tetején
  
  minden fa tetején
  diófa levelén
  minden fa tetején
  diófa levelén
  
  hogy szakasztott lenne
  minden szegény leány
  minden szegény leány
  minden szegény legény
  
  mer én szakasztottam
  el is hervasztottam
  mer én szakasztottam
  el is hervasztottam
  
  kit immár szakasztom
  magamnak marasztom
  kit immár szakasztom
  magamnak marasztom
  

  páva

  hej páva hej páva
  császárné pávája
  hej páva hej páva
  császárné pávája
  
  ha én páva volnék
  ha én páva volnék
  kőkertre szállanék
  kőkertre szállanék
  
  tollamat hullatnám
  tollamat hullatnám
  szép lányok fölgyűjtnék
  szép lányok fölgyűjtnék
  
  szép lányok fölgyűjtnék
  úrfiknak küldenék
  szép lányok fölgyűjtnék
  úrfiknak küldenék
  
  mikor lejány voltam
  mikor lejány voltam
  szabad madár voltam
  szabad madár voltam
  
  de hogy eladódtam
  fogott madár voltam
  de hogy eladódtam
  fogott madár voltam
  

  a pünkösdi rózsa

  a pünkösdi rózsa
  kihajlott az útra
  nékem es kihajlott
  szekeremnek rúdja
  
  nem tudom édesem
  jóra-e vaj rosszra
  jóra-e vaj rosszra
  vaj holtig bánatra
  
  kinezék ez úton
  látám édesemet
  látám édesemet
  ő is láta éngem
  
  s akarám szólítni
  szánám búsítani
  s ily szép ifijan
  megszomorítani
  
  s az én piros vérem
  a te piros véred
  egy árokba folyjon
  s egy malmot meghajtson
  
  pedig az a malom
  három kövű legyen
  s a legelső köve
  szeretetet járjon
  
  s a második köve
  aprópénzt hullasson
  s a harmadik köve
  igazgyöngyöt járjon
  

  udvarom közepén

  udvarom közepén
  van egy szép almafa
  s ahhoz hozzákötve
  egy szép pej paripa
  
  fel is van nyergelve
  fel is kantározva
  gyere régi babám
  búcsúzzunk el rajta
  
  két út van előttem
  melyiken induljak
  két szép szeretőm van
  melyiktől búcsúzzam
  
  s egyiktől búcsúzom
  a másik megharagszik
  s azér az én szívem
  soha-soha meg nem nyugszik
  
  volt két szép szeretőm
  megholt mind a kettő
  s egyiket temettem
  diófa tövibe
  
  a másikat pedig
  szívem közepébe
  a másikat pedig
  szívem közepébe
  
  s egyiket öntözöm
  a tatros vizével
  a másikat pedig
  sűrű könnyeimmel
  

  jaj de szépen virjadozik

  jaj de szépen virjadozik
  s az én szívem hervadozik
  jaj de szépen megvirjada
  s az én szívem elhervada
  
  kicsi madár jaj de fenn jársz
  mi az oka alább nem szállsz
  alább szállnék de nem merek
  sok az irigy s attól félek
  
  s akármerről fújjon a szél
  csak éngemet egyedül ér
  fú mást is de gyengébben ér
  s éngem igen élesen ér
  
  hazám hazám csendes hazám
  bárcsak határid láthatnám
  füstjét látom de csak alig
  az ég alatt lengedezik
  
  mind azt mondják nem a füstje
  csak az erdő borult ködbe
  mind azt mondják nem a füstje
  csak az erdő borult ködbe
  

  szállj le kicsi madár

  szállj le kicsi madár zöld erdőn keresztül
  szólj be az anyámhoz csak ő van egyedül
  s ha kérdi hogy vagyok mondd meg beteg vagyok
  olyan nagyon fáj a szívem talán meg is halok
  
  na-na-na...
  ne sírj édesanyám ennek így kell lenni
  s minden jó családból egynek rossz kell lenni
  
  mer ha édesanya édesanya voltál
  vékony nádszáladdal mér nem hajlítottál
  mer ha hajtott volna elhajlottam volna
  ilyen szerencsétlen nem is lettem volna
  
  de ritka az a búza kibe konkoly nincsen
  s ritka az a kislány kibe hiba nincsen
  s mer az én búzámba egy szál konkoly sincsen
  szerettem egy legényt áldja meg az isten
  

  jól gondold meg rózsám

  jól gondold meg rózsám
  elejét utolját
  hogy kivel kötöd be
  életed pályáját
  
  nem kölcsön kenyér az
  hogy visszaadhatnád
  sem nem árpatarló
  hogy legázolhatnád
  
  nem az a jó gazda
  kinek hat ökre van
  csak az a jó gazda
  kinek szép lánya van
  
  szépen felneveli
  szárnyára ereszti
  keservesen nézi
  hogy más üti-veri
  

  ahol én elmegyek

  ahol én elmegyek még a fák es sírnak
  gyenge ágairól levelek lehullnak
  hulljatok levelek takarjatok éngem
  mer az én édesem sírva keres éngem
  
  sirass rózsám sirass amíg előtted látsz
  mer jó isten tudja hol leszen halálom
  erdőkbe mezőkbe s a nagy tengerekbe
  tengernek feneke az én vetett ágyam
  
  s a tengernek színye az én takaradzóm
  csúszó-mászó férgek az én hálótársam
  s az apró halacskák az én siratóim
  s az égi madárkák az én éneklőim
  
  te túl rózsám te túl a világ erdején
  te túl rózsám te túl a világ erdején
  de én jóval innen a bánat mezején
  de én jóval innen a bánat mezején
  

  rabnóta

  (alföld)

  térdig vagyok vasba könyékig bilincsbe
  szemeim apadnak a nagy sötétségbe
  
  kígyók békák szeme az én világítóm
  bilincsem zörgése esthajnal harangszóm
  
  börtönnek falai beszélgetőtársam
  börtönnek feneke az én vetett ágyam
  

  virágok vetélkedése

  vetekedik vélem
  háromféle virág
  virágom véled elmegyek
  virágom tőled el se maradok
  
  ne vetekedj vélem
  te búza szép virág
  mert bizony tevéled
  színes ez világ is
  virágom véled elmegyek
  virágom tőled el se maradok
  
  ne vetekedj vélem
  te szőlő szép virág
  mert bizony tevéled
  szentmisét szolgálnám
  virágom véled elmegyek
  virágom tőled el se maradok
  
  ne vetekedj vélem
  te rózsa szép virág
  mert bizony tevéled
  lányok dicsekednek
  virágom véled elmegyek
  virágom tőled el se maradok
  

  hidegen fúj a szél

  kuruc kassa felől
  hidegen fúj a szél
  hidegen fúj a szél
  de rossz hírt hallok a
  magam sorsa felől
  
  énekes kis madár
  mindig azt énekli
  mindig azt énekli
  jól vigyázz te betyár
  mer megfog valaki
  

  hej révész révész

  hej révész révész
  ifjú magyar révész
  vígy át a nagy hajón
  vígy át a nagy hajón
  
  uramról maradt
  egy láda kincsem
  azt is neked adom
  azt is neked adom
  
  hej révész révész
  ifjú magyar révész
  vígy át a nagy hajón
  vígy át a nagy hajón
  
  uramról maradt
  egy szép fekete pej ló
  azt is neked adom
  azt is neked adom
  
  hej révész révész
  ifjú magyar révész
  vígy át a nagy hajón
  vígy át a nagy hajón
  
  uramról maradt
  egy szép hajadon lányom
  azt is neked adom
  azt is neked adom
  
  az kell kedvemnek
  szép szerelmemnek
  öröm a szívemnek
  öröm a szívemnek
  
  hej révész révész
  ifjú magyar révész
  vígy át a nagy hajón
  vígy át a nagy hajón
  

  esteledik alkonyodik

  esteledik alkonyodik
  gulya ménes takarodik
  a számadó káromkodik
  három bojtár jó bort iszik
  
  andrás nap után az idő
  sűrűn ködöl már a felhő
  siránkoznak a bárányok
  elfogyott a takarmányok
  
  amott egy kis patak mellett
  három juhom hatot ellett
  van már juhom van bárányom
  van szeretőm tizenhárom
  

  aratóének

  elvégeztük elvégeztük az aratást
  az aratást
  majd megesszük majd megisszuk az áldomást
  az áldomást
  
  egész falu egész falu mind aluszik
  mind aluszik
  a mi gazdánk a mi gazdánk nem aluszik
  nem aluszik
  csak mirólunk csak mirólunk gondolkodik
  gondolkodik
  

  víg légy gazda víg légy

  víg légy gazda víg légy
  víg munkásid vannak
  szomorún kimennek
  vígan hazajönnek
  
  terítsd asztalodat
  tedd rá pint borodat
  fehér kalácsodat
  fehér kalácsodat
  
  megarattunk má mink
  mit arassunk má mink
  van még galambomnak
  megaratjuk azt is
  
  arass rózsám arass
  megadom a garast
  ha én meg nem adom
  megadja galambom
  
  arattam arattam
  kévét is kötöttem
  galambom tarlóján
  meg is betegedtem
  

  két tápéi dal

  kiöntött a tisza vize
  barna kislány fürdik benne
  én is megfürödtem benne
  rám is ragadt a szerelme
  
  ki a tisza vizét issza
  vágyik annak szíve vissza
  én is mögfürödtem benne
  rám is ragadt a szerelme
  

  jaj de bajos egy vánkoson feküdni

  jaj de bajos egy vánkoson feküdni
  ki az urát nem igazán szereti
  a párnának a két széle elszakad
  a közepe tiszta újon megmarad
  
  nehéz a hangyát kősziklán nyomozni
  kölletlen párnak egy párnán nyugodni
  ha ölelni köll karjait fájlalja
  ha csókolni köll könnyeit hullajtja
  

  elment az én rózsám

  (dunántúl)

  elment az én rózsám itt hagyott engemet
  elvitte magával minden víg kedvemet
  
  csak azt mondd meg rózsám melyik úton mégy el
  felszánttatom én azt aranyos ekével
  
  be is vetem én azt szemenszedett gyönggyel
  be is boronálom sűrű könnyeimmel
  
  elment az én rózsám itt hagyott engemet
  elvitte magával minden víg kedvemet
  

  két ,,dudás''

  elmentem én a szőlőbe kata

  elmentem én a szőlőbe kata
  ráhágtam a venyegére kata
  venyegéről venyegére
  fáj a szívem egy szőkére kata
  
  mikor én még kicsiny voltam kata
  a cukorér majd megholtam kata
  de miolta nagyobb vagyok
  a legényér maj' meghalok kata
  
  a bolhási kertek alatt kata
  de sok gyalogutak vannak kata
  minden legény egyet csinál
  aki a rózsájához jár kata
  minden legény egyet csinál
  akin a rózsájához jár kata
  
  árok partján rakjál tüzet kata
  forralj nála édes tejet kata
  szeljél bele zsömlebelet
  azzal kínálj meg engemet kata
  
  nem ettem én ma egyebet kata
  babám adott egy szem meggyet kata
  azt is csak úgy levelestül
  megélek szerető nélkül kata
  
  jaj istenem minek élek kata
  ha ja semmitől is félek kata
  száraz levél megzörrenik
  bennem a vér meghidegszik kata
  

  érik érik a cseresznye

  érik érik a cseresznye
  bodorodik a levele
  mennél jobban bodorodik
  árva szívem szomorodik
  
  üssön meg babám a ménkű
  akkora mint egy malomkű
  halálodat nem kívánom
  de ha megüt azt se bánom
  

  zörög a cidrus

  zörög a cidrus a kertben
  hej lulululu-lululárom
  hogyan megyek ki belűlle
  hej lulululu-lululárom
  
  édesanyám mondta nékem
  minek a szerető nékem
  
  de én arra azt felelem
  gyötör anyám a szerelem
  

  imhol kerekedik

  imhol kerekedik
  egy fekete felhő
  abba tollászkodik
  sárga lábú holló
  
  állj meg holló állj meg
  hadd üzenjek tőled
  apámnak s anyámnak
  jegybéli mátkámnak
  
  látod-e angyalkám
  ezt a száraz nyárfát
  majd ha az kizöldül
  akkor megyek hozzád
  
  rab vagyok rab vagyok
  szabadulást várok
  a jó isten tudja
  mikor szabadulok
  

  szánom-bánom

  csak azt szánom-bánom
  tőled el kell válnom
  sok utánad való
  járásom sajnálom
  
  széles az a duna
  keskeny a híd rajta
  ne menj rá galambom
  mert leesel róla
  
  elkiáltom magam
  a régi határban
  meghallja galambom
  a túlsó határban
  
  ha hallja ha nem is
  nem tehetek róla
  gyenge szavaimmal
  nem mehetek oda
  
  ha odamehetnék
  odarepülhetnék
  ablakára szállnék
  neki muzsikálnék
  
  szeretőm kedviért
  mit nem cselekednék
  tenger közepiből
  vizet merítgetnék
  
  tenger közepiből
  vizet merítgetnék
  tűzön-vízen kéne
  mégis általmennék
  

  estéli imádság

  a fényes nap immár lenyugodott
  a föld színe sötétbe maradott
  nappali fény éjjelre változott
  fáradtaknak nyugodalmat hozott
  
  vessünk számot hát édes istenem
  hogy lelkemet ne kelljen féllenem
  ha megtartasz holnapi napodra
  nem fordítom azt megbántásodra