Szegedi Piaristák

bolt.piarista.hu

  Népdal-zsoltárok

   Bevezető

  Mióta az Egyiptomból való csodálatos szabadulás után Mózes nővére, Mirjam - majd 33 évszázaddal ezelőtt - ,,kezébe vette a dobot... és így énekelt: Magasztaljátok az Urat, mert dicsőség övezi, a lovat és a lovast a tengerbe vetette'', azóta Isten népének ajkán nem hal el a zsoltár.

  A Biblia könyvei között nincs még egy, amelyben annyira változatos hangnemben zengene együtt Isten Lelke az evilágon messze túlra is vágyódó emberrel, mint a Zsoltárok könyve.

  Az emberi szív és kedély, az ember öröme és bánata, leborulása és felemelkedése talán a zsoltárokben nyilatkozik meg leghitelesebben. Vajon válhat-e jobban eggyé valaki népével és Istenével, mint aki zsoltárokat énekel?

  ,,A zsoltároknak mindig idejük van'' - mondja a költő. Mindig időszerűek. A zsoltáréneklés, mint Ezekiel próféta látomásában szereplő, a templom jobboldalán feltörő élő-éltető vízforrás - sohasem apadhat el. Árad, mint a napsugarat dajkáló csendes, felszíni folyó; olykor eltűnik szemünk elől, mint a búvópatakként szívünkbe szivárgó, termékenyítő titok...

  Keresztény korunkban végigvonult a katakombákon, bekanyarodott az előkelő magánházakba, eljutott a kis tanyák pásztorkunyhóiba, a városok emeletes házaiba. Zsoltárt dúdolt a szántóvető a földeken, a fazekas a műhelyében, a fonólány a guzsalya mellett, a gyermekét altató anya a bölcső felett, s a tábortűz köré telepedett csapat.

  Minden nép és kor a saját jellegének és igényeinek megfelelően töltekezik a zsoltárokból. Egyben hozzáadja - mind a mai napig - a maga életrezdüléseit: az egyes tájakból, temperamentumokból, foglalkozásokból fakadó személyes és közösségi élmények örömkönnyeit és sós verejtékcseppjeit. Így lesz egyre gazdagabb a ritmus, a dallam, az érzelemvilág.

  A Népdalzsoltárok kis csokra ugyanabból az ihletből született, mint amivel a régi századok embere magától értődő természetességgel alkalmazta az egy tőről sarjadt dallamokat hol templomi, hol fonóházi szövegre.

  E gyűjtemény összeállításakor szívesen engedtünk barátaink sürgetésének, akik szerte ez országban meg vannak győződve a zsoltáréneklés embert megigazító, közösségformáló, egyházépítő, népetbékítő hatásáról.

  Adja Isten, hogy füzetünk elvégezze küldetését.

   1982. húsvétján
   Dr. Kerekes Károly