bolt.piarista.hu

Nóták

  Nyisztor Ilona / Moldvai szentes énekek

  1. mária tiszteletire

  mária tiszteletire
  akik ide eljöttetek
  szűz mária szent fejire
  szép koszorút kössetek
  
    szűz mária mennynek gyöngye
    add áldásod híveidre
    drágalátos szent kezedbe
    ölelj minket kebledre
  
  jertek ó keresztény hívek
  szűz máriát tisztelni
  mert ő fogja müérettünk
  a szent fiát megkérni
  
  aki oly nagyon szereti
  ezt az égi jó anyát
  minden este elvégezi
  mária olvasóját
  
  amen
  

  2. nyíljon ki a szüvetekben

  nyíljon ki a szüvetekben
  az öröm virág
  zengjen hogy hallja meg
  az egész világ
  
    édesanyánk hozzád jöttünk
    lángadozva mert szeretünk
    ó szűz mária
    hogy köszöntsünk úgy mint egykor
    az úr angyala
  
  nincsen abban élő hit
  nincsen szeretet
  aki így nem köszönti
  a te nevedet
  
  aki hitvel reménnyel
  tebenned bízik
  az soha életiben
  nem csalatkozik
  
  jöjjön ide bús özvegy
  szomorú árva
  aki a szűzanyánknak
  oltalmát várja
  
  amen
  

  3. nyújtsd ki mennyből

  nyújtsd ki mennyből ó szent anyánk kezedet
  ne utáld meg szükségében hívedet
  mária mária mária szűzanya
  
  oltalomhely isten után csak te vagy
  szólj mellettem mert szovad ereje nagy
  mária mária mária szűzanya
  
  vétkeinknek rútságáért meg ne verj
  szent fiadnak kegyelmébe bevezess
  mária mária mária szűzanya
  
  ó mária isten után ...
  szent fiaddal legkevesebb szószóló
  mária mária mária szűzanya
  
  amen
  

  4. itt van anyánk mária

  itt van anyánk mária
  mint a hóvirág
  a szentlélek áldássa
  szállott le rejánk
  
    nem vajunk árvák
    van édesanyánk
    ki a magas mennyekből
    gondot vüsel ránk
    nem vajunk árvák
    van édesanyánk
    palástoddal takarj be
    úgy vigyázz rejánk
  
  eljöttek az özvegyek
  a szegény árvák
  töröld el könnyeiket
  édes szűzanyánk
  
  ha nincs kenyer keresünk
  jöjjetek ide
  szűzanyánk ótárára
  borulajtok le
  
  tárd ki védő karjaid
  édes szűzanyánk
  ölelj drága szüvedre
  özvegyet s árvát
  
  szép szeretetnek anyja
  kedves csillaga
  isten hite van benne
  minden bizalma
  
  amen
  

  5. az úr angyala köszönté

  az úr angyala köszönté a szép szüz máriát
  és a méhébe fogadá az ő áldott szent fiát
  
  üdvezlégy mária
  malasztval vaj teljes
  az úr vajon teveled
  te vagy áldott az asszonyok között
  és áldott a te méhednek gyümőccse jézus
  asszonyunk szűz mária istennek szent anyja
  imádkozzál érettünk a bünösekért
  most és halálunknak óráján amen
  
  én az úr szolgálló lánnya vajok
  legyen néked a te igéd szerint
  
  és az ige testté lett
  és müközöttünk lakodzik
  

  6. szentolvasót imádkoztunk

  szentolvasót imádkoztunk
  máriáhaz fohászkodtunk
  kérvel kérjük szűzanyánkat
  fogadja el hű imánkat
  
  szentolvasót mikor mondtunk
  máriának füzért fontunk
  fonogattuk koszorunkat
  rózsafüzért asszonyunknak
  
  imádságunk koszorujza
  őt aki a legszebb rózsa
  égi bimbót hajtat nékünk
  rajta nyílt ki üdvességünk
  
  szűz mária szüvünk
  soha bennünk el ne hervadj
  nyílj ki bennünk ég virága
  tégy méltóvá mennyországra
  
  amen
  

  7. boldogasszony anyánk

  boldogasszony anyánk
  mennyei pátrónánk
  nagy ínségben levénk
  így szóllunk mü hozzád
  
    moldovárúl
    édes hazánkrúl
    ne felejtkejzél
    csángó magyarakrúl
  
  ó atyaistennek
  kedves szép leánnya
  jézus krisztus anyja
  szentlélek mátkája
  
  tégedet szent isten
  örökségbe hagya
  szent lászló királyunk
  minket rejád bízott
  
  amen
  

  8. aranymiatyánk

  virágszombaton este
  mária fiát kérdezte
  jövő héten mit fogsz tenni
  szent fiam mit fogsz szenvedni
  
  virágvasárnapján mit fogsz tenni
  szent fiam mit fogsz szenvedni
  akkor anyám király leszek
  a jeruzsálemba bé mejek
  
  hát nagy hetfőn mit fogsz tenni
  szent fiam mit fogsz szenvedni
  akkor anyám beteg leszek
  a templomba nem mehetek
  
  hát nagykedden mit fogsz tenni
  szent fiam mit fogsz szenvedni
  akkor anyám vándorolok
  az utcákon le s fel járok
  
  nagyszeredán mit fogsz tenni
  szent fiam mit fogsz szenvedni
  akkor anyám hamis júdás
  engem harminc pénzért elád
  
  nagycsütörtökön mit fogsz tenni
  szent fiam mit fogsz szenvedni
  anyám getszemáni kertben
  felmegyek az olajok hegyikbe
  
  jézus a getszemáni kertben
  fenn az olajok hegyikbe
  térgyen állva imádkozik
  piros vérrel izzadozik
  
  nagypénteken mit fogsz tenni
  szent fiam mit fogsz szenvedni
  akkor anyám egy keresztre
  fel leszek én majd feszítve
  
  te a kereszt alatt leszel
  szent kezedvel el nem érhetsz
  szent kezedvel el nem érhetsz
  szűz öledbe le nem tehetsz
  
  hát nagyszombaton mit fogsz tenni
  szent fiam mit fogsz szenvedni
  akkor anyám koporsómba
  bészállok a gyászos síromba
  
  húsvét napján mit fogsz tenni
  szent fiam mit fogsz művelni
  akkor anyám feltámodak
  mennyországba uralkadok
  
  húsvét után ötven napra
  piros pünkösd hajnalára
  elküldöm a vigasztalót
  a fehér színű galambot
  
  pünkösd után nyolcvan napra
  nagyboldogasszony napjára
  felviszlek a mennyországba
  a mennyei boldogságba
  
  amen
  

  9. ó életem végórája

  ó életem végórája
  rajtunk a halál kaszája
  nincsen itten maradásunk
  jöjj el szabadásunk
  
  fődből lettünk s fődből élünk
  föld és porrá é még leszünk
  fődből lettünk s fődből élünk
  föld és porrá é még leszünk
  
  mát én többet nem szólhatok
  panaszaimból nem mondok
  csak szentséges szűz márjának
  árvák vigasztalójának
  
  ó mária ó mária
  krisztus urunk édesanyja
  met most mi eleidbe jöttünk
  keresztfádon át köszöntünk
  
  mondja mindnyájunknak nyelve
  dicsértessék jézus neve
  fődből lettünk s fődből élünk
  föld és porrá é még leszünk
  fődből lettünk s fődből élünk
  föld és porrá é még leszünk
  
  ó siralom s ó fájdalom
  most a hótakról kell szólnom
  mondjunk örök nyugodalmat
  a te szógálló fiadnak
  
  istenem adj nyugodalmat
  mennyországba bé jutalmat
  sok lakóhelyei vannak
  az úristen országának
  
  de nem tudjuk merre vannak
  hogy a hótak hol kínlódnak
  istenem adj nyugodalmat
  mennyországba bé jutalmat
  
  elérkeztünk a szent helyre
  a szomorú gyászos kertbe
  vigasztalást itt nem veszünk
  könyves szemvel visszamejünk
  
  istenem adj nyugodalmat
  mennyországba bé jutalmat
  istenem adj nyugodalmat
  mennyországba bé jutalmat
  
  hull a főd a koporsómra
  az utolsó harangszóra
  fődből lettünk főddé leszünk
  főddé és porrá é megválunk
  
  istenem adj nyugodalmat
  mennyországba bé jutalmat
  istenem adj nyugodalmat
  mennyországba bé jutalmat
  
  amen
  

  10. a fényes nap

  a fényes nap immá lenyugodott
  s a főd szintén sötétbe maradott
  nappali fény éjjelre változott
  fáradtaknak nyugodalmat hozott
  
  minden állat megy nyugodalomra
  az istentől kirendelt álomra
  de én uram úgy megyek ágyomba
  mintha mennék gyászos koporsómba
  
  midőn ágynak adom a testemet
  deszka közé záratom éltemet
  hosszús álom érheti szememet
  s a kakasszó hozhatja végemet
  
  veszünk számot hát édes istenem
  hogy lelkemet ne kelljen féltenem
  hogy lehessen bátrabban szóllanom
  midőn meg kell előtted állanom
  
  napkelettől egész napnyugodtig
  szent nevedbe bíztam én fáradtig
  de megbocsáss mert szüvemből szánom
  könnyek miatt szemembe nincs álom
  
  ne szólíts ki uram készületlen
  ne szólíts ki uram készületlen
  vezess elő az enyhítő kútra
  s úgy bocsáss el engem a nagy útra
  
  amen
  

  11. lehullott a jézus vére

  lehullott a jézus vére
  a szent keresztfa tövire
  drágalátos szent testibű
  ??? mélységes sebeibűl
  
  de a főden nem maradott
  mind piros rózsáé vállott
  a szent angyalok felszedték
  alázatosan tisztelték
  
  jézus mondja az angyalnak
  vidd fel mennybe szent atyánknak
  mondd hogy keresztfámról küldtem
  fogadja kedvesen tőlem
  
  amen
  

  12. ó szent istván

  ó szent istván dicsértessél
  menny és fődben tiszteltessél
  de főképpen nálunk ma
  mint hazánk fő oszlopa
  
    kérünk mind apostolunkat
    és az első királyunkat
    szent istván nézz mennyből le
    a szép magyar népedre
  
  még a gyenge gyermekségben
  csuda vala a szentségben
  példájára népeknek
  örömére mennyeknek
  
  sok sánta vette járását
  sok vak nyerte és látását
  némák kezdtek szóllani
  siketek is hallani
  
  amen