Szegedi Piaristák

bolt.piarista.hu

  A dudari hármas határ

  A dudari hármas határ
  Magam vagyon benne betyár
  Viselem a betyár nevet nevemet
  Mer a rózsám engem szeret. 
  
  A dudari temetőbe
  Három kislány sétál benne
  Az is azért sétál benne de benne
  Szeretője fekszik benne.
  

  1. A fényes nap immár elnyugodott

  A fényes nap immár elnyugodott
  A föld szine sötétben maradott
  Nappali fény éjjelre változott
  Fáradtaknak nyugodalmat hozott.
  
  További versszakok (felvételen kívül):
  
  Minden állat mégy nyugodalomra
  Az Istentől kirendőt álomra
  De én Uram úgy megyek ágyamra
  Mintha mennék gyászos koporsómra.
  
  Mert noha most erős és friss vagyok
  De több napot magamnak nem hagyok
  Azt gondolom minden nap utolsó
  Ez iccakán köllhet a koporsó.
  
  Midőn ágynak adom testemet
  Deszka közé zárhatom éltemet
  Hosszas álom érheti szémémet
  A kakas-szó hozhatja végemet.
  
  Vessünk számot én édes Istenem
  Hogy lelkemet ne kölljön féltenem
  Hogy lehessen bátrabban szólanom
  Midőn meg köll előtted állanom.
  
  Színed előtt mindennap elesem
  Mert te lettél Atyádnál kezesem
  Ha megölsz is még is benned bízom
  Szent véredhez futok ha szomjazom.
  
  Napkelettől egész napnyugotig
  Szent nevedben bíztam és fáradtig
  De megbocsáss én szívemből szánom
  Könnyek miatt nincs szememen álom.
  
  Az ágyamban zokogva költözöm
  Vánkosomat könnyekkel öntözöm
  Ha megtartasz holnapi napodra
  Nem fordítom azt megbántásodra.
  
  Ne szólíts ki Uram készületlen
  Vezess előbb az enyhítő kútra
  Hogy juthassak a mennyei jussra
  Úgy bocsáss el engem a nagy útra. Ámen
  

  2. A karádi bírónak

  A karádi bírónak
  Van két sárga csikója
  Ellopnám az éjcaka
  Hogyha rám nem virradna.
  
  Kezd a hajnal hasadni
  Jön két zsandár vasalni
  Megvasalják a kicsi kezemet
  Elvisznek az egyesbe.
  
  Egyesből a kettesbe
  Kettesből a négyesbe
  Gyere babám váltsál ki
  Ne hagyjál elhervadni.
  
  Kiváltalak ki ki ki
  Nem hagylak elhervadni
  Eladom a sárga cipőm
  Kiváltom a szeretőm.
  

  3. A Krisztus Jézus vérével megváltott népek

  A Krisztus Jézus vérével megváltott népek
  Szent lélek Istentől szenteltetett hívek
  Kik a siralomnak helyére gyűltetek
  Hogy atyátok fiát sírván szemléljétek.
  
  Talán a halálról akartok érteni
  Annak keserűségéről tudakolódzani
  Imhol e példából könnyen kihozatni
  A halálnak mérge mit szokott mívelni.
  
  Mert édes atyánkfiát hogy ő megfojtotta
  Az ő mérges nyila testét általjárta
  Keserű fullánkját reá bocsátotta
  Őtet életétől íme megfosztotta.
  
  További versszakok (felvételen kívül):
  
  A halálnak senki ellene nem állhat
  Oly orvost e földön senki nem találhat
  Fegyveres kezéből senki ki nem vonhat
  Halálnak mérgétől senki meg nem óvhat.
  
  Tudom hogy hallottál régen szent atyákat
  A megholtak közül sok vén jámborokat
  Akiket a halálnak mérge megfojtott
  S e földi élettől csak hamar megfosztott.
  
  A te gyenge tested tudod mivé leszen
  Minden állatoknál utálatosb lészen
  Kígyók békák étke koporsóban lészen
  És a szegény lélek számadásra mégyen.
  
  Hogy nem gondolkodol tehát bűneidről
  Isten ellen való fertelmességedről
  Tudod hogy valaha számot adsz mindenről
  Amit itt míveltél megkérdeznek erről.
  
  Indult meg hát lelkem tökéletességben
  Emeld fel szemedet a tündöklő égben
  Szemben légy az úrral hitben reménységben
  Szánjad bűneidet töredelmességben.
  
  Fordítsuk már szemünk holt atyánkfiára
  Mit mond ő mi nékünk, figyelmezzünk arra
  Senki halálomat úgymond ne sirassa
  Nyugtasson Isten ki ki inkább mondja.
  
  Óh áldott nap és hold ragyogó csillagok
  Folyó vizek erdők, mezei virágok
  Kik énnekem itten híven szolgáltatok
  Legyetek az úrtól kívánom boldogok.
  
  Ti is én körülem álló jó barátim
  Rajtam szánakodó én jóakaróim
  Isten áldásában legyetek rokonim
  Atyámfiai és kedves szomszédim.
  
  Nincsen egyéb hátra, fogjátok testemet
  Az úrnak átadtam immár én lelkemet
  Adjátok a földnek hideg tetememet
  Kívánom nyugodni Istennél lelkemet.
  
  "Ezt énekeltem virrasztóba, Cserpes Sándor, kapuvári lakos ötvenné.. ötvenöt éves."
  

  4. A mélységből kiáltottam Uram hozzád

  A mélységből kiáltottam Uram hozzád
  Uram hallgasd meg az én szómat
  Menny örömébe vigyenek az angyalok
  A hív Lázárral szegény jámborral
  Életed legyen mindörökké.
  
  Legyenek a te füleid figyelmetesek
  Az én könyörgésem szavaira
  Menny örömébe vigyenek az angyalok
  A hív Lázárral szegény jámborral
  Életed legyen mindörökké.
  
  Adj Uram örök nyugodalmat neki
  És az örök világosság fényeskedjék neki
  Menny örömébe vigyenek az angyalok
  A hív Lázárral szegény jámborral
  Életed legyen mindörökké.
  

  5. A mielségből kiáltok Uram hozzád

  A mielségből kiáltok Uram hozzád
  Uram hallgasd meg az ien szóamat
  Legyenek füleid figyelmetesek
  Jaj s a könyörgésünknek szavára
  Elejtett engem az halál
  Kiszáradt szüvem mint fűszál
  Ó irgalmas Jézus ó kegyelmes Krisztus
  Vedd hozzád lelkemet hadd lássam színedet
  Édes Jézusom.
  
  Ha ja vétkeket figyelembe veszed Uram
  Uram ki állhat meg előtted
  De nálad az irgalmasság
  És nálad a bőséges megváltás
  
     Itt a felvétel megszakad. A folytatás (felvételen kívül):
  
  Elejtett engem az halál
  Kiszáradt szüvem mint fűszál
  Ó irgalmas Jézus ó kegyelmes Krisztus
  Vedd hozzád lelkemet hadd lássam színedet
  Édes Jézusom.
  
  Remél az én lelkem az ő igéretiben
  És az én lelkem az Úrban bízik
  Mert az Úrnál az irgalmasság
  És őnála bőséges a megváltás
  Elejtett engem az halál
  Kiszáradt szüvem mint fűszál
  Ó irgalmas Jézus ó kegyelmes Krisztus
  Vedd hozzád lelkemet hadd lássam színedet
  Édes Jézusom.
  

  6. A molnár kutyái

  A molnár kutyái 
  
  Hát Drukba és Fertő tava mellett vót egy vizesmalom. Annak a mónárnak, akié ez a vizesmalom vót, vót két seregeszürke csikaja, eladta a vásárba. Ottan egy öt ember hallotta, mikor fölszedte az árát. Este má elmentek hozzája a pénzért. Kocogtatnak, mondják: "J’ estét adjon Isten! mónár gazda". "Adjon Isten, tartsanak velünk az urak". "Jó étvágyat a vacsoráhó". "Tessék az urak". Nem mentek vacsorára, hanem kérdezték: "Mónár amit eladtá, seregeszürke csikaidnak az árát add elü, mert ha elü nem adod, elvesszük az életedet". Ne vegyék el az ü életit, egy szomorú nótája van, engedjék elfurulázni. "Mi az furugla?" "Ott van a gerendafán e". Egy illető, egy betyár leveszi és nekiadja a mónárnak és kezdi fújni, hogy "Elveszik már a pénzemet, elveszik az életemet". Mikor már elvették tőle a pénzt akkor mondta: "Nincs erszényem, nincsen pénzem, de nincs is semmi emberségem". Na most már: "Elvették már a pénzemet, elveszik az életemet Tünde, Tünde, Ridi, Dajnám, Tünde, Ridi, Dajnám". Nahát akkor aztán fújta, hogy, gyorsabban, hogy "Tünde, Tünde, Ridi, Dajnám", akkor a kutyák ezt hallották, most merre menjenek se ajtón, sehun me há nem tunnak át, bebújtak a kemenc’ vagy kályhának az izé száján, aztán mindjárt azon egy behúzódott valahogy a bal kályha cserepek bedűtek és így a kutya azon mingyárt be is ugrott és ment utána második és így a harmadik. Akkor aztán látták az idegen embereket, hát aztán akkor a mónár víggyabban fújta, hogy hát:"Tünde, Tünde, Ridi, Dajnám, tünde, tünde, Ridi, Dajnám" hogy: "Nincs erszényem, nincsen pénzem, Nincs is semmi emberségem. Elvették már a pénzemet, Elveszik az életemet. Tünde, Tünde, Ridi, Dajnám, Tünde, Tünde, Ridi, Dajnám".
  
  Ez a meséje, ez csak ... hogy: 
  
  Elveszik már a pénzemet
  Elveszik az életemet
  Tünde Ridi Dajnám
  Tünde Ridi Dajnám.
  
  Nincs erszényem, nincsen pénzem
  Nincs is semmi emberségem
  Tünde Ridi Dajnám
  Tünde Ridi Dajnám.
  
  Elvették már a pénzemet
  Elveszik az életemet
  Tünde Ridi Dajnám.
  
  Tünde Tünde Ridi Dajnám
  Tünde Tünde Ridi Dajnám
  Tünde Tünde Ridi Dajnám
  Tünde Tünde Ridi Dajnám
  Tünde Tünde Ridi Dajnám.
  

  7. A nap nagy haragnak napja

  A nap nagy haragnak napja
  A világot teszi hamuvá
  Dávid Sibillával mondja
  
  Mel nagy rettegés lesz akkor
  Bíróanak eljöttekor
  Iszonyú számvételkor.
  
  A trombiták meg harsognak
  Mikre holtak feltámadnak
  Törvényszéekhez állíttanak.
  
  Halál s természet elájul
  Látván hogy a holt sírjábul
  A számadásra elindul.
  
  Írott könyveket hozatnak
  Mikben mindenek megvannak
  Honnan ítéletet mondnak.
  
  További versszakok (felvételen kívül):
  
  Azért a bíró leülvén
  S minden titkot kijelentvén
  Végső szót vár minden félvén.
  
  Akkor szegény mit feleljek
  Szószólóul kit keressek
  Holott még a jók is félnek.
  
  Földnek rettenetes ura
  Mennynek irgalmas adója
  Folyjon reám sebed kútja.
  
  Kegyes Jézus emlékezzél
  Hogy értem is kint szenvedtél
  Kimúltomkor kedveltessél.
  
  Keresvén engem fáradtál
  Megváltván nagy kínt vallottál
  Ingyen tűrni ne láttasssál.
  
  Büntetés igaz bírója
  Légy bűnöm megbocsátója
  Számadásom tágítója.
  
  Nyögök sok bűneim alatt
  Orczám pirul vétkem miatt
  Nyújtsd szegénynek malasztodat.
  
  Ki Magdolnán könyörültél
  A latroknak megengedtél
  Belém reménységet öntél.
  
  Könyörgésim méltatlanok
  De érdemid használjanak
  Örök kínok ne ártsanak.
  
  Rendelj állást a juhok közt
  Hogy ne legyek a bakok közt
  Hanem jobb felől a jók közt.
  
  Az átkozottak ítélvén
  S gehenna tűzére vetvén
  Vígy engem dicsőségedbe.
  
  Alázatosan sóhajtok
  Töredelmes szívet nyújtok
  Vég napomon viseld gondom.
  
  Az a nap siralmas lészen
  Mikoron porból felrezzen
  A bűnös hogy törvényt végyen.
  
  Ennek azért légy jutalmas
  Kegyes Jézus légy irgalmas
  Légyen helye nyugodalmas.
  

  8. A palló lócán a pallódeszkán

  A palló lócán a pallódeszkán 
  Nem leszek többé nyoszolóleány
  Ha leszek leszek menyasszony leszek
  Vőlegény mellett rozmaring leszek
  

  9. [A palló lócán] (dudálva)

  [A palló lócán] (dudálva)
  

  10. [A palló lócán] (dudálva)

  [A palló lócán] (dudálva)
  

  11. A Savanyú híres ember nagy betyár

  A Savanyú híres ember nagy betyár
  A vicai csárda ajtón besétál
  Jó estét mond csaplárosné asszonnak
  Tíz liter bort hozzon ki a Jóskának.
  
  Kocsmárosné nékem halat süttessen
  A hal mellé citromos bort tetessen
  Alsó felső kapuját bezárassa
  A szolgálót trázsának kiállítsa.
  
  A szolgáló megy a kaput bezárni
  Látott kilenc zsandárt arra sétálni
  A szolgáló beszalad nagy ijedve
  Látott kilenc zsandárt fölfegyverezve.
  

  12. A szent Péter apostol

  A szent Péter apostol
  Első részarató volt
  Az Úr Jézus elküldötte
  Hogy részt arasson.
  
  Elvégeztük munkáját
  Összetakarítását
  Máriának megkötöttük
  Szép koronáját.
  
  Mi Urunkat tiszteljük
  Koronával illetjük
  Érettünk tett fáradtságát
  Szépen köszönjük.
  

  13. A tenger fövény mely sok

  A tenger fövény mely sok
  Bánataink oly számosok
  Sujtolnak keserű sorsok
  Végre koporsók.
  
  Amit mutogat e világ
  Olyan mint valami zöld ág
  Melyet hamar fejsze levág
  S elhervad az ág.
  

  14. Adjatok adjatok

  Adjatok adjatok
  Amit Isten adott
  Isten adományát
  Le ne tagadjátok.
  

  15. Adjatok, adjatok

  Adjatok, adjatok
  Amit Isten adott
  Isten adományát
  Le ne tagadjátok
  

  16. Amoda keletkezik (Regölés)

  Amoda keletkezik (Regölés)
  Egy sebes folyóvíz
  Aztat körülállja
  Csodaféle szarvas
  Csodaféle szarvasnak
  Ezer ága-boga
  Ezer misegyertya
  Gyulladván gyulladják,
  Aludván aludjék
  Ej regü rejtem neked ejtem.
  
  Itt is mondanának
  Egy szép legént
  Kinek neve volna
  Bozsa Péter volna
  Ej regü rejtem neked ejtem.
  
  Ott is mondanának
  Egy szép lejánt
  Kinek neve volna
  Jámbor Kati volna
  Ej regü rejtem neked ejtem.
  
  Összöcsöndörödjenek
  Összöpöndörödjenek
  Mind a kutya farka
  Még annál is jobban
  Mind a macska farka.
  Ej regü rejtem neked ejtem.
  
  Regöljük a gazdát
  Vele az asszonyát
  Ej regü rejtem neked ejtem.
  
  A gazdának
  Hajdina köntöse
  Rekettye bocskora
  Répahéjj a szijja
  Krumpli ja sarka
  Ej regü rejtem neked ejtem.
  
  Adjon az Úristen
  Ennek a gazdának
  Egy hold földön
  Száz kereszt búzát
  Egy hold réten
  Száz szekér szénát
  Ej regü rejtem, neked ejtem
  
  Adjon az Úristen
  Ennek a gazdának
  Egy szép lovat
  Egy szép csikót
  Hízlalásra
  Egy szép disznót
  Ej regü rejtem neked ejtem,
  
  Adjon az Úristen
  A gazdaasszonynak
  Egy tyúk alatt
  Száz csirke fiat
  Egy liba alatt
  Száz liba fiat
  Ej regü rejtem neked ejtem.
  
  Adjon az Úristen
  Ennek a gazdának
  Egy szép legént
  Egy szép lejánt
  Összöcsöndörödjenek
  Összöpöndörödjenek
  Mind a kutya farka
  Még annál is jobban
  Mind a macska farka
  Ej regü rejtem neked ejtem.
  
  Mondja, ffi szóló:
  Elérkezett a karácsony
  Bidres-bodros szakállával
  A csizmámat meg nem győzőm meg
  Árpaszalmával.
  Megsült már a kismalac érezzük a szagát
  Szeretnénk ha a házigazda kinyújtaná
  Az elejével a hátulját.
  Adjon Isten bort, búzát, barackot,
  Kurtafarkú malacot,
  Szekerünkbe kereket,
  Csutoránkba feneket,
  Hadd ihassunk eleget.
  
  Zörgetik a zacskót, pénzt akarnak adni,
  Száz forinton alul el se fogjuk venni.
  
  Közösen mondva:
  Dicsértessék a Jézus neve
  
  Férfi szóló: Mindörökké Ámen
  Gyertek be gyerekek, igyatok egy pohár bort. 
  (Koccintanak) Kedves egészségetekre, kedves egészségére, köszönöm.
  
  Farkas József, 54 éves földmíves
  Takács Ferenc, 34 éves földmíves
  Nagy Ferenc, 35 éves földmíves
  Németh László, 43 éves földmíves
  Gajdor József, 54 éves földmíves
  

  17. Amott keletkezik (Regölés)

  Amott keletkezik (Regölés)
  
  "Regézni jöttek a peresztegiek"
  
  Amott keletkezik
  Egy nagy felhő
  Abból esik
  Záporesső
  Ej röttön régi törvény
  Ej regö rejtem.
  
  Azt is megengedte
  Nekünk az Úristen
  Adjon az Úristen
  Ennek a gazdának
  Hat szép ökröt
  Három bérest
  Arany ostor-nyelet
  Selyem sás sudarat
  Ej röttön régi törvény
  Ej regö rejtem.
  
  Azt is megengedte
  Nékünk az Úristen
  Adjon az Úristen
  Ennek a gazdának
  Egy hold földön
  Száz kereszt gabnát
  Ezer annyi mérőt
  Ej röttön régi törvény
  Ej regő rejtem.
  
  További versszakok (felvételen kívül):
  
  Azt is megengedte
  Az a nagy Úristen
  Adjon az Úristen
  Ennek az asszonynak
  Egy lúd alatt
  Száz libafiat
  Egy tyúk alatt
  Száz csirkefiat
  Ej röttön régi törvény
  Ej regö rejtem.
  
  Azt is megengedte
  Az a nagy Úristen
  Adjon az Úristen
  Ennek a legénynek
  Egy szép leányt
  Kinek neve vóna
  Kovács Juli vóna
  Ej röttön régi törvény
  Ej regö rejtem
  
  Azt is megengedte
  Az a nagy Úristen
  Adjon az Úristen
  Ennek a leánynak
  Egy szép legényt
  Kinek neve vóna
  Német Jóska vóna
  Ej röttön régi törvény
  Ej regö rejtem.
  
  Összepöndörödjenek
  Mint a róka farka
  Még annál is jobban
  Mint a kisnyúl farka
  Ej röttön régi törvény
  Ej regö rejtem.
  
  Szegen van egy acskó
  Tele van huszassal
  Fele a gazdáé
  Fele regölőé
  Ej röttön régi törvény
  Ej regö rejtem.
  
  recitálva:
  Dicsértessék a Jézus Krisztus
  Kicsoszogva – becsoszogva
  Bükkfa nadrágomba
  Cserfa bocskoromba
  Míg egy regüt mondanak
  Amit adnak elveszem
  Tarisznyámba beteszem
  Otthon szépen megeszem. 
  
  (Ilyenkor már a kilincsen a kezük.)
  

  18. Apor Lázár tánca (Régi magyar táncok 2.)

  Apor Lázár tánca (Régi magyar táncok 2.)
  

  19. Apró murok petrezselem

  Apró murok petrezselem
  A vénasszony veszödelöm
  Alig várom az ördögöt
  Hogy elvigye a vén dögöt.
  Alig várom az ördögöt
  Hogy elvigye a vén dögöt.
  
  Vénasszonynak nem kár volna
  Ha pokolba láncon volna
  Ollyan ráncos annak bőre
  Félre húz a vér is tőle.
  Ollyan ráncos annak bőre
  Félre húz a vér is tőle.
  
  Édesanyám rózsafája
  Én vagyok a legszöbb ága
  Legszöbb ága legszebb lánya
  A menyecskék bokrétája.
  Legszöbb ága, legszebb lánya
  A menyecskék bokrétája.
  

  20. Arra alá a Baranya szélben

  Arra alá a Baranya szélben
  Kinyíllott a tulipány a barázda szélben
  Egy-két szál, három szál
  Csalfa voltál rózsám, mögcsaltál.
  
  Ez a kislány úgy éli világát
  Ha az anyja nincs itthun, süti a pogácsát
  Estétől röggelig
  Várja a babáját hajnalig.
  

  21. Arra alá molnárház

  Arra alá molnárház
  Arra alá rigrom-regrom
  Szikszom-szekszom molnárház.
  
  Legény vedd el a lejánt
  Legény vedd el a rigrom-regrom
  Szikszom-szekszom a lejánt.
  
  Mibe járjon módosan
  Mibe járjon rigrom-regrom
  Szikszom-szekszom kopogósan.
  
  Vegyél neki lakcipőt
  Vegyél néki rigrom-regrom
  Szikszom-szekszom lakcipőt.
  

  22. Az én nevem Halász Márton Zomborban születtem

  Az én nevem Halász Márton Zomborban születtem
  Kis gyermekségemtől fogva benne nevelődtem
  Ott töltöttem három évet Isten kegyelméből
  Le is tettek a börtönnek alsó fenekére.
  
  Sok irigyek nyelvek miatt de sokat szenvedtem.
  Kiknek egész életemben semmit nem vétettem.
  Ott töltöttem három évet Isten kegyelméből
  El is hoztam hatszáz botot magam erejéből.
  
  Markaf megjegyzése: "Ennek frissebb a daláromja".
  

  23. Azér jöttem ide karikázni (Kocsikala nóták = Karikázók)

  Azér jöttem ide karikázni (Kocsikala nóták = Karikázók)
  
  Azért jöttem ide karikázni
  Ha ja babám itt találna lenni
  Keze lába ki találna törni
  Én meg jobban ki fognám tekerni.
  
  Fekete bárson ragyog a szoknyámon
  Barna legény hijába jársz utánom
  A hajadat hijába fésülöd föl
  Már énnékem barna legény úgysem köll.
  
  Mit ér annak a legénynek élete
  Kinek mindig nadrágzsebbe a keze
  Nem meri a lányokat megölelni
  Mer azt hiszi, hogy a fene megeszi.
  

  24. Azt gondolod hogy én sírok

  Azt gondolod hogy én sírok
  Szomorú levelet írok
  Röszket kezem nem írhatok
  Fáj a szívem nem szólhatok.
  
  Azt gondolod hogy én bánom
  Hogy tetőlled el kell válnom
  Én előttem az csak álom
  Nem magad vagy a világon.
  

  25. Azt gondolod mindég így lesz

  Azt gondolod mindég így lesz
  Hogy szeretőm soha nem lesz
  Dehogy nem lesz, de bizony lesz
  Nálad babám különb is lesz.
  
  Azt gondolod hogy én bánom
  Hogy tetüled el kell válnom
  Én előttem az csak álom
  Nem magad vagy a világon.
  

  26. Azt gondoltad hogy én bánom

  Azt gondoltad hogy én bánom
  Hogy tetőled el kell válnom
  Én előttem az csak álom
  Nem csak te vagy a világon.
  
  Édesanyám rózsafája
  Én vagyok a legszebb ága
  Kihajoltam az utcára
  Egy asszonynak boszújára.
  

  27. Azt gondulod mindig így lesz

  Azt gondulod mindig így lesz
  Hogy szeretőm soha nem lesz
  Haj ruzsa haj heje-huja haj.
  
  Dehon nem lesz de már van is
  Tenálodnál szebb is jobb is
  Haj ruzsa haj heje-huja haj.
  
  Kicsiny vagyok, de víg kedvű
  Páros csolkom de jó ízű
  Haj ruzsa haj heje-huja haj.
  
  Nincs is az a sok jó ízű 
  Ki végtére nem keserű
  Haj ruzsa haj, heje-huja haj.
  

  28. A-dúr csárdás frissel

  A-dúr csárdás frissel 
  [nincs kottája] 
  (MEGSZAKAD A FELVÉTEL)
  

  29. A-dúr csárdás

  A-dúr csárdás
  

  30. A-dúr tánc

  A-dúr tánc
  

  31. a-moll csárdás

  a-moll csárdás
  

  32. A-moll lassú

  A-moll lassú
  

  33. Bartay csárdás (A-dur)

  Bartay csárdás (A-dur)
  

  34. Bágyad sérelmétől mártírok asszonya

  Bágyad sérelmétől mártírok asszonya
  Olvad szerelmétől szűzek királynéja
  Ó jaj ha látnátok hívek megszánnátok
  Szűz Szent Anyátokat.
  
  Szelíd galamb formán zokog édes fián
  Hogy kereszt oltárán látja végső órán
  Ó jaj ha látnátok hívek megszánnátok
  Szűz Szent Anyátokat.
  

  35. Betyárlassú

  Betyárlassú
  

  36. Betyárok lassúja

  Betyárok lassúja
  

  37. Betyárok nótája

  Betyárok nótája
  

  38. Bizonytalan voltát világ állapotjának

  Bizonytalan voltát világ állapotjának
  Változását látjuk ím minden állatoknak
  Kik ma egészségben voltak holnap lesznek
  Torkában a halálnak.
  
  Vízi buborékhoz mi életünk hasonló
  Mezei virággal egyszersmind elhervadó
  Nincsen e világon oly erős alkotmány
  Mely lehessen állandó.
  
  A mát Isten adta holnapot nem ígérte
  Minden útaidat erősen megkötözte
  Hogy száz esztendőt érj vagy csak ötvenig élj
  Talán azt sem engedte.
  
  További versszakok (felvételen kívül):
  
  Boldogabbak nálunk a mezei virágok
  Kertbéli szép rózsák, gyenge liliom szálak
  Nem rettegnek semmit vidámok míg élnek
  Van nékik is határok.
  
  Tavasz melegtől igen szépen indulnak
  Ékesen újulnak pünkösdkor virágoznak
  Nyárban ellandkadnak hideg őszre kelvén
  Egyszersmind elhervadnak.
  
  Nincs néked úgy dolgod ember ha meggondolod
  Erős számadásod, bizonytalan halálod
  Meddig élsz nem tudod, de az nyilván vagyon
  Hogy egyszer meg kell halnod.
  
  Első óráját is születésed napjának
  Jajszóval kezdetted idejét a világnak
  Jaj lészen közepe, jaj lészen a vége
  A te kimúlásodnak.
  
  Semmit arról nem tudsz temetésed hol lészen
  Gyalázatos-e avagy tisztességes lészen
  Égi madaraknak avagy a vadaknak
  Hasa koporsód lészen.
  
  Mit ragaszkodol hát oly igen e világhoz
  Megvér az úr Isten ne bízzál tárházadhoz
  Nagyobb gazdagsága volt Crösus királynak
  S hasonló lett koldushoz.
  
  Világbíró Sándor nem elégedett avval
  Hogy mind e világot meggyőzte hatalmával
  Magát Isten gyanánt imádtatja vala
  Nagy felfuvalkodással.
  
  Azonközben néki mérget adának innia
  Egy szamár körömből nagy Babiloniában
  Szine elváltozék a király meghala
  S elmúlt nagy hatalma.
  
  Tegnap nem volt elég a világ gazdagsága
  Immár halva fekszik csak négy sing föld hajléka
  Az előtt lakozott gazdag palotákban
  Most a földnek gyomrában.
  
  Nincs hát itt mi nékünk maradandó városunk
  Amint szent Pál írja zarándokság járásunk.
  Még ma vígan lakunk, s már talán az úrtól
  Holnap elhivattatunk.
  
  Megkérdik ott ember mint éltél e világban
  Ha igazán jártál-e el hivatalodban
  Számot adsz arról is ha mit elrejtettél
  Az úr talentomában.
  
  Felebarátodat ha megkisebbítetted
  Hírében nevében ha őtet megsértetted
  Valjon javaidat igazán kerested
  A szegényt segítetted.
  
  Minden ember azért magát megoltalmazza
  Rágalmazásoktól nyelvét megtartóztassa
  Elveszendő kincsért aranyért, ezüstért
  Lelkét el ne árulja.
  
  Hasonló voltáról gyakorta emlékezzék
  Magát elfelejtvén olyat ne cselekedjék
  Isten tiszteletét mellyel megbántaná
  Arról megemlékezzék.
  
  Örök nyugodalmat adj uram híveidnek
  Hogy tégedet menyben nagy dicsőségedben
  Örökké dicsérjenek. Ámen.
  

  39. Boldog újesztendőt

  Boldog újesztendőt
  Adjon az Úristen
  Örömet és áldást
  Mindnyájunknak itten.
  
  Aki csak itt laknak
  Ebben a kis házban
  Jusson ki a jóból
  Mindig boldogságban.
  
  Csirke liba réce
  Legyen a seregben
  És éljenek vígan
  Az új esztendőben.
  

  40. Boldogasszony (Gyermekjáték)

  Boldogasszony (Gyermekjáték)
  Boldogasszony Boldogasszony mit kerülöd az én házam táját?
  Azt kerülöm azt kerülöm leányodat kéretem
  Nincs nekem eladó lányom       
  Ó ne tagadd ó ne tagadd         
  Tegnap láttam Bécsbe
  Piros almát árult         
  Vettem is tőle              
  Most is van belőle       
  Új asszonyka cafrinka     
  Gyere velem Mariska.              
  
  Lányok körbe állanak, egy a kör közepén. A Boldogasszony a körön kívül sétál. 
  A középső kérdez, a feleteket pedig valamennyien éneklik. Akit megneveztek a dal végén az kilép a körből és megfogva a Boldogasszony kezét vagy szoknyája szélét kísérője lesz. A következő hasonlóképpen utána, s így nő a sétálók sora a kör pedig elfogy.
  

  41. Borsód vittem a malomba

  Borsód vittem a malomba
  Azt hittem, hogy tiszta búza
  Ej dujj dujj el dujj
  Dunyhám alá jól elbujj.
  
  Fölöntettem a garatra
  Azt hittem hogy tiszta búza
  Ej dujj dujj el dujj
  Dunyhám alá jól elbujj.
  
  Meg is mondtam a mónárnak
  Hogy el ne csacsogja másnak
  Ej dujj dujj el dujj
  Dunyhám alá jól elbujj
  
  De ja mónár azt fogadta
  Az anyjának elcsacsogta
  Ej dujj dujj el dujj
  Dunyhám alá jól elbujj.
  

  42. Bort iszom én nem vizet

  Bort iszom én nem vizet
  Mer az engem nem illet
  Vizet igyék már a ló
  Mer az a lónak való
  De vizet igyék már a ló
  Mer az a lónak való. 
  
  Ój andocsi Dönöge
  Hömbölödj a gödörbe
  Sárga kolompér leves
  Engem bizony ne nevess
  Mer ha jengem nevető
  Megtudja ja szeretőm.
  
  Az karádi hegytetőn
  Integet a szeretőm
  Fehér kendőt lobogtat
  Engem oda csalogat.
  
  Dönöge andocsi muzsikus cigány volt.
  

  43. Botostánc

  Botostánc 
  [A jó lovas katonának...] 
  [nincs kottája]
  

  44. Bottánc

  Bottánc 
  [nincs kottája]
  A juhászok hosszú kampós bottal táncolták. A táncnak az első figurája: két botot letett maga elé a táncos, s keresztbe átugrott rajta, a botot nem érintette. Ha érte, egy liter bort fizetett. Ha már ital volt bennük, a pásztorok versengtek: mindegyik maga elé tette egyenesen a botját, tánc közben leguggolt, sarkával megverte a földet a bot egyik oldalán, aztán a másikon. Aki elvétette, azaz vagy érintette a botot, vagy elesett, az 5 liter bort fizetett.
  

  45. Bölcsőske (Karácsonyi köszöntő)

  Bölcsőske (Karácsonyi köszöntő)
  
  4 angyal, esetleg két kis angyal kísérik Szűz Máriát. Az ajtón kívül csengetnek, majd belép 2 angyal a házba és a bölcsőt a Jézuskával a szoba közepére teszik.
  
  Dicsértessék a Jézus Krisztus!
  
  Betlehem kis falucskába
  Karácsonykor éjféltájba
  Fiú Isten ember lett
  Mint kis gyermek született.
  
  Őt nevezték Jézuskának
  Édesanyját Máriának
  Ki pólyába takarta
  Befektette jászolyba.
  
  Az angyalok fönn az égben
  Menyei nagy fényességben,
  Zengették ez éneket
  Dicsőség az Istennek.
  
  Ismét csengetés, s most belép a másik két nagy angyal, egyiknél csengő, másik kezében virgács.
  Mindannyian:
  
  Betlehem városba rongyos istállóba ma született
  Egy szűznek méhéből drága szent véréből Megváltónk lett.
  Kit angyal hirdetett pásztornak jelentett
  Ki őtet imádni és dicsőíteni méltóvá lett.
  
  Öreg bojtár mondja hogy bárány és gida készen légyen
  Ő harmad magával sípos és dudással jő jelmégyen.
  Mindeneknél lészen ajándéka készen
  Mivel a kisdedet mint Üdvözítőnket megtiszteli.
  
  Most belép Szűz Mária a kis angyalokkal, ezek letérdelnek a bölcső mellé és ringatják a Jézuskát. 
  Arccal mind a háziak felé énekelnek, közben csengetés.
  
  Betlehem, Betlehem a te határidba (Felállás)
  Érkezett Mária rongyos istállóba 
  Ott ülvén mindegyre elhagyott gerlice
  Elkészíti magát a boldog szülésre.
  
  Körülötte szent József szorgalmatoskodik
  Hogy mit tehethessen azon iparkodik
  Az ökör és szamár megismeri urát
  Ember nem ismeri világ Megváltóját.
  Azért tehát emberek kik e világon éltek 
  Dicsérjétek az Úr nevét, mindörökké ámen.
  
  A 4 angyal a bölcső körül jár, a kis angyalok felállnak, ének:     ?
  
  Betlehembe siessünk rongyos istállóba
  Ott született a kis Jézus, József, Máriával
  Mindenektől elhagyatva édes Megváltónkhoz
  Aki nekünk mindnyájunknak szép üdvösséget hoz.
  
  Ezután egyenként letérdelnek és meglehelik, megcsókolják a Jézuskát, a kis angyalok utoljára egyszerre egyik a kisded lábát, másik a fejét leheli meg. 
  
  Öröm könnyhullajtással essünk térdeinkre
  Hogy irgalmat osztogasson vétkes szíveinkre
  Mert ő nem néz a pólyára sem a kemény télre
  Noha jutott a hidegre ily nagy szegénységre.
  
  Erre kivonulnak elől a korbácsos kivételével az angyalok a bölcsővel utána Mária oldalán 1-1 kis angyallal:
  
  Jertek menjünk mi is Betlehembe
  Részt venni a nagy örömbe
  Melyet menyei Atyánk
  Árasztott az éjjel ránk.
  
  A pásztorok is ott vannak
  Térdrehullva imádkoznak
  Ma született kisdednek
  Ajándékokat visznek.
  
  Egyik tejet másik sajtot
  A harmadik vajat hozott
  Amaz egy kosár almát,
  Egy koszorús báránykát.
  
  Így elhagyják a szobát. A visszamaradott a háziakat megveregeti a fonott fűzfakorbáccsal, minden csapásra ezt mondja: "Kelésesek ne legyetek!" Rendszerint mindenkire hármat üt, utána dicsér és fut a többiek után. 
  Hideg időben fejöket, karjukat meleg pamutkendő takarja, amit bementkor a kísérő (többnyire egyik lány anyja) az ajtóban elvesz tőlük, távozáskor rájuk terít. A köszöntésért pénzt, édességet kapnak.
  

  46. Busulónóta

  Busulónóta 
  [nincs kottája]
  

  47. Búcsú utáni legénytánc

  Búcsú utáni legénytánc
  

  48. B-dúr lassú

  B-dúr lassú
  

  49. Cigány altató

  Cigány altató
  

  50. Cimbalom csárdás

  Cimbalom csárdás 
  [05.9-én megismételve Sopronban]
  

  51. Cimbalom csárdás

  Cimbalom csárdás
  

  52. Cimbalomcsárdás

  Cimbalomcsárdás 
  [nincs kotta]
  Ezt a csárdást Péter Józsival játszotta Doroszlón.
  

  53. Csak azért szeretem

  Csak azért szeretem
  A magyar menyecskét
  Hogy meg tudja főzni, tyuhaha
  A borsos levecskéd valaha.
  
  Arass babám arass
  Mögadom a garast
  Ha én meg nem adom, tyuhaha
  Mögadja angyalom valaha.
  
  Arattam, arattam
  Kévét is kötöttem
  Angyalom tarlaján, tyuhaha
  Mög is betegedtem valaha.
  

  54. Csalogatós (G-dúr)

  Csalogatós (G-dúr)
  Régen a bálban a legények ezzel a tánccal hívták a lányokat táncolni. A legények a helyiség közepén álltak, illetve egyedül táncoltak. Mindegyik intett egy leánynak, aki erre betáncolt hozzá a körbe. Egyszerre csak egy legény hívhatott, hogy ne legyen rendetlenség. Addig volt csalogatás, amíg miden legénynek, leánynak megvolt a maga párja. Amikor ez bekövetkezett, akkor váltottak át egy másik csárdásra.
  

  55. Csárdás

  Csárdás 
  [05.9-én megismételve Sopronban]
  

  56. Csárdás (D-dúr)

  Csárdás (D-dúr)
  

  57. Csárdás (D-dúr)

  Csárdás (D-dúr)
  

  58. Csárdás (F-dúr)

  Csárdás (F-dúr)
  

  59. Csárdás (szám nélkül)

  Csárdás (szám nélkül)
  Ki nem dolgozott magnetofon felvétel. A lejegyzés a rendelkezésünkre nem álló Pyral lemezről történt.
  

  60. Csárdás

  Csárdás
  

  61. Csárdás

  Csárdás
  

  62. Csárdás

  Csárdás
  

  63. Csárdás

  Csárdás
  LL.: Amit Tendl Pál Szentkirályon Vasmegyében, Pinkamindszenten játszott sokat, különösen a bucsú után megtartott mulatságon.
  

  64. Csicsiri borsó

  Csicsiri borsó
  Nyugszik az orsó
  Borsos Náni 
  Mén Harasztinára
  Jancsi bácsi 
  Kocsi hátuljába.
  
  Nyugszik az orsó
  Borsos Náni 
  Mén Harasztinára
  Miska bácsi 
  Kocsi hátuljába.
  

  65. Csikós csárdás (A-dúr)

  Csikós csárdás (A-dúr)
  

  66. Csikóscsárdás

  Csikóscsárdás
  

  67. Csillagos magos ég, ha beborul kiderül (Karikázó)

  Csillagos magos ég, ha beborul kiderül (Karikázó)
  Arra jár a kis angyalom kikerül.
  Kerülhetsz már kis angyalom örökre,
  Szerelmeiddel meg vagyok elégedve.
  
  Ezt a kis barna lányt még akkor megszerettem
  Mikor vele legelőször beszéltem
  Megszerettem a gyönyörű szép szaváért
  Homlokára rágöndörödött hajáért.
  
  Kocsikala = karikázó. Lányok karéjba fogódzva danolnak, közben egyet jobbre, kettőt balra lépnek.
  

  68. Csizmavágásos tánc

  Csizmavágásos tánc
  

  69. [Csípd meg bogár...]

  [Csípd meg bogár...]
  

  70. Csóktánc

  Csóktánc 
  (másodszor fordított verővel)
  

  71. C-dúr csárdás lefogással

  C-dúr csárdás lefogással
  

  72. C-moll csárdás

  C-moll csárdás 
  [Cinege, cinege...]
  

  73. C-moll lassú

  C-moll lassú 
  [nincs kottája]
  Mulatságban játszották a duhajkodók között. Amikor a pajtában összeverekedtek, akkor is evvel szakították meg az újrakezdődő duhajkodást. De ugyanez volt a botostánc közben is a "pihentető".
  

  74. De szeretnék páva lenni (Karikázó)

  De szeretnék páva lenni (Karikázó) 
  Főispánnak lánya lenni
  A kiskertbe sétálgatni
  Teja rózsát szakítgatni.
  
  Sírhat az az édes anya
  Kinek fija csizmadia
  Azt se tudja mely órába
  Esik a csirizes tálba.
  

  75. Dícsérd az Istent te hív keresztény

  Dícsérd az Istent te hív keresztény
  Mert nagy sok jót tett veled az Isten
  Megismerheted őtet hogy ki légyen.
  
  Ne tűzz magadnak hosszú életet
  Ne rakd egymásra a sok vétkeket
  Mert elviselned nehéz lesz terhedet.
  

  76. Doroszlai verbunk

  Doroszlai verbunk 
  [nincs kottája]
  

  77. Dudanóta

  Dudanóta 
  [Megfogtam egy szunyogot]
  

  78. Dudanóta (amikor felfújják a dudát)

  Dudanóta (amikor felfújják a dudát)
  

  79. Dudanóta (ceppedli)

  Dudanóta (ceppedli) 
  Kicsi nékem ez a ház
  Kirúgom az oldalát
  Ha kicsinyek vagyunk is
  Térességet nekünk is
  Erre te, arra te
  El ne keveredjél te
  Erre te arra te
  El ne keveredjél te.
  

  80. Dudanóta (sétálós)

  Dudanóta (sétálós)
  Ne csicseréssz ne fütyöréssz
  Ne törd a kertünkön a rést
  Úgyis hjába töröd a rést
  Mer az enyim soha sem léssz.
  
  Irígyeim sokan vannak
  Mind a kutyák úgy ugatnak
  Hagyok nekik víg napokat
  Hadd ugassák ki magukat.
  
  Mindig kértelek a jóra
  Ne menj a csárda ajtóba
  Mer az néked nem jön jóra
  Vasat vernek a lábodra.
  

  81. Dudanóta (szöveg nélkül)

  Dudanóta (szöveg nélkül) 
  [Megismerni a kanászt]
  

  82. Dudanóta (szöveg nélkül)

  Dudanóta (szöveg nélkül)
  

  83. Dudanóta (szöveg nélkül)

  Dudanóta (szöveg nélkül)
  

  84. Dudanóta (szöveg nélkül)

  Dudanóta (szöveg nélkül)
  

  85. Dudanóta (ugrálós)

  Dudanóta (ugrálós)
  

  86. Dudanóta (ugrálós)

  Dudanóta (ugrálós)
  Szomszédasszony tikot lopott
  De hamar kibizonyodott
  Hjába vitte érte az ecetet
  A húsából semmit sem ehetett.
  
  Megkötötte a két lábát
  Elmetszette szárnyát-farkát
  De ja madzag rossz volt az elszakadt
  A más tikja mindjárt haza szaladt.
  

  87. Duhajkodó csárdás

  Duhajkodó csárdás 
  [nincs kottája]
  Erre táncoltak mulatságban is de leginkább lakodalmakon, amikor a párok a csárdások között erre táncolták körbe a szobát. Lakodalmon mindig a menyasszonytánc előtt volt ez a tánc, amikor már az öregasszony beszedte a pénzt. Akkor evvel táncolta körül a szobát fiatal is, öreg is és ezt járta a vőlegény is, amikor a menyasszonytáncot kezdték.
  

  88. Duhaj-csárdás; Bot tánc

  Duhaj-csárdás; Bot tánc
  Duhaj-csárdást többnyire Vas megyében, búcsúkon játszottak Körmend környékén, Vashalmon és Pinkamindszenten. Búcsú utáni mulatságokon is sokat játszották.
  

  89. Dus

  Dus
  

  90. Dustánc

  Dustánc
  

  91. D-dúr friss (eredetileg: Cimbalomcsárdás)

  D-dúr friss (eredetileg: Cimbalomcsárdás) 
  [nincs kottája]
  

  92. D-dúr tánc (1797) (Régi magyar táncok 4.)

  D-dúr tánc (1797) (Régi magyar táncok 4.)
  

  93. D-dúr tánc (koccintós)

  D-dúr tánc (koccintós)
  

  94. D-dúr tánc (Pizzicatós)

  D-dúr tánc (Pizzicatós)
  

  95. D-dúr tánc

  D-dúr tánc
  

  96. D-moll keserves

  D-moll keserves
  

  97. D-moll tánc

  D-moll tánc
  

  98. Egy csöpp tinta csöppent

  Egy csöpp tinta csöppent
  A csizmám orrára
  Juttasson az Isten
  Több István napjára.
  
  Bor búza békesség
  Szálljon házatokra
  Juttasson az Isten
  Több István napjára.
  
  További versszakok (felvételen kívül):
  
  Eljöttünk Istvánhoz
  Nevednek napjára
  Juttasson az Isten
  Több István napjára.
  
  Istennek áldása
  Szálljon ezen házra
  Benne lakozókat
  Indítsa vígságra.
  

  99. Egy szege két szege hat szelemenye

  Egy szege két szege hat szelemenye
  Hat ágy hajma hatvan dinnye csiripom feneke 
  Hol a tiknak a fija csőr ide csőr oda
  Kimentek a dombra, 
  Kalocsai szőlőhegyen hat szál vessző 
  Összeszedték összefonták összekocogatták 
  Szél fújdogálja harmat hajtogálja 
  Árudi-párudi majd elfárad egyenki 
  Azt se tudja melliké
  Husz husz husz.
  

  100. Ej, Rab vagyok, rab vagyok

  Ej, Rab vagyok, rab vagyok
  Szabadulást várok
  Tudja ja jó Isten
  Mikor szabadulok.
  Tudja ja jó Isten
  Mikor szabadulok.
  
  Láttam az urakat
  Tizenhárman voltak
  Mind a tizenhárman
  Rólam törvényt szabtak.
  Mind a tizenhárman
  Rólam törvényt szabtak.
  
  jElibém terjesztik
  A fekete könyvet
  jAbból kiszámlálják
  Rabi életemet.
  

  101. Elindultam vándorolni tizenkét legénnyel

  Elindultam vándorolni tizenkét legénnyel
  Mindenütt csak azt kérdezik hogy mi jaz én nevem
  Az én nevem Halász Márton Zomborban születtem
  Kisgyermek koromtul fogva jott is nevelködtem.
  Az én nevem Halász Károly Zomborban születtem
  Kisgyermek koromtul fogva jott is nevelködtem.
  
  Fogjátok meg ezt a betyárt tegyétök tömlöcbe
  Tegyétek le ja nyolcadik tömlöc fenekére
  Ott töltöttem nyóc esztendőt Isten kegyelmibe
  El is hoztam hatszáz botot magam erejével.
  Ott töltöttem nyóc esztendőt Isten kegyelmibe
  El is hoztam hatszáz botot magam erejével.
  

  102. Eljöttem én jó jestbe jó jestbe

  Eljöttem én jó jestbe jó jestbe
  János köszöntésére
  János légy reménységbe
  Köszöntlek egészségbe.
  
  Hogy megértük napodat napodat
  Szűz szent Pátronusodat
  Áldjad a Jézusodat
  Megváltó Krisztusodat.
  
  Soha bánat ne érjen ne érjen
  S szívedet meg ne sértse
  Hanem inkább bézárja
  Az egeknek királa.
  

  103. Eljöttünk mi jó jestbe jó jestbe

  Eljöttünk mi jó jestbe jó jestbe
  István köszöntésére
  István légy egészségben
  Köszöntünk reménységben.
  
  Ha megérted napodat napodat
  Áldjad a Jézusodat
  Szűz Szent pátronusodat
  Megváltó Krisztusodat.
  
  Az Istennek áldása áldása
  Szálljon erre a házra
  Benne való népeket
  Indítsa ja vígságra.
  

  104. Első Ferenc Jóskának a lova lábán a patkószög de fényes de fényes

  Első Ferenc Jóskának a lova lábán a patkószög de fényes de fényes
  hej Madarászné csárdás lánya de kényes
  De szeretném göndör haját hajamnak
  De még jobbann a gazdáját magamnak.
  

  105. Elveszett hat ökröm cidrusfa jerdőbe

  Elveszett hat ökröm cidrusfa jerdőbe
  Elvásott a csizmám a sok keresésbe
  Ne keresd ökrödet mert be vagyon hajtval
  Gyulai vásáron szól a csengő rajta.
  
  Ismerem csengődet volt is a kezembe
  Gyulai vásáron vettem az ökrömre
  Öt forint az ára babám adta rája
  Aranyos betűvel volt neve rávágval.
  

  106. El-eljöttek földnek nyomán (regölés)

  El-eljöttek földnek nyomán (regölés)
  Ki háza ez? Jámbor ejjé
  Jámbor ember lakik benne
  Ej regő rejtem rejtem,
  Ej regő rejtem rejtem.
  
  Közösen mondják:
  Dicsértessék a Jézus Krisztus.
  
  Szóló válaszol mondja:
  Mindörökké Ámen.
  
  Közösen mondják:
  Azt hallottuk hogy egy eladó lán van.
  
  Férfi szóló mondja:
  Hajgassuk hajgassuk de kinek hajgassuk
  Varga Pistának hajgassuk.
  
  Közösen mondják:
  Belesodorodjék belepödörödjék
  Mind a kis nyúl farka
  Még annál is jobban
  Mind a macska farka
  Hej regü rejtem
  Megjöttek megjöttek 
  Szent István szolgái ebben a hideg havas
  országban elfagyott kinek füle, kinek lába kiétek adományából
  akarjuk meggyógyítani. 
  Mondjuk-e vagy nyomjuk? 
  
  Férfi szóló mondja:
  Hát csak mondjátok no!
  
  Közösen éneklik:
  Kelj fel gazda kelj fel
  Száll az Isten házadra
  Sonkával seregével
  Szárnyas angyalával
  Vetett asztalával
  Tele poharával
  Rét ökör régi törvény
  Hej regü rejtem.
  
  Azt is megengedte
  Nékünk az Úristen
  Adjon az Úristen
  Ennek a gazdának
  Négy kis ökröt
  Két kis bérest
  Annak a béresnek
  Arany ostornyelet
  Arany ...............
  Arany ösztökenyelet
  Rét ökör régi törvény
  Hej regü rejtem.
  
  Azt is megengedte
  Nékünk az Úristen
  Adjon az Úristen
  Ennek az asszonynak
  Egy disznyó alatt
  Száz disznyófiat
  Egy tyúkja alatt
  Száz csirkefiat
  Egy ludja alatt
  Száz libafiat
  Egy tehén alatt
  Száz vindely vajat
  Rét ökör régi törvény
  Hej regü rejtem.
  
  Azt is megengedte
  Nékünk az Úristen
  Itt is vagyon egy szép leány
  Kinek neve Marcsa
  Amott is van egy szép legény
  Kinek neve Pista
  Isten meg se mentse
  Kebelébe ejtse
  Bele csöndörgesse
  Bele pöndörgesse
  Mint a róka farka lyukba
  Még annál is jobban
  Mint a kis nyúl farka
  Rét ökör régi törvény
  Hej regü rejtem.
  
  Amott keletkezik
  Egy kerekes pázsit,
  Abban legelészik
  Csudafiú szarvas
  Csudafiú szarvasnak
  Ezer ága-boga
  Ezer misegyertya
  Gyújthatatlan gyulladjék
  Oltatlan aludjék
  Szegen vagyon csatos erszény
  Abban vagyon négyszáz forint
  Fele szegény regősöké
  Fele a gazdáé
  Rét ökör régi törvény
  Hej regü rejtem.
  
  Közösen mondják:
  Dicsértessék a Jézus Krisztus
  
  Férfi és Nő válaszol:
  Mindörökké Ámen.
  

  107. Ember emlékezzél a szomorú halálról

  Ember emlékezzél a szomorú halálról
  Emlékezzél a halálnak rövid órájára
  Emlékezzél emberi jállat
  Hogy ingyen meg kell halnod.
  
  Ember elváltozik mind a mezei virág
  Amel reggel még virágzik estére kóróvá száll
  Emlékezzél emberi jállat
  Hogy ingyen meg kell halnod.
  

  108. Erdélyi öreges lassú csárdás (a-moll)

  Erdélyi öreges lassú csárdás (a-moll)
  

  109. Erdélyi tánc d-moll

  Erdélyi tánc d-moll
  (Tinódi dallama) 
  Kányási Jenő ezt a táncot is, mint az előzőt, Erdélyben tanulta. E táncról egyébként senki sem tudott semmit mondani. id. Kun Antal és Csejtei apja tudják még a dallamot, de nevét ők sem ismerik. Ritmusa a Tinódi 11-esekre emlékeztet, vagy azokra az erdélyi 11-esekre, melyeknek egyik ismert darabja "Ha kimegyek arra magas tetőre"... A darab harmonizálása archaikusnak tetszik, ezt legfőképpen id. Kun Antal irányította. Archaikus a második ütem is, mely a magyar 11-es szótagú táncdaloktól eltérően nem pontozott, hanem két negyed és egy fél hangokból áll.
  

  110. Erdőjáróznak a lányok (Karikázó)

  Erdőjáróznak a lányok (Karikázó)
  Táncra indulnak a lábok
  Mellik járja ja legszebbet
  Azok a leghírösebbek.
  
  Erdő jerdő de magos vagy
  Kis angyalom de messzi vagy
  Ha jaz erdőt levághatnám
  Kis angyalom egláthatnám.
  
  De szeretnék páva lenni
  Mester úrnak lánya lenni
  Mester úrnak lánya lennyi
  Taníttónak párja lenni.
  

  111. Erre erre most mén erre

  Erre erre most mén erre
  Csak a ruha viszi helyre
  Ha ja ruha rajt nem volna
  Maga egész undok volna.
  
  Irem irem fehér irem
  Egy vén asszony az irígyem
  Azt is tudom mér irígyem
  Hogy a fiját nem szeretem.
  
  Barna kislány pogácsája
  Ki-ki gurgol az uccára
  Szőke legény görbe lába
  Egyenesen fut utána.
  
  Ez a legény aran böcce,    
  Arany betű van rá metszve
  Aki aztat elolvassa
  Szeretője neve rajta.
  
  Szomszédasszony káposztát főz
  Feje fölött jár el a gőz
  Hányja-veti fakalánját
  Kinek adja Kati lányát
  Ne búsúljon szegény feje
  Barna legény lesz a vője.
  
   Böcce = bárány
  

  112. Erre gyere rózsám nincsen sár

  Erre gyere rózsám nincsen sár
  Nincs is az ajtómon semmi zár
  Nyitval van az ajtóm begyühetsz
  Bontval van az ágyom, lefekhetsz.
  Nyitval van az ajtóm begyühetsz
  Bontval van az ágyom, lefekhetsz.
  
  Addig babám innen el sem mégy
  Míg három szál gyertya el nem ég
  A negyedik is már félbenn ég
  A mulatság nékünk nem elég.
  A negyedik is már félbenn ég
  A mulatság nékünk nem elég.
  

  113. Este későn falu végön jártam

  Este későn falu végön jártam 
  Három csillagot az égön láttam
  Mind a három csak azt jelöntgeti
  Hogy minékünk haza el köll menni.
      (Dömötörfy János Nagy, Nemespátró)
  
  Este későn falu végen jártam
  Három csillagot az égen láttam
  Mind a három csak azt jelentgeti
  Hogy minékünk haza el köll menni.
       (Varga Pál, Surd)
  Mikor az én vendégségöm lészen
  Összehívom az én szép vendégem
  Összehívok hetvenhét szakácsot
  Hogy levesbe főzzenek kalácsot.
       (Dömötörfy János Nagy, Nemespátró)
  Mikor az én vendégségem lészen
  Összehívom minden szép vendégem
  Összehívok hetvenhét szakácsot
  Hogy levesből főzzenek kalácsot.
       (Varga Pál, Surd)
  

  114. [Ez a kislány úgy éli világát]

  [Ez a kislány úgy éli világát]
  

  115. Ez a lábom ez ez ez

  Ez a lábom ez ez ez
  Jobban járja mint emez
  Te meg lábom jól vigyázz
  Mer a másik meggyaláz.
  
  Piros alma csutája
  Sebes a babám szája
  Meg kell annak gyógyulni
  Ha meg akar csókulni Holcz György eddig énekelte
  
  További versszak (felvételen kívül):
  
  Söprű, kóró, ragallja
  Fére a ken valaga
  Bárcsak mindig úgy lenne
  Soha here ne menne.
  
  Piros alma csutája = A mennyasszony adja a vőlegénynek a lakodalom előtt.
  Ragallja = ereszalja
  

  116. Ez az élet úgyse sok

  Ez az élet úgyse sok
  Éljenek az okosok.
  

  117. E-dúr csárdás

  E-dúr csárdás
  

  118. Édes anyám kért a jóra

  Édes anyám kért a jóra
  Ne menj a csárda ajtóra
  Mer behinak a jó borra
  Vasat vernek a lábodra.
  
  Azt gondullod mindig így lesz
  Hogy szeretőm sohasem lesz
  Dehogy nem lesz de már is van
  Tenáladnál szebb is jobb is.
  

  119. Édes anyám mondta nékem

  Édes anyám mondta nékem
  Minek a szerető nékem
  De én arra nem hajultam
  Barna szeretőt tartottam.
  
  Üssön meg babám a ménkü
  Akkora mint hat malomkü
  Mér tartottál engem szóval
  Ennyi esztendőtül fogval.
  
  Édes anyám sok szép szava
  Kire nem hajultam soha
  Hajoltam én a máséra
  Nem az édes anyáméra.
  
  Nyomó nóta. Csomó kendert összegöngyölgetnek és a kerítés mellet a lábukkal tiporják. Különben nem dalolnak a kendernél, mert nagyon "fujtatós".
  

  120. Élijás Élijás

  Élijás Élijás
  Mind palozsna ja tojás
  Kertbe-kertbe ja tikok
  Mind elvájják a magot
  Kertbe-kertbe ja tikok
  Mind elvájják a magot.
  

  121. Én nemzetem zsidó népem

  Én nemzetem zsidó népem
  Te jellened mit vétettem
  Hogy tőled halált szenvedtem
  Felelj meg immár énnékem.
  
  Én tégedet Egyiptomból
  Kihoztalak nagy rabságból
  Te engem kedves hazámból
  Kivetél a szent városból.
  

  122. Éva szívem Éva

  Éva szívem Éva
  Most érik a szíva
  Teridvel az alja
  Fölszedjük hajnalba.
  
  Bárcsak ez a hajnal
  Sokáig tartana
  Hogy a szerelemnek
  Vége ne szakanna.
  
  Szerelem, szerelem
  Átkozott gyötrelem
  Mér nem virágoztál
  Minden fa tetejin.
  
  Minden fa tetejin
  Cidrusfa levelin
  Hadd szakajtott volna
  Minden szegény legény.
  

  123. Fehér László lovat lopott

  Fehér László lovat lopott
  A fekete hegyek alól
  Mindönféle szerszámostul
  És pedig hadnagyostul.
  
  Fehér Anna hogy megtudta
  Hogy a bátyja fogva volna
  Fogd be kocsis a lovakat
  Tégy mellé sok aranyokat.
  

  124. Fejér László lovat lopott

  Fejér László lovat lopott
  A fekete halom alatt
  Minden kantárszerszámostul
  Minden szerszám kantárostul.
  
  Fejér Anna hogy megtudta
  Hogy a bátyja fogva vala
  Fogd be kocsis a lovakat
  Tégy melléd sok aranyakat.
  
  Fejér Anna Fehér Anna
  Szalad a tömlöcajtóra
  Bátyám, bátyám, édös bátyám
  Aluszol-e vagy meghaltál.
  
  Nem aluszom sem meghaltam
  Most is rólad gondoskodtam
  Fejér Anna Fehér Anna
  Szívem adta szép Dianna.
  
  Fejér Anna Fehér Anna
  Szalad a folyosóra
  Folyosóról a szobába
  Horvát uram asztaláho.
  

  125. Feltámadt Krisztus e napon

  Feltámadt Krisztus e napon
  Alleluja
  Hála légyen az Istennek.
  
  Hogy az ember vígadozzon
  Alleluja
  Hála légyen az Istennek.
  

  126. Feltámadt Krisztus e napon

  Feltámadt Krisztus e napon
  Álleluja
  Hála legyen az Istennek.
  
  Hogy az ember vígadozzon
  Álleluja
  Hála legyen az Istennek.
  
  Szörnyű halált ki szenvedett
  Álleluja
  Hála legyen az Istennek.
  

  127. Feltámadt Krisztus ez napon

  Feltámadt Krisztus ez napon 
  Aleluja
  Hála légyen az Istennek.
  
  Hogy minden ember vígadjon
  Aleluja
  Hála légyen az Istennek.
  

  128. Feltámadt Krisztus ez napon

  Feltámadt Krisztus ez napon
  Alleluja
  Hála legyen az Istennek.
  
  Hogy az ember vigadozzon
  Alleluja
  Hála legyen az Istennek.
  

  129. Ferenc Jóska judvarába

  Ferenc Jóska judvarába
  Elbotlott a lovam lába
  Gyere szűvem Juliána
  Búcsúzzunk el utoljára.
  
  Az karádi szőlőhegybe
  A napnyugoti felébe
  Ott nyíllik a kék nefelejcs
  Kis angyalom el ne felejcs.
  
  Megittam már mindenemet
  Vasas kocsi szekeremet
  Vasas kocsi taligámat
  Az olvasós bibliámat.
  

  130. Figurás (a-moll)

  Figurás (a-moll) 
  [nincs kottája]
  

  131. Figurás

  Figurás
  

  132. Forgós (Lakodalmi tánc)

  Forgós (Lakodalmi tánc)
  [nincs kottája]
  

  133. Fót hátán fót, egy üngöm volt

  Fót hátán fót, egy üngöm volt
  Az is gallérozatlan volt
  Hogyan menjek házasonnyi
  Mikor nem t'ok tisztát vennyi.
  
  Vággyuk el Zsuzsi péntölit
  Vargyuk meg gatyának felét
  Ő sem kicsinn nincs már ölben
  Hogyan legyen fél péntőben.
  
  Ha ja Zsuzsit kérnyi jönek
  Hogyan adol tisztát ennek
  Üssön meg a bükfakánya
  Mér nem sijetsz hamargyában.
  

  134. Friss

  Friss 
  [nincs kottája]
  

  135. Friss csárdás

  Friss csárdás
  

  136. Friss duhajkodó

  Friss duhajkodó
  

  137. Friss lakodalmas (E-dúr)

  Friss lakodalmas (E-dúr)
  

  138. Friss [Galántai]

  Friss [Galántai]
  

  139. Friss

  Friss
  

  140. Friss

  Friss
  

  141. Gyertek elő kis csirkéjim

  Gyertek elő kis csirkéjim
  Hadd lássanak meg szemejim
  Ién már emelem tollaimat
  Leveszem róllatok szárnyaimat.
  
  Felnyőttetek, nagyok vagytok
  Szárnyam alá nem bújhattok
  Fel tudtok már ülni az ülőre
  Nincsen szükségtek a nevelésre.
  
  Kukoricam elfogyott már
  Ki nem hiszi nézze meg már
  Krumpliban csirkéim nem éltek meg
  Következik rátok nagy éhségtek.
  
  Gerényt rókát kerüljétek
  Menyét asszonytól féljetek
  Mert nincs köztök bíró sem igazság
  Következik rátok nyomorúság.
  
  Azért az istent áldjátok
  Viseljen gondot rejátok
  Terjessze áldását fejetekre
  Termessen sok búzát részetekre.
  
  Mondva: Hessie he, ülletek az üllőere.
  

  142. Gyors csárdás (a-moll)

  Gyors csárdás (a-moll)
  

  143. Gyors csárdás (d-moll)

  Gyors csárdás (d-moll)
  A répcelaki Farkas Lajostól tanulta a prímás és testvére a bőgős is. 1929-30-ban sokat játszották Farkassal. Farkas szintén falusi cigány volt, a környéken muzsikált, de feljutott Kapuvár – Himódig is. Jellegzetessége volt, hogy állandóan pipa lógott a szájából, úgy muzsikált.
  

  144. Gyors csárdás (e-moll)

  Gyors csárdás (e-moll) 
  [kottája nincs]
  

  145. Gyors csárdás

  Gyors csárdás
  

  146. Gyors tánc (E-dúr)

  Gyors tánc (E-dúr)
  

  147. Gyors

  Gyors
  

  148. Gyorscsárdás (lakodalmi)

  Gyorscsárdás (lakodalmi)
  

  149. Gyorscsárdás

  Gyorscsárdás
  (kisverővel)
  

  150. Gyöngytánc

  Gyöngytánc
  [05.9-én megismételve]
  Lásd Szabolcsi B.: A XVII. Sz. magyar világi dallamai 49. Old. 31. Szám: Apor Lázár tánca
  

  151. Gyüszű-, vagy forgótánc

  Gyüszű-, vagy forgótánc
  Nincs kottája
  

  152. G-dúr tánc (Régi magyar táncok 1.)

  G-dúr tánc (Régi magyar táncok 1.)
  

  153. Ha jelküdtem barna babám szántanyi

  Ha jelküdtem barna babám szántanyi 
  Kezére jadtam a címeres hat ökröm
  Meg is mondtam én a barna babámnak
  Had szántsa fel Karád alatt a gyöpöt.
  
  Szépen szól a Virág ökröm csengője
  Gyüjj el hozzám kis angyalom estére
  Hozzál nékem fejér bort ézs vacsorát
  Kedves rózsám ritkán láthatjuk egymást.
  
  Ferenc Jóska fújatja ja trombitát
  Várgya hadra a Szerbija táborgyát
  Kik elvesztek a Szerbia sáncában
  Szegény baka nyugszik a föld gyomrába.
  
  Szépen szól az huszárok trombitája
  Szépen járgya fekete lovam lába
  Szépen járgya fekete lovam lába
  Gyönge testem ráillett a hátáro.
  

  154. Ha leszek leszek

  Ha leszek leszek
  Menyasszony leszek
  Vőlegén mellett
  Házastárs leszek.
  
  Vasárnap reggel
  Kútra mentemben
  Elhullajtottam
  Gyöngykoszorúmat.
  
  Ha lettem lettem
  Menyecske lettem
  Az uram mellett
  Házastárs lettem.
  

  155. Ha megunom aranyos életemet

  Ha megunom aranyos életemet
  Fölszántatom virágos kis kertemet
  Belevetem magamat egy rózsának
  Kinek tetszem szakajtson le magának.
  Belevetem magamat egy rózsának
  Kinek tetszem szakajtson le magának.
  
  Fehér rózsát akartam szakasztani
  De sötétbe nem tudtam rátalálni
  Három legény akar engem szeretnyi
  El is akar a csárdába vezetni.
  
  További versszakok(felvételen kívül):
  
  Sötét az ég még csak csillag sem ragyog
  Jaj Istenem jaj de árva is vagyok
  Árva vagyok elhagyott a szerető
  Bár magáhó venne a jó Teremtő.
  
  Szánt az ökör ripeg-ropog a járom
  Van az erdőn minden madárnak párja
  Van az erdőn minden madárnak párja
  Jaj Istenem csak magam vagyok árva.
  
  Két fa között felsütött a holdvilág
  Jaj de nehéz ez az egy magányosság
  Én is azért választottam szeretőt
  Mer meguntam a magányos életöt.
  

  156. Haj Dunárul fuj a szél

  Haj Dunárul fuj a szél
  Feküdj mellém majd nem ér
  Dunáról fuj a szél
  Nem fekszöm én kend mellé
  Mört nem löszök a kendé
  Dunáról fuj a szél.
  
  Ha Dunáról nem fujna
  Illen hideg sem volna
  Dunáról fuj a szél
  Haj Dunáról fuj a szél
  Feküdj mellém majd nem ér
  Dunáról fuj a szél.
  
  Haj Dunáról fuj a szél
  Feküdj mellém majd nem ér
  Dunáról fuj a szél.
  Nem fekszöm én kend mellé
  Mert nem löszök a kendé
  Dunáról fuj a szél.
  

  157. Haj szénája, szénája, széna szakadája (Gyermekjáték),

  Haj szénája, szénája, széna szakadája (Gyermekjáték), 
  Benne vagyon kerék asszony kerék kis menyecske. 
  Öleld, öleld akit szeretsz 
  Azt ölelem, azt csolkulom 
  A szomszédom lányát 
  Kötöm bokrétáját 
  Szép koszorúját.
  Adja Isten lassú jessőt 
  Mossa jessze mind az kettőt 
  Hajdináro repce
  Kukorica derce
  E buborcsék e buborcsék a mónárnak nincsen 
  Idilidi puszta ipsi-linc 
  Mamalica papa papalinc 
  Ulinánc ulinánc
  Cuc ki innen Kati micsinyász.
  

  158. Haj tikom tavali, három harmadbéli

  Haj tikom tavali, három harmadbéli
  Jól tudtátok hogy mennyi, mér adtatok ennyi
  Tyutyu szőke tyutyu barna tyutyu mind a három
  Egy kokasom sem veszett el nincsen semmi károm.
  
  Haj tikom tavali három harmadbéli
  Jól tudtátok hogy mennyi mér adtatok ennyi
  Tyutyu szőke tyutyu barna tyutyu mind a három
  Egy kokasom sem veszett el nincsen semmi károm.
  
  Haj tikja lúdja fehér lábú lúdja
  Még a gúnárnak izs van tarka puruszlija.
  
  Markaf megjegyzése: "A pincébe mikor borosok voltak hullattak (a testüket emelgették) meg a csizma szárukat verték".
  

  159. Hajnalnóta

  Hajnalnóta 
  [nincs kottája]
  

  160. Haj, szén’ alja, szén’ alja

  Haj, szén’ alja, szén’ alja    
  
  Lányok körbe állanak. Egyik csípőre tett kézzel sétál a középen.
  "Ölel"-re kézfogással behúz valakit a körből, s azzal táncol csárdást.
  A tánc a "Mi házunk"-tól ugrálós lesz, s kissé oldalt fordul.
  "Hadd roppantsak"-nál a behívott a táncosa fölé hajol, átkapja a derekát, s azt magafelé húzva "megroppantja".
  A behívott kezdi újból a játékot.
  
  Haj szén’ alja szén’ alja   
  Széna szakadékja
  Benne vagyon kerék asszony      
  Kerek kis menyecske
  Öleld akit szeretsz       
  Ezt ölelem ezt csókolom          
  Iván dombja domborúja     
  Adjon Isten egy kis esőt. 
  Mossa jössze mind a kettőt          
  Mint az arany ezt a vesszőt.
  Szita szita péntek  
  Szerelem csütörtök.
  Zab szerda Juliska, Mariska
  Egy fazék káposzta
  Rakd ide oda is
  A mi házunk elejbé is tovább is
  Zibet zabot a lovának
  Gyingyet gyöngyöt asszonyának
  Gyöngykoszorút a lányának
  Ég a gyertya ha meggyújtják
  Ezt a kis lányt elszorítják 
  Hadd roppantsak egy kis leányt.
  

  161. Happ subám gallérgya

  Happ subám gallérgya
  Túróval van gombolva
  Szalonnával bévelve
  Kennek is jut belőle.
  
  Sárga kolompér leves
  Engem bizon ne nevess
  Mer ha jengem nevető
  Megtudja ja szeretőm.
  
  Ez a lábom ez ez ez
  Jobban járgya mint emez
  Édes lábom ne hibázz
  Mer a másik meggyaláz.
  
  Markaf megjegyzése: Az öregek táncnótája "csizmaütögető".
  

  162. Happ szent asszony

  Happ szent asszony
  Isten lánya 
  Ej gyere velem egy pár táncra
  Ej gyere velem egy pár táncra.
  
  További versszakok (felvételen kívül):
  
  Fogd a csecsed
  Hogy ne lógjon
  Ej hogy a teje java el ne folyjon
  Ej hogy a teje java el ne folyjon.
  

  163. Harc ember élete teljes életében

  Harc ember élete teljes életében
  A halállal menni mindennek kell szemben
  Mérge miatt tétetni a földben
  Ó fájdalom s vijodalom
  Halál ellen hogy nincsen oltalom.
  
  A koporsó a jele gyarló életünknek
  Melyben helyeztetik teteme embernek
  Hogy gyomrában tétessék a földnek
  Ó fájdalom s vijodalom
  Halál ellen hogy nincsen oltalom.
  

  164. Hat nap van egy hétbe

  Hat nap van egy hétbe
  Hat nap van egy hétbe
  Hetedik vasárnap
  Bárcsak kedves rózsám
  Bárcsak kedves rózsám
  Eccer láthatnálak.
  
  Sohase láttalak
  Sohase láttalak
  Nem is ismertelek
  Csak híröd hallottam
  Csak híröd hallottam
  Mégis szerettelek.
  
  Széles víz a Duna
  Széles víz a Duna
  Kesköny palló rajta
  Ne menj rá jangyalom
  Ne menj rá jangyalom
  Mer' lejesöl róla.
  
  Nem esöm nem esöm
  Nem esöm nem esöm
  A Duna vizébe
  Inkább esök rózsám
  Inkább esök rózsám
  Veled szerelembe.
  

  165. Hármat tojott a fekete kánya

  Hármat tojott a fekete kánya
  Engem szeret a kend legszebb lánya
  Akármilyen korhel gyerek vagyok
  Maga lánya szeretője vagyok.
  
  Ne nézzed hogy rongyos a nadrágom
  Csak azt nézzed hogyan jár a lábom
  Akármilyen szegény gyerek vagyok
  Maga lánya szeretője vagyok.
  

  166. Hármat tojott a fekete kánya

  Hármat tojott a fekete kánya
  Engem szeret a ke' barna lánya
  Lifityenbe-lafatyomba
  Darutoll a kalapomba.
  

  167. Három piros vánkos csúcsa (dudaután

  Három piros vánkos csúcsa (dudaután
  

  168. Három piros vánkos csúcsa

  Három piros vánkos csúcsa
  Mit álmodtál az éccaka
  Nem álmodtam én egyebet
  Eszem a csalfa szemedet.
  

  169. Hegedű dallam-keresés (a-moll)

  Hegedű dallam-keresés (a-moll)
  

  170. Hegedű dallam-keresés (D-dúr)

  Hegedű dallam-keresés (D-dúr)
  

  171. Hegedű dallam-keresés (d-moll)

  Hegedű dallam-keresés (d-moll)
  

  172. Hol háltál az éjjel cönögemadár

  Hol háltál az éjjel cönögemadár
  Ablakodba háltam kedves vijolám
  Mér be nem gyüttél cönögemadár
  Féltem az uradtú kedves vijolám.
  
  Nincs itthun az uram cönögemadár
  Laskai erdőbe ritka röndöt vág
  Jó lovai vannak hama' hazajér
  Jaj lesz neköd rózsám hogyha nálam ér.
  

  173. Hol voltál te bundabőr,

  Hol voltál te bundabőr,
  Bunda bunda bundabőr
  Kecskéket keresni
  Menyecskét ölelni.
  Kecskéket keresni
  Menyecskét ölelni.
  
  Hol háltál te bundabőr,
  Bunda bunda bundabőr
  Cifra nyoszolyába
  Slingölt ágyacskába.
  Cifra nyoszolyába
  Slingölt ágyacskába.
  

  174. Hujjogató

  Hujjogató
  

  175. Ideje bújdosásomnak

  Ideje bújdosásomnak
  Eljött már távozásomnak
  Szomorú változásomnak
  Sok okai vannak annak.
  
  Angyalodat én Istenem
  Küldjed hogy kísérjen engem
  Útaimban vezéreljen
  Minden gonosztól megmentsen.
  
  Nincsen az itthon ülőnek
  Semmi böccse most szegénynek.
  Mert itthon inkább kedveznek
  Jövevénynek mint ilyennek.
  
  Oly helyet azért keresek
  Ahol becsületben leszek
  A tengereken túl megyek
  Jó hírt-nevet ott szerezek.
  
  Záloga te vagy lelkemnek
  Én Istenem bízom benned
  Hogy ott gondomat viseled
  Ahol engem nem ismérnek.
  
  böccse = becsülete
  

  176. Igen lassú tánc

  Igen lassú tánc
  

  177. Isten gyónó Bébic mester (jó nap!)

  Isten gyónó Bébic mester (jó nap!)
  Isten gyónó bébic mester
  Fogadj Isten magyar ifjú legény
  Fogadj Isten magyar ifjú legény
  Mily jobbágyi vagytok tü is
  Mily jobbágyi vagytok tü is
  Mi jis vagyunk János úr jobbágyi
  Mi jis vagyunk János úr jobbágyi
  János úr nékünk nagyon ellenségünk
  János úr nékünk nagyon ellenségünk
  Miről való ellenségtek
  Miről vagyon ellenségtek
  Arról való ellenségünk
  Kedden este arra voltunk
  Lovak lába patkós vala
  A mi hídunk aranyos vala
  Mind eltöredezett vala
  Még sem csináltottátok meg.
  
  Megcsinálluk fenyőjággal
  Megcsinálluk fenyőjággal
  A fenyőjág igen hajlandékos
  A fenyőjág igen hajlandékos
  Béehányassuk bürökkel bodzával
  Béehányassuk bürökkel bodzával
  Bürök bodza sok sárvizet csinál
  Bürök bodza sok sárvizet csinál
  Óannyal öntsük rézzel verjük
  Óannyal öntsük rézzel verjük
  Óanja elolvad réz elreped 
  Óanja elolvad réz elreped
  Mi ja vámja hidatoknak
  Mi ja vámja hidatoknak
  Egy szép leány egy aranyalma
  Egy szép leány egy aranyalma
  A szép leány most jődögel
  Az aranyalma most bimbózik
  Holnapután ki jis nyíllik.
  

  178. István köszöntő

  István köszöntő
  Dombor az hajnal örömmel a csillagok fénylenek
  Készen vagynak énekléssel és hogy elől jöjjenek
  Mert én Szent István neved napjára léptem
  Azért méltón tisztöltessék minden jókkal köszöntessék magasztaltassék.
  
  Boldog óra mely virradol az időnek tájára
  Boldog személy mely juttatol ez napnak hajnalára
  Istvány örömmel töltsd napjaid víg kedvvel
  Végre menyben dicsőségben a boldogok seregében vitessék fel, ámen.
  

  179. István köszöntő

  István köszöntő
  Örüljetek ez nap Árgyélus hegyének
  Lakosi, hajléki harmat tetejének
  Akik kóstoljátok Prédányos vizének
  Ma is szálljatok be zsenge hangos ének.
  
  Istvánhoz jutottunk, erő egészséggel
  Esztendő folytával, nevednek napjával
  Örülj és vigadozz, hogy jutottál mára
  Múljanak bánatid mint árnyék és pára.
  
  Ne fúrja búbánat soha is éltedet
  Semmi szomorúság ne érje szívedet
  Istentől egyedül várd segítségedet
  Hogy sok esztendőkig éltessen tégedet. 
  Dix!
  

  180. Itt is kéne lenni

  Itt is kéne lenni
  Ott is kéne lenni
  Jóravaló gazdánok
  Otthun kéne lenni.
  

  181. Itthon vagy-e hidasmester? (Gyermekjáték)

  Itthon vagy-e hidasmester? (Gyermekjáték)
  
  Itthun vagy-e hidas mester
  Itthun vagyok, csak most jöttem
  Eressz átul a hidadon
  Nem eresztlek mer leszakad
  Ha leszakad megragagyjuk
  Mivel tunnád megragadni
  Győri gyönggyel gyöngyvirággal
  Hol vennék a gyürűgyöngyöt
  Isten hozta szent markában.
  
  Bujj-bujj bokrostul 
  Bokron innen maradjon
  Vagyon-vagyon jó vitéz 
  Megyek hidon átul
  Haj liliom 
  Lilijom lilijom
  Hányat termett a mogyoró 
  Tizet tizenkettő
  Haj lilijom.
  

  182. Ím látod a halál mindeneket elkaszál

  Ím látod a halál mindeneket elkaszál
  Senkit higgyed ő nem ural, senki ellene nem áll
  Jöjj el jöjj el én Uram Krisztusom
  Ne hagyj végső órámon.
  
  Nincs az ellen fegyver sem naccságos nemes vér
  Nem adatik orvos gyökér mindeneket földhöz ver
  Jöjj el jöjj el én Uram Krisztusom
  Ne hagyj végső órámon.
  

  183. Jaj de sokat áztam fáztam fárattam

  Jaj de sokat áztam fáztam fárattam
  Míg egy rongyos istállóra találtam
  Nem találtam alámvaló paripát
  Elloptam a kamiszáros pejlovát.
  
  Arra kérem kamiszáros uramat
  Ne lőjje le alulam a lovamat
  Ejnye ejnye azt a betyár mindenit
  Lovát féltye nem a maga életit.
  

  184. Jaj mely hamar múlik világ dicsősége

  Jaj mely hamar múlik világ dicsősége
  Mely hamar elromlik minden erőssége
  Változik szépsége.
  
  Hamarább a füstnél az ő víg öröme
  Tétova elszélled szélvésztől elterjed
  Gyakran vidám kedves.
  

  185. János bácsi csipkéset (dudálva)

  János bácsi csipkéset (dudálva)
  Sarkonjáró hegyeset
  Likacsosat csipkéset
  Sarkonjáró hegyeset.
  

  186. János úr készül németül Bécsben (Gyermekjáték)

  János úr készül németül Bécsben (Gyermekjáték)
  Lovai vannak nyergelőre
  János uram izenet izenetes izenet  
  Hajtsd előre magadat azt a görbe nyakadat.
  Zöld ág zöld ág zöld levelecske
  Nyitva van az aranykapu bújjatok át rajta
  Rajta rajta leszakadt a pajta
  Benn maradt a macska.
  
  Ihajnárom tyuhajnárom szakadásig járom 
  Ihajnárom tyuhajnárom szakadásig járom
  Ihajnárom tyuhajnárom utoljára járom.
  

  187. Jer mi szólunk e szomorú alkalmatosságban

  Jer mi szólunk e szomorú alkalmatosságban
  Mikép esénk az Istennek ily nagy haragjába
  Az életből hogy hogy jutánk keserves halálba.
  
  Első ember hogy elesék a bűn következék
  A bűn után az Istennek átka rejánk esék
  Átok után a halál is mi rejánk származék.
  
  Így hát immár mi halálunk bűnnek az ő zsoldja
  Evvel fizet bűnért Isten szent Pál bizonyítja
  Eztet azért minden ember egyszer megkóstolja. 
  
  További versszakok (felvételen kívül):
  
  De keservesb ennél sokkal léleknek halála
  Mely Istennek malasztjától az embert megfosztja
  Pokolbeli kárhozatra a bűnöst taszítja.
  
  Mind ezeket Ádám vétke mi fejünkre hozta
  Isten ellen hogy Évának szavát ő fogadta
  És az almát törvény ellen, hogy ő megkóstolta.
  
  De az Isten könyörüle rajtunk irgalmasan
  Ottan fiát megigéré hogy minket megváltson
  És az ördögnek rabságából kiszabadítson.
  
  Aki minket megszabadíta szent halálával
  És szent atyját engesztelé vére ontásával
  Adósságunk megfizeté számtalan kínjával.
  
  Nincs már rajtunk a sátánnak semmi birodalma
  Asszony magva mert kígyónak fejét megrontotta
  Ne féljünk hát ha lészen is testünknek halála.
  
  A mi fejünk az Istennek egy szülött szent fia
  Halál által akart menni ő szent országába
  Így nekünk is halál által kell bemennünk abba.
  
  Mint jó pásztor halálig vitt az ő juhaiért
  Drága vérét kiontotta azok váltságáért
  Ő szent testét feláldozta szabadulásokért.
  
  Hát nekünk is követnünk kell a mi vezérünket
  Se életben se halálban el ne hagyjuk őtet
  Hogy megadja halálával nyert örökségünket.
  
  Nem kell sírnunk hát felettébb a mi halottinkon
  Se magunk ne keseregjünk halandó voltunkon
  Sőt vígadjunk halál után feltámadásunkon.
  
  Óh te áldott vigasztaló szent lélek úr Isten
  Tekints reánk, vigasztalj meg minket kegyelmesen
  Holtunk után számláltassunk szentek seregében.
  
  Nyugtassad meg kegyes Isten a kimúlt híveket,
  És az örök világosság fogadja be őket,
  Hallgasd meg ő érettök benyújtott kérésünket. Ámen.
  

  188. Jertek szóljunk ez szomorú alkalmatosságra

  Jertek szóljunk ez szomorú alkalmatosságra
  Miképp esénk az Istennek ily nagy haragjába
  Az életből, hogy mint jutánk keserves halálra.
  
  Első ember hogy elesék a bűn következzék
  A bűn után az Istennek átka reánk esék
  Átok után a halál is mireánk származzék.
  

  189. Jeruzsálem utca vérrel folydogál

  Jeruzsálem utca vérrel folydogál
  Mert a Szűz Mária benne sírdogál
  Sírva keresi szent Fiát
  A világnak Megváltóját.
  
  Mindenül keresi szelíd magzatát
  Ekként hangoztatja zokogó szavát
  Jeruzsálem Jeruzsálem
  Benned a vér rózsát terem.
  
  Mindenhol keresi szelíd magzatát
  Ekként hangoztatja zokogó szavát
  Jeruzsálem Jeruzsálem
  Nem láttad-e én gyermekem.
  

  190. Juhászok tánca

  Juhászok tánca
  

  191. Kanásztánc (Mulatós csárdás)

  Kanásztánc (Mulatós csárdás)
  

  192. Kanásztánc

  Kanásztánc
  

  193. Kanásztánc

  Kanásztánc
  

  194. Kapuvári busuló

  Kapuvári busuló
  

  195. Kaszásnóta

  Kaszásnóta 
  [nincs kottája]
  Tendl Pál nagyapját, Sárközy Józsefet kivitték a Batthyány hercegi uradalomba aratáskor, s ott muzsikáltatták az örege. A dallamot úgy játszotta, ahogy az aratók előre léptek, s vágták a rendet, a kaszasuhintást utánozta a dallam. Az aratáshoz aratókat fogadtak, egy-egy táblára 30-40 embert is "ráengedtek". Délfelé, amikor kifáradtak, kihívták az öreg "Bubucot", zeneszó mellett jobban ment a munka. Az öreg Bubuc (Sárközy) állítólag maga találta ki ezt a nótát az aratásra, mert ennek a ritmusa olyan volt, hogy a derekak egyszerre tudtak hajolni, az aratók karjai egyszerre tudtak suhintani a kaszákkal, nem kellett vezető, aki megadja a tempót s ritmust, mert ezt a sípszó hangja adta meg. Bubuc ugyanis sípos cigány volt. Az öreget nagyon szerették az aratók, s más tanyák népe is szívesen fogadta meg. Hogy mennyit keresett, pontosan nem tudja Tendl megmondani, de nyáron is jómódban élt, amikor máskülönben muzsikálás nemigen volt, Ha a dallamot befejezte, akkor a dallamból készült frisset játszotta hozzá.
  

  196. Kármelus hegyének gyöngyvirágos völgye

  Kármelus hegyének gyöngyvirágos völgye
  Rózsák nefelejcsek illatoznak benne
  Mennyei harmat hullása égi hajnal hasadása
  Kármelus szent hegyét fénnyel sugározta.
  
  Ki e jelt viseli öröm lesz halála
  Virágos kikelet a feltámadása
  Mert azt Szűz Mária keze vezeti fel a mennyekbe
  Hol a boldogságnak sohasem lesz vége.
  
  További versszakok (felvételen kívül):
  
  A dicsőség szárnyán leszállt Szűz Mária
  Kármel szent hegyére illatos halmára
  Stok Simon volt az a boldog ki ott e szent helyen lakott
  Hozzá Szűz Mária égi hangon szólott.
  
  Lejöttem az égből szent fiammal hozzád
  Hogy skapulárémat neked itt adjam át
  Ez oly dicső szent vállruha melynek mint csillag sugara
  Ragyog a hét öröm üdvözítő titka.
  
  A szent Skapuláré kősziklán épült vár
  Melyen az olvasó törhetetlen szent zár
  Benne az üdvösség kertje égi boldogsággal telve
  A kert virágait Mária nevelte.
  
  A szent Skapuláré vid a rózsákat
  Amelyek hófehér színben illatoznak
  Minden ágon aranybimbó bájvirágos illatozó
  Gyöngyharmattal teljes üdvösséget adó.
  
  Oly szép oly fölséges a kert ékessége
  Hogy a jó Isten is gyönyörködjék benne
  Ha itt szeded a rózsákat és megkötöd koszorúnak
  Még az angyalok is öröm könnyet sírnak.
  
  Ki lelkét szereti magát írassa be
  A szent skapuláré virágos kertjébe
  E szent ruhának jelével vállait ékesítse fel
  Ezzel Máriának magát jegyezze el.
  
  Ki a skapulárét igaz hittel hordja
  Annak nem árthat a kárhozat tűzlángja
  Mert ez a poklot bezárja a mennyországot megnyitja
  E szent jel a mennyből jött s a menybe száll vissza.
  
  Ki e jelt viseli öröm lesz halála
  Virágos kikelet a feltámadása
  Mert azt Szűz Mária keze vezeti fel a mennyekbe
  Hol a boldogságnak sohasem lesz vége. Ámen
  
  A következő szöveggel is énekelték:
  
  Hatvanhárom évet betöltött Mária
  Midőn kívánkozott fia országába
  Leszállt Gábriel arkangyal hozzá szólott égi hanggal
  Reád vár szent fiad örök boldogságban.
  
  Ezen üzenetet amidőn meghallá,
  János apostolnak örömmel megmondá
  Hogy elérte élte végét elhagyja édes gyermekét
  És csöndes álomra hajtja le (a) szemét.
  
  Oh gyönyörű halál és oh csendes álom
  Mint a Máriáé nem volt a világon
  Nincs elhervadva orcája szent mosolyra nyílik szája
  Olyan mint az égnek fehér lilioma.
  
  A szép Szűz Mária gyász terítőn fekszik
  Hófehér fátyollal szent testét befedik
  Ezután az apostolok felvették a gyász koporsót
  Vállaikra tevék ő benne nyugovék.
  
  És midőn kiértek a temető kertbe
  A szent Szűznek testét zokogva tették le
  Három napig virrasztották a drága Szűz koporsóját
  A szent apostolok siratták halálát.
  
  Szent Tamás apostol midőn megérkezik
  Ki e gyász esetről még nem tudott semmit
  
  Örömmel megtették ezen óhajtását
  De nem tölthették be jámbor kívánságát
  Mert a virágok virága nem volt már a koporsóba
  Felszállott szent fia örök hazájába.
  
  Egy szép fény tölté be a sötét sírboltot
  Melyből az ég felé rózsaillat szállott
  A szent Szűznek drága testét ég felé angyalok vitték
  Kérjük kérjük minden (hogy) értünk esedezzen. Ámen.
  

  197. Kegyes Jézus ién imádságomra

  Kegyes Jézus ién imádságomra
  Hajtsad füled én kiáltásomra
  Jusson hozzád beszédem mind jómra
  Ne nézz uram méltatlan voltomra.
  
  Jer dicsérjük az Istennek Fiát
  A Szent Szűznek szentséges magzatját
  E világnak édes Megváltóját
  Bünösöknek kegyes szószólóját.
  

  198. Kerekibe lakom

  Kerekibe lakom
  Keress meg angyalom
  Szérül van a házom,
  Begyühetsz virágom.
  
  Szerelem szerelem
  Átkozott gyötrelem
  Mért nem virágoztál
  Minden fa tetején.
  
  Minden fa tetején
  Fagyalfa levelén
  Hadd szakított volna 
  Minden szegény legény.
  

  199. Kéjjel élő dúsgazdagnak veszedelmét

  Kéjjel élő dúsgazdagnak veszedelmét
  Szentírásból hallottátok temetését
  A pokolba sok kínokban
  Halljátok most kesergését.
  
  Jobb lett volna kiskoromban hej engemet
  Kis séllyibe tették volna testecskémet
  Álnok dajkám mért nem metszetted
  Meg akkor a gégémet.
  
  Vajha lennék még köztetek én lakásom
  Jaj nem szánnám titőletek megválásom
  Mert jobb volna bőriszákkal
  Tarisznyával koldulásom.
  

  200. Két Csicsók lányok (Gyermekjáték)

  Két Csicsók lányok (Gyermekjáték) 
  
  Két Csicsók lányok fejérbe vagyon 
  Fehér rózsa kezébe vagyon 
  Vedd be édes komámasszony
  Én elmennék az új bálba.
  Úgy-e szép lány volnék
  Úgy-e szép lány volnék
  Egyet-kettőt roppantanék
  Mingyá oda érnék 
  Mingyá oda érnék
  Szénát zabot a lovának 
  Hajlós pácát a gazdának
  Jánosi készül lóvaj vánok fölnyergelézve
  Nyerged széjjel ringadozva
  Arany gyűrű örvendezve
  Vágják a répát, répának a tussát.
  
  Markaf szerint ők Karádon erre körbe táncoltak, együtt danoltak fiúk-lányok, 16-17 évesig. "Vedd be" szavaknál bevett a körbe valakit az, aki addig bent egyedül járta.
  

  201. Két Csicsók lányok (Gyermekjáték)

  Két Csicsók lányok (Gyermekjáték)
  
  Két Csicsók lányok fehérbe vagyon 
  Fehér rózsa kezibe vagyon 
  Mondom, mondom forduljon a mátkámasszony 
  Karsai rózsa cidrus minta 
  Borsó-virágocska, borsóvirágocska 
  Én elmennék az új táncba 
  Ha szép leán volnék ha szép leán volnék 
  Egyet-kettőt robbantanék 
  Mingyá haza érnék mingyá haza érnék.
  
  Hab szerda Juliska.
  Ide is oda is 
  Énrulam is gondulkodjál tovább is 
  Zibet-zabot a lovánok 
  Hajlós pácát a gazdának 
  Járom a táncot. 
  
  János úr készül németül Bécsbe 
  Lovai vannak nyergelőbe 
  Nyerged széjjel hajlandozik 
  Arany gyűrű hergendezik 
  Jár a szívem izenet 
  Izenetről izenet.
  
  Hajcs bé magadat 
  Sárga bodor hajadat, 
  Ihajnáné Nagy Pannáné,
  Sárga cukor náné. 
  
  A leányok szépen fújják
  Kukurikus táncot járják 
  Kelele kelele cicerke legényke, 
  Mit mos mit mos kis menyecske 
  Intyet-pontyot város keszkenyeit.
  
  Ha szél volnék fújdogálnék 
  Madár volnék reppentenék 
  Hajdina rokonja vágja le a répát 
  Répának a rosszát.
  
  Hollósiné szerint karéjba fogódznak a lányok, énekelnek, a "vár"-ba valaki áll, s a "mondom"-ra beszólít valakit táncolni.
  

  202. Két fa között felsütött a holdvilág

  Két fa között felsütött a holdvilág
  Az én babám olyan mint a gyöngyvirág
  Fele fehér fele piros fele más
  Ha vétöttem kis angyalom megbocsáss.
  
  Jaj de sokat elindultam elmentem
  Tihozzátok soha be nem mehettem
  A kapuban úgy elfogott valami
  Azt az érzést ki nem lehet mondani.
  

  203. Ki negyven nap előtt üdvösségünkre

  Ki negyven nap előtt üdvösségünkre 
  Lejöttél a földre üdvösségünkre
  Szállj be lelkünk hajlékába
  Ó világ világossága.
  
  Ki a Szűz méhében testet öltöttél
  Hogy megmentsd az embert emberré lettél
  Szállj be lelkünk hajlékába
  Ó világ világossága.
  
  "Énekelték 1960. júniusában hosszúperesztegi öregasszonyok."
  (Lajtha László hangja)
  

  204. Ki negyven nap előtt üdvösségünkre

  Ki negyven nap előtt üdvösségünkre
  Eljöttél az égből bűnös földünkre
  Szállj be lelkünk hajlékába
  Ó világ világossága.
  
  Ki a Szűz méhében testbe öltöztél
  Hogy megmentsd az embert emberré lettél
  Szállj be lelkünk hajlékába
  Ó világ világossága.
  

  205. Kiáltok én nagy mélségből

  Kiáltok én nagy mélségből
  Tehozzád Uram e földről
  Szívem keserűséegéeből
  Sírás völgyéeből.
  
  Ha uram sok bűneimet
  Fenntartom éen esetemet
  Ha megvonod kegyelmedet
  Engedelmedet.
  

  206. Kicsi nékem ez a ház (dudálva)

  Kicsi nékem ez a ház (dudálva)
  Kirúgom az oldalát
  Ha kicsinyek vagyunk is
  Térességet nekünk is
  Erre te arra te
  El ne keveredjél te
  Erre te arra te
  El ne keveredjél te.
  

  207. Kis angyalom szeme-szája

  Kis angyalom szeme-szája
  Többet ér mint Budavára
  Mert Budavár az uraké
  De ja babám csak magamé.
  
  Erre gyere ne menj arra
  Jobb út van erre mint arra
  Erre van a kerék ucca
  Kisangyalom gyalogútja.
  
  Engem szeress ne janyádat
  Én varrom a gyegygatyádat
  Mer az anyád csöcsöt adott
  Én meg babám csolkot adok.
  
  Irigyeim sokan vannak
  Mint a kutyák úgy ugatnak
  El akarnának veszteni  
  A jó Isten nem engedi.
  
  További versszak (felvételen kívül):
  
  Három éjjel nem aluttam
  Még az éjjel sem aluszom
  Még az uccát bé nem járom
  A rózsámat meg nem látom.
  

  208. Kis kertöt kerítöttem,

  Kis kertöt kerítöttem,
  Bele rózsát libizári lomzom
  Máté tuli matulári tilituli
  Ültettem.
  
  Szomszédasszony lejánya
  Rászokott a libizári lomzom
  Máté tuli matulári tilituli
  Rózsára.
  
  Lejányt illet a rózsa
  Legényt illet libizári lomzom
  Máté tuli matulári tilituli
  Bokréta.
  
  Legényt illet bokréta
  Asszonyt illet libizári lomzom
  Máté tuli matulári tilituli
  sodrófa.
  
  Asszonyt illet sodrófa
  Embört illet libizári lomzom
  Máté tuli matulári tilituli
  A pipa.
  

  209. Kispilicsi csárdás

  Kispilicsi csárdás
  

  210. Koccintós csárdás

  Koccintós csárdás
  

  211. Koccintós csárdás

  Koccintós csárdás
  

  212. Kocsira ládát

  Kocsira ládát
  Hegyébe a dunyhát
  Magam is fölülök
  Jaj anyám, anyám
  Kedves szülő dajkám
  De hamar elvisznek.
  Jaj anyám anyám
  Kedves szülő dajkám
  De hamar elvisznek.
  

  213. Kopogós csárdás lefogása

  Kopogós csárdás lefogása
  

  214. Kopogós csárdás

  Kopogós csárdás
  

  215. Kopogós csárdás

  Kopogós csárdás
  

  216. Kopogós friss

  Kopogós friss
  A dallamot többször is fölvették. A kapcsolt lejegyzés valószínűleg egy későbbi megismételt felvételről készült, melyen végig a cimbalom szólózik.
  

  217. Kopogós verbunk két frissel és lefogással

  Kopogós verbunk két frissel és lefogással
  Csejtei István és Csejtei Ernő egyformán nagyapjuktól, illetve apjuktól tanulták. A jelenlévő két kontrás azt mondja, hogy a darab neve Kopogós verbunk. A kopogós verbunk olyan férfi tánc, amikor a legények nem csúsztattak, nem ugrottak, hanem dobbantottak. A második figuránál a két szembenálló legény először jobb, majd bal csizmáját összeveri. A harmadik figuránál a két legény csizma-csapással ugrik egyet-egyet, kicsit térdben meghajlított lábbal ugrik a két táncot egymás felé, s a csizmájuk összeverése után újra vissza ugranak, magasan ugorva. Körben is járták a férfiak, összetett karokkal. Majd megfordultak, s egy-egy ugrás után csizmájukat összeütötték, s két-két csizmaverés után ugrottak egyet, majd szembefordulva folytatták a táncot.
  

  218. Könyörülj Istenem én bűnös lelkemen

  Könyörülj Istenem én bűnös lelkemen
  Szánakodjál immár szomorú szívemen
  Haragodnak mennykövét éles hegyes tőrét
  Vedd vissza vétkeim büntető eszközét.
  
  További versszakok (felvételen kívül):
  
  Továbbá mosogasd bűntől én szívemet
  Kegyes kézzel gyógyítsd sebekből lelkemet
  Bűneimet megvallom, nyilván tapasztalom
  Mik miatt nem lehet semmi vígasságom.
  
  Vétkeim lelkemet mint a kígyók marják
  Szüntelen mellemet ássák és furdalják
  Hová fussak szinedtől, fegyveres kezedtől
  Utánam fegyverid futnak hegyes tőrid.
  
  Egyedül csak néked Istenem vétkeztem
  Te szent színed előtt gonoszt cselekedtem
  Oh kegyelmes úr Isten, mi hasznod estemen
  Irgalmazz könyörülj én bűnös lelkemen.
  
  Ha érdemem szerint akarsz sanyargatni
  Számtalan bűnömnek jutalmát megadni
  El kell veszni fejemnek kárhozni lelkemnek
  Mert több sokasága fövénynél bűnömnek.
  
  Még anyám méhében a halál tőrébe estem
  És vettettem ördög tömlöczébe
  Ah kemény nyomorúság pokolbéli rabság
  Mint fojt mint szorongat ördögi csalárdság.
  
  Tisztogasd lelkemet uram izsópoddal
  Mosogasd szívemet irgalmasságoddal
  Fordítsd reám szemedet mutasd kegyelmedet
  Nyújtsd hozzám kezedet szent segedelmedet.
  
  Ne vizsgáld annyira immár vétkeimet
  Ne ítéld oly soká én szegény fejemet
  Törüld el kegyelmesen én sok vétkeimet
  A te szent lelkeddel adj ismét örömet.
  
  Reménylem lelkemet még megvigasztalod
  Elmúlt napjaimat ismét visszahozod
  Akkor örvend én szívem és megtelik mellem
  Csontjaim vígadnak ereim újulnak.
  
  Fordítsd el szemedet undok rútságimról
  Elhervadt már orczám sok kínlódásodtól
  Ne vess számat én velem mert elborít vétkem
  Melynek sokasága túlhaladja fejem.
  
  Ne vess el színedtől kegyelmességedtől
  Meg ne fossz Istenem a te szent lelkedtől
  Ki nélkül elájulok szörnyű halált halok
  Mert bűn tengerében már torkig úszkálok.
  
  Szabadíts ki immár a halál gyomrából
  És sok bűneimnek kemény rabságából
  Hogy csak tenéked éljek és el ne vesszek
  Te hozzád siessek téged kövesselek.
  
  Nyisd meg ajakimat szent dicséretedre
  Ébreszd szemeimet színed nézésére
  Csak téged kívánjalak téged óhajtsalak
  Téged akarjalak téged kiáltsalak.
  
  Tudom töredelmes szíveket látogatsz
  Kiket ostoroddal gyakorta sújtogatsz
  Azok nálad kedvesek tudom s érdemesek
  Add uram Istenem közülök lehessenek.
  
  Kedvesebb előtted sok ajándékoknál
  A töredelmes szív más áldozatoknál
  Keserves óhajtások aranynál ezüstnél
  Nálad többet érnek drága sok gyöngyöknél.
  
  Vigasztald meg uram a te seregedet
  Köztük töredelmes és bűnös lelkemet
  Építsed meg falait te szent egyházadnak
  Igazsággal néked miért áldozzanak.
  
  Dicséret dicsőség a szent háromságnak
  Atya, fiú és mi szent vigasztalónknak
  A töredelmes szívek bátorítójának
  Egy állatú teljes örök uraságnak. Ámen.
  
  (Az 50. Zsoltárból)
  

  219. Köszöntünk szép Szűz Mária

  Köszöntünk szép Szűz Mária
  Ó fájdalmas kegyes anya
  Akik ide hozzád jöttünk
  Képed előtt térdepelünk.
  
  Jaj de nagy bánatba látunk
  Ó fájdalmas nagyasszonyunk
  Szemeidből könnyek hullnak
  Szent Fiadra reá folynak.
  
  Szűz öledben halva tartod
  Karjaiddal ápolgatod
  Szent sebeit csókolgatod
  Fájdalmas szűz úgy siratod.
  
  Látom majd meghasad szíved
  Mert nem szólhat hozzá nyelved
  Jaj mert a te szűz szülötted
  Halva fekszik már előtted.
  

  220. Lakodalmas hallgató (d-moll)

  Lakodalmas hallgató (d-moll)
  Kuruc nótának is nevezi az öreg Csejtei Sándor, a prímás és bőgős apja.
  

  221. Lakodalmas hallgató (kuruc nóta) a-moll

  Lakodalmas hallgató (kuruc nóta) a-moll
  Kuruc nótának is nevezték. Mind a két Csejtei, a prímás és a bőgős Kányási Jenőtől tanulták. Három esztendőn keresztül együtt jártak Kányásival. 1925-26-27-ben. Kányási Jenő mindenfelé járt, Erdélyben is. Úgy mondja – és ez az állítása egybevág más öreg cigányokéval: Tendl Pál, a szentgotthárdi Sárközy Péter hogy amikor már nagyon kifáradtak a táncolásban, szokás volt a Dunántúlnak ezen a részén hallgatónak kuruc-nótákat játszani. ezért ennek a hallgatónak is "kuruc nóta" a mellékneve.
  

  222. Lakodalmas játék (e-fríg)

  Lakodalmas játék (e-fríg)
  

  223. Lakodalmas játék (e-moll)

  Lakodalmas játék (e-moll)
  

  224. Lakodalmas kikérő

  Lakodalmas kikérő
  

  225. Lakodalmas páros tánc (a-moll)

  Lakodalmas páros tánc (a-moll)
  

  226. Lakodalmas

  Lakodalmas
  

  227. Lakodalmas

  Lakodalmas
  

  228. Lakodalmas

  Lakodalmas
  

  229. Lakodalmas

  Lakodalmas
  

  230. Lassú csárdás (lengetős, hajtogatós)

  Lassú csárdás (lengetős, hajtogatós)
  Ezt a prímás és a bőgős a répcelaki Farkas Lajos prímástól tanulták.
  

  231. Lassú csárdás

  Lassú csárdás
  

  232. Lassú csárdás

  Lassú csárdás
  

  233. Lassú kemény csárdás (G-dúr)

  Lassú kemény csárdás (G-dúr)
  Először játszotta Babuta ondódi prímás, aki 1860. körül született. A harmincas években, halt meg, amikoris már több volt hetven évesnél. Igen fekete ember volt, alig ismertek nála sötétebb bőrű embert. Csejtei Sándor (a prímás és nagybőgős édesapja) muzsikált vele. Falusi cigány volt, városban ritkán fordult meg. Néha játszott a Herics kertben is, Szombathelyen.
  

  234. Lassú lengetős csárdás (a-moll)

  Lassú lengetős csárdás (a-moll)
  

  235. Lassú lengetős csárdás (d-moll)

  Lassú lengetős csárdás (d-moll)
  Szintén nagyapjuktól, Csejtei Jánostól maradt a családban ez a tánc. Azidőben az ilyenféle lassabb tánc nagyon népszerű volt.
  

  236. Lassú lengetős tánc (a-moll) [Ez a világ...]

  Lassú lengetős tánc (a-moll) [Ez a világ...]
  

  237. Lassú lengetős (D-dúr)

  Lassú lengetős (D-dúr)
  

  238. Lassú lengetős (d-moll)

  Lassú lengetős (d-moll)
  

  239. Lassú lengetős (e-moll)

  Lassú lengetős (e-moll) 
  [nincs kottája]
  

  240. Lassú menyasszonytánc

  Lassú menyasszonytánc 
  [nincs kotta]
  

  241. Lassú tánc C-dúr lefogással

  Lassú tánc C-dúr lefogással
  

  242. Lassú tánc (E-dúr)

  Lassú tánc (E-dúr)
  

  243. Lassú (c-moll)

  Lassú (c-moll) 
  [nincs kottája]
  

  244. Látom rózsám néked mindegy

  Látom rózsám néked mindegy
  Aki tejelőtted elmegy
  Legyen szölke legyen barna
  Megáll a te szemöd rajta.
  
  Árokparton rakjál tüzet
  Forralj nála édös tejet
  Szeljél bele zsömle belet
  Avval kínálj meg engömet.
  
  További versszakok (felvételen kívül):
  
  Ezt gondulod hogy szeretlek
  Hogy egy picit megölellek
  Háromszázszor megölellek
  Mégsem igazán szeretlek.
  
  Édes anyám rózsafája
  Engöm nyillott utoljára
  Bárcsak ki se nyíltam vóna
  Szebb a bimbó mint a rózsa.
  
  Jaj Istenem de megvertél
  Engem jobban mindeneknél
  Elvitték a szeretőmet
  Sohase kapok egyebet.
  
  Nincsen annak semmi baja
  Kinek szeretője barna
  Nézd az enyim csak egy szölke
  Mégis maj meghalok érte.
  
  Édes anyám ne bánja ken
  Szeretőmhöz had járjak el
  Néköm legényt nem nevet kee
  Ha eljárok ne bánja kee.
  
  A koppányi nádas árok
  Nem terem egyebet nádot
  Nádot nádot levendulát
  Szép leánnak áll a világ.
  

  245. Látom rózsám néked mindegy, Kata

  Látom rózsám néked mindegy, Kata
  Aki tejelőtted elmegy Kata
  Legyen szölke legyen barna
  Megáll a te szemöd rajta.
  
  Árokparton rakjál tüzet Kata
  Forralj nála édös tejet Kata
  Szeljél bele zsömle belet
  Avval kínálj meg engömet Kata.
  

  246. Legényes tánc két variációval (D-dur)

  Legényes tánc két variációval (D-dur)
  

  247. Lenezés (folyt.)

  Lenezés (folyt.)
  
  Megfonyattam a lenemet felébül
  Ha ja lenem sárga lenem majd megaranyzik.
  
  Megszüjettem a lenemet felébül
  Ha ja lenem sárga lenem majd megaranyzik.
  
  Kiszaggattam a lenemet felébül
  Ha ja lenem sárga lenem majd megaranyzik.
  
  Megvarattam a lenemet felébül
  Ha ja lenem sárga lenem majd megaranyzik.
  
  Elszaggattam a lenemet felébül
  Ha ja lenem sárga lenem majd megaranyzik.
  

  248. Lenezés

  Lenezés
  
  Elvetettem a lenemet felébül
  Ha ja lenem sárga lenem majd megaranyzik.
  
  Kinyüjöttem a lenemet felébül
  Ha ja lenem sárga lenem majd megaranyzik.
  
  Eláztottam a lenemet felébül
  Ha ja lenem sárga lenem majd megaranyzik.
  
  Kikötöttem a lenemet felébül
  Ha ja lenem sárga lenem majd megaranyzik.
  
  Eltiloltam a lenemet felébül
  Ha ja lenem sárga lenem majd megaranyzik.
  
  Megnyomattam a lenemet felébül
  Ha ja lenem sárga lenem majd megaranyzik.
  
  Elgyarattam a lenemet felébül
  Ha ja lenem sárga lenem majd megaranyzik.
  
  Megnyomattam a lenemet felébül
  Ha ja lenem sárga lenem majd megaranyzik.
  

  249. Lengetős lassú csárdás (a-moll)

  Lengetős lassú csárdás (a-moll)
  

  250. Lengetős magyar (v. hajlítós csárdás)

  Lengetős magyar (v. hajlítós csárdás)
  A darabot a prímás nagyapjától, Csejtei János pírmástól tanulta. a lányok derekát a legények lassú tánc közben egyik kézről a másikra adták, vagy megfogták a derekát s lassan jobbra-balra hajlítgatták. A táncot a vépi öreg prímás Kányási is ismeri és játsza. (Kanyási Jenő, 1887.).
  

  251. Lengetős

  Lengetős 
  [nincs kottája]
  

  252. Lengetős (a-moll) lefogással (A-dúr)

  Lengetős (a-moll) lefogással (A-dúr)
  

  253. Lengetős (a-moll)

  Lengetős (a-moll) 
  [nincs kottája]
  

  254. Lengetős (a-moll)

  Lengetős (a-moll) 
  [nincs kottája]
  

  255. Lengetős (a-moll)

  Lengetős (a-moll)
  [nincs kottája]
  

  256. Letörött a decsi templom tornya

  Letörött a decsi templom tornya
  Ihatnék a Göndör Sándor lova
  Van is annak egy barna angyala
  Ki ja lovát kútból megitatja.
  
  Göndör Sándor édes kedves rózsám
  Csak azt mondd meg mikor jössz el hozzám
  Látod babám azt a száraz nyárfát
  Ha megered akkor megyek hozzád.
  

  257. Letörött a kutam gémje

  Letörött a kutam gémje
  Hol itatok meg hát délre
  Pántlikát kötök a gémre
  Mégis megitatok délre.
  
  Az karádi kertek alatt
  Fölfutott a gyöngyiszalag
  Gyöngyiszalag lapulevél
  Hamis a karádi legény.
  

  258. Lépegetős csárdás (D-dúr)

  Lépegetős csárdás (D-dúr)
  

  259. Lóra csikós lóra elszaladt a ménes

  Lóra csikós lóra elszaladt a ménes
  Elszaladt a ménes
  Csak egyedül maradt a pányván a nyerges
  
  Nyergeljétek föl hát ezt a darúpirost
  Ezt a darúpirost
  Hadd ugratom által a zavaros Marost
  
  Ha jáltalugratom magam is átmegyek
  Magam is átmegyek
  Bánáti gulyásná' jó vacsorát veszek.
  
  Igyál egyél pajtás ez a jó áldomás
  Ez a jó jáldomás
  Már te innen többé nem hajtol el marhát.
  
  Hajtottam eleget kilencvenkilencet
  Borgyút és tehenet
  Kiér a mészáros bankót ád öleget.
  

  260. Lóra csikós, lóra

  Lóra csikós, lóra
  Elszalad a ménes
  Csupán maga marad
  Pányváján a nyerges.
  
  Nem tehetek róla
  Met be vagyok fogva
  Ott az öreg bojtár
  Majd számot ád róla.
  

  261. Ma eggyel megtöbbül az angyalok száma

  Ma eggyel megtöbbül az angyalok száma
  Innen felvétetett ékes zöld pálmája
  Aki nagy örömre vígassággal megtelt
  Szentek tábora.
  
  Ezt a bárányt Jézus már elválasztotta
  Magának jegyesül meg is koronázta
  Hogy előtte légyen ékes ruhát végyen
  Az óhajtotta.
  
  További versszakok (felvételen kívül):
  
  Nem lehet hát ezen semmit sem bánkódni
  Sőt hogy angyallá lett így köll örvendezni
  Ily ártatlanságban és kisded korában
  El kell költözni.
  
  Vegyük immár hívek az gyenge tagjait
  Kedves szüleinek az elmúlt vígságot
  A földnek gyomrába csöndes nyugovásba
  Tegyük tetemit.
  
  Ismétlésre: 
  Mert lelke már mennybe nagy dicsőségbe
  Vette örömit.
  

  262. Magyar tánc (Régi magyar táncok 3.)

  Magyar tánc (Régi magyar táncok 3.)
  

  263. Már elmegyek az örömbe

  Már elmegyek az örömbe
  Paradicsomnak kertében
  Leszek Istennek kedvébe.
  
  Immáron beteljesedék
  Ami régen megmondaték
  Hogy még halállal fizetnék.
  

  264. Mária Mária hajnali szép csillag

  Mária Mária hajnali szép csillag
  Akit megköszöntött Gábriel főangyal.
  
  Üdvözlégy Mária egek királynéja
  Minden bűnösöknek te vagy pártfogója.
  

  265. Márványkőből márványkőből van a Rudolf körösztje

  Márványkőből márványkőből van a Rudolf körösztje
  Rá van írva rá van írva Stefánija ja neve,
  Hej te Rudolf mér ölted meg magadat 
  Mér hagytad itt mér hagytad itt Stefánija párodat.
  

  266. Megdöglött a bíró lova

  Megdöglött a bíró lova
  Fejtse meg a bíró maga
  Ále dudále rózsám szeretsz-e? Nem!
  
  Jó lesz a bőre bundának
  Annak a drága jurának
  Ále dudále rózsa szeretsz-e? Nem!
  
  Feje bőre fejkötőnek
  Annak a feleségének.
  Ále dudále rózsám szeretsz-e? Nem!
  
  További versszakok (felvételen kívül):
   
  A talpa meg cipellőnek
  Annak a híres lányának
  Ále dudále rózsám szeretsz-e még? Nem!
  
  A szemei okulárnak (kupicának)
  Annak a híres fiának
  Ále dudále rózsám szeretsz-e? Nem!
  

  267. Megérett a kökény

  Megérett a kökény
  Megérett a kökény
  Te vagy a kutya nem én
  ej Szömödrű látom én
  A szádrú látom én
  Te vagy a kutya nem én.
  
  Megérett a kökény
  Megérett a kökény
  Te vagy a kutya nem én
  ej Szömödrű látom én
  A szádrú látom én
  Te vagy a kutya nem én.
  

  268. Meggyújtom a csumát

  Meggyújtom a csumát
  Végig ég az uccán
  Látom a babámat
  Végig megy az uccán.
  
  Gyűrüm az ujjában
  Ragyog az uccában
  Akárki meglátja
  Nincs Koppánba párja.
  
  Csuma: Kukoricacsőről lehántott levél.
  

  269. Meghalt a juhász

  Meghalt a juhász
  Oda a juhász
  Nem mondja már a puminak
  Tereld meg a birkát.
  
  Meghalt a béres
  Oda ja béres
  Nem mondja már a Rendesnek
  Haj helre Rendes.
  
  Meghalt a kecskés, oda ja kecskés
  Oda ja kecskés
  Nem mondja már a kecskének
  Haj kec mit röszketsz
  Hónap röggel béköthetsz.
  
  További versszak (felvételen kívül):
  
  Meghalt a zsidó
  Krisztus tagadó
  Nem kiáltja a faluba
  Van-e rongy eladó.
  

  270. Megkötötték nékem a koszorút

  Megkötötték nékem a koszorút
  Ága-boga ja nyakamba borult
  Köttek bele szép zöld rozmaringot
  Közepébe csokros búbánatot.
  
  Megkötötték nékem a koszorút
  Ága-boga ja nyakamba borul
  Köttek bele szép zöld rozmaringot
  Közepébe csokros búbánatot.
  

  271. [Megöltek egy legényt]

  [Megöltek egy legényt]
  

  272. Megszabadultam már én a testi haláltól

  Megszabadultam már én a testi haláltól
  És megmenekedtem minden nyavaláimtól
  Bűntől és ördögtül e csalárd világtól
  Az örök kárhozattól.
  
  Lelkemet ajánlom az hatalmas Istennek
  És testemet hagyom hű anyjának a földnek
  E világot pedig az én féleimnek
  Még őbenne élőknek.
  

  273. Megy a takács az uccába

  Megy a takács az uccába
  Lotyog a tej a hasába
  Jaj takács oda vagy
  Rémítő csoda vagy.
  
  Ma is rétes holnap is
  Holnap után kenyér sincs.
  Kóc vászon, szála vászon
  Szála vászon, sógor asszony
  Kóc zsák, kóc fonál
  De jazér én szüök ám.
  

  274. Menyasszonybucsúztató (lassú lakodalmas)

  Menyasszonybucsúztató (lassú lakodalmas)
  

  275. Menyasszonytánc (e-moll) [Tinódi]

  Menyasszonytánc (e-moll) [Tinódi]
  

  276. Mikor a zsidó rongyot szedett a faluba eztet fütyülte.

  Mikor a zsidó rongyot szedett a faluba eztet fütyülte.
  Markaf: "Cuci zsidó rongyot evve szedett furulyáva." 
  

  277. Mikor gulásbujtár voltam

  Mikor gulásbujtár voltam
  Az állásban elaludtam
  Fölébredtem éjféltájba
  Egy barmom sincs az állásba.
  
  Körülkerültem a járást
  Egész gula beléállást
  Mégsem találtam barmomra
  Csak a kedves galambomra.
  

  278. Mit bízik a világ ő álnokságában

  Mit bízik a világ ő álnokságában
  Kinek szerencséje vagyon romlásában
  Ő hatalmassága haszontalanságban 
  Miként a föld edény vagyon elromlásban.
  
  Többet higyj a jégen feljegyzett betűknek
  Hogy sem mint e világ hízelkedésének
  És ne higyj mert megcsal szép ígéretének
  Ki soha nem talált bért reménységének.
  
  További versszakok (felvételen kívül):
  
  Inkább kell hinnie hamis férfiaknak
  Hogy sem mint ez árnyék világ hívságának
  Testi és múlandó mutogatásának
  Ártalmas és csalárd okoskodásának.
  
  Mondd meg hol van Salamon bölcsességével
  Avagy hol Sámson az ő erősségével
  Hol vagyon Absolon szép ékességével
  Avagy hol Jonatás ő kedvességével.
  
  Hová lett Julius hatalmasságával
  Vagy a dúsgazdag az ő lakodalmával
  Mondd meg hol Tullius ékes szólásával
  Vagy Aristoteles mély tudományával.
  
  Ily nemes férfiak: ily fő nemzetségek
  Ily nagy uraságok, fejedelemségek
  Ily nagy birodalmak s ilyen erősségek
  Egy szempillantásban elmúlnak mindenek.
  
  Mely rövid ünneplés e világ szépsége
  Mint testnek árnyéka olyan ő öröme
  Mi örök jószágnak örök elvesztése.
  És sötét mélysége, embernek vivése.
  
  Oh férgeknek étke! oh földnek csoportja
  Oh harmat! oh hívság miért vágysz oly nagyra
  Nem tudod bizonnyal hogy jutsz-e holnapra.
  Tégy jót mindenekkel míg időd halasztja.
  
  E földi dicsőség mely nagynak láttatik
  Ez a sz. írásban virágnak mondatik
  Vagy könnyű levélnek mely széltől hányatik.
  Eképpen világból minden kivitetik.
  
  Az ne mondd tiédnek ami elveszendő
  Amit ád e világ azt visszaveendő
  Mennyei dolgokat te légy keresendő. 
  És boldog kereset, mely e nem veszendő.
  

  279. Mogyorófa galambusz (dudautánzás)

  Mogyorófa galambusz (dudautánzás)
  

  280. Mogyorófa galambusz

  Mogyorófa galambusz
  Miért vagy rózsám ollan bús
  Azért vagyok ollan bús
  Mer a szüvem máshó húz.
  

  281. Molnárveszedelem

  Molnárveszedelem
  

  282. Molnárveszedelem

  Molnárveszedelem
  A dallamot többször is fölvették. A kapcsolt lejegyzés valószínűleg egy későbbi megismételt felvételről készült, melyen végig a cimbalom szólózik
  

  283. Mostan kik itt jelen vagytok

  Mostan kik itt jelen vagytok
  Koporsóm mellett állotok
  Én megholt nektek így szólok.
  
  Tudjátok meg kell halnotok
  Koporsóba beszállnotok
  Szemetekkel jól látjátok.
  
  Azért az Isten igéjét
  Hallgassátok szent beszédjét
  Fogadjátok jó intését.
  
  További versszakok (felvételen kívül):
  
  Mert elmarad minden jószág
  Elhagyatik a gazdagság
  E világi minden hívság.
  
  Az Istennek szent igéje
  Marad nálatok beszédje
  Mellyel mentek eleibe.
  
  Senkit itten gazdagsága
  Sem hatalmas urasága
  Nem tarthat meg nagy jószága.
  
  Crösus királyt gazdagsága
  Sem Attilát nagy hatalma
  Sem Nagy Sándort birodalma.
  
  Xerxes királyt sok száz népe
  Dávidot hadi serege
  Hektort sem menté ereje.
  
  Cicerót ékes szólása
  Absolont szép ábrázatja
  Salamont bölcs tudománya.
  
  Nem mentheték meg haláltól
  Magokat a koporsóból
  Kimúltanak e világból.
  
  Mert voltak ők is halandók
  És testekben mind romlandók
  Nem sok ideig állandók.
  
  A halál a bűnnek zsoldja
  Amint szent Pál bizonyítja
  Tehát minden megkóstolja.
  
  Tudván romlandó voltomat
  Istenhez való utamat
  Készítettem én magamat.
  
  Intlek ti is készüljetek
  Kik halandó testben éltek
  A Krisztussal hogy legyetek.
  
  Én Ábrahám kebelében
  Mondhatatlan nagy örömben
  Leszek fényes dicsőségben.
  
  Nem lesz testemben kínlódás
  Eltörültetik a sírás
  Szemeimről könnyhullatás.
  
  Jézus előtt angyalokkal
  Udvarlok ott szent atyánkkal
  Élek Isten látásával.
  
  Engedjed ezt szent úr Isten
  Kimúlt híveknek kegyesen
  Nyugtasd meg őket. Ámen.
  

  284. Mulatós lassú csárdás

  Mulatós lassú csárdás
  

  285. Mulatós táncnóta (Doroszlai csárdás)

  Mulatós táncnóta (Doroszlai csárdás)
  

  286. Mulatós táncnóta

  Mulatós táncnóta
  

  287. Nagyon lassú tánc II.

  Nagyon lassú tánc II.
  

  288. Nagyon lassú tánc I.

  Nagyon lassú tánc I.
  

  289. Napra csillag jár az égen

  Napra csillag jár az égen
  Kaszál a rózsám a réten
  Ha te kaszálsz én meg gyűjtök
  Ott is rajtad könnyebbítek.
  
  Az karádi kertek alatt
  Egy tarisznya fene van ott
  Egye meg a legényeket
  Mér szeretnek menyecskéket.
  
  Üssön meg babám a ménkü
  Akkora mint hat malomkü
  Mér tartottál engem szóval
  Ennyi esztendőtül fogval.
  

  290. Ne csicseréssz ne fütyöréssz

  Ne csicseréssz ne fütyöréssz
  Ne törd a kertünkön a rést
  Úgyis hjába töröd a rést
  Mer az enyém soha sem léssz.
  

  291. Ne csicseréssz, ne fütyöréssz (dudálva)

  Ne csicseréssz, ne fütyöréssz (dudálva)
  

  292. Ne szállj pörbe én velem oh én édes Istenem

  Ne szállj pörbe én velem oh én édes Istenem
  Mert nem igazulhat meg előtted én lelkem
  Elkárhoztathatsz engem.
  
  Mert én anyám méhében fogantattam vétekben
  E világra lettem eredendő bűnben
  Fertőztetett vétekben.
  
  További versszakok (felvételen kívül):
  
  Néked bűnöm megvallom mert én azzal tartozom
  Te bocsáthatod meg bizonnyal jól tudom
  Segítségedet várom.
  
  Az ördögnek kezéből bűneimnek tőréből
  Ments ki megérdemlett nagy veszedelemből
  Tekints reám az égből.
  
  Szent fiad haláláért keserves nagy kínjáért
  Ő áldott szent vérének kifolyásáért
  Kegyelmezz meg mind azért.
  
  Az ő tisztaságáért s ő ártatlanságáért
  Szent kezein való sebeknek helyéért
  Tövis koronájáért.
  
  Én fertelmességemet és nagy sok vétkeimet
  Mikkel fertőztettem undokul kezemet
  Rútítottam testemet.
  
  Bocsásd meg Úristen oh áldott Atyaisten
  Kegyelemmel teljes irgalmas jó Isten
  Nagy türelmű szent Isten.
  
  A te áldott Szentlelked kérlek tőlem el ne vedd
  Sőt újítsd meg bennem hogy dicsérjem neved
  Szolgálhassak te néked.
  
  Reád bíztam magamat te viseljed gondomat
  Igazgasd jó útra az én lábaimat
  És minden szándékimat.
  
  Vígasztald meg szívemet búban epedt lelkemet
  Ne hányd szememre undok vétkeimet
  Cselekedetimet.
  
  Csak tégedet dicsérlek még e világon élek
  Tudom nyugodalmat te nálad én lelek
  Mikor innét kikelek.
  
  Már örökké áldással és felmagasztalással
  Áldott Atyaisten a te szent Fiaddal
  Szentlélek malasztjával. Ámen.
  

  293. Ne szállj pörbe énvelem ó én édes Istenem

  Ne szállj pörbe énvelem ó én édes Istenem
  Mert nem igazulhat meg előtted lelkem.
  Elkárhoztathatsz engem.
  
  Mert én anyám méhében fogantattam vétekben
  E világra lettem eredendő bűnben 
  Fertőzött vétekben.
  
  További versszakokaz lásd 186Bb-nél.
  

  294. Nem messze van az orvos úr lakása,

  Nem messze van az orvos úr lakása,
  Én is elmegyek a vizitálásra.
  Főjorvos úr adjon Isten jó napot
  Adjon Isten barna kislány, mi bajod.
  
  Főjorvos úr nem egyéb az én bajom
  Vizitáljon meg engem az orvos úr.
  

  295. Négyestánc

  Négyestánc
  

  296. Népdal

  Népdal
  

  297. Nincsen nékem kedvesebb vendégem

  Nincsen nékem kedvesebb vendégem
  Mint az én kis kedves feleségem.
  Akárhogyan játszadozom vele
  Senkise hányja jazt a szememre.
  
  Csiga-biga tód ki ja szarvadat
  Én is tolom talicskába fiadat,
  Ne nézd azt hogy rongyos a nadrágom,
  Csak azt nézd hogy hogyan jár a lábom.
  

  298. Ó fényességes szép hajnal

  Ó fényességes szép hajnal
  Kit így köszöntött az angyal
  Üdvözlégy teljes malaszttal.
  
  Dicsőséges Szűz Márija
  Atyaistennek szép lánya
  És Szentléleknek mátkája.
  

  299. Ó fényességes szép hajnal

  Ó fényességes szép hajnal
  Kit így köszöntött az angyal
  Üdvözlégy teljes malaszttal.
  
  Dicsőséges Szűz Márija
  Atyaistennek szép lánya
  És Szentléleknek mátkája.
  
  "Csörötnek községbe vagyunk, 1960. júniusában történt a felvétel,
  énekelte Szukics Józsefné Dancsecs Anna, aki 1889-ben született."
  (Lajtha László hangja)
  

  300. Ó jaj félek igen rettegek

  Ó jaj félek igen rettegek
  Jaj mit műveljek? Hová rejtőzzek?
  Mit látok?
  
  Én akitül félsz az halál vagyok
  Ki minden rendet, ifjat és vénet
  Levágok.
  
  További versszakok (felvételen kívül):
  
  Hozzád is azért jöttem vesztedért
  Azért szót sem tégy indulsz kész légy
  Már elmégy.
  
  Ember: 
  Véled nem megyek, mert tüled félek
  Azért utadat sötét célodat
  Máshoz téd.
  
  Halál:
  Nálam kigyelmet ne keress kedvet
  Azért ne késsél hamar készüljél
  Jól siess.
  
  Ember:
  Bár esztendeig avagy csak félig
  Rajtam könyörülj réám ne készülj
  Kardoddal. 
  
  Halál:
  Sem nap sem óra sem egy minuta
  Nálam grácia nincsen perula
  Meghalsz ma.
  
  Ember:
  De mit míveltem kinek mit tétem
  Hogy így megrongálsz semmit sem sajnálsz
  Kegyetlen.
  
  Szülém méhibül hozott bűnömbül
  A szent keresztség ez a nagy szentség
  Lemossa.
  
  Mert hát nem nézéd mért nem tekintéd
  Szelid szépségem és gyöngeségem
  Oh halál.
  
  Halál:
  Én szépségeddel gyöngeségeddel
  Én nem gondolok nem irgalmazok
  Csak menj el.
  
  Ember: 
  Oh te kegyetlen ha engem nem szánsz
  Atyám szerelmit hulló könnyeit
  Bár sajnáld.
  
  Halál:
  Atyád szerelmit hulló könnyeit
  Ingyemón sem nézem azt föl sem vészem
  Csak menj el.
  
  Ember:
  Testvérim sírnak látod jajgatnak
  Azért ne készülj kérlek ne örülj
  Vesztemen.
  
  Halál:
  Sem egy sem másra nézel sírásra
  Reám karomat vetém kardomat
  Csak menj el.
  
  Ember: 
  Ifjúságomat virágzásomat
  Kérlek tekintsd meg oh kérlek szánd meg
  Ne ölj meg.
  
  Halál:
  Nékem a világ olan mint az ág
  Előttem szépség nincs semmi mentség
  Csak menj el.
  
  Ember:
  Oh de mégis szánj vélem így ne bánj
  A mit kérsz adok ha csak adhatok
  Csak ne bánts.
  
  Halál:
  Adomány nem köll de halnod meg köll
  Király vagy koldus olan mind a dús
  Csak menj el.
  
  Ember:
  Ha adományom nem köll vagyonom
  Oh még állj meg egy kevéssé halld még
  Mit kérek.
  
  Kérlek kevéssé én rajtam kissé
  Hadd könyörögjek hív teremtőmnek
  Oh halál.
  
  Halál:
  Nem most köllene jutni eszedbe
  A megtérésed és könyörgésed
  Csak menj el.
  
  Mikor erődben friss egésségben
  Voltál éltedben volt módod benne
  Most menj el.
  
  Ember:
  Oh hadd készüljek későn had ménjek
  Ne siess hamar én víg órámmal
  Oh halál.
  
  Halál:
  Irgalmat tovább ne várgy gráciát
  Halál poharát mérges italát
  Rád öntöm.
  
  Ember:
  Nincsen irgalmad irgalmat ne adj
  Éltemben sem hagy én már nem bánom
  Halálom.
  
  Mert csak testemben de nem lelkemben
  Sérthetsz még engem mert magához vesz
  Istenem.
  
  Oh én Istenem vegyed kedvedbe
  Én bűnös lölköm neked szentölöm
  Úgy légyen.
  

  301. Ó keresztény lélek azt gondold meg kérlek

  Ó keresztény lélek azt gondold meg kérlek
  Hogy miként szeressed nemzetségeidet
  Mutasd fel áldozd fel Jézusnak szívedet
  Hogy meg ne utálja semmi nemzetedet.
  
  Ó keresztény lélek azt gondold meg kérlek
  Hogy miként szeressed nemzetségeidet
  Mutasd fel áldozd fel Jézusnak szívedet
  Hogy meg ne utálja semmi nemzetedet.
  

  302. Ó világi gyarlóság

  Ó világi gyarlóság
  Hallod mit mond valóság
  Ember élete rabság
  Halál végső adósság
  Ó mit vélsz mert nem félsz
  Számadásod meg nem kérd.
  
  Rajtam is ez adósság
  Erőt vett a nagy rabság
  Meggyőzött hatalmasság
  Aaz örökkévalóság
  Hirtelen kénytelen
  Fizettem reménytelen.
  
  További versszakok (felvételen kívül):
  
  Adós vagyok csak egynek
  Az én Üdvözítőmnek
  Neki adom szívemet
  Ajándékul lelkemet
  Istenem s mindenem
  Könyörülj én lelkemen.
  
  De oh nagy irgalmasság
  Megfoghatatlan jóság
  Noha nagy az adósság
  Érte borult gyarlóság
  Védelmezz kegyelmezz
  Kérésemre figyelmezz.
  
  Megvizsgálván éltemet
  Számtalan bűneimet
  Sértettem Felségedet
  Megszegvén törvényedetet
  Bűnt tettem vétettem
  Büntetést érdemlettem.
  
  Már lábadhoz borulok
  Ezért hálákat adok
  Végső áldást óhajtok
  Mert nagy útra indulok
  Oh atyám jó dajkám
  Oltalmazó kő-bástyám.
  
  Oh mennyei jegyesem
  Jézus hív vőlegényem
  Hozzád siet én lelkem
  Utolsó pihenésem
  Örömmel jó szívvel
  Vedd Jézusom két kézzel.
  
  Már én édes barátim
  Fogjátok fel tagjaim
  Temessétek tetemim
  Hol nyugosznak nemzetim
  Örömben mennyekben
  Nyugodjék kebelében.
  
  Következő szöveggel is éneklik:
  
  Oh emberi gyarlóság
  Halld meg mi a valóság
  Ember élete rabság
  Halál a nagy adósság
  Oh mit vélsz mért nem félsz
  Hogy oly készületlen élsz.
  
  Az ember csak por és sár
  Minden órán romlást vár
  A föld majd magába zár
  Légy bár ezüst s arany vár
  Szörnyűség az ínség
  Minden jajszó ezzel jár.
  
  Naponként mind elmúlunk
  Mint a virág elhullunk
  Mert tegnapiak vagyunk
  Árnyék holnapi napunk
  Emésztő rémesztő
  E világ melyben vagyunk.
  
  Gyorsabb a nagy futónál
  Gyümölcshordó hajónál
  Vagy a röpülő sasnál
  Rútabb a rozsdás vasnál
  Égő tűz éltet űz
  Minden nyavalyát rád fűz.
  
  Mint ruha emésztetik
  Mely moly által éltetik
  Szabadságod vétetik
  Békóba verettetik
  Felbomlik megromlik
  Élted fala leomlik.
  
  Valaki halálra vál
  Bár síró szemek közt áll
  Pártfogót még sem talál
  Meggyőzi azt a halál
  Bárki légy (de) el nem mégysz
  Szárnyon röpülj sem használ.
  
  Jön a halál véletlen
  Ő nagyon kíméletlen
  Ne légy hát készületlen
  Gondolkozzál szüntelen
  Számoltassál te mindig
  Választottak közibe.
  

  303. Párnatánc

  Párnatánc
  

  304. Páros forgós

  Páros forgós
  NB. Kanásztánc botok között
  

  305. Pásztorembereknek játszotta

  Pásztorembereknek játszotta 
  [nincs kottája]
  

  306. Pesten csináltattam házat haja rózsa hajaha (Karikázó)

  Pesten csináltattam házat haja rózsa hajaha (Karikázó)
  Ablakot rá háromszázat haja rózsa hajaha
  Közepibe tükörszobát
  Kibe rózsám fösti magát haja rózsa hajaha.
  
  Akkor jőjj el mikor mondomhaja rózsa hajaha
  Hogy a csizmád ne kopogjon haja rózsa hajaha
  Fekete szemed ragyogjon
  Piros orcád mosolyogjon haja rózsa hajaha.
  
  Azt gondolod hogy szeretlek haja rózsa hajaha
  Hogy egy kicsit megölellek haja rózsa hajaha
  Háromszázszor megölellek
  Mégse igazán szeretlek haja rózsa hajaha.
  

  307. Pulka (D-dúr)

  Pulka (D-dúr)
  Babuta nevű ondódi prímásnak volt ez a kedves száma. Babuta nevezte így. Szerinte azért "pulka", mert nem a szoba közepén táncolnak, hanem csárdás léptekkel lépve körültáncolják forogva a szobát, vagy helyiséget. Kányási Jenő vépi prímás (sz. 1887.) azt mondja, hogy ős is ismeri ezt a nála vagy 15 évvel idősebb és ismeretlen helyen meghalt híres prímástól, Hódosi Pistától. Hódosi menyasszonytáncnak nevezte. Megjegyzésre érdemes, hogy ez az első és egyetlen adat, s csak idősebb vépi parasztoktól megerősített adat, hogy a menyasszonytáncot csak a menyasszony és a vőlegény táncolta, mert a vőlegény nem engedte, hogy menyasszonyát más is megcsókolja.
  

  308. Pünkösdölés (Pünkösdjáró)

  Pünkösdölés (Pünkösdjáró)   
  
  Pünkösdölni az ünnep másnapján szoktak reggeli időben. 
  5 kisebb lány jár házról-házra, hogy megmutassák a királynét. 
  Öltözetük: a királyné ruhája fehér, szoknyája fodros, rajta csillogó aranyzsinór. Feje letakarva hosszúrojtos selyemkendővel, e felett rózsás fehér tüllkendő, körül mirtus koszorú. A többi négy kislány inge bokros, keményre vasalt, fölötte virágos hosszúrojtos piros kasmírkendő. Alsó szoknyájuk kemény, ropogósra vasalt, a felső fehér, piros rózsás kasmír, a fodrok fölött csillogó arany zsinór. A nyakukon hosszú gyöngy, a hajukba hosszú pántlika, kezükben zászló (csücskénél fogva ágra kötött bécsi kendő) tejesköcsög, sótartó (konyhai) és félkézkosár ajándékok számára.
  Bemennek a házba:
  
  Dicsértessék a Jézus Krisztus!
  Mindörökkén ámen.
  Nénémasszony szabad-e pünkösdülni
  Szabad, szabad csak szépen pünkösdölletek.
  
  A Pünkösdnek jeles napja    
  Szentlélek Isten küldötte
  Erősíteni híveket         
  Az apostolokat.              
  
  Melyet Krisztus ígért vala    
  Ekkor a tanítványinak           
  Mikor menvén menyországba     
  Mindenek láttára.     
    
  Tüzes nyelveknek szólása           
  Úgy mint szeleknek zúgása
  Leszálljon az ő fejükre
  Nagy hirtelenséggel.
  
  Dicsértessék Atyaisten,
  Mindörökké Fiúisten
  Szentlélekkel egyetemben
  A nagy Úristennek.
  
  Dicsértessék a Jézus Krisztus
  
  Mindörökkén, ámen! Megnézem a királnétokat, édes-e vagy savanyú? Ó igen édes, nesze egy kis ajándék.
  
   (Ha sok ajándékot kapnak, akkor az egyik azt mondja:)
   Köszönjük szépen. Na gyerekek, itt elég jól kaptunk, táncoljunk egyet-egyet.
  
   Ekkor körbe járnak, a királyné a középen, s éneklik:
  
  Ácintos pácintos 
  Tarka tulipános  
  Hintsetek virágot 
  Az Isten Fiának.
  
  Közben a királyné fejére, amelyet a "megnézemkor" felfödtek, virágot hintenek, utána egymás mellé állnak majd énekelve táncolnak. A tánc megkívánja a versszakokat elválasztó szünetet. 
  
  Meghozta jaz Isten piros Pünkösd napját,
  Mi is meghordozzuk királynénk asszonyát.
  Enej denej denejde
  Enej denej denejde.
  
  A mi királynénkat nem is anya szülte
  A pünkösdi harmat rózsából nemzette.
  Enej stb.
  
  A szép menyecskéknek utcán az ülésük,
  A kis gyerekeknek porba heverésük,
  Enej stb.
  
  Öreg embereknek csutora borocska,
  Öreg asszonyoknak porhanyós pogácsa.
  Enej stb.
  
  Végül:
  Dicsértessék a Jézus Krisztus! --- Mindörökké ámen.
  
  S elmennek másik házhoz, tánclépéssel, egyenként, libasorban, a királyné vezetésével.
  

  309. Rab vagyok rab vagyok

  Rab vagyok rab vagyok
  Szabadulást várok
  A jó Isten tudja
  Mikor szabadulok.
  
  Röpülj páva röpülj
  Házamon körösztül
  Szólj be a rózsámhoz
  Maga van egyedül.
  
  Ha kérdi hol vagyok
  Azt mondd hogy rab vagyok
  Kaposi börtönbe
  Térdig vasban vagyok.
  
  Térdig vasba vagyok
  Könyékig bölincsbe
  Kijapadt a szömem
  A nagy sötétségbe.
  

  310. Rab vagyok, rab vagyok

  Rab vagyok, rab vagyok
  Szabadulást várok
  A jó Isten tudja
  Mikor szabadulok.
  
  Ha megszabadulok
  Oly fogadást töszök
  Mindennap háromszor
  A templomba mögyök.
  
  Ott sem imádkozom
  A megholt hívekér'
  Hanem imádkozom
  A szegény rabokér'.
  

  311. Rakd meg rózsám, rakd meg

  Rakd meg rózsám, rakd meg
  Lángoló tüzedet
  Hadd melegítsem meg
  Gyönge kezeimet.
  
  Meg akarnám rakni
  De csak elaluszik
  Nincs is oly szerelem
  Ami el nem múlik.
  

  312. Rákóczi Bercsényi

  Rákóczi Bercsényi
  Hogy lehet megélni
  Tiszán Dunán ladik nélkül 
  Hogy lehet átmenni.
  
  Nem lehet édesem
  Nem lehet kedvesem
  Mert nagy zaj van a Tiszán, a Tiszán
  A szögedi Tiszán.
  
  Van énnéköm ezüstgombos dolmányom
  Azt is néked odaannám
  Ha átvinnél a Tiszán
  A szögedi Tiszán.
  
  Nem lehet édesem
  Nem lehet kedvesem
  Mert nagy zaj van a Tiszán, a Tiszán
  A szögedi Tiszán.
  
  Van énnéköm ezüst sarkantyús csizmám,
  Azt is néköd odannám, ha átvinnél a Tiszán
  Feleségöm után.
  
  Nem lehet édesem
  Nem lehet kedvesem
  Mert nagy zaj van a Tiszán, a Tiszán
  A szögedi Tiszán
  

  313. Rákóczi keserves (d-moll)

  Rákóczi keserves (d-moll)
  

  314. Rákóczi keserves

  Rákóczi keserves
  

  315. Rákóczi kis úrfi I/2

  Rákóczi kis úrfi I/2
  
  Akkor ott fölkapja
  Lófarkához köti
  Tüskékről-tüskékre 
  Bokrokra hurcolja.
  
  Lassún járgy lassún járgy
  Rákóczi kis úrfi
  Már piros cipellőm
  Sarkig vérben úszik.
  
  Akkor ott fölkapja
  Kengyelt megszorítja
  Tüskékről-tüskékre
  Bokrokra hurcolja.
  
  Lassún járgy, lassún járgy
  Rákóczi kis úrfi
  Már szép selöm ruhám
  Félig vérben úszik.
  
  Akkor ott fölkapja
  Kengyelt megszorítja
  Tüskékről-tüskékre
  Bokrokra hurcolja.
  
  Lassún járgy, lassún járgy
  Én gyöngybéli mátkám
  Már arany koszorúm
  Félig vérben úszik.
  
  Akkor ott fölkapja
  Keblére szorítja
  Mit ennél, mit innál
  Én gyöngybéli mátkám?
  
  Sem enném sem innám
  Csak ágyba fekünném
  Sem enném, sem innám
  Csak ágyba fekünném
  
  Mit ennél, mit innál
  Én gyöngybéli mátkám?
  Anyám asztalárul 
  Csecsemadár szárnyát
  Anyám ablakábul
  Jó fehér bort innám.
  
  Nyisd ki anyám nyisd ki
  Zöldelő kapudat
  Vesd meg anyám vesd meg
  Víg halott ágyamat.
  
  Sümeginé: Örült, hogy megszabadult a Rákóczitul, örült, hogy meghal.
  

  316. Rákóczi kocsmába II/1

  Rákóczi kocsmába II/1
  
  Rákóczi kocsmába
  Két karajcár a bor,
  Arra mén, arra mén
  Szegény özvegyasszony.
  
  Gyere be, gyere be
  Szegény özvegyasszony
  Igyál egy icce bort
  Vagy ha kettő köll is.
  
  Sem magad pénzire
  Sem a fiadéra
  Hanem a lányodér
  Bodor Katalinér.
  
  Lányom édös lányom
  Bodor Katalina
  Eladtalak tégöd
  Rákóczi kocsmába
  Rákóczi kis úrnak.
  
  Anyám édös anyám
  Kedves szülő dajkám
  Mér adták gyilkosnak
  Rákóczi kis úrnak
  Ki nappal aluszik
  Éjjel gyilkolódik.
  
  Anyám édös anyám
  Kedves szülő dajkám
  Micsoda sereg az?
  A fekete sereg.
  Napkeletről jönnek
  Napnyugotra mennek.
  
  Lányom édös lányom
  Bodor Katalina
  Az teérted jön az 
  A fekete sereg. 
  
  Jó napot, jó napot
  Kedves napamasszony
  Fogadja jel Isten
  Kedves lányom urát.
  
  Hol vagyon, hol vagyon
  Én gyöngybéli mátkám?
  Az első szobába
  Ékösíti magát.
  

  317. Rákóczi kocsmába II/2

  Rákóczi kocsmába II/2
  
  Adj Isten jó napot
  Én gyöngybéli mátkám
  Fogadja el Isten
  Rákóczi kis úrfit. 
  
  Akkor ott fölkapja
  Lófarkához köti
  Tüskékről-tüskékre 
  Bokrokra hurcolja.
  
  Lassún járgy lassún járgy
  Rákóczi kis úrfi
  Már piros cipellőm
  Félig vérben úszik.
  
  Akkor ott fölkapja
  Kengyelt megszorítja
  Tüskékről-tüskékre
  Bokrokra hurcolja.
  
  Lassún járgy lassún járgy
  Rákóczi kis úrfi
  Már szép selöm ruhám 
  Félig vérben úszik.
  
  Akkor ott fölkapja
  Kengyelt megszorítja
  Tüskékről-tüskékre
  Bokrokra hurcolja.
  
  Lassún járgy lassún járgy
  Én gyöngybéli mátkám
  Már arany koszorúm
  Félig vérben úszik.
  
  Akkor ott fölkapja
  Keblére szorítja
  Mit ennél mit innál
  Én gyöngybéli mátkám
  
  Sem innám sem önném
  Csak ágyba fekünném
  Sem innám sem enném
  Csak ágyba fekünném.
  
  Mit ennél mit innál
  Én gyöngybéli mátkám
  Anyám asztalárul 
  Csecsemadár szárnyát
  Atyám ablakábul
  Jó fehér bort innám.
  
  Nyisd ki anyám nyisd ki
  Zöldelő kapudat
  Vesd meg anyám vesd meg
  Víg halott ágyamat.
  

  318. Rákóczi kocsmába I/1

  Rákóczi kocsmába I/1
  
  Rákóczi kocsmába
  Két karajcár a bor
  Arra mén, arra mén
  Szegény özvegyasszony.
  
  Gyere be gyere be
  Szegény özvegyasszony
  Igyál egy icce bort
  Vagy ha kettő köll is.
  
  Sem magad pénzire
  Sem a fiadéra
  Hanem a lányodér
  Bodor Katalinér.
  
  Lányom édös lányom
  Bodor Katalina
  Eladtalak tégöd
  Rákóczi kocsmába
  Rákóczi kis úrnak.
  
  Anyám édös anyám
  Kedves szülő dajkám
  Mér adták gyilkosnak
  Rákóczi kis úrnak
  Ki nappal aluszik
  Éjjel gyilkolódik.
  
  Anyám édös anyám
  Kedves szülő dajkám
  Micsoda sereg az
  A fekete sereg.
  Napkeletről jönnek
  Napnyugotra mennek.
  
  Lányom édes lányom
  Bodor Katalina
  Az teérted jön az 
  A fekete sereg. 
  
  Jó napot, jó napot
  Kedves napamasszony
  Fogadja el Isten
  Kedves lányom urát.
  
  Hol vagyon, hol vagyon
  Én gyöngybéli mátkám
  Az első szobában
  Ékösíti magát.
  
  Jó napot jó napot
  Én gyöngybéli mátkám
  Fogadja el Isten
  Rákóczi kis úrfit. 
  

  319. Rákóczi nóta

  Rákóczi nóta
  

  320. Reggeli mulatós (Friss csárdás)

  Reggeli mulatós (Friss csárdás)
  A dallamot többször is fölvették. A kapcsolt lejegyzés valószínűleg egy későbbi megismételt felvételről készült, melyen végig a cimbalom szólózik
  

  321. Repülj fecském

  Repülj fecském
  

  322. Repülj páva, repülj

  Repülj páva, repülj
  Vármegyeházára
  A szegény raboknak
  Szabadulására.
  
  Leszállott a páva
  Vármegyeházára
  De nem ám a rabok
  Szabadulására.
  

  323. Régi csárdás és lefogás

  Régi csárdás és lefogás
  

  324. Régi csárdás (C-dúr)

  Régi csárdás (C-dúr)
  

  325. Régi csárdás

  Régi csárdás
  

  326. Régi csárdás

  Régi csárdás
  

  327. Régi dunántúli lakodalmas csárdás (a-moll)

  Régi dunántúli lakodalmas csárdás (a-moll)
  

  328. Régi magyar csárdás és lefogás (D-dur)

  Régi magyar csárdás és lefogás (D-dur)
  

  329. Régi magyar csárdás (C-dur)

  Régi magyar csárdás (C-dur)
  

  330. Régi magyar (D-dúr)

  Régi magyar (D-dúr)
  

  331. Régi magyar (robogós) a-moll

  Régi magyar (robogós) a-moll
  

  332. Régi vasmegyei csárdás (a-moll)

  Régi vasmegyei csárdás (a-moll)
  

  333. Rövid a macska lába

  Rövid a macska lába
  Mégis fölment az ágyra
  Kitakar betakar
  Kutya tudja mit akar.
  

  334. Sárközi József lassúja

  Sárközi József lassúja
  

  335. Sárközi lassúja

  Sárközi lassúja 
  [Hajnali csillag]
  

  336. Sebes csárdás (A-dur)

  Sebes csárdás (A-dur)
  

  337. Sebes lakodalmas (e-moll)

  Sebes lakodalmas (e-moll)
  

  338. Sebes (Lakodalmas játék)

  Sebes (Lakodalmas játék)
  

  339. Sej-huj Zsubri pajtás

  Sej-huj Zsubri pajtás
  Hogyan tetszik a vándorlás
  Nekem bizony nem jól tetszik
  Mert a babám halva fekszik.
  
  Édös anyám sok szép szava
  Kire nem hajoltam soha
  Ráhajolnék még valaha
  Édös anyám szavaira.
  

  340. Seprütánc (E-dúr)

  Seprütánc (E-dúr) 
  [nincs kottája]
  

  341. Seprütánc

  Seprütánc
  

  342. Seregeknek szent Istene

  Seregeknek szent Istene
  Meny s földnek kegyes vezére
  Jöjj el jöjj el én Krisztusom
  Ne hagyj utolsó órámon.
  
  Tekints lelki sebeimre
  Mit teremtél személyedre
  Jöjj el jöjj el én Krisztusom
  Ne hagyj utolsó órámon.
  
  További versszakok (felvételen kívül):
  
  Tudom azért teremtettél
  Igaz hitben felneveltél
  Jöjj el jöjj el én Krisztusom
  Ne hagyj utolsó órámon.
  
  Hogy elöld el ne vetnél
  Inkább jó kedvedbe vennél
  Jöjj el, jöjjj el én Krisztusom
  Ne hagyj utolsó órámon.
  
  Bűneimnek sokaságát
  Ne nézd uram undokságát
  Jöjj el, jöjj el én Krisztusom
  Ne hagyj utolsó órámon.
  
  Bocsásd meg vétkeim súlyát
  Adjad szent lelked malasztját
  Jöjj el, jöjj el én Krisztusom
  Ne hagyj utolsó órámon.
  
  Kegyelmes mennybéli király
  Halálomban meg ne utálj
  Jöjj el jöjj el én Krisztusom
  Ne hagyj utolsó órámon.
  
  Sőt táboroddal mellém szállj
  És erőddel körülem állj
  Jöjj el, jöjj el én Krisztusom
  Ne hagyj utolsó órámon.
  
  A rossz lélek ne bánthasson
  És kísértet ne árthasson
  Jöjj el jöjj el én Krisztusom
  Ne hagyj utolsó órámon.
  
  E kérésem hozzád jusson
  Szent irgalmad reá szálljon
  Jöjj el jöjj el én Krisztusom
  Ne hagyj utolsó órámon.
  
  Lám ígérted irgalmadat
  Mindenekhez jó voltodat
  Jöjj el jöjj el én Krisztusom
  Ne hagyj utolsó órámon.
  
  Küldd el azért angyalodat
  Bátorítsa te szolgádat (szolgálódat)
  Jöjj el jöjj el én Krisztusom
  Ne hagyj utolsó órámon.
  
  Lelkemet néked ajánlom
  Testem föld gyomrának adom
  Jöjj el jöjj el én Krisztusom
  Ne hagyj utolsó órámon.
  
  Honnét feltámad jól tudom
  Adjad örök nyugodalmam
  Jöjj el jöjjj el én Krisztusom
  Ne hagyj utolsó órámon.
  

  343. Sétálós csárdás

  Sétálós csárdás
  A dallamot többször is fölvették. A kapcsolt lejegyzés valószínűleg egy későbbi megismételt felvételről készült, melyen végig a cimbalom szólózik
  

  344. Sétálós kopogós

  Sétálós kopogós
  

  345. Sétálós (Lakodalmas játék)

  Sétálós (Lakodalmas játék)
  

  346. Sétáltam én a vármegye judvarán

  Sétáltam én a vármegye judvarán
  Nem hallottam egyebet a jajszónál
  Jobb kezemen bal lábamon a bilincs
  Fölsóhajtok szánakozóm senki sincs.
  
  Kapitány úr kihúzta már a kardját
  Kolonéba állítja ja századját
  Én is oda szalutálok raportra
  Kapitány úr eresszen szabadságra.
  
  Variáció a dallam második felére (felvételen kívül):
  
  Büszkén mondja lehajul a nyeregből
  Még a nap is szebben süt le az égből.
  
  "a vármegye udvarán" = a megyeház udvarán
  

  347. Siess bűnös lélek már nem messze vagy

  Siess bűnös lélek már nem messze vagy
  Vár a Krisztus Anyja csak el ne maradj
  Ne sajnáld fáradtságidat
  Újítsd meg imádságidat.
  

  348. Siposnóta (Kesergő)

  Siposnóta (Kesergő)
  

  349. Siposnóta (Kesergő)

  Siposnóta (Kesergő)
  

  350. Siralmas nekünk földön életünk

  Siralmas nekünk földön életünk
  Nyomorúságra jutott mi ügyünk
  Siralom miatt beborult nemzetünk.
  
  Isten haragja megtetszett rajtam
  Melyet estekor Ádámba vettünk
  Jaj jaj minekünk mert igen vétkeztünk.
  
  Rajtunk a bűnéert a halál fekszik
  Mert egy bölcs mondja úgy uralkodik
  Mint ki ágyában éjjel-nappal nyugszik.
  
  További versszakok (felvételen kívül):
  
  Állatját néki senki nem tudja
  Sem ábrázatját meg nem mondhatja
  Kegyetlenségét minden nép jól látja.
  
  Láthatatlannak bölcs Pláto írja
  Mert még azt senki meg nem láthatta
  Magas hosszúnak hatalmáért mondja.
  
  Magas egeken üstöke fekszik
  Isten kezében mert ő tartatik
  Ellene senki egyet sem léphetik.
  
  A jobb lábával a tengert nyomja
  Bal lábát világ végére nyújtja
  Bal és jobb karja világot béfogta.
  
  E széles világ ezt ne csudálja
  Hogy lábaival őtet béfogta
  Hatalma alá Isten bocsátotta.
  
  Súlyos ő keze ezt ki ki tudja
  Mert még a kikre lebocsátotta
  Senki közölök azt meg nem bírhatta.
  
  Széles homlokkal azt Pláto írja
  Világnak nevét melyre felírja
  Senki nincs földön akit hátra hagyna.
  
  Halál ő neve ki ki jól tudja
  A bűnért ki ki ezt megkóstolja
  Ádám vétkeinek mert halál a zsoldja.
  
  Nincs néki szíve hogy könyörülne
  Melyet jajgatás engesztelhetne
  Sem pedig lelke hogy megéleszthetne.
  
  A jobb kezével port hamvat hint ez
  És minden holtat avval béfedez
  Végre a holt test hasonló ezekhez.
  
  Írják felőle hogy kettő feje
  Egyikben néki világos szeme
  Másikban nincsen annak semmi fénye.
  
  Nem csuda ember hogy kettő feje
  Mert szent írásban kettő ő neve
  Lelki és testi jók s gonoszok vége.
  
  Egyik fejében szeme nincsen
  Mert világosság azoknál nincsen
  Kik vettetnek külső sötétségben.
  
  Világos szeme másik fejében
  Mert az igazak fénylenek szépe
  Noha ideig meghalnak e testben.
  
  Iszonyatos rút sárgának írják
  Mert kik ő mérges poharát isszák
  Sárgaság fogja szinöket azoknak.
  
  Nincs néki füle hogy kérést halljon
  De hogy életünknek végén czirkáljon
  Hangos két füle kinyílt arra nagyon.
  
  Sebesítése ő hazájának
  Gyógyulhatatlan mérges nyilának
  Nincs gyógyszertárban orvossága annak.
  
  Orvosunk Krisztus a halál ellen
  Ő rontotta meg az erejében
  Hogy mind örökké minket el ne nyeljen.
  
  Orvosságot hát ő tőle kérjünk
  Valamig élünk itten keressünk
  Mert holtunk után nem lesz érkezésünk.
  

  351. Sirató

  Sirató
  Dicsértessék az Úr Jézus neve ... Jaj kedves drága párom ... eljöttem a szomorú sírhalmát fölkeressem ... jaj megtaláltam erről a szomorú fejfárul ... amire azt van írva: Itt nyugszik Árvai Pál ... jaj elgyüttem kedves drága párom, hogy erre szomorú sírhalomra panaszaimat lerakjam ... elgyüttem, hogy megmongyam, hogy milyen keserű özvegy kenyeret eszem ... jaj keserű kenyeret eszem ... jaj mert akkor jutnak mindig eszembe kedves párom ... jaj mikor a falatomat fogyasztom ... jaj falatjaimat keserű könnyek áztatják, kedves drága párom
  ... jaj miúta kedves párom gyászsírgyába tették ... jazuta sincsen örömöm ... jaj mert nincs aki megvigasztaljon, jaj kedves drága párom ... jaj Árvai Pál, Árvai Pál ... jaj hun vagy Árvai Pál? jaj hun vagy éldesem? ... jaj éldesem ... vigasztald meg ezt a szomorú özvegyedet ... jaj kedves párom ... jaj de nincsen azuta örömöm e világba ... jaj csak úgy érzöm, hogy akkor tudnék megnyugodni, ha mellette itt a sötét gyászsíromba itt lehetnék itt tudnék csak megnyugodni ... jaj kedves párom, kedves párom ... jaj de korán itt hagyott ... itt hagyott kedves drága gyermekemmel együtt ... jaj mi lesz belülem, nincs pártfogóm ... jaj kedves drága párom ... jaj akivel minden örömömet, minden bánatomat megosztottam ... jaj nincs már senkim se kinek panaszkodjam ... jaj .........
  

  352. Sirató

  Sirató
  Jaj Jánosom, kedves drága szülöttem ... jaj mit mondjak virágom, kedves drága csillagom jaj hugyan öleljelek át drága szülöttem ... jaj hogyan hullassam rád a fájdalomi könnyeket ... kedves igazszívű kedves drága gyerököm ... jaj vesd rám a szömödet jaj szelíd bárányom ... vesd rám a szömödet jaj édesanya szerető kedves drága igazi gyerekem ... jaj Jánosom, Jánosom, jószívű jó virágom ... jaj de nem mondod jaj édes anyám mér olyan szomorú ... jaj hiába tagadtam virágom előtted ... hiába tagadtam virágom előtted ... jaj aszontad meglátod a szemedrül szememrül is ... jaj ne tagadja ... jaj Jánosom, Jánosom drága szülöttem ... Jánosom, Jánosom igaz szívű jó virágom ... jaj mér hagysz itt csillagom ... jaj csak és is veled mehetnék jaj de örömest mönnék ... kedves virágom kedves csillagom kedves drága rózsaszálom kedves gyönge virágom ... kedves elfelejthetetlen drága igaz szívű drága gyerekem ... jaj te sohase szomorítottá meg ... jaj kedves szülöttem mér hagytál itt ... jaj mikor mennyire szerettelek ... jaj kedves, kedves rózsabimbóm, kedves drága magzatom ......
  

  353. Sok rendbeli népek kik most jelen vagytok

  Sok rendbeli népek kik most jelen vagytok
  Végső szolgálatot én hozzám mutattok
  Anyámnak a földnek keblébe takartok
  Ezzel tisztel'teket hogy megmutassátok.
  
  Isten így akarta ennek így kell lenni
  Az ő végzésének mindenben bételni
  Régi szent atyának reá kellett menni
  A bűnért a testnek egyszer meg kell halni.
  
  További versszakok (felvételen kívül):
  
  Már én is tőletek kedves jó feleim
  Ime eltávozom szerelemes szomszédim
  Kedves hitves társam és jó rokonságim
  Isten ajándéka szerelmes magzatim.
  
  Adjon az úr Isten ti néktek szent lelket
  Hitet reménységet élő szeretetet
  Adjon egészséget és szent békességet
  Halálotok után örök üdvösséget.
  
  Ez a csalárd világ meg ne tartóztasson
  Isten tiszteletétől test el ne vonjon
  Jóra való restség veletek ne bírjon
  Torkosság, részegség titeket ne csaljon.
  
  Kívánatos a hely hová én indultam
  Melyről még éltemben sok jót hallottam
  És jó reménységben én mindenkor voltam
  Immár Krisztustól én oda szólíttattam.
  
  Angyali szép zengés lészen kedvessége
  Ott az én lelkemnek szép gyönyörűsége
  És ő eledele Isten dicsősége
  Lészen, melynek soha nem adatik vége.
  
  Arkangyalok kezdik ott az Alleluját
  Sok ezer szentekkel mondják szép nótáját
  Szent, szent, szent az Isten, őfelségét áldják
  Fáradhatatlanul nevét magasztalják.
  
  Vajha voltaképpen megtudhattam volna
  Köztetek éltemben miként légyen dolga
  Dicső mennyországnak én eztet óhajtva
  Istentől mind éjjel s nappal kértem volna.
  
  Csendesülj sírástól kedves hites társom
  Ne bánkódjál kérlek hogy így történt sorsom
  Mert noha testemet fogta bé koporsóm
  De végtelen lészen mennyben boldog sorsom.
  
  Ha miben vétettél téged nem vádollak
  Bíró eleibe azért nem hivatlak
  De utánam jönni kedvesem elvárlak
  Hiszem hogy még mennyben tégedet meglátlak.
  
  Ha miben vétettem te is felejtkezzél
  Rólam hív társadról jóval emlékezzél
  Utánam készülvén jönni igyekezzél
  Úgy fussad pályádat hogy meg ne ütközzél.
  
  Nem viseljük mennyben házasságnak terhét
  Ott nem házasodik senki sem házasít
  Leszünk mint angyalok szent írás így tanít
  Aggódás fájdalom többé nem keserít.
  
  Világban még Isten tart arra kérlek
  Jó gondviselésben árváim legyenek
  Istenes életben e földön éljenek
  Hogy ők is koronát Istentől vegyenek. Ámen
  

  354. Söprik a karádi juccát

  Söprik a karádi juccát
  Szedik a magyar katonát
  Csak had szedjék, csak had vigyék
  Csak angyalom el ne vigyék.
  
  Édes anyám nem lett volna
  Katona sem lettem volna
  Még a bölcsőmbe ringatott
  Katonának beiratott.
  
  Katonának szép a neve
  Jaj de gyarló jaz élete
  Hat krajcár a füzetése
  Ha megissza nincsen pénze.
  
  Piciny vagyok de víg kedvű
  Gyönge csolkom de jó ízű
  Nincsen az a csók jó ízű
  Ki végtére nem keserű.
  

  355. Süss magadnak tököt kukoricát

  Süss magadnak tököt kukoricát
  Az uradnak apró mézes jó pogácsát
  Apró szőlőve rakd meg
  Fehér cukorra hincsd meg
  Allesz ám jó.
  

  356. Szabó Vilmát hat zsandár kíséri

  Szabó Vilmát hat zsandár kíséri
  Édesanyja jaz ablakból nézi
  Ne nézd anyám gyászos életömet
  A babámér' szenvedöm ezeket.
  
  Szabó Vilma zöld selyem szoknyája
  Elakadt a börtöny ajtajába
  Arra kérem kapitány uramat
  Akassza ki zöld selyem szoknyámat.
  
  Szabó Vilmát nem az anyja szülte
  Rózsafának teteje termette
  Rózsafának legmagasabb ága
  Énrám hajlik szomorúságába.
  
  Szabó Vilma nem fáj-e ja szíved
  Hogy megölted három gyermekedet
  De hogy nem fáj talán meg is hasad
  Halálomig zörgetöm a vasat.
  

  357. Szántottam gyepöd

  Szántottam gyepöd
  Vetettem gyöngyöt
  Hajtottam ágát
  Vettem virágát.
  
  Ej bíbor, bíbor
  Bibori bársony
  Aki nem bíbor
  Nem ide való.
  

  358. Száraz dió rotyogató

  Száraz dió rotyogató
  Hegedeszó muzsikaszó
  Tedd le babám a szűrömet
  Had ugorgyak egyet véled
  Nem teszem le ja szűrödet
  Úgyis ugrok egyet véled.
  
  Száraz dió rotyogató
  Hegedeszó muzsikaszó
  Tedd le babám a szűrödet
  Had ugorgyak egyet véled.
  
  Markalf József mondta be a nótát, karádi lakós 61 éves
  

  359. Szenbalázsdi Pista vagyok én

  Szenbalázsdi Pista vagyok én
  Szenbalázsdi gulyát őrzöm én
  Szeretnek is engem a lányok
  Még a menyecskék sem utálnok.
   (Bogdánné)
  
  Szenbalázsi kis lány vagyok én
  Szenbalázsi ruzsát szedek én
  Szenbalázsi rózsa vijola
  Én vagyok a leszakíttója.
   (Hollósiné)
  
  Nemesapátiba lakom én
  Nemes ember fia vagyok én
  Bévádul engem a major
  Ha megérik a gyenge bajor.
  
  Hol lakik ke bácsi? Szilason
  Hogy mérik ott a bort? Huszason
  Már minálunk garas iccéje
  Szeretőmnek nem tom mi neve.
   (Bogdánné)
  

  360. Szent Dávid Istennek hajlékot építvén

  Szent Dávid Istennek hajlékot építvén
  Isten tiszteletére mindeneket intvén.
  
  Nagyot kicsinyeket hatalmas urakat
  Huszonnyolcad zsoltárban így hívjaj azokat.
  
  Hozzatok áldozatot Istennek fiai
  Hozzatok kos-fiakat nagy úrnak szolgái.
  
  Hozzatok tiszteletet mindnyájan Istennek
  Hozzatok dicsőséget az ő sz. nevének.
  
  Imádjátok az urat ő szent pitvarában
  És mind őtet féljétek az ő haragjában.
  
  Mikor szavát halljátok a mennydörgésekben
  Villámlás csattogásban és zápor esőkben.
  
  Az úr szava erőben és nagy dicsőségben
  Legyetek hát mindenek arra félelemben.
  
  Az úr szava elrontja a nagy czedrusokat
  Libánus hegyén felnőtt igen magas fákat.
  
  Pozdorjának tördeli haragjában azokat
  Azonképpen megveri felfuvalkodottakat.
  
  Az úr szava látható, mint két élű pallos
  A tűz lángját elvágja így jár a haragos.
  
  Az úr szava hatalmas, a Kádes pusztáját
  Megrendíti, mozdítja ő fundamentumát.
  
  Mikor hallod felhőkben tüzes csattogását
  Ott meglátnád sűrűkben vadak futosását.
  
  Szarvasok ijedtekben fiokat elhányják
  Fajzások nehéz voltát azzal elmulasztják.
  
  Az úrnak nagy hatalma ezeket míveli
  Ezzel népét templomban dicséretre inti.
  
  Az úr Isten szerzette az özön vizeket
  Nem szenvedvén élnie gonosz embereket.
  
  Ő királyunk örökké bírja az ő népét
  Ő ad erőt, ő áld meg ő ád békességet.
  
  Dicsértessék az atya mindenható isten
  Ő igéje a Fiú Szentlélek ÚrIsten. Ámen
  (28. Zsoltár)
  

  361. Szerelem, szerelem

  Szerelem, szerelem
  jÁtkozott gyötrelem
  Szerelem, szerelem
  Átkozott gyötrelem.
  
  Mért nem virágoztál
  Minden fa levele'
  Minden fa levele'
  Cidrusfa teteje'.
  
  Ej de nem az a rózsa
  Ki kis kertbe nyílik
  Hanem az a rózsa
  Ki jegymást szereti.
  

  362. [Szerelem, szerelem]

  [Szerelem, szerelem]
  

  363. Szereti a tik a möggyet

  Szereti a tik a möggyet
  Ketten szeressünk mink egyet
  Jaj Istenem millen furcsa
  Mikor ketten menyünk oda.
  
  Zöld a kökény majd megkékül
  Mos vagyok szerető nélkül
  Maj mögérik feketére
  Találok én szeretőre.
  
  Gyere babám a kert mellé
  Nézzünk egymás szeme közé
  Hadd nézzem ki két szemedből
  Szeretsz-e tiszta szívedből.
  
  Erre gyere amerre jén
  Maj mögtudod hol lakom én
  Vijaszgyertyát égetek én
  Barna kislányt szeretek én.
  

  364. Szombat Szűz Márija napja

  Szombat Szűz Márija napja
  Boldog ember ki megtartja
  Nem lesz annak semmi baja
  Vele lesz a Szűz Márija.
  
  És aki ezt meg nem tartja
  Márijának nincs rá gondja
  Nem lesz annak pártfogója
  A szentséges Szűz Márija.
  
  További versszakok (felvételen kívül):
  
  Szombat a Szűz Máriáé
  Édes Jézus szent anyjáé
  Vasárnap szentháromságé
  Mindenek alkotójáé.
  
  És aki ezt meg nem tartja
  Az Istentől el van hagyva
  Máriának nincs rá gondja
  Nincs is mennyországban jussa.
  
  Ha Máriát nem tiszteljük
  Ő szent Fiát nem ismerjük
  Mert Mária könyörgése
  Vezet szent fia elébe.
  
  Tiszteljük a Szűz Máriát
  Megváltónknak Édesanyját
  Hogy nyerjünk boldog kimúlást
  Mindeneknek boldogulást.
  
  Kérjük a szép Szűz Máriát
  Hogy kérje értünk szent Fiát
  Hogy mentsen meg a pokoltól
  Rettenetes nagy kínoktól.
  
  Azért szombaton délután
  Kérjük a szép Szűz Máriát
  Hogy az ítéletnek napján
  Állhassunk szent Fia jobbján.
  
  A trombita harsogása
  El kell mennünk számadásra
  Haj bűnösök hová legyünk
  Kik Máriát nem tiszteltük.
  
  Kitől várunk vigasztalást
  Ha nem kérjük Szűz Máriát,
  Ránk méri a szentencziát
  A nagy kín a fogcsikorgatást.
  
  Nem lesz ott aki pártoljon
  Nem lesz aki (meg)vigasztaljon
  Miként jutunk hát mennyekbe
  Kérjük szent Szűz, végy kegyedbe.
  
  Azért meg időd van rája
  Térjünk a Szűz Máriához
  Hogy kérje értünk szent Fiát
  Adjon dicső feltámadást.
  

  365. Szomorú nap virradt az én kedvesimre

  Szomorú nap virradt az én kedvesimre
  Szeretett jó párom és gyermekeimre
  Könnyeket öntöznek hideg tetemimre
  Bús szívvel hallgatnak búcsúzó versemre.
  
  Adj erőt énnekem szerelmes Istenem
  Az elbúcsúzásra melyet meg kell tennem
  Mert nem lehet innen anélkül elmennem
  A földön már tovább nem engedik élnem.
  
  További versszakok (felvételen kívül):
  
  Kedves hitvestársam még csak nyolc esztendő
  Páros éltem veled mi lesz a jövendő
  Amelybe (én) voltam tehozzád segítő
  Isten tudja mi lesz reád a jövendő.
  
  Azért jövő sorsod bízom az istenre
  Viseljen rád gondot és gyermekeimre
  Adjon vígasztalást szomorú szívedre
  Végre vezéreljen hozzám az egekbe.
  
  Kedves gyermekeim nincsen már atyátok
  Koporsóba zárva földi pártfogótok
  Sírba temetik minden reménységtek
  Kérjétek az Istent engem üdvözítsen. Ámen.
  

  366. Szomszédasszony tikot lopott (dudálva)

  Szomszédasszony tikot lopott (dudálva)
  De hamar kibizonyodott
  Hjába vitte érte az ecetet
  A húsából semmit sem ehetett.
  
  Megkötötte a két lábát
  Elmetszette szárnyát-farkát
  De a madzag rossz volt az elszakadt
  A más tikja mindjárt haza szaladt.
  

  367. Szűröm vóna bocskorkám

  Szűröm vóna bocskorkám
  Mindjár mögházasodnám
  Szűröm is van makk is van
  Majd meghízik a kis kan. 
  Balázs
  

  368. Tambur Andandóri

  Tambur Andandóri
  Tambur Andandóri
  Tambur Andandóri
  Tambur Andandóri
  stb.
  

  369. [Tambur Andandóri]

  [Tambur Andandóri]
  

  370. Tambur Tambur Andandóri

  Tambur Tambur Andandóri
  Tambur Tambur Andandóri
  Tambur Tambur Andandóri
  Tambur Tambur Andandóri
  stb.
  

  371. [Tambur Tambur Andandóri]

  [Tambur Tambur Andandóri]
  

  372. [Télen nagyon hideg van]

  [Télen nagyon hideg van]
  

  373. Tikot fogtam megölőre (dudautánzás)

  Tikot fogtam megölőre (dudautánzás)
  

  374. Tikot fogtam megölőre

  Tikot fogtam megölőre
  Nem ül többet az ülőre
  Inkább ül a cibedébeberebe
  Asztalomnak közepébe.
  

  375. [Túlsó sor]

  [Túlsó sor]
  

  376. Túr a disznó a verömbe csak a füle látszik

  Túr a disznó a verömbe csak a füle látszik
  Bokor mellett a kanász menyecskével játszik
  Megösmeröm a kanászt csoka járásárú
  Csönge bönge acellárú fényes baltájárú.
  
  Acellárú = acéljáról
  

  377. Ugat a kutyám, a Rajna

  Ugat a kutyám, a Rajna
  Gyün a szeretőm a barna
  Ha barna jis, de nem cigány
  Szeret az engem igazán.
  
  Nincsen apám, nincsen anyám
  Az Isten is haragszik rám
  Bús nótát fütyöl a madár
  Bu jénnékem minden órám.
  
  Azt gondolod, hogy szeretlek
  Ha jegy kicsit megölellek
  Négyszázszor is megölellek
  Mégsem igazán szeretlek.
  

  378. Ugrálós seprű tánc (G-dúr)

  Ugrálós seprű tánc (G-dúr)
  Szóló tánc, csak legények táncolták. A seprű arra való volt, hogy bemutassa a táncban való nagy készséget, ügyességet. A seprűt átugrották, a lábuk alatt átkapkodták, mindaddig, amit ki nem merültek. Majd a következő legény járta, sorjában. A cigány meg csak húzta a "végtelenségig". Répcelaki Farkas Lajos muzsikált, akivel mind a prímás, mind testvére a bőgős soká játszottak együtt, különösen 1929-30. körül.
  

  379. Ugrálós (D-dúr)

  Ugrálós (D-dúr)
  

  380. Ugrós legényes (D-dúr)

  Ugrós legényes (D-dúr)
  Csak legények járták, s ezt ragasztották a verbunk végére, vagy mulatságokban a csárdások végére. Az ún. "első legények" táncolták. Első legényeknek a falu legmódosabb, legmulatósabb, legverekedősebb legényeit nevezték, akik a mulatságokon, lakodalmakon egyúttal a rendet is őrizték. Ha másként nem, hát odavágtak. Kalapjukon rozmaringszál volt, amit valamely leánytól kaptak. Kezükben az ún. "legényfurkót" tartották, amelyet aztán tánc közben átugrottak. Avagy ezzel vágtak oda, ha valaki nem akarta a rendet megtartani. Kányási Jenő vépi prímás (sz. 1887.) szerint ezt sokszor játszották Vas megyében, de nemcsak a parasztoknak, hanem még 1918. előtt az úri bálokon, huszár bálokon is. úgy mondja, hogy huszártisztek is tudtak akkorát ugrani, mint a falusi legények. Ez a dallam rokona egy olyan dalnak, mely a múlt században megjelent "Galántai táncok" c. kiadványban szerepel, s melyet Kodály Zoltán is feldolgozott hasonló című művében.
  

  381. Ugrós tánc (d-moll)

  Ugrós tánc (d-moll)
  

  382. Ugrós [Galántai]

  Ugrós [Galántai]
  

  383. Úgy ég a tűz ha lobog

  Úgy ég a tűz ha lobog
  Úgy élök én ha lopok
  Ha nem lopok cserélök
  Mégis urasan élök.
  

  384. Újesztendőt köszöntő

  Újesztendőt köszöntő
  Az új idő új esztendő most kezd újulni
  Újulással víg örömöt akar hirdetni.
  
  Hirdeti már a Messiást eljöttnek lenni
  Legyetek már az Istennek minden hívei.
  
  Kegyelemmel bor búzával látogass minket
  Mi is néktek úgy szentölünk új esztendőket.
  
  Elmúlt tőlünk az ó idő melyben bánkódtunk
  Bánat miatt siralomba sokszor jutottunk.
  
  Jutott hozzánk az új idő melyben vígadjunk,
  Vigadással Úr Jézussal goliát mondjunk goliát mondjunk
  Dix!
  

  385. Vasi népdal (a-moll)

  Vasi népdal (a-moll)
  

  386. Verbunk a-moll,

  Verbunk a-moll,
  [Tyukodi-nóta]
  A dallamot többször is fölvették. A kapcsolt lejegyzés valószínűleg egy későbbi megismételt felvételről készült, melyen végig a cimbalom szólózik
  

  387. Verbunk frisse

  Verbunk frisse
  

  388. Verbunk frisse

  Verbunk frisse
  

  389. Verbunk lefogása

  Verbunk lefogása
  

  390. Verbunk (B-dúr)

  Verbunk (B-dúr)
  

  391. Verbunk

  Verbunk
  

  392. Verbunk

  Verbunk
  

  393. Verbunk

  Verbunk
  

  394. Veszprém megyei fogás (a-moll) A-dúr lefogással

  Veszprém megyei fogás (a-moll) A-dúr lefogással
  

  395. Veszprém megyei fogás (a-moll)

  Veszprém megyei fogás (a-moll)
  

  396. Véletlen embernek utolsó órája

  Véletlen embernek utolsó órája
  Megvizsgálhatatlan senki azt nem tudja
  Isten határozta valamikor tartja
  Sem ifjú sem idős által nem hághatja.
  
  Erős kővárokból urakat kivonja
  Teli tárházokat velek elhagyatja
  Királynak koldusnak ilyen kemény sorsa
  Semmi szerzetbéli magát nem óvhatja.
  
  További versszakait (felvételen kívül) lásd Gr217Ac-nél.
  

  397. Véletlen embernek utolsó órája

  Véletlen embernek utolsó órája
  Megvizsgálhatatlan, senki azt nem tudja
  Isten határozta valamikor tartja
  Sem ifjú sem idős által nem hághatja.
  
  További versszakok (felvételen kívül):
  
  Arany ezüst szépség drágakő ékesség
  Halál ellen semmi bárminő frissesség
  Czifra és tündöklő iratott fényesség
  Meg nem szabadíthat semmi nagy erősség.
  
  Lesben serénységgel csak az órát várja
  Ember életének határát nyomozza
  Hirtelenül mindjárt csak torkon ragadja
  Ásóval kapával jószágától fosztja.
  
  Erős kővárokból urakat kivonja
  Teli tárházokat velek elhagyatja
  Királynak koldusnak ilyen kemény sorsa
  Semmi szerzetbéli magát nem óvhatja.
  
  Nékem is órámat nyilván közel hozta
  A halál illetja testemet átjárta
  Nehéz betegségem bizonnyal mutatja
  Hogy lelkemnek el kell testemtől válnia.
  
  Már tőlem elmarad én minden jószágom
  Tovább életemet én már nem halaszthatom
  Édes árváimtól noha meg kell válnom
  Nem soká utánam őket is elvárom.
  
  Jertek azért hozzám fiaim leányim
  Kikre életemben néztenek szemeim
  Halljátok meg mostan utolsó beszédim
  Míg meghidegülnek fájdalmas tetemim.
  
  Nékem el kell mennem látjátok oly útra
  Melyről immár több nem térhetek vissza
  Ez lészen fiaim végső búcsúzása
  Édes atyátoknak (anyátoknak) megszűnik szólása.
  
  Valjon életemet hogy ha elé hozom
  Búbánat, fáradtság, számtalan fájdalom
  Kereszt sok háború bántotta vígságom
  Tehát hogy ne kívánjam immár nyugovásom.
  

  398. Vissza-vissza tánc (A-dur) (Régi magyar tánc)

  Vissza-vissza tánc (A-dur) (Régi magyar tánc)
  

  399. Volt énnékem pénzem, elástam

  Volt énnékem pénzem, elástam
  Mögszáradt a torkom, fölástam
  Így jár aki mindig bort iszik
  Még a temetőbe nem nem viszik
  Maj ha temetőbe elviszik
  Isten úgy se’ többet nem iszik.
  

  400. Vörös bor nem drága

  Vörös bor nem drága
  Hat krajcár az ára
  Hozz kocsmáros még egy meszölyt
  Hadd múlassak ötven versöt
  Azután elmegyek.
  
  Ne menj el angyalom
  Van még egy forintom
  Szűjésemmel, fonyásommal pótolgattam
  Azt is a számodra hagytam
  Mulasd el, nem bánom.
  

  401. Vörös bor nem drága

  Vörös bor nem drága
  Husz krajcár az ára
  Hozz kocsmáros még egy meszölyt
  Hadd múlassak hetven versöt
  Majd azútán elmegyünk.
  
  Ne menj el angyalom
  Van még egy forintom
  Szüjésömmel fonyásommal pótolgattam
  Azt is a számodra hagytam
  Mulasd el angyalom.
  

  402. Zöld fű zöld fa a lábom alatt

  Zöld fű zöld fa a lábom alatt
  Aki ja legszebb lesz tőlem csolkot kap kap kap
  Aki ja a legszebb lesz tőlem csolkot kap
  
  Papné: Lakodalmas tánc után körbe állva danolják.
  

  403. Zúg az erdő zúg a mező

  Zúg az erdő zúg a mező
  Nem t'om ki zúgatja
  Talán bizon betyárlegény
  A lovát ugratja.
  
  Víg a lova víg ő maga
  Víg a paripája
  Vígan várja a babája
  A slingölt ágyára.
  
  Barna kislány slingölt ágyát
  Magosra vetötte
  Betyár legény a kalapját
  Rajta felejtötte.
  
  Hozd ki rózsám kalapomat
  Tegyed a fejembe
  Hogy ne süssön ragyogó nap
  Csalfa szömeimbe.