Bemutatkozó oldal

1720-ban alapította Szeged a piarista iskolát. Az egyházi iskolák államosítása vetett véget a folyamatos működésének. 1991-ben újraalapította a Piarista Rend Magyar Tartománya. A 250. tanév kezdődött meg 2012 őszén. 2013. tanévtől koedukált képzésre tért át. 2016-ban ünnepelte iskolánk az újraindulás 25. évfordulóját. 2020. február 20-án ünneplte iskolánk alapításának 300. évfordulóját.

1999-ben új épületet kapott a gimnázium az újrókusi városrész Franciahögynek nevezett részén. A háromszintes épület 14 osztályteremmel, fizikai, kémiai, biológiai előadóval, jól fölszerelt természettudományos laboratóriumokkal, informatikai szaktantermekkel, ének- és rajzteremmel, harmincezer kötetes könyvtárral és díszteremmel várja a tanulni vágyókat. A főépülethez kapcsolódik a 90 fős kollégium és a nemzetközi méretű tornacsarnok. A hatalmas udvar lehetőséget biztosít a tanulás melletti kikapcsolódáshoz. A testmozgást segíti a rekortán futópálya, ami négysávos, 200 méteres körpálya, melyet egy ugyancsak négysávos 110 méteres egyenes, és egy távolugrópálya egészít ki.

A piarista iskola olyan műveltséget akar továbbadni, amely több mint, amit az órarend magában foglalhat. Ez a műveltség az egész életet áthatja. Az emberi személyiség egészét szem előtt tartó nevelést Kalazanci Szent József a következő jelmondattal fejezte ki: Pietas et litterae. A pietas, amelyből Kalazancius szerzetesrendjének mifelénk honos neve, a piarista ered, a szótárak szerint azt jelenti: istenfélelem, jámborság, kegyesség. A litterae jelentése: tudomány. Ez a két szó az ,,et'”-tel összekötve válik az egész embert formáló nevelés mottójává, programadójává.

A piarista intézményi közösségekben keresztény életünket hivatásként értelmezzük. Célunk, hogy olyan kultúrát teremtsünk, amelyben hivatását mindenki Istentől kapott adományként keresi és fedezi fel, dönt mellette, gondozza és kiteljesíti. Az emberre mint fizikai, szellemi, közösségi és spirituális létezőre tekintünk, mind a négy dimenziójában megszólítjuk és fejlesztjük – ezen az úton együtt alakul, fejlődik, halad az önismeret útján diák és tanár, annak érdekében, hogy a világban megtalálja helyét, ott bontakozzék és szolgálja környezete bontakozását is.

Tanítványainkat Istentől kapott ajándéknak, megismételhetetlen és pótolhatatlan csodának tartjuk, akikre kötelességünk vigyázni, és mindent megtenni annak érdekében, hogy a világban megtalálják az őket megillető helyet, és a bennük rejlő lehetőségeket ki tudják teljesíteni.

Iskolánk küldetésnyilatkozatát így fogalmaztuk meg:

„Iskolánk közösségében mindannyian nyitottak vagyunk a személyes fejlődésre. Az értékeinket elfogadó családokkal együttműködve, az egész embert megszólítva hitet és tudást adunk át a ránkbízottaknak, mert hisszük, hogy ebből öröm és élet fakad.”

Ennek szellemében fogadjuk magunk közé azokat a családokat, akik fogékonyak, és együttműködők tudnak lenni ezen alapelveinkhez. Tudjuk, hogy mindez a hétköznapi életben értékek mentén jelenik meg. Egymáshoz való viszonyunkat éppen ezért 7 alapérték mentén határoztuk meg, (melyek röviden kifejtve) a következők:

1)         Istenkeresés: „Számunkra az istenkeresés azt jelenti, hogy személyes életünkben, közösségünkben és a világban keressük az Isten szándékát, a Vele való kapcsolatot, és ünnepeljük jelenlétét.”

2)         Közösségi élet: „Számunkra a közösségi élet azt jelenti, hogy közösségeinkben egymásra és közös céljainkra figyelve, szeretetben egymást segítve és szolgálva éljük meg mindennapjainkat.”

3)         Elkötelezettség: „Számunkra az elkötelezettség azt jelenti, hogy odaadással és hűségesen vállaljuk értékeinket, hagyományainkat, kapcsolatainkat; éljük az evangéliumból fölismert hivatásunkat, és erre neveljük a ránkbízottakat.”

4)         Személyesség és bizalom: „Számunkra a személyesség és bizalom azt jelenti, hogy egymás megismételhetetlen egyediségét és értékességét fölismerve bátran fordulunk társainkhoz. Elfogadó, őszinte és építő visszajelzéseket adunk egy kísérő, fejlesztő közegben.”

5)         Fejlődésre kész ember: „Számunkra a fejlődésre kész ember azt jelenti, hogy egész emberségünket éljük meg: gazdagodunk testi-lelki egészségben, elméleti és gyakorlati tudásban, művészeti tevékenységben, sportban, kapcsolatainkban és lelki életünkben.”

6)         Igényes munka: „Számunkra az igényes munka azt jelenti, hogy feladatainkat odafigyeléssel, a tőlünk telhető legmagasabb színvonalon, hatékonyan végezzük.”

7)         Hiteles jelenlét a világban: „Számunkra a hiteles jelenlét a világban azt jelenti, hogy nyitottan, életkorunknak megfelelő megismerési szándékkal, párbeszédben, szolidárisan élünk a minket körülvevő valóságban.”

Iskolánk névadója: Dugonics András (Szeged, 1740. október 17.Szeged, 1818. július 25.), piarista szerzetes, író, egyetemi tanár. Az első magyar nyelvű regény, az Etelka, az első magyar nyelvű matematika tankönyv írója. A felvilágosodás korában a nemzeti érzelmű, hazafias irodalom egyik legnagyobb alakja. Irodalomra fogékony olvasóközönséget teremtett, feltárta a népies nyelv lehetőségeit. A magyar irodalom kincsének tekintette a magyar erkölcsöt, a nemzeti érzést és a dicső múltat.