SNI, BTMN

A sajátos nevelési igényű, illetve a beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő tanulók részvétele a felvételi eljárásban

Iskolánk valamennyi képzési területén vállalja a többi tanulóval együtt nevelhető, oktatható sajátos nevelési igényű tanulók felvételét, akik különleges bánásmódot igénylő tanulók, akik a szakértői bizottság véleménye alapján mozgásszervi, érzékszervi (hallásfogyatékos) fogyatékosok, vagy egyéb pszichés fejlődési zavarral (súlyos tanulási, figyelem- vagy magatartásszabályozási zavarral) küzdenek.

Valamint valamennyi képzési területén vállalja a szakértői bizottság véleménye alapján a beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézségekkel küzdő tanulók felvételét.

A fent említett tanulóknak a felvételi eljárásban való részvételükről részletesen az Oktatási Hivatal alábbi oldalán tájékozódhatnak:

https://www.oktatas.hu/pub_bin/dload/kozoktatas/beiskolazas/tajekoztatok/7._KIFIR_kulonleges_banasmodot_igenylo_tanulok.pdf

 

Iskolánkban alkalmazott eljárások:

Hozott pontok esetében:

Ha tanulónak a 6. vagy 8. félévi bizonyítványában, felmentés miatt, hiányzik valamelyik elvárt tantárgy osztályzata, például nincs osztályzata matematikából vagy idegen nyelvből, a matematika osztályzat helyett a magyar nyelv és irodalom eredményét számítjuk, idegen nyelv osztályzata helyett a matematika eredményét számítjuk.

 

Szerzett pontok esetében:

Ha a tanulónak nincs központi felvételi eredménye matematikából vagy magyarból, a másik, megírt felvételi tárgy vizsgaeredményét duplázzuk meg.

 

Rangsoroláskor:

Azoknak a tanulóknak, akik szakértői vélemény alapján mentességet kértek a magyar nyelvi feladatlap helyesírás értékelése alól, a feladatlapban megszerzett pontjaikat arányosítjuk a megszerezhető 50 ponthoz.

 

Általános tájékoztató:

A sajátos nevelési igényű tanulónak és a szüleinek még az írásbeli vizsgára való jelentkezés előtt tisztáznia kell a továbbtanulásra választott iskolával azt, hogy a szakértői véleményben foglaltak alapján milyen  speciális elbírálási szabályokat határoz meg.

Az SNI tanuló tehát a szakértői véleményben leírtak alapján kérheti az írásbeli vizsga alóli felmentését a továbbtanulásra kiválasztott középfokú iskolától, az írásbeli vizsgát szervező középiskolától nem.

Amennyiben a sajátos nevelési igényű tanuló úgy dönt, hogy megírja a központi írásbeli vizsgát, akkor a vizsgára történt jelentkezéskor a vizsgaszervezést érintő speciális körülményekre, illetve eszközökre vonatkozó kérelmet nyújthat be.

A sajátos nevelési igényű tanuló az írásbeli vizsga során a szakértői véleményben foglaltak alapján az alábbi kedvezményekre lehet jogosult:

- időhosszabbítás (az írásbeli vizsga időtartama tárgyanként 45 perc, ez indokolt esetben megnövelheti),

- segédeszköz használata (a tanuló a szakértői vélemény alapján az igazgatói határozatban leírtak szerinti segédeszközt, vagy segédeszközöket használhatja a vizsga során),

- az értékeléskor az értékelési rendszer egy részlete alóli felmentés (a szakértői véleményben leírtak alapján a vizsgadolgozat értékelésekor bizonyos feladattípusokat a javító tanár nem vesz figyelembe, az ezekre adható pontot az elérhető maximális és a tanuló által elért összpontszámba sem számítja be).

A központi írásbeli vizsgára vonatkozó speciális elbírálást minden esetben, írásos kérelemben kell igényelni az intézményben. A kérelmet, valamint a szakértői bizottság vagy a nevelési tanácsadó még érvényben lévő szakértői véleményét az írásbeli vizsgára történt jelentkezéskor a jelentkezési lappal együtt kell benyújtani az iskolához. Mivel a speciális körülményekre vonatkozó kérelem a vizsgaszervezést is érinti, azért fontos, hogy azt jóval a vizsga előtt, már a vizsgára való jelentkezéskor átadják az intézménynek. A kérelmet az intézményvezető bírálja el, döntéséről határozatot hoz.