TESZI

 

TESZI

Tevékeny Szeretet Iskolája (Közösségi szolgálat)

„Kis dolgokat, nagy szeretettel.”

(Teréz anya)

A tanuló helyi közösségének javát szolgáló, szervezett keretek között folytatott, anyagi érdektől független, egyéni vagy csoportos tevékenység.

Napjainkban az iskoláknak nagyobb szerepet kell vállalniuk abban, hogy a felnövekvő fiatalok a társadalom aktív állampolgáraivá válhassanak. A közösségi szolgálat legfőbb célja a fiatalok személyiségének fejlesztése. Olyan segítő magatartás és szociális érzékenység kialakítása, melyhez saját élményeik és tapasztalataik által jutnak el.

Az iskolai nevelő- és oktatómunka feladata és célja, hogy az oktatásban levő diákok társadalmi felelősségvállalás terén szerezzenek tudást, s az ehhez kapcsolódó kompetenciáik fejlődjenek ez alatt a fogékony időszak alatt. Erre a célra válaszul működik a Tevékeny Szeretet Iskolája (TESZI) azáltal, hogy a diákok szervezett formában találkozhassanak a társadalom perifériáján élő kiszolgáltatott embertársaikkal. A TESZI-ben részt vevő diákok szélesebb látókörrel, társadalmi tudatossággal, nagyobb felelősségvállalással vesznek részt az életterükben zajló eseményekben, s abban a közösségben, ahova tartoznak.

Célunk, mindezeket figyelembe véve, hogy a TESZI-ben részt vevő diákok a következő ismeretekben, készségekben, attitűdökben gazdagodjanak:

  • kialakuljon, fejlődjön a szolidaritás-vállalás az elesettekkel, segítségre szorulókkal;
  • társadalmi felelősségtudatuk erősödjék;
  • a szociálisan érzékeny, szociális kompetenciákban jeleskedő gyermekeknek segítsen a pályaorientációban, hivatásválasztásban;
  • reflektív, nagykorúbb hozzáállás formálódjék hitük karitatív aspektusaihoz;
  • élőbb kapcsolatba kerüljenek a város intézményeivel;
  • pozitív attitűdök alakuljanak, értékválasztásuk orientálódjék: személyes felelősség, tisztelet mások iránt, társas/szociális felelősség, tolerancia, előítélet-mentesség;
  • az érzelmi tanulás készségeinek és képességeinek a fejlesztése, ezáltal az élet feladataival való birkózásban is fejlődjenek, mint: önreflexió, önismeret: az önmagunkról és a másikról tudatosan alkotott kép: érzelmek tudatosítása, kezelése;