Szegedi Piaristák

bolt.piarista.hu

  „Mint ki csillaggal bélyeges”
  Czipri Éva (1943-1974) verseiből

  Akinek itt a verseit olvassák, már nem él. Nagyon fiatalon, tragikus szerencsétlenség folytán halt meg. Éppen csak küszöbén az „érvényesülésnek” (a kecskeméti Forrás folyóiratban mutatta be Weöres Sándor, s az Új Ember is közölte pár versét) – az érvényesülésnek, amire voltaképpen nem is vágyott. Illetve nem arra vágyott elsősorban; annál sokkal érzékenyebb és igényesebb lélek volt. „Szintézisben szeretném látni a világot és érezni is azt – írta egy levelében. – Sok belső problémával küzdök, ezeket próbálom sok-sok versemben kifejezni. Lírai alkat vagyok, így érzelmeimre a versek hatnak legjobban. Másrészt viszont mivel bizonyos természettudományos nézőponttal is rendelkezem, a mélyben rejlő dolgok belső logikája is érdekel, mégha azok a lehető legszubjektívebb területen, az érzelmi élet területén jelentkeznek is.”

      Vegyész volt, két gyermek anyja. És költő volt, valódi, vérbeli, aki az életét teszi rá arra, amit csinál, illetve az élete kérdéseire keres választ, e válaszokat próbálja kidolgozni, kivívni, kiszenvedni a verseiben.

      Sikerült? Sebzékeny idegzetével minduntalan beleütközött a közönyös világ falaiba. „Csillaggal bélyegezettségéből” mégis el tudott mondani valamit. Át bírt törni a konvenciókon, sablonokon, s eljutott odáig, hogy kezdjen a saját megtalált nyelvén szólni a maga legsajátosabb életérzéséről. Valamiről, ami egyszerre kozmikus is, tragikusan emberi is; boldogság is és meghasonlás is. Mintha fölszakadt volna végül az irodalmiasság gátja ebben a sok-sok gátoltságtól fájó lélekben: megtalálta a „tengert”, szavakban, képekben, áradásban, látomásban. A saját útja kezdetére ért.

      Aztán? „A többi néma csend.”

  (Rónay György)

  Közeledés

  Pilinszky Jánosnak szeretettel és köszönettel verseiért
  és egyéb írásaiért

  A könyv megírt lapjait fellapozni
  világnyi álmok kellenek
  a csecsemő tejszínű arcától míg
  eljutunk a feltámadás csendes napmelegéig
  a megtérés nem valamiféle
  trófeális állat sikeres elejtése
  nem rálelés a tárgyak világában
  elkallódott kába-kőre
  bár sokan ezt tartják egyedüli célnak
  rideg számításokat végeznek s igazolják
  vagy elvetik hipotéziseiket a kapuk fordulóin
  új hipotéziseket állítanak fel
  új törvényeket keresnek
  s az igazi értelem szavát kutatják
  a földi lim-lomban az esetlegesben
  s az összehordott zavarosképű Bábel-toronyra
  tekintenek minduntalan elképedt imádó szemeikkel
  és nem értik a nyelvzavart
  mit én oly igen megszenvedtem
  kutattam az emberben az emberen túl
  és innen is
  a csillagok rideg visszfényei alatt
  zuhantam űrben égtem a pokolban
  bálványok telhetetlen ölébe befeküdtem
  s az áldozatok megkínzottan nyöszörögve
  kivetettek maguk közül
  mint ki csillaggal bélyeges
  s ismét elindultam utamra
  tengerekbe merültem
  hallgattam mormolását
  szélütött malmaiknak
  tágranyílt szemem halak felszálló buboréka
  szétpattan a felszínre felmerülve
  szelekben ringtam kétségbeesve
  vadvizeket szürcsöltem kígyóstól békástól madarastól
  köveket élesztettem az ölemben – hasztalan
  mert az életnek ára van
       Sugárból font töviskoszorú fejemen
  a négy égtájra voltam felfeszítve
  és sakálok mardosták bokámat
  minden nap sírba tettek
  aludtam önkínzó éjszakákat
  se enyhület se méregpohár
  aludtam örök éjszakákat
  s ha végre feltámadt a hajnal
  csalódtam újra csak csalódtam magamban
  árva voltam a dolgok jelenségek özönében
  árva voltam a megszenteletlen lenyelt kenyérben
  árva voltam a déli fényözönben
  mert egy sokarcú arcot örököltem
  sajnálatraméltó konok pogány leány
       Az éjben nincs egy kézfogó kéz
  süket és vak absztrakciókban bujdokoltam
  egyre mindegyre fényt keresve
  s néha feltűnt egy kék sugár
  csak egy-egy mozdulásnyi időre
  amíg a pohárba beleisznak
  rárepül egy madár a kőre vagy
  míg egy szó kigömbölyödik
       A kristálynak íze-zamata nincsen – ehetetlen
  csak fénye van és fénytörése – hihetetlen
  és mégis kell hogy elhidd
  a poklokon az önmaga poklán átevezettnek
  megváltottnak
  minden megnyilatkozását ítéletét
  bár a teljes fény nem is fér a fénybe
  csak egy-egy villanás megtorpanás
       Az igaz hogy a kövek feltámadnak a szerelemben
  és sugárzik az éj a tiszta átizzadt öleléstől
  de vajon annak ki fagyba és
  álmatlan álmokba dermed
  s magányában megváltást vagy halált remél
  ki hoz kegyelmet ha nem az
  kit szenvedései közt megtalál
       A volt szerelmes kitárulkozás
  átkristályosodik a rideg éjszaka kárpitjára feszülve
  valami sajátos zenévé
  transzcendentális csillogássá
  valamiféle istenmeglelő árulássá
  de Isten ezért a kis árulásért nem haragszik
  midőn a test és lélek furcsa kétfejű szerelembe dermed
  nem haragszik mert hisz ha elárultuk
  már szerettük őt valakiben
  de örökre elárultatott nem akar maradni
  visszavár az ágyakon viharokon
  a sikátorok kanálisain át
  visszavárja leányát fiát
  a háza nyitva asztala terítve a találkozóra
  és eljön az az óra

  (VIGILA 1976. június)

  Óda a tengerhez

       A mélységből a csend kilábol
       pikkelyfátyol ömlik derekáról
       halak uszonyán elsuhannak
       a tegnapi vak ködök is
       elvéthetetlen ruhájában felénk árad a szél
       zúgó fehér kehelymély igazgyöngy álom csillagsugár
       ki tölti ezt a ragyogó kelyhet moszattal és arannyal
       ki járja be megváltott földjeinket örömkönnyei zuhatagával
       ki igéz ebben a teremtésnyi csendben rovarokat hínárt napot
       ki csendül meg szavadban felhőszéleket hasogató szél
       ki dombosodik a feltüremkedő habok ormán
       s a királyok árnyékában ki az aki már nem fizet adót

       Valamennyien akik itt élünk egy világvégi boldog
  kezdőpercre várunk míg a hal nagyot ránt uszonyán
  s a színpadon hullámba csap a dráma
  Kezdő érintés első feltámasztó ujj
  csillagok hada napok és ködcsillagképek
  a piciny atomok morajában együtt a világegyetem
  s a cseppnyi víz a pohárban
  feltámasztó zihálás a csípő és váll
  legelső megfordulása a porban
  és a régi levegő lenyelhetetlen közönyében
  új és legelső mindig végső és újra csak első vagy
  akaratlan hitünk fordulópontja kapuk kitárulkozó vágya
  a zár kattanása előtt
  kulcs a habok közt s a kulcsot
  kereső búvár indiánlány

            Zöldhajú sellő isteni szerelmes híven követem
       parancsaid vándorlásaimban nyomomban
       jársz míg élek te korallmosolyú haragos szemű
       gyönyörű istennő
       amint a teremtést derékon karolod s koszorút fonsz
       a fejére csillaggal koronázod örök igékben megfáradt fejét
       te idézed meg napjaink sóját a partokon az apálykor
       és jársz kedvünkben amint eljő a dagály
       hajóinkat a dokkba emelni

       Fordítasz a köveken benövöd hézagaikat mindenféle
  bársonyos illatos füvekkel megismerteted velük
  újjászülető dallamaik
  a halak csipkefüggönye rebben bomlik újra egyesül
  mint egy japán legyező mögé bújt
  arc mosolya a körmondat után

            Valószínűtlen a te határtalan
       határod mély zengés
       igazságos déli ítélet a nép előtt
       dráma kibomlás élet és halál úrnője
       bíborköpenyben
       tenger
       bőkezű algakosár csalétek hosszú zöld haj
       természetes fésülködő mozdulatok
       öntükör béke és háború
       kétarcú angyal a lángpallossal
       paradicsomi ígéret
       bölcső sír és örök só
       mély vagy rendíthetetlen és bizalmasan fecsegő
       mint a régi igazságtalan vidám istenek
       elszálló burok szétpattanó Olimposz
       eltakarodott kusza seregek
       csak Egy marad örökre kinek méhed mindenféle
       magzatokat táplál és nevel
       csak egy maradt aki Ádámnak
       nyújtja az ujját
       A láng szívében [66-68.]

  1973 karácsonyára

  A fény ma már nem üt szíven
  csak elsuhan
  a hang se bánt csak elül némán
  hangtalan
  az arcom táján hogyha vérzek
  ne üss te meg
  az ajkamon ha könnyem csordul
  csókolj te meg
  a vásznaim ma hófehérek

  Azon kívül

  … s azonkívül
  ahány lépcsőfokon lefutsz
  a szélboronálta domboldalakon
  a cseresznyefák áradása
  minden fájdalmat eltemet
  de egyben arra is figyelmeztet
  hogy halottaidat illő módon elsirassad
  Te aki a kikelet fényétől sápadt
  arcokba tekintve nem tudsz
  letört ágaidtól elszakadni
  lásd meg a gyógyító könny-gyöngysort is
  sebed száján
  halottaid szem- és szájüregét felverik a virágok
  Ó a halhatatlanság nem a
  vakfehér szirteken szétszórt csontoké és köveké
  a tövek makacs ifjú hajtásait dalolom újra én
  a visszafogadott papnő
  oltáromon halak fürdenek a holdvilágban
  szél ágyaz a homokban éjszakára
  míg gyapjas állataimat az égre küldöm
  szőnyeget hullatni lábad elé ó Hajnal

  A vak

  (ARS POETICA)

  Sovány kövön vak koldus ült
  tán cincogott tán hegedült
  kalapjába garas potyog
  mégis eget ragyogtatott

  Élhetnék én

  Élhetnék én már boldogul
  de a csend még szavakra hull
  és csak a sorok záporában
  állok szépen az éji bálban

  Állok sudáran úgy mint régen
  nemem előző életében
  vagy újulva egy csillagon
  abban ki velem már rokon

  Egy virághoz

  Szélütött harmat dér a csipke
  rávillan a jég kékezüstje
  sziromnyi éhed rámvetítve
  nem tudok ma szólni nevedre

  Evező szárnya holttá dermed
  adj végbúcsút ma tetemednek
  eleven szárnyak felemelnek
  titkos egek ma megfelelnek

  Uszonyvilág vizivilág
  szárnyas világ légi világ
  könnymarta sóhaj melle tág
  elhullt egy földi kis virág

  Czipri Éva utolsó, kézzel írott verse.

  Kelt 1974. július 30-án.

  A szerző meghalt 1974. augusztus 2-án Szarvason.

  Felboncolom halottaim

  a maszk mögött mi rejtezik
  s ti élő maszkok mit takartok?

  Könnyektől felmart titkokat
  alá és felmerülő holdat
  és éjfelhőnyi kínokat

  Suttog a kéz a száj szorít
  Szorítja össze fogsorát
  s a nyelv hegye már íztelen

  Dobogj, dobogj, dobogj tehát
  dalolj, dalolj, dalolj, dalolj
  velem ó hogyha mondanád

  a pacsirtás égbolt alatt
  a rozsmezőben meztelen
  létünk óráján fekve lenn

       a madár el s visszarepül
       a rozs zizeg és bólogat
       és mi szívek holtunkra várunk
       Csak egyszerűen mint a rozsszem
       hordozva egy új szűz mezőt

  S ha majd a végső kimenőt
  kapjuk s örökre távozunk
  holtunkból virág és rozs sarjad
  és beszövi a szemfedőt
  arannyal kékkel és lilával
  búzavirágos konkolyággal

  De az eszmélet nem hanyatlik
  Csak más emlőkön újra él
  Lesz majd aki eltávozik
  és lesz majd aki ittmarad
  és mindent szépen ahogy illik
  méltón a helyére ítél